Nieuws

Period: 201604

Selected: 201604

Remove selection(s)

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

De Successiewet kent een bijzondere faciliteit voor de schenking en vererving van ondernemingsvermogen. Deze bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat ondernemingsvermogen is vrijgesteld tot een bedrag van € 1 miljoen en daarboven voor 83% is vrijgesteld. De faciliteit geldt ook voor aandelen die een aanmerkelijk belang vormen in een NV of BV die een onderneming drijft. De faciliteit is beperkt tot het ondernemingsvermogen van een vennootschap. Beleggingen van de vennootschap blijven buiten...

Lees meer

Aanpassingen in Wet werk en zekerheid

In overleg met werkgevers en werknemers is besloten om de Wet werk en zekerheid (Wwz) op een aantal punten aan te passen. Het gaat om de toepassing van de ketenbepaling bij seizoensarbeid en op het recht op transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en om bedrijfseconomische redenen. Het wegnemen van deze knelpunten moet bijdragen aan het bevorderen van bestendige arbeidsrelaties.Seizoensarbeid De ketenbepaling is bij de invoering van de Wwz aangepast.

Lees meer

Lening van ouders aan zoon was onzakelijk

Een lening tussen gelieerde partijen is onzakelijk als de geldverstrekker daarbij een debiteurenrisico accepteert dat een derde niet zou hebben aanvaard, ook niet voor een hogere rente. De gevolgen van onzakelijkheid van een lening zijn dat een eventueel verlies op de lening fiscaal niet ten laste van het inkomen mag worden gebracht. Een voorbeeld van een lening tussen gelieerde partijen is een lening van ouders aan een kind. Ook dan...

Lees meer

Aanpassingen minimumloon

Het wettelijk minimumloon wordt vastgesteld per dag, per week of per maand. De hoogte van het minimumloon per uur hangt af van de gebruikelijke arbeidsduur per week in een sector. Voor werknemers in sectoren waar 36 uur de gebruikelijke arbeidsduur per week is, ligt het minimumloon per uur hoger dan voor werknemers in sectoren waar 38 of 40 uur per week gebruikelijk is. Het kabinet onderzoekt daarom de mogelijkheid om een...

Lees meer

Loondoorbetaling bij ziekte

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een drietal maatregelen aangekondigd om knelpunten in de loondoorbetalingsverplichting op te lossen. De maatregelen hebben betrekking op de loonsanctie bij re-integratie in het tweede spoor, de aanvraag voor een vervroegde IVA-keuring en de premiestelling bij de verzuimverzekering.Het UWV kan een werkgever, die onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht, een loonsanctie opleggen. Dat houdt in dat de loondoorbetalingsverplichting...

Lees meer

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is van toepassing op ondernemingsvermogen dat wordt geschonken of dat vererft. De faciliteit geldt ook voor aanmerkelijkbelangaandelen in een BV, mits de BV een onderneming drijft. Bij de bepaling van het deel van de waarde van geschonken of vererfde aandelen waarop de faciliteit van toepassing is, wordt met de waarde van beleggingsvermogen van de BV geen rekening gehouden.De vraag of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit kan worden toegepast...

Lees meer

Kamervragen criteria dienstbetrekking

Bij de beoordeling van een arbeidsrelatie spelen drie criteria een rol: het bestaan van een gezagsverhouding, de verplichting om arbeid persoonlijk te verrichten en de betaling van loon. Is aan deze criteria voldaan, dan is een arbeidsrelatie een dienstbetrekking. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over deze criteria. Daarbij kwam aan de orde of het mogelijk is om deze criteria te verduidelijken. In zijn antwoord merkt de staatssecretaris van Financiën op...

Lees meer

Niet voldaan aan aanzegverplichting

Een werkgever is verplicht om een werknemer niet later dan een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk te laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wel of niet wil voortzetten. Wanneer de werkgever deze aanzegverplichting niet nakomt moet hij de werknemer een vergoeding betalen van maximaal één maandsalaris.In een procedure voor de kantonrechter erkende een werkgever dat hij niet had voldaan aan de aanzegverplichting en dat...

Lees meer

Recht op WW voor echtgenote ondernemer

In een procedure over het recht op een WW-uitkering heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat de echtgenote van een ondernemer bij hem in dienstbetrekking werkte.De vrouw was in de loop van het jaar 2000 in dienst getreden. In 2007 trouwde zij met haar werkgever. In 2014 werd de werkgever failliet verklaard. Vanwege de slechte financiële situatie van de onderneming had de vrouw vanaf 1 januari 2013 geen loon...

Lees meer

Europese Commissie lanceert verbeterplan btw

De Europese Commissie heeft een actieplan gepresenteerd om het btw-stelsel te verbeteren. De btw is een Europese regeling. Volgens de Commissie moeten de huidige regels worden aangepast om de gemeenschappelijke markt beter te ondersteunen en de grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken.Het actieplan omvat:- De beginselen voor een toekomstige gemeenschappelijke Europese btw-ruimte. Die ruimte zou in 2017 moeten ontstaan.- Maatregelen ter bestrijding van btw-fraude.- Vereenvoudiging van de regels voor e-commerce. Het huidige stelsel is ingewikkeld...

Lees meer