Nieuws

Period: 201410

Selected: 201410

Remove selection(s)

Wettelijk minimumloon januari 2015

De hoogte van het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast aan de algemene welvaartsontwikkeling. Per 1 januari 2015 vindt de volgende aanpassing plaats. Het aanpassingspercentage voor afronding bedraagt 0,4435. De vermenigvuldigingsfactor komt dan op 1,004435. Vermenigvuldiging van deze factor met het wettelijk minimumloon per 1 juli 2014 leidt tot een wettelijk minimumloon per 1 januari 2015 van € 1.501,80 per maand. Dit bedrag geldt voor werknemers van 23 jaar en ouder...

Lees meer

Voorstel aanpassing autobelastingen 2016

De tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2015 bevat wijzigingen op het gebied van de autobelastingen voor het jaar 2016 en een aanpassing van de overgangsregeling in de gebruikelijkloonregeling. AutobelastingenIn de Wet uitwerking autobrief was de jaarlijkse aanpassing van de CO2-grenzen voor de jaren tot en met 2015 geregeld. Omdat de Tweede Kamer de autobelastingen wil betrekken in de discussie over een grootscheepse fiscale stelselwijziging ziet de staatssecretaris van Financiën...

Lees meer

Verruimde schenkingsvrijstelling en woning in aanbouw

De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling is een crisismaatregel die is bedoeld om de woningmarkt te stimuleren. Volgens deze verruimde regeling kan in de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 een belastingvrije schenking in verband met een eigen woning worden gedaan van maximaal € 100.000. Het geschonken bedrag moet vóór 1 januari 2015 aan de aankoop van de woning of aan aflossing van de hypotheekschuld zijn besteed.Het kabinet...

Lees meer

Autobrief 2.0 komt in 2015

De staatssecretaris van Financiën had eerder aangekondigd dat hij in het vierde kwartaal van 2014 de zogenaamde Autobrief 2.0 naar de Tweede Kamer zou sturen. De gedachte van het kabinet was om de autobelastingen aan te passen, los van de aanzet voor de grootschalige herziening van het belastingstelsel. De Kamer heeft de wens uitgesproken om de autobelastingen te betrekken in de discussie over de stelselherziening. Daarom zal de staatssecretaris de...

Lees meer

Geen 30%-regeling voor jonge profvoetballer

Op verzoek kan voor een ingekomen werknemer die beschikt over een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is de 30%-regeling worden toegepast. Bij de beoordeling van de specifieke deskundigheid wordt rekening gehouden met het opleidingsniveau van de werknemer, de voor de functie relevante ervaring en het beloningsniveau in Nederland in verhouding tot het beloningsniveau in het land van herkomst van de werknemer.In een procedure over de weigering om...

Lees meer

Kamervragen liquidatieverlies deelneming

Naar aanleiding van een tijdschriftartikel over de wenselijkheid van modernisering van de liquidatieverliesregeling zijn Kamervragen gesteld. De liquidatieverliesregeling is een uitzondering op de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. Door de deelnemingsvrijstelling worden winsten binnen een concern slechts eenmaal belast. Door een dochtermaatschappij uitgekeerde winsten en de waardeveranderingen van dochtermaatschappijen worden bij de moedermaatschappij niet in de belastingheffing betrokken. Deze winsten of verliezen worden alleen bij de dochtermaatschappij zelf belast. De liquidatieverliesregeling...

Lees meer

Dividenduitkering vererfde AB-aandelen

De staatssecretaris van Financiën heeft de mogelijkheid om onbelast dividend uit te keren aan mensen die aanmerkelijkbelangaandelen hebben geërfd, verruimd.De mogelijkheid om onbelast dividend op vererfde aandelen uit te keren bestaat voor dividend dat wordt uitgekeerd binnen 24 maanden na het overlijden van de erflater. In verband met de overgang van de aandelen moet bij de erflater inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking zijn genomen. Gevolg van de dividenduitkering is...

Lees meer

Combinatie zakelijke reis met vakantie

Er vindt geen bijtelling bij het inkomen plaats voor een auto van de zaak als het privégebruik van de auto in een kalenderjaar niet meer dan 500 km bedraagt. De bewijslast voor het privégebruik ligt bij de werknemer met de auto van de zaak. Slaagt de werknemer er niet in dat bewijs te leveren, dan moet een bijtelling plaatsvinden bij het inkomen. De kwalificatie van een rit met een auto...

Lees meer

Zzp'er in de zorg

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is een verpleegkundige die voor meerdere thuiszorginstellingen werkte, ondernemer voor de inkomstenbelasting. Uit vaste jurisprudentie volgt dat iemand een zelfstandig beroep uitoefent als hij zijn werkzaamheden zelfstandig en voor eigen rekening en risico verricht en hij daarbij ondernemersrisico loopt. Bij de beoordeling van het fiscale ondernemerschap is de omstandigheid dat de AWBZ niet toestaat dat anderen dan toegelaten zorgaanbieders zorg in natura verlenen niet van belang. Waar...

Lees meer

iPad is communicatiemiddel

Verstrekkingen, die niet als beloningsvoordeel worden ervaren, vallen niet onder het ruime loonbegrip van de loonbelasting. Dat betekent dat er in beginsel geen loonbelasting hoeft te worden ingehouden en afgedragen. Er moet wel rekening gehouden worden met eventueel geldende normeringen en beperkingen. Zo geldt voor de verstrekking van telefoon, internet en dergelijke communicatiemiddelen als voorwaarde dat het zakelijk gebruik van meer dan bijkomstig belang moet zijn om onbelast te zijn. Voor...

Lees meer