Nieuws

Period: 201209

Selected: 201209

Remove selection(s)

Verduidelijking terugkomen op willekeurige afschrijving vóór 2007

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit uit 2012 goedgekeurd dat wordt teruggekomen op willekeurige afschrijving vóór 2007 in verband met het verdampen van verrekenbare verliezen. Met ingang van 2007 is de voorwaartse verrekening van verliezen namelijk beperkt tot negen jaar. Belastingplichtigen die vóór 2007 gebruik maakten van de willekeurige afschrijving op milieuvriendelijke of andere aangewezen bedrijfsmiddelen hebben destijds geen rekening kunnen houden met de latere beperking van de...

Lees meer

Geen toepassing 30%-regeling voor Nederlandse tandarts

Voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst mag de werkgever een belastingvrije vergoeding geven aan uit het buitenland afkomstige werknemers. Op grond van de 30%-regeling mag als onbelaste vergoeding 30% van de som van het salaris en de vergoeding voor extraterritoriale kosten worden aangemerkt. De werknemer moet beschikken over bijzondere deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is. Een Nederlandse tandarts, die geen werknemer maar zelfstandig...

Lees meer

Werkneemster moet redelijke aanpassing arbeidstijden accepteren

Wanneer in een arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, kan de werkgever alleen met instemming van de werknemer daarin wijzigingen aanbrengen. Daarbij geldt, dat werkgever en werknemer over en weer verplicht zijn zich als een goed werkgever respectievelijk een goed werknemer te gedragen. Dit brengt mee dat de werknemer voorstellen van de werkgever, die verband houden met wijzigingen in de omstandigheden op het werk, alleen mag afwijzen als aanvaarding redelijkerwijs...

Lees meer

Aanvang navorderingstermijn Successiewet

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt in het algemeen wanneer de Belastingdienst een navorderingsaanslag kan opleggen. Daarnaast kan in een specifieke belastingwet worden aangegeven in welke gevallen nog meer kan worden nagevorderd. De Successiewet bepaalt dat navordering ook kan plaatsvinden wanneer van een verkrijger te weinig belasting is geheven als gevolg van de vermindering van de aan een andere verkrijger opgelegde aanslag. Deze bepaling geldt voor gevallen waarin een relatie...

Lees meer

Woon-werkverkeer

Een van de maatregelen uit het Lenteakkoord is de afschaffing van de onbelaste vergoeding voor kosten van woon-werkverkeer. Daarmee samenhangend wordt het woon-werkverkeer met een auto van de zaak aangemerkt als privégebruik. Dat geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor ondernemers. Met deze maatregel wordt teruggegrepen naar de tijd voor 2004, toen er in fiscaal opzicht onderscheid werd gemaakt tussen reizen in het kader van regelmatig woon-werkverkeer en andere...

Lees meer

Afdrachtverminderingen

Afdrachtvermindering onderwijsDe afdrachtvermindering onderwijs is bedoeld om werkgevers te ondersteunen die kosten maken voor begeleiding van werknemers die een leerwerktraject volgen. De afdrachtvermindering onderwijs geldt voor deelname aan een volledige opleiding. De omvang van het opleidingsprogramma wordt bepalend voor de maximale periode waarin de afdrachtvermindering onderwijs kan worden toegepast. Er komt een aanvullende afdrachtvermindering voor de varianten bbl en werkend-leren op hbo-niveau. Voorwaarde voor deze aanvullende afdrachtvermindering is het behalen...

Lees meer

Fiscale eenheid en nieuw BV-recht

Eén van de voorwaarden om een fiscale eenheid te vormen is dat de moedermaatschappij de juridische en economische eigendom heeft van ten minste 95% van de aandelen van de dochtermaatschappij. Daarmee heeft de moedermaatschappij ook ten minste 95% van de stemrechten in de dochtermaatschappij. Door de flexibilisering van het BV-recht wordt het mogelijk winst- en stemrechten over verschillende aandelen te verdelen. Hierdoor kan zich de situatie voordoen dat een moedermaatschappij...

Lees meer

Buitenlandse belastingplicht bestuurdersbeloningen

In het buitenland gevestigde lichamen zijn in Nederland belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting als zij werkzaamheden verrichten als bestuurder of commissaris van een in Nederland gevestigd lichaam. Het begrip bestuurder wordt daarbij formeel uitgelegd. In toenemende mate worden door in België gevestigde vennootschappen managementdiensten verricht voor in Nederland gevestigde vennootschappen zonder dat sprake is van formeel bestuurderschap. Daarom wordt voorgesteld om de buitenlandse vennootschapsbelastingplicht uit te breiden tot materiële bestuurdersbeloningen.Onder de...

Lees meer

Definitie zzp'er

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven over de mogelijkheden om te komen tot een eenduidige definitie van het begrip zelfstandige zonder personeel, de zogenaamde zzp’er. Het aantal zzp’ers op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren sterk gestegen. De zzp’er bevindt zich op het snijvlak van ondernemerschap en werknemerschap. Veel zzp’ers bieden voornamelijk arbeid aan en vertonen qua werkzaamheden overeenkomsten met...

Lees meer

Belastingplan 2013

Het jaarlijkse Belastingplan omvat voor 2013 meer wetsvoorstellen dan in voorgaande jaren het geval was. Een groot deel van de voorgestelde maatregelen was al bekend sinds het tot stand komen van het Lenteakkoord dit voorjaar. Naast het Belastingplan zelf en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen omvat het Belastingplan dit jaar een wetsvoorstel ter herziening van het fiscale regime voor de eigen woning, een wetsvoorstel ter herziening van de fiscale behandeling...

Lees meer