Nieuws

Period: 201312

Selected: 201312

Remove selection(s)

Prejudiciële vragen teruggaaf en verrekening dividendbelasting

Bij het uitkeren van dividend door een vennootschap aan haar aandeelhouders moet de vennootschap dividendbelasting inhouden. De vraag is of daarbij onderscheid gemaakt wordt tussen binnenlandse en buitenlandse aandeelhouders. De staatssecretaris van Financiën meent dat dit niet het geval is, omdat in beide gevallen gelijke bedragen aan dividendbelasting worden ingehouden door de uitkerende vennootschap. Volgens de staatssecretaris is de verdere belastingheffing over het ontvangen dividend voor de vergelijking niet van...

Lees meer

Aangepaste voorstellen voor hervorming pensioenopbouw

Onlangs heeft de Eerste Kamer voorstellen van het kabinet om de fiscale behandeling van pensioenen te versoberen afgewezen. Na overleg met diverse fracties uit de oppositie is er een akkoord gesloten. De belangrijkste bezwaren tegen de oorspronkelijke voorstellen worden daarmee weggenomen. Het jaarlijkse opbouwpercentage voor pensioen op basis van middelloon zou van 2,15 teruggaan naar 1,75. Op basis van de nieuwe voorstellen geldt met ingang van 2015 een opbouwpercentage van 1,875.

Lees meer

Belastingplan 2014 c.s. door Eerste Kamer aangenomen

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2014, Overige fiscale maatregelen 2014, Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en Wijziging percentages belasting- en invorderingsrente aangenomen. Het debat in de Eerste Kamer heeft niet geleid tot aanpassingen in de wetsvoorstellen, zoals zij na de behandeling bij de Tweede Kamer luiden. Een motie van de PVV om de overgangsregeling in de Motorrijtuigenbelasting ook te laten gelden voor auto’s op diesel en LPG haalde...

Lees meer

Extra standaardvoorwaarde geruisloze inbreng buitenlandse onderneming mag

Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EU is op het gebied van de inkomstenbelasting de situatie van ingezetenen en van niet ingezetenen in het algemeen niet vergelijkbaar. Wel kan een ongelijke behandeling van deze twee categorieën worden aangemerkt als discriminatie. Dat doet zich voor wanneer niet-ingezetenen een bepaald fiscaal voordeel niet krijgen, terwijl er geen objectief verschil bestaat voor een ongelijke behandeling op dit punt. Voor de beoordeling...

Lees meer

Wetsvoorstel maatregelen Woningmarkt 2014 II aangenomen

Ondanks alle commotie vooraf en tijdens het debat heeft de Eerste Kamer ook het wetsvoorstel Maatregelen Woningmarkt 2014 II aanvaard. Het wetsvoorstel regelt onder meer de invoering van de verhuurderheffing. De minister van Wonen en Rijksdienst heeft in een brief enkele aanpassingen van de wet toegezegd.

Lees meer

Customs data-analytics: analyse douanemaatregelen

We beschikking over douanetariefgegevens in "werkbaar formaat". Hierdoor zijn we in staat om allerlei vernuftige analyses los te laten op uw goederenpakket en -stromen. Analyses die antwoord geven op vragen die nu niet of moeilijk te beantwoorden zijn, maar waarvan het antwoord voor uw bedrijf wel uitermate belangrijk kan zijn.

Lees meer

Waarschuwing voor phishingmails in verband met overgang op IBAN

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor zogenaamde phishingmails die worden verstuurd in verband met de overgang van de huidige bankrekeningnummers naar IBAN. Een van die e-mails betreft het aanbod voor een gratis nieuwe betaalpas met uw IBAN. In de e-mail wordt het IBAN-logo misbruikt. Een voorbeeld van een dergelijk bericht vindt u hier. Instanties als banken of de overheid zullen u nooit via e-mail vragen om persoonlijke informatie. Wanneer u een dergelijk...

Lees meer

Terugvorderingsmogelijkheid buitensporige bonussen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om buitensporige bonussen terug te kunnen vorderen. Deze mogelijkheid geldt voor bonussen die zijn toegekend op basis van onjuiste informatie en voor bonussen die onredelijk of onbillijk zijn. De nieuwe wet geldt voor bestuurders van NV's en van financiële ondernemingen, zoals banken en verzekeraars. Het wetsvoorstel treedt op 1 januari 2014 in werking en geldt ook voor bestaande...

Lees meer

Nota van wijziging wetsvoorstel invoering compartimenteringsreserve

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat de deelnemingvrijstelling in de vennootschapsbelasting aanpast. Het wetsvoorstel regelt de invoering van een compartimentering van de voordelen uit een belang in een vennootschap waarop de deelnemingsvrijstelling niet gedurende de gehele bezitsperiode van toepassing is. De staatssecretaris heeft een nota van wijziging ingediend met een aantal inhoudelijke aanpassingen. Als door fusie, splitsing, inbreng of aandelenruil de aandelen waarop de compartimenteringsreserve betrekking...

Lees meer

Brief staatssecretaris over pensioen in eigen beheer

Een directeur-grootaandeelhouder heeft, anders dan een gewone werknemer, de mogelijkheid om zijn pensioen op te bouwen in eigen beheer bij de BV. Voor een gewone werknemer bestaat deze mogelijkheid niet door de verplichte zekerstelling van pensioentoezeggingen. Door het pensioen in eigen beheer op te bouwen blijft het gereserveerde bedrag beschikbaar voor financiering van de onderneming. Er bestaan grote verschillen tussen de commerciële en fiscale waarderingregels voor pensioen in eigen beheer.

Lees meer