Nieuws

Category: Omzetbelasting Period: 200706

Selected: Omzetbelasting200706

Remove selection(s)

Chirurgisch implantaat

De omzetbelasting kent voor een aantal specifieke goederen en diensten een verlaagd tarief. Niet altijd is duidelijk of een bepaalde zaak onder de omschrijving valt die recht geeft op toepassing van het verlaagde tarief. In 2002 oordeelde Hof Den Bosch dat op een product voor cosmetische chirurgie het verlaagde tarief niet van toepassing was. Daarvoor diende het product te vallen onder de omschrijving “chirurgische implanteringsprothese”. Het product was geen prothese,...

Lees meer

Kamervragen btw-tarief dierenartsen

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing van het lage btw-tarief van 6% op de diensten van dierenartsen in plaats van het hoge btw-tarief van 19%. Daarnaast is gevraag om de leveringen en diensten van dierenasielen onder het lage btw-tarief te laten vallen. De staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord dat Nederland gebonden is aan Europees gemeenschapsrecht. Het toepassen van het algemene btw-tarief is de regel en...

Lees meer

Herzieningsregeling van toepassing bij verkoop grond

Het Hof van Justitie EG heeft in een arrest uit 1998 (arrest Ghent Coal) uitleg gegeven over het recht op aftrek van voorbelasting. Volgens dat arrest blijft het recht op aftrek van voorbelasting in stand wanneer een ondernemer door omstandigheden buiten zijn wil in het kader van zijn onderneming aangeschafte goederen of diensten nooit heeft gebruikt voor het verrichten van belaste handelingen. Wel kan de levering van investeringsgoederen gedurende de...

Lees meer

Einde samenloop btw-compensatiefonds en declaratie bij Europese commissie

Vanaf maandag 18 juni 2007 kunnen gemeenten, provincies en beheersautoriteiten BTW die is gedekt door het BTW-compensatiefonds niet meer declareren bij de Europese Commissie. Die mogelijkheid bestond voor programma's die gefinancierd zijn uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Lees meer

Geen aftrek voorbelasting voor tussengeschoven partij

Ter besparing van BTW, die voor vrijgestelde ondernemers als ziekenhuizen een kostenpost vormt, maakten enkele ziekenhuizen voor de investering in apparatuur gebruik van speciaal daartoe opgerichte vennootschappen. De ziekenhuizen verstrekten leningen aan de vennootschappen die de gewenste apparatuur aanschaften en verhuurden aan de ziekenhuizen. Verhuur is een belaste prestatie, maar de opzet was om na het verstrijken van de herzieningsperiode de aandelen in de verhuurovereenkomst over te dragen aan het...

Lees meer

Omzetbelasting van watersportorganisaties

De Wet op de Omzetbelasting kent een vrijstelling voor sportverenigingen. Op deze sportvrijstelling geldt een uitzondering voor watersportverenigingen met personeel dat werkt in een jachthaven. Om te voorkomen dat iedere dienstbetrekking tot heffing van omzetbelasting leidt heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat de vrijstelling van omzetbelasting van toepassing is indien het salaris van het personeel van de vereniging, inclusief vergoedingen en loon in natura, over het gehele jaar niet...

Lees meer

Besluit omzetbelasting en artiesten

Artiesten die hun beroep zelfstandig uitoefenen gelden voor de omzetbelasting als ondernemer. Artiesten die voor de loonbelasting onder de artiestenregeling vallen kunnen op grond van een besluit van de staatssecretaris van Financiën buiten de heffing van omzetbelasting blijven. Deze goedkeuring geldt niet als een artiest omzetbelasting in rekening brengt. Het optreden op een privé-feest valt niet onder de artiestenregeling. Bij gebruik van de goedkeuring mag ook over optredens in de...

Lees meer

Besluit omzetbelasting, fondsverwerving en kantines

De staatssecretaris van Financiën heeft alle besluiten over de vrijstelling van omzetbelasting voor fondswervende activiteiten en de heffing van omzetbelasting bij kantines van verenigingen samengevoegd. Advertentie-inkomsten uit ledenbladen zijn niet langer uitgezonderd van de vrijstellingsgrens. Deze inkomsten worden als fondswerving aangemerkt. Voor fondswervende activiteiten van bepaalde vrijgestelde organisaties geldt een wettelijke vrijstelling tot een omzet van goederen van maximaal € 68.067 per jaar. Voor diensten geldt een maximumomzet van €...

Lees meer

Eenmalige activiteit geen ondernemerschap

Een eenmalige activiteit geldt niet als een economische activiteit en leidt dus niet tot ondernemerschap voor de omzetbelasting. Twee ondernemers, die los van hun normale activiteiten, gezamenlijk besloten tot de bouw van een onroerende zaak en deze nog tijdens de bouw verkochten, waren voor deze activiteit geen ondernemer voor de omzetbelasting. De opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting is door Hof Leeuwarden vernietigd. Het Hof merkt op dat de Nederlandse wetgever geen gebruik...

Lees meer

Keuzerecht vrijstelling onderwijs

Voor een aantal prestaties op het gebied van onderwijs geldt een vrijstelling van omzetbelasting. In bepaalde gevallen geldt een keuzemogelijkheid om af te zien van vrijstelling. Een ondernemer die cursussen in het buitenland aanbood wilde de vrijstelling van omzetbelasting niet toepassen. De vraag was of de keuzemogelijkheid ook bestaat voor cursussen die voor de heffing van omzetbelasting buiten Nederland plaatshebben. Volgens de rechtbank blijkt niet uit de tekst van een...

Lees meer