Nieuws

Period: 201302

Selected: 201302

Remove selection(s)

Herhaalde diefstal blikjes cola reden voor ontslag

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden op grond van een dringende reden. Er is een dringende reden als een werknemer zich zodanig gedraagt dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevraagd om de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan. De kantonrechter heeft onlangs een verzoek van een werkgever behandeld om een arbeidsovereenkomst wegens dringende reden te ontbinden. De dringende reden was dat de werknemer herhaaldelijk en zonder toestemming blikjes cola uit het...

Lees meer

Twee aangrenzende huizen vormden samen eigen woning

Een eigen woning in fiscale zin is het gebouw dat aan iemand op grond van eigendom anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat. Uit de tekst van de wetsbepaling volgt dat slechts één zelfstandig gebouw een eigen woning kan vormen, met andere woorden, twee zelfstandige gebouwen vormen niet samen een eigen woning. De eigenaar van twee aangrenzende woningen die onderling waren verbonden, wilde beide woningen als zijn eigen woning aanmerken.

Lees meer

Tandartsen niet in dienst bij BV

Een BV dreef een tandartsenpraktijk. De beide dga’s waren als tandartsassistent werkzaam in de praktijk. Daarnaast verzorgden zij de patiëntenadministratie en de facturering. In de praktijk werkten vier tandartsen in deeltijd. Zij waren niet in loondienst bij de BV. Met de tandartsen waren afspraken gemaakt over de verdeling van de door de tandarts gerealiseerde omzet. De vergoeding voor het gebruik van de faciliteiten van de BV was begrepen in de...

Lees meer

Voor golfcursus gereden kilometers waren zakelijk

Een werknemer moet voor het privégebruik van een auto van de zaak een bijtelling bij zijn inkomen doen. De bijtelling hoeft niet plaats te vinden als de werknemer kan bewijzen dat hij de auto op jaarbasis voor minder dan 500 km privé gebruikt. Een dga had in het jaar 2008 een sluitende kilometerregistratie voor de auto van de zaak bijgehouden. Volgens de kilometeradministratie had hij in 2008 327 kilometer privé...

Lees meer

Door wijziging activiteiten drukte concurrentiebeding zwaarder

Wil een non-concurrentiebeding voor een werknemer geldig zijn, dan moet het schriftelijk worden overeengekomen. Bij een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding die tot gevolg heeft dat het non-concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken op de werknemer moet het beding nogmaals schriftelijk worden overeengekomen. Bij de beoordeling of een non-concurrentiebeding zwaarder drukt, moet de rechter onderzoeken of en in welke mate de wijziging in de arbeidsverhouding bij een beëindiging van het dienstverband...

Lees meer

Geen vrijstelling medische prestaties voor uitlening personeel

Voor de toepassing van de Wet op de Omzetbelasting is iedereen die zelfstandig een bedrijf uitoefent ondernemer. Hof Amsterdam moest onlangs in hoger beroep oordelen over het ondernemerschap van een maatschap, waarvan de maten werkzaamheden verrichtten in ziekenhuizen. De maatschap presenteerde zich op haar eigen website als een collectief waar een ziekenhuis terecht kan bij een tekort aan personeel en bood haar diensten aan tegen een vergoeding. In de opdrachtovereenkomsten...

Lees meer

Uitstel verplichte invoering werkkostenregeling

De werkkostenregeling is bedoeld om de administratieve lasten van bedrijven te verminderen door de veelheid aan regelingen rondom vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te verminderen en te vereenvoudigen. De regeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Tot 1 januari 2014 is toepassing van de regeling facultatief. Op die datum vervalt de mogelijkheid voor werkgevers om te kiezen voor de oude regeling. Ook de nieuwe regeling is echter ingewikkeld en lijkt...

Lees meer

Wijzigingen maatregelen woningmarkt

Om de maatregelen voor de woningmarkt ook door de Eerste Kamer te kunnen krijgen, heeft het kabinet met een aantal oppositiepartijen een akkoord gesloten over aanpassingen van deze maatregelen. De belangrijkste maatregelen zijn:1. Huurmarkt Voor huurders met een inkomensgroep van meer dan € 43.000 per jaar wordt de maximale huurverhoging verlaagd tot 4% boven de inflatie. Voor huurders met een inkomensgroep tussen € 33.614 en € 43.000 wordt de huurstijging...

Lees meer

CO2-afhankelijke bijtelling privégebruik auto niet onverbindend

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een werknemer een aan de catalogusprijs van de auto gerelateerd bedrag bij zijn loon tellen. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Standaard bedraagt de bijtelling 25%, maar voor auto’s met een lagere uitstoot geldt een bijtelling van 14% of 20%.  Een werknemer bestreed de bijtelling van 25% van de catalogusprijs van zijn auto van de zaak...

Lees meer

Geen partnervrijstelling zonder mantelzorgcompliment

De Successiewet kent een hoge vrijstelling voor de toepassing van de erfbelasting voor partners. Bloedverwanten in de rechte lijn kunnen echter geen partner van elkaar zijn. Er geldt een uitzondering op deze regel voor de bloedverwant in de eerste graad die een zogenaamd mantelzorgcompliment heeft genoten. Dat is een uitkering op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.  In een procedure was in geschil of een bloedverwant in de rechte lijn,...

Lees meer