Nieuws

Period: 201211

Selected: 201211

Remove selection(s)

Conceptbesluit gegevensverstrekking leningen

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001 (UBIB 2001) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het UBIB 2001 schrijft onder meer voor welke inlichtingen en gegevens bepaalde administratieplichtigen moeten aanleveren aan de Belastingdienst. Met ingang van 1 januari 2013 komen daar gegevens bij vanwege de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning. In aanvulling op de gegevens die nu al voor schulden...

Lees meer

Inspecteur mag VAR-loon afgeven op andersluidend verzoek

Wie twijfelt over de aard van zijn arbeidsrelatie kan aan de Belastingdienst vragen om de afgifte van een verklaring arbeidsrelatie (VAR). De Belastingdienst beoordeelt de werkzaamheden en geeft in de VAR zekerheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.Op het verzoek om afgifte van een VAR door een tandarts, die zijn beroep uitoefende in de vorm van een BV, merkte de Belastingdienst de werkzaamheden aan als loon uit dienstbetrekking. De rechtbank...

Lees meer

Risicovolle belegging overtollige liquiditeiten

Natuurlijke personen die een onderneming drijven, hebben een privévermogen en een ondernemingsvermogen. De grens tussen privé en onderneming is niet altijd even scherp, waardoor nog wel eens onduidelijkheid bestaat over de invloed van een bepaalde handeling op het resultaat van de onderneming. Voor het antwoord op de vraag of een door een ondernemer verstrekte lening al dan niet tot zijn ondernemingsvermogen moet worden gerekend, is beslissend of hij die lening...

Lees meer

Dienstbetrekking eindigt niet automatisch bij 65 jaar

In de arbeidsovereenkomst of in een CAO kan worden bepaald dat de dienstbetrekking van rechtswege eindigt bij het bereiken van een zekere leeftijd. Veelal is dat de 65-jarige leeftijd, aangezien dat de leeftijd is waarop de AOW-uitkering ingaat en ook de leeftijd is waarop veel pensioenregelingen gaan uitkeren. Bevat de arbeidsovereenkomst niet zo’n bepaling, dan loopt de dienstbetrekking in beginsel gewoon door.  Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bevatte geen bepaling...

Lees meer

Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer

Een arbeidsovereenkomst kan ondermeer eindigen door opzegging door de werknemer of de werkgever of met wederzijds goedvinden. Wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt moet de werkgever zich ervan vergewissen dat de wil van de werknemer is gericht op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat de werkgever er niet te snel van mag uitgaan dat de werknemer inderdaad de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. In de rechtspraak is dat meerdere malen...

Lees meer

Belastingplan 2013 door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2013 aangenomen na daarin twee wijzigingen te hebben aangebracht.Ten eerste wordt aan de in het Belastingplan voorgestelde werkbonus een zogenaamde horizonbepaling verbonden. De werkbonus vervalt daardoor zonder nadere regeling per 1 januari 2020.Ten tweede vervalt het bestaande overgangsrecht van de per 1 januari 2012 afgeschafte levensloopregeling per 1 januari 2022. Werknemers die op 31 december 2011 een tegoed op hun levenslooprekening hadden van €...

Lees meer

Overige Fiscale Maatregelen 2013

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2013 aangenomen. De Kamer heeft twee wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel. De eerste wijziging betreft het tijdelijk mogelijk maken van variatie in hoogte van pensioenen die vóór 1 januari 2013 zijn ingegaan. Op deze manier kan een AOW-gat tussen de 65-jarige leeftijd en de latere AOW-ingangsdatum worden opgevuld door tijdelijk een hoger pensioen uit te laten keren. De tweede wijziging betreft...

Lees meer

Reserve kan niet nogmaals vrijvallen

Met toepassing van de foutenleer kan een fout in een balans van een onderneming, die in een eerder jaar is ontstaan, worden hersteld in het oudste jaar waarvan de aanslag nog niet definitief vaststaat. Op die manier kan bijvoorbeeld een fiscale reserve die ten onrechte is gehandhaafd in een later jaar vrijvallen ten gunste van de winst. Kan de Belastingdienst een beroep doen op de foutenleer om een eerder aangebrachte...

Lees meer

Herziening fiscale behandeling eigen woning

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, dat de fiscale behandeling van de eigen woning moet herzien, aangenomen. Het wetsvoorstel is onderdeel van het Belastingplan 2013. De Kamer heeft nog twee wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel.De eerste wijziging betreft de verlenging van de termijn waarin de rente op restschulden kan worden afgetrokken van vijf naar tien jaar. De tweede wijziging betreft het overgangsrecht voor mensen die op 31 december 2012 geen...

Lees meer

Vierde nota van wijziging fiscale behandeling eigen woning

De tijdelijke regeling die het mogelijk maakt om hypotheekrente in aftrek te brengen na een periode van verhuur van een voormalige eigen woning zou per 1 januari 2013 vervallen. Door een wijziging van het wetsvoorstel dat de aanpassing van de fiscale behandeling van de eigen woning regelt, wordt deze regeling verlengd tot 1 januari 2014. Dat geldt ook voor de termijn van de verhuisregeling bij aan- of verkoop. Deze termijn...

Lees meer