Nieuws

Period: 201303

Selected: 201303

Remove selection(s)

Aansprakelijkheid werkgever voor ongeval van werknemer

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een veilige werkomgeving voor hun werknemers te waarborgen. Uitvloeisel van deze verplichting is de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die een werknemer oploopt in de uitoefening van zijn werk. Aan deze aansprakelijkheid kan de werkgever alleen ontkomen als hij kan aantonen dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer of dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De...

Lees meer

Naheffing ten onrechte berekende omzetbelasting

Wanneer de heffing van omzetbelasting is verlegd van de leverancier naar de afnemer, mag de leverancier geen omzetbelasting in rekening brengen op de factuur die hij aan de afnemer uitreikt. Doet de leverancier dat wel, dan is sprake van ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting die hij op grond van de enkele vermelding op de factuur verschuldigd is.  De Belastingdienst heeft de keuze om, wanneer ten onrechte op een factuur...

Lees meer

Vermindering overdrachtsbelasting bij verkoop nieuwbouwwoning kort na oplevering

Er geldt een vermindering van overdrachtsbelasting bij kort op elkaar volgende verkrijgingen van onroerende zaken. Door deze regeling hoeft bij de tweede verkrijging niet over de volle waarde van de onroerende zaak overdrachtsbelasting te worden betaald, maar alleen over het deel van de waarde waarover bij de eerdere verkrijging geen belasting is betaald. De waarde van de onroerende zaak is in het algemeen gelijk aan de in rekening gebrachte verkoopprijs. Bij de...

Lees meer

Bedrijfsopvolgingsregeling niet discriminatoir

Om te voorkomen dat een materiële onderneming in financiële problemen terecht komt als gevolg van het overlijden van de ondernemer of bij schenking van de onderneming, is de bedrijfsopvolgingsregeling in het leven geroepen. Aan toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt de eis gesteld dat de verkrijger de onderneming tenminste vijf jaren voortzet. Wie geen materiële onderneming verkrijgt, heeft geen recht op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Bij verkrijgingen van privévermogen en ondernemingsvermogen spelen verschillende...

Lees meer

Bezwaarschrift te vroeg ingediend

Tegen een belastingaanslag kan bezwaar gemaakt worden. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De bezwaartermijn begint te lopen op de dag na de dag waarop de aanslag bekend is gemaakt. Een bezwaarschrift dat buiten de bezwaartermijn wordt ingediend kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat geldt niet alleen voor een te laat ingediend bezwaar, maar ook voor een te vroeg ingediend bezwaarschrift. Niet-ontvankelijkverklaring van een te vroeg...

Lees meer

Multiplier giftenaftrek blijft tot 2018

Giften die particulieren en bedrijven doen zijn onder voorwaarden aftrekbaar van inkomen of winst. Voor giften aan culturele instellingen geldt sinds 2012 een vermenigvuldigingsfactor, waardoor de aftrekpost groter uitvalt. De vermenigvuldigingsfactor is 1,25 voor particulieren en 1,50 voor bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen. Voor deze regeling was goedkeuring nodig van de Europese Commissie. De definitieve goedkeuring is inmiddels verleend. De staatssecretaris van Financiën heeft bekend gemaakt dat het gebruik...

Lees meer

Bedrijfsleven kan mening geven over aanpassing werkkostenregeling

De omschakeling van werkgevers op de in 2011 geïntroduceerde werkkostenregeling verloopt moeizaam. Op dit moment past nog maar 10 tot 15% van de werkgevers de regeling toe. De verplichte omschakeling, die gepland stond voor 1 januari 2014, is uitgesteld tot (vermoedelijk) 1 januari 2015. Om de werkkostenregeling toch tot een succes te maken wil de staatssecretaris van Financiën de bestaande regeling verbeteren en vereenvoudigen. Hij hoopt op de inbreng van...

Lees meer

AFM: Ernstige tekortkomingen kwaliteit accountantscontrole middelgrote kantoren

De AFM heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van het eerste onderzoek naar de kwaliteit van de accountantscontroles door negen middelgrote accountantsorganisaties met een OOB-vergunning. En de uitkomst is behoorlijk negatief: de toezichthouder heeft geconstateerd dat bij alle onderzochte accountantskantoren de controles op belangrijke onderdelen ernstige tekortkomingen bevatten waardoor de kwaliteit van de accountantscontrole als geheel tekortschiet.

Lees meer

150 km-grens in 30%-regeling is discriminerend

Met ingang van 1 januari 2012 gelden enkele beperkingen voor de 30%-regeling. Een van deze beperkingen houdt in dat de buitenlandse werknemer voor zijn tewerkstelling in Nederland op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens moet hebben gewoond. Deze beperking is volgens de rechtbank Haarlem een inbreuk op het EU-recht. Volgens de rechtbank is sprake van discriminatie, ook al wordt de buitenlandse werknemer niet slechter behandeld dan een Nederlandse...

Lees meer

Wetenschap bestuurder leidt tot aansprakelijkheid

Wanneer een BV niet in staat is om de verschuldigde loon- en/of omzetbelasting te betalen, moet het bestuur van de BV dat melden aan de ontvanger. Door het op de juiste wijze melden van de betalingsonmacht kan een bestuurder voorkomen dat hij aansprakelijk is voor de door de BV verschuldigde belasting. Als de ontvanger aannemelijk kan maken dat het niet betalen van belasting het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, dan...

Lees meer