Nieuws

Period: 201405

Selected: 201405

Remove selection(s)

Herinvesteringsreserve en ruilarresten

Er is geen ruimte voor toepassing van de ruilarresten wanneer een belastingplichtige in beginsel een herinvesteringsreserve had kunnen vormen. De belastingplichtige heeft niet de keuze tussen vorming van een herinvesteringsreserve of toepassing van de ruilarresten. Dat is de strekking van een arrest van de Hoge Raad.De casus was als volgt. Direct na de verkoop en levering van de aandelen van een BV verkocht de BV een pand aan haar voormalige dga.

Lees meer

Wetsvoorstellen pensioenhervorming aangenomen

De versobering van de fiscale faciliteiten voor de opbouw van pensioen gaat door. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel betreffende de fiscale hervorming van pensioenen aangenomen. Dat betekent dat per 1 januari 2015 de toegestane opbouwpercentages voor pensioen omlaag gaan. Voor pensioen op basis van middelloon geldt dan een opbouwpercentage van 1,875%. Hiermee moet in 40 jaar een pensioen kunnen worden opgebouwd van 75% van het gemiddeld verdiende inkomen. Tot...

Lees meer

Tijdstip van herinvesteren

De Hoge Raad heeft zich in een reeks arresten uitgelaten over de toepassing van de herinvesteringsreserve en de bepaling in de Wet op de Vennootschapsbelasting die handel in BV’s met een herinvesteringsreserve moet voorkomen. Deze laatste bepaling houdt in dat een bestaande herinvesteringsreserve vrijvalt ten gunste van de winst wanneer het belang in de BV wijzigt. In dat kader kan het moment van herinvestering van belang zijn.Een van deze arresten...

Lees meer

Stelselwijziging in verband met landbouwvrijstelling

De landbouwvrijstelling houdt in dat de waardeverandering van grond binnen een landbouwbedrijf is vrijgesteld. De vrijstelling is beperkt tot de waardeverandering die is toe te rekenen aan de ontwikkeling van de waarde in het economische verkeer bij voortgezet agrarisch gebruik. Waardeverandering die het gevolg is van andere oorzaken is niet vrijgesteld.De Wet IB 2001 omschrijft de winst uit onderneming als het totaal van de voordelen die daaruit worden verkregen. Deze...

Lees meer

Verlies schaarse deskundigheid

Tijdens de looptijd van de 30%-regeling mag de buitenlandse werknemer van baan wisselen. Wel dienen de nieuwe werkgever en de werknemer een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst om de regeling voort te mogen zetten. Er mag een periode van niet meer dan drie maanden liggen tussen het einde van de ene baan en het begin van de andere baan. Uitgangspunt is dat bij overschrijding van de driemaandsperiode de...

Lees meer

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een ingrijpende manier van beëindiging van een dienstbetrekking. Daarom vereist ontslag op staande voet een dringende reden en moet het ontslag onverwijld worden aangezegd. Een ontslag op staande voet wordt vaak gevolgd door een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zeker te stellen voor het geval niet aan de voorwaarden voor het ontslag op staande voet zou zijn voldaan.Een op staande...

Lees meer

Brede agenda Belastingdienst

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij rapporteert over de situatie bij de Belastingdienst. Naar aanleiding van recente problemen met betrekking tot belastingen en toeslagen is een onderzoek ingesteld. In zijn brief maakt de staatssecretaris duidelijk dat de problemen niet zijn op te lossen door reorganisatie of verandering van bedrijfsprocessen van de Belastingdienst. De kern van het probleem is dat de Belastingdienst steeds...

Lees meer

Regresvordering op echtgenoot

Een regresvordering op de echtgenoot die een onderneming drijft is een werkzaamheid voor de inkomstenbelasting. Een regresvordering kan ontstaan uit een borgstelling of uit hoofdelijke aansprakelijkheid voor een schuld van de echtgenoot. Een procedure bij de Hoge Raad heeft betrekking op de omvang van de regresvordering en de vraag of afwaardering daarvan ten laste van het resultaat kan worden gebracht.De casus is als volgt. In een schuldbekentenis aan de bank...

Lees meer

Pseudo-eindheffing hoge lonen

Een van de fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013 is de pseudo-eindheffing hoog loon. Deze maatregel zou aanvankelijk alleen gelden voor 2013. Het gaat om een eindheffing die de werkgever moet betalen over het in 2012 betaalde loon van zijn werknemers voor zover dat meer bedroeg dan € 150.000. De pseudo-eindheffing hoog loon geldt ook voor het jaar 2014.Een werkgever had twee werknemers met een jaarsalaris in 2012 van meer...

Lees meer

Opvolgend werkgeverschap

Het arbeidsrecht kent een zogenaamde ketenbepaling. Die bepaling houdt in dat er een maximum wordt gesteld aan de duur van en het aantal opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd langer. Is de duur van de opvolgende arbeidsovereenkomsten langer dan 36 maanden, dan geldt de arbeidsovereenkomst na 36 maanden als aangegaan voor onbepaalde tijd. Dat geldt ook als er meer dan drie achtereenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn aangegaan. Arbeidsovereenkomsten zijn opvolgend als zij...

Lees meer