Nieuws

Period: 201307

Selected: 201307

Remove selection(s)

Niet te snel aansturen op ontslag

Een werkgever die meent dat een werknemer niet functioneert, mag niet te snel overgaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Voordat de werkgever inzet op ontbinding van de arbeidsovereenkomst, zal hij maatregelen moeten treffen om het functioneren van de werknemer te verbeteren. Van een goede werkgever mag immers verwacht worden dat hij aan de werknemer concreet aangeeft wat er aan schort en vervolgens een verbetertraject voorstelt. Dat traject moet voor beide...

Lees meer

Ontslag op staande voet wegens verduistering

De bedrijfsleider van een autobedrijf werd op staande voet ontslagen wegens verduistering. De bedrijfsleider had een contante betaling van een klant niet in het kasboek verwerkt. Dat kwam aan het licht toen de betreffende klant korte tijd later met een ander probleem aan zijn auto bij het bedrijf kwam. De klant meldde dat een week eerder de accu was vervangen bij het bedrijf. De klant had contant betaald aan de...

Lees meer

Oninbare vordering? vraag BTW terug

Ondernemers moeten aan hun afnemers btw in rekening brengen. Na afloop van het tijdvak waarin de btw in rekening is gebracht, moet deze worden afgedragen aan de Belastingdienst. Dat moet ongeacht of de debiteur al heeft betaald. In deze crisisperiode met oplopende betalingstermijnen en omvallende bedrijven nemen ook de debiteurenrisico’s toe. Als vaststaat dat de afnemer uw factuur niet of niet volledig betaalt, kunt u de Belastingdienst om teruggaaf van btw vragen. U mag...

Lees meer

Aanpak faillissementsfraude

Er komen ruimere mogelijkheden om faillissementsfraude strafrechtelijk aan te pakken. Dat is de kern van een wetsvoorstel dat binnenkort wordt ingediend. Het wetsvoorstel maakt het verder mogelijk om bewust onbehoorlijk ondernemerschap te bestrijden. Overtreding van de administratieplicht bij faillissement kan leiden tot gevangenisstraf tot een maximum van twee jaar. Niet alleen laakbaar handelen wat tot een faillissement heeft geleid kan worden aangepakt, maar ook frauduleus handelen waardoor een onderneming in...

Lees meer

Speculatieverlies niet aftrekbaar

Wil een activiteit resultaat uit overige werkzaamheden opleveren, dan moet de betreffende activiteit een bron van inkomen zijn. Daarvoor is deelname aan het economische verkeer vereist, evenals het beogen van voordeel. Dat voordeel moet redelijkerwijze te verwachten zijn. Het laatste criterium is van belang voor het verschil tussen belaste transacties en speculatieve transacties.Een kunsthandelaar claimde een verlies uit een werkzaamheid. Samen met enkele anderen had hij een schilderij gekocht in...

Lees meer

Forensenbelasting voor simpele recreatiewoning

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om een forensenbelasting in te stellen. Een forensenbelasting kan worden geheven van mensen die in een andere gemeente hun hoofdverblijf hebben en die in de gemeente op meer dan negentig dagen in een jaar de beschikking hebben over een gemeubileerde woning. Het begrip woning moet worden uitgelegd aan de hand van het dagelijkse taalgebruik. Er is sprake van een woning als een gebouw beschikt...

Lees meer

Gevolgen schuld bij overgang woning naar privévermogen

De woning van een ondernemer kan tot zijn ondernemingsvermogen behoren. Als dat het geval is, gaat de woning bij beëindiging van de onderneming over naar het privévermogen. Rust er op dat moment nog een schuld op de woning, dan gaat deze schuld ook over naar het privévermogen. De vraag is of deze schuld kan worden aangemerkt als een eigenwoningschuld. Tot 1 januari 2013 was dit het geval voor zover de woning na de overgang...

Lees meer

Tarieven griffierecht omhoog

Volgens plannen van het kabinet gaat het griffierecht per 1 januari 2014 omhoog. Voor zaken bij de kantonrechter en voor civiele zaken bij de rechtbank bedraagt de voorgenomen stijging 2%. Voor hoger beroep en cassatie gaan de tarieven sterker omhoog. Reden daarvoor is dat de tarieven op dit moment niet substantieel afwijken van de tarieven in eerste aanleg, ondanks de beduidend hogere kosten van behandeling in hoger beroep en cassatie.

Lees meer

Waardering nalatenschap

Na iemands overlijden moeten zijn erfgenamen erfbelasting betalen over hun aandeel in de nalatenschap. De bestanddelen van de nalatenschap moeten gewaardeerd worden op de waarde in het economische verkeer op de dag van overlijden. De waarde in het economische verkeer is niet altijd even makkelijk vast te stellen, zeker niet als het gaat om bijzondere of zeldzame voorwerpen.Tot de nalatenschap van een erflater behoorde een aantal kunstvoorwerpen, waaronder een zeldzame...

Lees meer

Nieuwe regels voor publicatie gegevens ANBI

De Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake Rijksbelastingen wordt per 1 januari 2014 gewijzigd. De wijzigingen betreffen de nieuwe regels voor ANBI’s. Met ingang van 1 januari 2014 moeten instellingen hun naam, het door de KvK toegekende nummer, contactgegevens, doelstelling en beleidsplan, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en een financiële verantwoording bekendmaken. Deze gegevens moeten op het internet geplaatst worden. De Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake Rijksbelastingen bepaalt welke informatie in ieder geval op het internet...

Lees meer