Nieuws

Period: 201404

Selected: 201404

Remove selection(s)

Nieuwe staffels beschikbare premieregeling

Vooruitlopend op de invoering van de aanpassing van de fiscale regels voor de opbouw van pensioen zijn de nieuwe staffels voor beschikbare premieregelingen gepubliceerd. De Eerste Kamer moet de aanpassing van de fiscale regels nog goedkeuren. De nieuwe premiestaffels zijn aangepast aan de voorgestelde verlaging van het maximale opbouwpercentage voor middelloonregelingen naar 1,875%. Ten opzichte van de oude regeling zijn de premiestaffels dus eveneens verlaagd.

Lees meer

Kamervragen fiscale stimulering elektrische auto

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen over de kosten van de stimuleringsregelingen voor elektrische auto’s beantwoord. De vragenstellers gingen ervan uit dat de kosten voor de staat minstens een half miljard euro bedragen. Volgens de staatssecretaris is dat niet het geval, al zijn de precieze kosten niet bekend op dit moment. De staatssecretaris wijst er op dat er met ingang van 2014 maatregelen zijn genomen om de kans op overschrijding...

Lees meer

Bevoegdheid opleggen aanslag

De bevoegdheid om een aanslag vast te stellen vervalt drie jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. De dagtekening van het aanslagbiljet geldt in beginsel als datum van het vaststellen van de aanslag. Dat is anders als de aanslag pas na de dagtekening van het aanslagbiljet is bekendgemaakt. De datum van bekendmaking komt dan in de plaats van de dagtekening van het aanslagbiljet. Valt de dagtekening van het...

Lees meer

Loon echtgenote staat los van loon dga

Volgens de Hoge Raad moet bij het vaststellen van het gebruikelijk loon van een dga geen rekening gehouden te worden met het loon van zijn echtgenote. Een dga moet voor zijn werkzaamheden voor zijn BV tenminste een gebruikelijk loon ontvangen. Wat een gebruikelijk loon is wordt bepaald aan de hand van de beloning van werknemers in vergelijkbare functies die geen aanmerkelijk belang hebben in de BV waarvoor zij werken. Er geldt...

Lees meer

Cultuurgrondvrijstelling voor ondergrond opstallen

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. In een aantal gevallen geldt een vrijstelling. Een van deze vrijstellingen is de cultuurgrondvrijstelling. De cultuurgrondvrijstelling heeft betrekking op binnen de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond inclusief de ondergrond van glasopstanden.Naar het oordeel van Hof Den Haag valt ook grond onder andere opstallen dan glasopstanden onder de cultuurgrondvrijstelling. Dat valt af te leiden uit de wetsgeschiedenis. De strekking van de cultuurgrondvrijstelling...

Lees meer

Zonder eigendom woning geen aftrek hypotheekrente

Een van de voorwaarden voor aftrek van hypotheekrente is (mede)eigendom van de woning. Er moet een belang bij waardeveranderingen van de woning zijn om recht te hebben op aftrek. Hoofdelijke verbondenheid voor de hypotheekschuld is niet voldoende om de betaalde hypotheekrente in aftrek te kunnen brengen. De procedure had betrekking op een dubbele woning die door twee zussen was aangekocht. Zij hadden de woning gefinancierd met een gezamenlijke hypotheek. De...

Lees meer

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling op aandeel in onroerendgoed-BV

De bedrijfsopvolgingsregeling is een faciliteit voor de schenk- en erfbelasting. De verkrijging van ondernemingsvermogen is (grotendeels) vrijgesteld als de verkrijger voldoet aan de voorwaarde dat hij de onderneming voortzet. Aandelen die bij de schenker of erflater tot een aanmerkelijk belang behoorden vallen onder ondernemingsvermogen. De vennootschap moet wel een materiële onderneming drijven.Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op de schenking van een aandeel door een aanmerkelijkbelanghouder aan zijn...

Lees meer

Werking vertrouwensbeginsel

Na een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2007 werden de gemeentelijke belastingen geharmoniseerd. Vóór deze datum werden in een van de voormalige gemeenten aanslagen rioolrecht opgelegd voor stacaravans op recreatieterreinen. In de andere voormalige gemeente gebeurde dat niet. Na harmonisering van de belastingen werden in de hele nieuwe gemeente dergelijke aanslagen opgelegd.Een huurder van een standplaats voor een stacaravan ontving eind 2009 een aanslag rioolrecht over het jaar 2007. In...

Lees meer

Huishoudentoeslag komt er niet

De huishoudentoeslag, die per 1 januari 2015 ingevoerd zou worden, komt er niet. De huishoudentoeslag moest de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de huurtoeslag vervangen. Tegelijk zou er een nieuwe ouderencomponent worden toegevoegd. Op die manier moest er één toeslag per huishouden komen. De bedoeling was dat het stelsel van toeslagen daarmee zowel werd versoberd als vereenvoudigd. Bij de uitwerking is gebleken dat er teveel complicaties in de uitvoering optreden,...

Lees meer

Erfgenaam belanghebbende bij WOZ-beschikking

Volgens de Hoge Raad kan een erfgenaam belang hebben bij de WOZ-waarde van een onroerende zaak. Dat doet zich voor als een erfgenaam een overbedelingsvordering krijgt omdat alle goederen van de nalatenschap naar de langstlevende partner gaan. Behoort een woning tot de nalatenschap, dan heeft de erfgenaam belang heeft bij de vaststelling van de WOZ-waarde daarvan. Dat belang is gelegen in de hoogte van de erfbelasting die hij moet betalen. Dat betekent dat de...

Lees meer