Nieuws

Period: 201505

Selected: 201505

Remove selection(s)

Verkrijgingsprijs aandelen BV

Een melkveehouder bracht zijn aandeel in de onderneming geruisloos in een BV in. In de inbrengverklaring was onder de vorderingen een bedrag van € 1,18 miljoen opgenomen met als omschrijving “lening Duitsland”. De lening had betrekking op een GmbH die in Duitsland een agrarisch bedrijf exploiteerde. De melkveehouder had de aandelen in de GmbH gekocht omdat hij zijn bedrijf wilde uitbreiden en daarvoor in Nederland geen mogelijkheden zag. De melkveehouder...

Lees meer

Waardering maatschapsaandelen

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van een nalatenschap. Bij de vaststelling van de waarde van een erflater die in gemeenschap van goederen was getrouwd, moet eerst de waarde van deze gemeenschap worden bepaald. De waarde van de nalatenschap bedraagt de helft van de waarde van de door het overlijden ontbonden gemeenschap van goederen.Uit rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat de in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot van een...

Lees meer

Aftrek hypotheekrente buitenlander

De Hoge Raad heeft het Hof van Justitie EU gevraagd om een uitspraak te doen over een aantal vragen. De procedure heeft betrekking op een in Spanje wonende Nederlander die aftrek van in Spanje betaalde hypotheekrente claimt in Nederland. De betrokkene heeft in Spanje geen inkomen. Hij heeft een meerderheidsbelang in een in Nederland gevestigde BV, die hem een salaris betaalt. Ook heeft hij een meerderheidsbelang in een in Zwitserland...

Lees meer

Geen forensenbelasting bij verhuur aan eigen BV

Een van de belastingen die gemeenten volgens de Gemeentewet mogen heffen is de forensenbelasting. Dat is een belasting die wordt geheven van natuurlijke personen die in een andere gemeente wonen maar in de gemeente die de belasting heft op meer dan 90 dagen van het jaar de beschikking hebben over een gemeubileerde woning. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad wordt bij een combinatie van verhuur en eigen gebruik een...

Lees meer

Inzet van software bij monitoren kwaliteit douane-aangiften

Douane-autoriteiten zoeken naar comfort over de kwaliteit van ingediende douane-aangiften door AEO certificaathouders. Alleen het uitvoeren van proceduretesten en lijncontroles levert onvoldoende controlebewijs. Gegevensgericht onderzoek van de aangiften zélf, door middel van data-analyse en statistische steekproeven is efficiënt en effectief dankzij beschikbare moderne technieken. De inzet van software hierbij is onmisbaar.

Lees meer

Bedrijfsbeëindiging of overgang onderneming?

Bij de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die de overdragende ondernemer heeft op grond van de arbeidsovereenkomsten met zijn werknemers van rechtswege over op de verkrijger. Van belang voor de vaststelling of sprake is van de overgang van een onderneming is dat een economische eenheid met behoud van identiteit wordt overgedragen. Het begrip overdracht wordt in dit verband ruim uitgelegd.Naar het oordeel van Hof Den Haag...

Lees meer

Aanpassing wetsvoorstel invoering BGL

In aansluiting op de aankondiging per brief heeft de staatssecretaris van Financiën een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL) ingediend. Met deze nota van wijziging wordt het aangekondigde alternatief voor de eerder voorgestelde BGL geïntroduceerd. Het alternatief houdt in dat opdrachtgever en opdrachtnemer gebruik maken van (voorbeeld)overeenkomsten die zij ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst publiceert goedgekeurde overeenkomsten op de website. Andere...

Lees meer

Regeling UWV ontslagprocedure

De Wet Werk en Zekerheid schrijft voor dat toestemming van het UWV nodig is om een arbeidsovereenkomst op te zeggen wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Een verzoek om ontbinding op andere ontslaggronden moet bij de kantonrechter worden ingediend. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft nadere regels gepubliceerd voor de ontslagprocedure bij het UWV. Uitgangspunt is dat een verzoek binnen vier weken vanaf het moment dat een volledig...

Lees meer

Voorwaarden voor kosten in mindering op transitievergoeding

De Wet Werk en Zekerheid geeft werknemers bij ontslag op verzoek van de werkgever een recht op een door de werkgever te betalen transitievergoeding. Voorwaarde is dat de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar geduurd heeft. De Wet biedt de mogelijkheid om bepaalde kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. Het gaat om kosten van maatregelen die zijn gericht op het voorkomen van werkloosheid en/of het bekorten van de periode...

Lees meer

Ontslagregeling

De Wet Werk en Zekerheid bevat de mogelijkheid om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen. Daarvan is gebruik gemaakt door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de zogenaamde Ontslagregeling heeft hij nadere regels met betrekking tot ontslag en de transitievergoeding vastgesteld. Het betreft ondermeer nadere regels met betrekking tot een redelijke grond voor ontslag, waaronder regels voor de mogelijkheid van deeltijdontslag en van ontslag bij het uitbesteden...

Lees meer