Nieuws

Period: 201407

Selected: 201407

Remove selection(s)

Geen MKB-winstvrijstelling voor dga

IB-ondernemers kunnen op grond van de MKB-winstvrijstelling een percentage van hun winst onbelast genieten. In feite betekent de MKB-winstvrijstelling een verlaging van het IB-tarief voor winst uit onderneming.Een dga claimde in zijn aangifte IB de MKB-winstvrijstelling over zijn salaris. De dga deed daarbij een beroep op het gelijkheidsbeginsel en het verbod op ongelijke behandeling. De rechtbank Gelderland stelt voorop dat niet iedere ongelijke behandeling van gelijke gevallen is verboden. Een...

Lees meer

Achterwaartse verliesverrekening

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2012 over de verruimde achterwaartse verliesverrekening geactualiseerd. De verrekening van verliezen in de vennootschapsbelasting is mogelijk met winst van het voorgaande jaar en met winsten van de 9 volgende jaren. Voor de jaren 2009 tot en met 2011 kon gekozen worden voor verrekening van verliezen met winsten van 3 voorgaande jaren. Daar stond dan een beperking van de verrekening van verliezen met...

Lees meer

Schadevergoeding valt niet onder deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winst tweemaal wordt belast. De deelnemingsvrijstelling is van toepassing op voor- en nadelen van een aandelenbelang. Voorwaarde voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling is een aandelenbelang van 5% of meer. De deelnemingsvrijstelling is niet van toepassing op het belang van een medeaandeelhouder, ook niet als een aandeelhouder een voorkeursrecht heeft op de aandelen van de medeaandeelhouder. De bedragen die de medeaandeelhouder aan een...

Lees meer

Onduidelijke bepaling over overname leaseauto bij einde dienstverband

De leaseregeling van een werkgever bevatte een bepaling waardoor bij einde dienstverband de werknemer verplicht kon worden om het leasecontract voort te zetten of de auto over te nemen. Deze bepaling gold wanneer het ontslag aan de werknemer te wijten was en de auto ook privé door de werknemer werd gebruikt. Een werkneemster gebruikte de leaseauto aanvankelijk ook privé. Zolang het privégebruik per jaar niet meer dan 10.000 km bedroeg,...

Lees meer

Aanvullend actieplan mkb-financiering

In de vorm van het aanvullende actieplan mkb-financiering neemt het kabinet maatregelen om het eigen vermogen van mkb-ers te versterken, het financieringsaanbod te verbreden en ondernemersvaardigheden te verbeteren. Versterking van het eigen vermogen gebeurt doordat het ministerie van Economische Zaken zich voor € 500 miljoen garant stelt voor de financiering van een nog op te richten Achtergestelde Leningenfonds. Daarnaast stelt het ministerie € 100 miljoen extra beschikbaar voor het Dutch...

Lees meer

Wijziging huwelijksgoederenrecht op komst

Uitgangspunt van het Nederlandse het huwelijksvermogensrecht is de wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Wie niet van tevoren huwelijkse voorwaarden laat opmaken om de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk afwijkend te regelen, trouwt in gemeenschap van goederen. Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter modernisering van het huwelijksvermogensrecht. De strekking van dat wetsvoorstel is dat een beperkte gemeenschap van goederen de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht wordt. Die beperkte...

Lees meer

Overname exploitatie onderneming

Een procedure voor Hof Den Haag had betrekking op de vraag of een ondernemer zijn onderneming had overgedragen tegen een periodieke vergoeding of zijn onderneming verhuurde. Afhankelijk van het antwoord op die vraag moest over de ontvangen termijnen omzetbelasting worden berekend.De exploitant van een kinderdagcentrum verhuurde per 1 februari 2011 zijn onderneming. Volgens Hof Den Haag werd vanaf die datum het kinderdagcentrum op naam en voor rekening en risico van...

Lees meer

Geen verplichte herwaardering bij inbreng

De winst van een ondernemer wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van goed koopmansgebruik. Die beginselen houden ondermeer in dat winst pas genomen hoeft te worden wanneer deze is gerealiseerd en dat verliezen genomen kunnen worden wanneer zij voorzienbaar zijn. Wanneer een ondernemer een activum voor een hogere waarde dan de fiscale boekwaarde in een vennootschap inbrengt, is hij niet verplicht om de meerwaarde in het jaar van inbreng als...

Lees meer

Subsidieregeling innovatieve Scheepsbouw

De minister van Economische Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie verlenging van de Subsidieregeling innovatieve Scheepsbouw (SIS) heeft goedgekeurd. Goedkeuring van de Commissie moet zijn verleend voordat subsidie kan worden verstrekt. De SIS is gepubliceerd in de Staatscourant van 19 juni en opengesteld op 20 juni 2014. Al op de eerste dag zijn er zoveel subsidieaanvragen binnengekomen dat het beschikbare budget naar...

Lees meer

Kamerbrief btw-onderwerpen

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over enkele btw-onderwerpen. Het gaat om het tarief voor isolatiewerkzaamheden, de vrijstelling voor zzp-ers in de zorg en het hanteren van een ander btw-nummer dan het BSN voor zzp-ers. Sinds 1 januari 2014 geldt voor isolatiewerkzaamheden niet langer het lage tarief. De staatssecretaris is niet van plan om alsnog met een overgangsregeling te komen om bedrijven die door...

Lees meer