Nieuws

Period: 201411

Selected: 201411

Remove selection(s)

Toepassing verruimde schenkingsvrijstelling

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de toepassing van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning. Een van de vragen betreft de aanwending van de schenking voor een verbouwing. Voor de toepassing van de vrijstelling is vereist dat de verbouwing voor 1 januari 2017 is afgerond. De vragensteller wil weten of ook vereist is dat de ontvanger van de schenking op het moment van de...

Lees meer

Zonder beschikking fiscale eenheid geen hoofdelijke aansprakelijkheid

Ondernemers voor de omzetbelasting kunnen een fiscale eenheid vormen als zij in financieel, organisatorisch en economisch opzicht onderling voldoende zijn verweven. Het bestaan van een fiscale eenheid wordt bij beschikking vastgesteld. De Belastingdienst geeft de beschikking fiscale eenheid af. Dat kan op verzoek van één of meer van de betrokken ondernemers of op eigen initiatief van de Belastingdienst. De fiscale eenheid gaat in op de eerste dag van de maand...

Lees meer

Incidenteel fiscaal voordeel

Bij het beëindigen van een onderneming moet belasting worden betaald over in de onderneming aanwezige stille reserves. Overdracht van een onderneming aan een (eigen) BV is ook een vorm van beëindiging van de onderneming. Belastingheffing kan in dergelijke gevallen worden uitgesteld door de onderneming geruisloos in te brengen in een BV. Bij geruisloze inbreng neemt de BV de vermogensbestanddelen over tegen de oude boekwaarden. Geruisloze inbreng is onder voorwaarden mogelijk...

Lees meer

Pas uw pensioenregeling op tijd aan

De Belastingdienst waarschuwt werkgevers op haar website dat zij de pensioenregelingen van werknemers voor 1 januari 2015 moeten aanpassen aan de op die datum ingaande nieuwe regels. Het gaat om de verlaging van de opbouwpercentages en de beperking van het pensioengevend loon op € 100.000.Werkgevers die voor 1 januari 2015 een aangepaste pensioenregeling aan de Belastingdienst ter beoordeling voorleggen, krijgen de mogelijkheid om de regeling zo nodig in de loop van...

Lees meer

Verhuisboedelvrijstelling en dubbele woonplaats

Op grond van een EG-verordening geldt een verhuisboedelvrijstelling voor de invoer van persoonlijke goederen. De vrijstelling is van toepassing wanneer iemand zijn woonplaats verlegt van buiten de EU naar binnen de EU.In een procedure over de toepassing van deze vrijstelling van douanerechten heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU. De procedure had betrekking op een Nederlander die enkele jaren in het buitenland had gewoond...

Lees meer

Belastingplan 2015 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2015 aangenomen. Daaraan voorafgaand heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief een overzicht gegeven van de op het wetsvoorstel ingediende amendementen en moties met zijn oordeel daarover. De volgende ingediende amendementen zijn aangenomen.Amendement om de bewijslastverdeling tussen Belastingdienst en ondernemer bij de gebruikelijkloonregeling beter in balans te brengen. De kring van lichamen waarvoor de toets van het hoogste loon van de overige werknemers,...

Lees meer

Cultuurgrondvrijstelling voor ponyfokkerij

De Wet WOZ kent een vrijstelling voor cultuurgrond. De cultuurgrondvrijstelling is van toepassing op grond die bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd in het kader van een landbouwbedrijf. Wat onder een landbouwbedrijf moet worden verstaan is te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een procedure als uitgangspunt genomen dat het begrip landbouw ook veehouderij en weidebouw omvat. Het laten begrazen van weilanden door pony’s kan volgens het hof als veehouderij...

Lees meer

Verhoging AOW-leeftijd sneller

Nadat de AOW-leeftijd vanaf de invoering jarenlang 65 jaar is geweest, wordt deze met ingang van 2013 geleidelijk verhoogd tot in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar bedraagt. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Voor het eerst in 2024 zou dan een verdere verhoging mogelijk worden indien de gestegen levensverwachting daartoe in 2019 aanleiding zou geven. Het kabinet heeft nu een wetsvoorstel ingediend om de verhoging van...

Lees meer

Wettelijke rente naar 2%

Per 1 januari 2015 daalt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 3 naar 2%.

Lees meer

Wetsvoorstel om doorwerkbelemmeringen weg te nemen

Ruim 8 jaar nadat de SER advies heeft uitgebracht over het wegnemen van arbeidsrechtelijke belemmeringen voor het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd ligt er nu een wetsvoorstel om dat te regelen. Hoewel zich naar verwachting binnen afzienbare tijd geen krapte op de arbeidsmarkt zal voordoen, vindt het kabinet het toch nodig om nu met dit wetsvoorstel te komen. Om het risico van verdringing op de arbeidsmarkt te beperken is het...

Lees meer