Nieuws

Period: 201512

Selected: 201512

Remove selection(s)

Eerste Kamer neemt wetsvoorstellen Belastingplan 2016 aan

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2016, inclusief de novelle, aangenomen. Dat betekent dat de lastenverlichting van € 5 miljard kan worden doorgevoerd. Bij de stemming over de wetsvoorstellen is ook gestemd over drie ingediende moties. De eerste motie betreft een oproep aan de regering om met alternatieven voor de huidige box-3 regeling te komen. Deze motie is verworpen. De tweede motie betreft een verzoek om de verhoging van...

Lees meer

Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd kan een ongeoorloofde inbreuk op eigendomsrecht zijn

De rechtbank Noord Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak over de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. Volgens de rechtbank vormde deze verhoging in dit geval een ongeoorloofde inbreuk op het eigendomsrecht. Naar aanleiding van deze uitspraak is de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer om een reactie gevraagd. De staatssecretaris geeft geen inhoudelijke reactie maar zegt van de uitspraak van de rechtbank kennis te...

Lees meer

Geen onzakelijke lening zonder onderlinge aandeelhoudersrelatie

Volgens de Hoge Raad kan in een geval, waarin geen sprake is van een aandeelhoudersrelatie en waarin geen bijzondere persoonlijke betrekkingen tussen de geldverstrekker en de uiteindelijke aandeelhouder van de debiteur zijn vastgesteld, van een onzakelijke lening geen sprake zijn.Wil een geldlening als onzakelijk kunnen worden aangemerkt dan moet tussen de schuldeiser en de schuldenaar een zekere mate van gelieerdheid bestaan. De schuldeiser moet het debiteurenrisico van de geldlening hebben...

Lees meer

Voortgang aanpassingen pensioen in eigen beheer

De pensioenregeling van een werknemer moet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds of bij een levensverzekeringsmaatschappij. Anders dan voor reguliere werknemers bestaat voor een dga daarnaast de mogelijkheid om zijn pensioenvoorziening door de BV in eigen beheer te laten opbouwen. Over opbouw van pensioen in eigen beheer is veel te doen. Door steeds strengere voorschriften is de vorming van een pensioen in eigen beheer niet echt interessant meer voor de dga.

Lees meer

Nieuwe meldplicht legt bewijslast bij ondernemer

Een boete van € 820.000 of 10% van de jaaromzet en mogelijke schadeclaims. De Wet bescherming persoonsgegevens, die 1 januari 2016 ingaat, kan grote gevolgen hebben voor het midden- en kleinbedrijf. Pijnpunt is de meldplicht datalekken — een verplichting om direct een melding te doen bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) als er sprake is van een ernstig datalek waarbij persoonsgegevens zijn verloren of gestolen.

Lees meer

Inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de inkomensafhankelijke premies voor de Zorgverzekeringswet voor 2016 vastgesteld. De hoge bijdrage daalt van 6,95 naar 6,75%. De hoge bijdrage geldt voor inhoudingsplichtigen. De lage bijdrage stijgt van 4,85 naar 5,5%. De lage bijdrage geldt voor mensen zonder werkgeversrelatie. De reden voor deze flinke stijging is dat het kabinet vorig jaar heeft besloten om het verschil tussen de hoge en de lage...

Lees meer

Renteloze lening aan dga was uitdeling van winst

Er is sprake van een winstuitdeling als een vennootschap een aandeelhouder als zodanig bevoordeelt en de vennootschap beschikt over winst of winstreserves of het vooruitzicht van te maken winst. De aandeelhouder en de vennootschap moeten zich bewust zijn van de bevoordeling en de aandeelhouder moet de bevoordeling in zijn hoedanigheid van aandeelhouder hebben aanvaard.De rente voor een lening bestaat uit een vergoeding voor het ter beschikking stellen van de hoofdsom...

Lees meer

Waardering verhuurde zaken voor erfbelasting

Met ingang van 1 januari 2010 wordt voor waardebepaling voor de erfbelasting van verhuurde woningen aangesloten bij de WOZ-waarde en de leegwaarderatio. Dat is dezelfde wijze van waarderen als die geldt voor verhuurde woningen in box 3 voor de Wet IB 2001. Daarover heeft de Hoge Raad gezegd dat sprake is van een stapeling van forfaits, waardoor de uitkomst kan afwijken van de werkelijke waarde. Wanneer die afwijking meer dan...

Lees meer

Aanpassingen Belastingplan 2016

In een poging om het wetsvoorstel Belastingplan 2016 ook door de Eerste Kamer te loodsen heeft de staatssecretaris van Financiën een zogenaamde novelle ingediend bij de Tweede Kamer. De novelle is een aanpassing van een reeds aangenomen wetsvoorstel. De novelle bevat de volgende aanpassingen op het Belastingplan 2016.ArbeidskortingDe arbeidskorting neemt na het bereiken van het maximum af met het stijgen van het inkomen. Met ingang van 2017 wordt deze zogenaamde...

Lees meer

Vaststelling premiepercentages en premieloon 2016

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor de werknemers- en de volksverzekeringen en de opslag voor de kinderopvangtoeslag voor 2016 vastgesteld.Naam PercentageBedragAOW-premie17,90Anw-premie0,60Opslag kinderopvangtoeslag0,50Awf-premie2,44Vervangende premie sectorfondsen2,16Ufo-premie0,78Aof-basispremie5,88Maximum premieloon- per jaar€ 52.763- per maand€ 4.396,91- per vier weken€ 4.058,69- per week€ 1.014,67- per dag€ 202,93 

Lees meer