Nieuws

Period: 201409

Selected: 201409

Remove selection(s)

Verlofuren geen studiekosten

Een werknemer volgde in 2008 een opleiding naast zijn werk. Voor het volgen van de opleiding nam de werknemer in 2008 20 verlofdagen op. In zijn aangifte inkomstenbelasting bracht hij naast de betaling van het cursusgeld een bedrag van € 6.595 in aftrek. Dat bedrag had hij berekend door zijn uurloon te vermenigvuldigen met het aantal verlofuren dat hij aan zijn opleiding had besteed. Bij het opleggen van de aanslag...

Lees meer

Wetsvoorstel om VAR te vervangen ingediend

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter invoering van de “beschikking geen loonheffingen” ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet de bestaande regeling van de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) vervangen. De VAR biedt geen zekerheid voor de opdrachtnemer. De fiscale kwalificatie van inkomen voor de inkomstenbelasting vindt pas plaats bij de afhandeling van diens aangifte inkomstenbelasting op basis van de VAR en gegevens over de feitelijke arbeidsrelatie. Deze kwalificatie...

Lees meer

Contouren herziening belastingstelsel

De staatssecretaris van Financiën heeft parallel aan het Belastingplan 2015 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over mogelijke keuzes bij een herziening van het belastingstelsel. Het kabinet wil via een stelselherziening de werkgelegenheid bevorderen. Om een zo breed mogelijk draagvlak te verwerven is het kabinet op zoek naar steun vanuit de politiek en de maatschappij. Randvoorwaarden zijn dat een evenwichtige inkomensverdeling niet wordt opgeofferd voor economische groei en dat...

Lees meer

Modernisering verlofregelingen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een derde nota van wijziging ingediend op het wetsvoorstel modernisering regeling voor verlof en arbeidstijden. Deze nota van wijziging bevat het voorstel voor een regeling van overgang van het resterende bevallingsverlof en uitkeringsrecht aan de partner als de moeder tijdens het bevallingsverlof komt te overlijden. De regering vindt het wenselijk om dit wettelijk te regelen. Het verlof kan alleen worden overgedragen aan...

Lees meer

Boete bij naheffing MRB verminderd

Tijdens een periode van schorsing van het kenteken van een auto hoeft geen motorrijtuigenbelasting (MRB) te worden betaald en hoeft de auto ook niet verzekerd te zijn. Voorwaarde voor toepassing van de schorsingsregeling is dat de auto niet op de openbare weg komt. Niet alleen rijden met de auto is verboden, ook parkeren op de openbare weg is niet toegestaan. Wordt geconstateerd dat een geschorst voertuig zich op de openbare...

Lees meer

Tariefverschil boeken en e-boeken

De Europese btw-richtlijn bepaalt dat de lidstaten naast het normale btw-tarief ook een of twee verlaagde tarieven mogen toepassen. De verlaagde tarieven mogen alleen worden toegepast op in een bijlage bij de richtlijn omschreven categorieën van leveringen en diensten. Een van deze categorieën is de levering van boeken. Tot 1 juni 2009 was de richtlijnbepaling toegespitst op gedrukte (fysieke) boeken. Sinds die datum is de omschrijving ruimer en omvat zij...

Lees meer

Besluit toepassing innovatiebox

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 kent sinds enkele jaren een bijzondere regeling voor innovatie, de zogenaamde innovatiebox. Omdat in de praktijk is gebleken dat er behoefte bestaat aan een nadere uitleg van het gehanteerde begrippenkader heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over de toepassing van de innovatiebox gepubliceerd. In het besluit worden verschillende elementen van de innovatiebox uitvoerig beschreven en nader toegelicht.Binnen de Belastingdienst is de Coördinatiegroep Taxhavens...

Lees meer

Houdsterverliesregeling

Een verlies, dat een vennootschapsbelastingplichtig lichaam in enig boekjaar maakt, is in beginsel verrekenbaar met door het lichaam in een ander jaar behaalde winst. De mogelijkheid van verliesverrekening is beperkt wanneer de feitelijke werkzaamheid van een lichaam gedurende het jaar (nagenoeg) uitsluitend heeft bestaan uit het houden van deelnemingen. Deze houdsterverliesregeling is een van de maatregelen ten gevolge van zogenaamde Bosalarrest van het Hof van Justitie EU uit 2003. De...

Lees meer

Heffingskortingen

Diverse heffingskortingen in de loon- en inkomstenbelasting worden aangepast in het Belastingplan 2015.ArbeidskortingDe arbeidskorting, een extra heffingskorting voor werkenden, begint bij een bepaalde hoogte van het inkomen te dalen. Deze zogenaamde afbouwgrens van de arbeidskorting gaat volgend jaar omhoog om werken lonender te maken. Het maximum van de arbeidskorting was overigens door het Belastingplan 2014 al verhoogd.Algemene heffingskortingOok de algemene heffingskorting begint na het bereiken van zijn maximum bij een...

Lees meer

Gebruikelijk loon

De gebruikelijkloonregeling is van toepassing op mensen die werken voor een BV waarin zij of hun partner een aanmerkelijk belang hebben. In het merendeel van de gevallen gaat het om een dga. De regeling wordt volgend jaar duidelijker omschreven in de wet. Met ingang van 1 januari 2015 geldt als hoofdregel dat het loon van een dga ten minste gelijk moet zijn aan het hoogste van de volgende bedragen:75% van...

Lees meer