Nieuws

Period: 201401

Selected: 201401

Remove selection(s)

Staatssecretaris van Financiën stapt op

Frans Weekers is per direct opgestapt als staatssecretaris van Financiën. Directe aanleiding vormde een debat over problemen met toeslagen bij de Belastingdienst in de Tweede Kamer. De staatssecretaris had al eerder problemen met de Kamer over zijn optreden. De minister van Financiën neemt voorlopig de taken van de staatssecretaris waar.

Lees meer

Invloed premieheffing op middelingsteruggaaf

De middelingsregeling in de inkomstenbelasting is bedoeld als tegemoetkoming voor het progressienadeel dat kan ontstaan bij sterk wisselende inkomens. Als het inkomen per jaar sterk wisselt, kan de progressie in het tarief tot gevolg hebben dat per saldo meer belasting wordt betaald dan wanneer de inkomens gelijkmatig zouden zijn verdeeld over de jaren. De regeling werkt als volgt. De inkomens van box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren worden bij elkaar...

Lees meer

Korting op loondoorbetalingsverplichting

Bij ziekte van een werknemer is de werkgever verplicht om het loon van de werknemer door te betalen. Deze doorbetalingsverplichting geldt in beginsel voor de eerste twee jaren van ziekte, maar kan worden verlengd als het UWV een zogenaamde loonsanctie oplegt. De omvang van de loondoorbetalingsverplichting in het derde ziektejaar was inzet van een geschil bij de kantonrechter. Onderdeel van dat geschil was of het door te betalen loon mag...

Lees meer

Toekomst systeem waardeoverdracht pensioen

De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over aanpassing van de bestaande regeling van waardeoverdracht van pensioenen. De doelstelling van deze regeling was het voorkomen van pensioenverlies bij eindloonregelingen als gevolg van wisseling van baan. Door de omschakeling van eindloon- op middelloonregelingen is deze doelstelling achterhaald. Daar komt bij dat het bestaande systeem voor werknemers niet inzichtelijk is en met name door bijbetaling tot...

Lees meer

Onttrekking aan vermogen stichting belast bij bestuurders

De Belastingdienst constateerde bij een boekenonderzoek dat het theoretische kassaldo van een stichting beduidend hoger was dan het werkelijke kassaldo. Het verschil bedroeg ruim € 300.000. Dit bedrag werd aangemerkt als door de penningmeester en de voorzitter van de stichting aan het vermogen van de stichting onttrokken bedragen. Bij elk van hen werd de helft van dit bedrag als resultaat uit overige werkzaamheden bij het aangegeven belastbaar inkomen opgeteld.De rechtbank...

Lees meer

Gewijzigd wetsvoorstel hervorming pensioenen ingediend

De staatssecretaris van Financiën heeft het gewijzigde wetsvoorstel ter verlaging van de maximale opbouw- en premiepercentages en de maximering van het pensioengevend inkomen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het oorspronkelijke wetsvoorstel is in de Eerste Kamer dermate kritisch ontvangen dat het kabinet heeft besloten de behandeling daarvan aan te houden. Het gewijzigde wetsvoorstel is het uitvloeisel van overleg met de fracties van D66, ChristenUnie en de SGP. De staatssecretaris verzoekt...

Lees meer

Regresvordering op BV volgens Hof niet onzakelijk

Een bank verstrekte in 2004 een financiering aan een BV voor de aankoop van een deelneming. De dga was hoofdelijk aansprakelijk. Hij verstrekte een tweede hypotheek op zijn woning als zekerheid aan de bank. Nadat in de loop van 2006 achterstanden ontstonden in de betaling van rente en aflossing, betaalde de dga in 2007 tegen finale kwijting een bedrag van € 160.000 aan de bank. De dga financierde deze betaling...

Lees meer

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat in eigen zaak

Het verzoek om een proceskostenvergoeding van een advocaat die een procedure voor zijn partner voerde is volgens Hof Arnhem-Leeuwarden terecht afgewezen. Er is namelijk geen sprake van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand in een geval waarin de belastingplichtige zelf als bijstandsverlener optreedt in zijn eigen zaak, ook al geschiedt dit namens een rechtspersoon. De procedure betrof een tweetal WOZ-beschikkingen. De advocaat was mede-eigenaar en medegebruiker van beide onroerende zaken.De...

Lees meer

Voorwaarden voor het succesvol toepassen van data-analytics

Business Intelligence (BI) en Analytics staan al enige jaren hoog op de agenda van het topmanagement van bedrijven. De voornaamste reden is de toenemende globalisering en transparantie, met name door de komst van internet. Digitalisering van onze maatschappij levert potentiële klanten en concurrenten op, en het vraagt tevens om een hoge verandersnelheid. Dit artikel bespreekt de vijf randvoorwaarden voor inrichting van een solide structuur om Analytics effectief en efficiënt toe...

Lees meer

Rechtsgeldige opzegging

Volgens de zogenaamde Ragetlie-regel moet een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door opzegging worden beëindigd als deze een voortzetting is van een eerdere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze regel is afgeleid uit een arrest van de Hoge Raad uit 1986 en is in het Burgerlijk Wetboek opgenomen als onderdeel van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid. Daarbij is als voorwaarde opgenomen in de wet dat de voorafgaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet...

Lees meer