Nieuws

Period: 201304

Selected: 201304

Remove selection(s)

Toch beperkte vrijstelling motorrijtuigenbelasting oldtimers

Er komt toch een alternatief voor de afschaffing van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers. Nadat de staatssecretaris van Financiën eerder had meegedeeld dat er geen overeenstemming was bereikt, heeft hij op aandringen van de Tweede Kamer nogmaals overleg gevoerd met de oldtimerbranche. Dat heeft geleid tot de volgende regeling.Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorvoertuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van MRB, ongeacht de brandstof of het...

Lees meer

Rechter in kort geding legt dwangsom op voor nakoming informatieverplichting

Onlangs kondigde de staatssecretaris van Financiën aan dat de gang naar de burgerlijke rechter zou worden gemaakt om mensen van wie vermoed wordt dat zij in het buitenland bankrekeningen aanhouden door het opleggen van een dwangsom te laten voldoen aan hun informatieverplichtingen.De voorzieningenrechter Alkmaar heeft nu iemand veroordeeld om aan de Belastingdienst mee te delen welke buitenlandse bankrekeningen hij heeft (gehad) sinds 1994 en om kopieën van alle afschriften van...

Lees meer

Geen terbeschikkingstelling zonder aanmerkelijk belang

De vordering die een aanmerkelijkbelanghouder heeft op zijn BV, valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Dat komt door de werking van de terbeschikkingstellingsregeling. Deze regeling geldt ook als de BV deel uit maakt van een fiscaal transparant samenwerkingsverband en het vermogensbestanddeel aan het samenwerkingsverband ter beschikking wordt gesteld. Een samenwerkingsverband is fiscaal transparant als de resultaten daarvan bij de deelnemers worden belast en niet bij het samenwerkingsverband zelf.Volgens de Hoge Raad geldt, als het...

Lees meer

Vrijstelling btw voor zelfstandige anesthesiemedewerker

De rechtbank Breda heeft onlangs geoordeeld dat een zelfstandig handelende anesthesiemedewerker vrijgestelde prestaties verricht voor de omzetbelasting. De opleiding tot anesthesiemedewerker valt niet onder de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), maar de betrokkene had eerder een opleiding tot verpleegkundige gevolgd en was daarom opgenomen in het BIG-register. Als zelfstandige sloot de anesthesiemedewerker overeenkomsten van opdracht met ziekenhuizen en klinieken. Als de anesthesiemedewerker omzetbelasting had moeten...

Lees meer

Goedkeurend besluit kleine ondernemers

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers. Deze regeling geeft een ondernemer, die in een jaar minder dan € 1.883 omzetbelasting moet afdragen, recht op een vermindering van omzetbelasting. De regeling voor kleine ondernemers geldt alleen voor natuurlijke personen. In sommige gevallen hoeft een ondernemer niet aan de administratieve verplichtingen van het ondernemerschap te voldoen. Een ondernemer die daarvoor in aanmerking wil komen moet een verzoek bij de...

Lees meer

Verdere beperking pensioenmogelijkheden aangekondigd

Nadat eerder de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd zijn verhoogd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) wordt nu een verdere stap gezet om pensioenregelingen te versoberen. Dat gebeurt door de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies te beperken. Om dat te bereiken is een wetsvoorstel ingediend, dat per 1 januari 2015 de opbouw van een ouderdomspensioen van 70% van het gemiddelde inkomen in 40 jaar mogelijk maakt. De maximaal toegestane opbouw per dienstjaar voor...

Lees meer

Sociaal akkoord met werkgevers en werknemers

Het kabinet heeft onlangs met werkgevers- en werknemersorganisaties een sociaal akkoord gesloten. Dat akkoord heeft ondermeer betrekking op aanpassingen van de WW, het ontslagrecht en de deelname aan de arbeidsmarkt van mensen met een arbeidshandicap.De hervormingen van het stelsel voor mensen met een arbeidsbeperking gaan in 2015 in. De aanpassingen van de WW en het ontslagrecht worden uitgesteld tot 2016. Onderdeel van het sociaal akkoord is dat het aanvullende pakket...

Lees meer

Kort geding om informatieverstrekking af te dwingen

In het al jaren lopende Rekeningenproject probeert de Belastingdienst met behulp van via de Belgische Belastingdienst verkregen gegevens een aantal Nederlandse belastingplichtigen, van wie vermoed wordt dat zij een bankrekening bij de KB-Luxbank hebben, aan te pakken. Er resteert een kleine groep van personen die ontkennen een dergelijke rekening te hebben (gehad) of weigeren de gevraagde informatie te verstrekken aan de Belastingdienst. Via een kort gedingprocedure bij de civiele rechter...

Lees meer

Geen toepassing 30%-regeling zonder beschikking inspecteur

De extra kosten die een werknemer maakt voor tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst kunnen belastingvrij worden vergoed. Voor bepaalde groepen werknemers die door een werkgever uit het buitenland in dienst zijn genomen kan in dat kader gebruik worden gemaakt van de 30%-regeling. Volgens deze regeling kan onder zekere voorwaarden 30% van de totale bruto beloning als belastingvrije vergoeding voor deze zogenaamde extraterritoriale kosten worden aangemerkt. Voor toepassing van...

Lees meer

Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen

Onlangs is met de tweede uitgave van de Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen de eerste versie volledig herzien. Dit was niet alleen nodig om aansluiting te houden met de opgedane praktijkervaringen en de ontvangen reacties van gebruikers binnen en buiten de Belastingdienst, maar ook vanwege de uitkomsten van de commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst (de commissie-Stevens).

Lees meer