Nieuws

Period: 201301

Selected: 201301

Remove selection(s)

Geen indexering kinderbijslag per 1 juli 2013

Als onderdeel van het regeerakkoord heeft de minister van Sociale Zaken een wetsvoorstel ingediend om de wettelijk voorgeschreven indexering van het basisbedrag van de kinderbijslag niet door te voeren per 1 juli 2013. Eerder is al bij wet geregeld dat het basisbedrag van de kinderbijslag niet wordt geïndexeerd per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014. Het nu ingediende wetsvoorstel bevat het voorstel om voor de indexatie per 1...

Lees meer

BV liet voordeel toekomen aan aandeelhouders

Wanneer een BV zich bewust en op onzakelijke gronden een voordeel laat ontgaan ten behoeve van haar aandeelhouders, is sprake van een uitdeling van winst. Dat leidt tot een winstcorrectie bij de BV en een inkomenscorrectie bij de aandeelhouders. De bewijslast dat er sprake is van een winstuitdeling rust op de inspecteur.Een kantoorgebouw werd begin 2006 door een aantal kopers gekocht voor € 5,3 miljoen. Een van de kopers was...

Lees meer

Sloop pand om nieuwbouw mogelijk te maken

Als hoofdregel in de omzetbelasting geldt dat de levering van onroerende zaken is vrijgesteld. Op de hoofdregel bestaan enkele uitzonderingen, waaronder de levering van een bouwterrein.Volgens de Nederlandse regelgeving wordt als bouwterrein beschouwd grond, waarop niet gebouwd is ena. die is of wordt bewerkt met het oog op bebouwing, ofb. waarvoor voorzieningen worden of zijn getroffen met het oog op bebouwing, ofc. waarvoor een bouwvergunning is verleend.Over de vraag wanneer...

Lees meer

Contouren overbruggingsregeling AOW

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren aangegeven van de overbruggingsregeling die samenhangt met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. De doelgroep voor de overbruggingsregeling bestond aanvankelijk uit mensen met een op 1 januari 2013 lopende VUT- of prepensioenuitkering die eindigt op 65 jaar en voor wie het AOW-pensioen het belangrijkste deel van het inkomen is. De doelgroep is uitgebreid...

Lees meer

Wanneer is een brief een bezwaarschrift?

Wie het niet eens is met een besluit van een bestuursorgaan zoals de Belastingdienst, kan dat kenbaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. De wet stelt een aantal minimumeisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen. Is dat niet het geval, dan moet het bestuursorgaan de indiener de gelegenheid geven om het verzuim te herstellen. Volgens vaste jurisprudentie is niet nodig dat in een bezwaarschrift uitdrukkelijk wordt gezegd dat het om...

Lees meer

Herinvesteringsreserve bij tijdelijk stilgelegde activiteiten

Een ondernemer hoeft over de boekwinst die hij behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel niet direct belasting te betalen. Voorwaarde is dat hij het voornemen heeft deze boekwinst te herinvesteren in andere bedrijfsmiddelen. Als aan het voornemen tot herinvestering is voldaan, kan de boekwinst tot uiterlijk drie jaar na het jaar waarin deze is behaald gereserveerd blijven. Onder omstandigheden is verlening van de herinvesteringstermijn mogelijk. Door ziekte zag een ondernemer zich...

Lees meer

Wel of geen nieuw feit?

Wanneer de inspecteur beschikt over een nieuw feit kan hij een navorderingsaanslag opleggen als de aanslag te laag is vastgesteld. Ook voor de herziening van een beschikking vaststelling verlies heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Een feit dat de inspecteur bekend was of had kunnen zijn is geen nieuw feit en verhindert navordering of herziening van een verliesbeschikking. De inspecteur heeft geen nieuw feit nodig als de belastingplichtige te...

Lees meer

Vermenigvuldigingsfactor giftenaftrek

De Geefwet heeft een vermenigvuldigingsfactor ingevoerd voor de aftrek van giften aan culturele instellingen. Door toepassing van een vermenigvuldigingsfactor wordt de aftrekpost hoger dan de omvang van de gift en ontstaat een voordeel voor de schenker. Er gelden verschillende factoren voor de verhoging van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en in de vennootschapsbelasting. Deze vermenigvuldigingsfactoren zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Tot op heden is deze goedkeuring nog niet...

Lees meer

Datum invoering AGS2 (invoer) bekend

De Douane maakt bekend dat de nieuwe datum voor de invoering van het onderdeel invoer van AGS2 gepland staat op 6 oktober 2013. Eerder was al bekend gemaakt dat het nieuwe systeem AGS2 dat Douane Sagitta Invoer (DSI) zal vervangen vroeg in het vierde kwartaal van 2013 zou worden ingevoerd.

Lees meer

Niet voldaan aan voorwaarden afdrachtvermindering

In een aantal situaties bestaat recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen. Dat geldt onder meer voor diverse vormen van scholing. Eén van de gevallen waarin de afdrachtvermindering onderwijs van toepassing is, betreft een werknemer die beroepspraktijkvorming volgt via de beroepsbegeleidende leerweg van een beroepsopleiding. De beroepsopleiding moet voor tenminste 60% uit praktijk bestaan. Een werkgever die de afdrachtvermindering wil toepassen moet kunnen bewijzen dat...

Lees meer