Nieuws

Period: 201309

Selected: 201309

Remove selection(s)

Hoe zit het met vermelding van btw-nummer op de website?

Over de vraag of ondernemers verplicht zijn om hun btw-nummer te vermelden op hun website bestaat onduidelijkheid. De Belastingdienst heeft in korte tijd drie artikelen aan dit onderwerp gewijd, waarbij steeds de eerdere artikelen werden teruggenomen. Probleem is dat er diverse EU-richtlijnen zijn die in de nationale wetgeving verwerkt moeten worden. De richtlijnen omvatten voorschriften voor ondernemersactiviteiten via internet, zoals webshops. Voor dergelijke activiteiten gelden informatieverplichtingen, waaronder het verstrekken van...

Lees meer

Geen compensatie dga's voor Wet uniformering loonbegrip

De staatssecretaris van Financiën heeft een overzicht gegeven van de budgettaire gevolgen van een compensatie voor de gevolgen van de Wet Uniformering Loonbegrip (Wet ULB) voor bepaalde categorieën belastingplichtigen. Het betreft dga’s, IB-ondernemers en ZZP’ers en (vroeg-)gepensioneerden. Wanneer dga’s er door de invoering van de Wet ULB niet meer dan 1,5% op achteruit mogen gaan, kost dat ongeveer € 3,5 miljard. Volgens de staatssecretaris is de enige effectieve methode van...

Lees meer

Frequente ziekmelding kan aanleiding vormen voor ontslag

Frequente ziekmeldingen van een medewerker kunnen een reden vormen voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Uitgangspunt is echter dat ziekteverzuim van de werknemer voor rekening en risico van de werkgever komt. Onder omstandigheden kan frequent ziekteverzuim zodanig ingrijpen in het productie- of bedrijfsproces dat van de werkgever niet meer gevraagd kan worden om de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. Dergelijke omstandigheden zullen zich eerder voordoen bij een kleinere organisatie. In die...

Lees meer

Belastingschulden en box 3

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden, omdat deze uitdrukkelijk zijn uitgezonderd. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. Door belastingschulden voor de peildatum te betalen kan een hogere belastingheffing in box 3 worden voorkomen. Wie verwacht dat hij belasting moet (bij)betalen kan de Belastingdienst vragen om een voorlopige aanslag of een aangifte indienen en de aanslag voor...

Lees meer

Aanpassingen loon- en inkomstenbelasting

Algemene heffingskortingHet maximum van de algemene heffingskorting wordt per 1 januari 2014 verhoogd met € 138 naar € 2.100. Na aftrek van de in het Belastingplan 2012 geregelde verlaging per 1 januari 2014 van € 39 stijgt de heffingskorting dus met € 99. Voor inkomens vanaf het begin van de tweede tariefschijf in de loon- en inkomstenbelasting (€ 19.645) wordt de algemene heffingskorting verminderd met het toenemen van het inkomen tot...

Lees meer

Verruiming eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling

De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor schenkingen die verband houden met de eigen woning wordt verruimd. De vrijstelling wordt van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 verhoogd van € 51.407 tot € 100.000. In diezelfde periode vervalt de eis dat de schenking moet zijn gedaan door een ouder aan een kind tussen 18 en 40...

Lees meer

Belastingplan 2014

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, bestaat ook het Belastingplan 2014 uit meerdere wetsvoorstellen. Dit jaar gaat het om de volgende wetsvoorstellen:het eigenlijke Belastingplan 2014;het wetsvoorstel Aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit;het wetsvoorstel Wijziging percentage belasting- en invorderingsrente;het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014.Het wetsvoorstel Belastingplan 2014 bevat de maatregelen die betrekking hebben op het budgettaire en koopkrachtbeeld van het komende jaar. Het wetsvoorstel Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit is bedoeld...

Lees meer

Verhoging accijns LPG, diesel en alcohol

De accijnstarieven van diesel en LPG worden verhoogd. Voor diesel is de verhoging naast de jaarlijkse inflatiecorrectie 3 cent per liter. Voor LPG is de verhoging 7 cent per liter. In verband met de verhoging van de accijns van LPG komt er een tijdelijke en gedeeltelijke teruggaaf van accijns voor LNG. LNG valt onder het accijnstarief van LPG. Voor de jaren 2014 tot en met 2018 is er een gedeeltelijke...

Lees meer

Overige fiscale maatregelen 2014

Het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 bevat een aantal maatregelen die weinig of geen gevolgen hebben voor het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2014. Het kabinet vindt inwerkingtreding per 1 januari 2014 wel wenselijk. Het wetsvoorstel bevat onder meer de volgende maatregelen:het toestaan van onderhandse akten bij periodieke giften;aanpassing van het regime voor afgezonderde particuliere vermogens (APV-regime) om misbruik te voorkomen;regeling voor bijkomende werkzaamheden van fiscale beleggingsinstellingen;het hanteren van de waarde...

Lees meer

Fiscale innovatieregelingen

In het regeerakkoord is een beperking van de fiscale innovatieregelingen opgenomen. In 2014 wordt het budget van de Research en Development Aftrek (RDA) met € 138 miljoen teruggebracht tot € 302 miljoen.De eerste schijf van de afdrachtvermindering S&O wordt verlengd van € 200.000 naar € 250.000. Het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd van 38% naar 35%. Het beschikbare budget voor de afdrachtvermindering bedraagt in 2014 € 756 miljoen.De...

Lees meer