Nieuws

Period: 201208

Selected: 201208

Remove selection(s)

Staatssecretaris oneens met uitbreiding bedrijfsopvolgingsregeling

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Breda over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet zijn Kamervragen gesteld. De staatssecretaris van Financiën is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en deelt mee dat hoger beroep wordt ingesteld. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2011 de vraag of de bedrijfsopvolgingsregeling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel ontkennend beantwoord. De staatssecretaris is daarom van...

Lees meer

Concurrentiebeding bij voortzetting arbeidsovereenkomst

In een procedure in kort geding verzocht een werkgever om veroordeling van een voormalige werknemer tot betaling van een voorschot op de boete wegens overtreding van zijn non-concurrentiebeding. De kantonrechter wees de vordering van de werkgever af omdat niet zou zijn voldaan aan het vereiste dat een non-concurrentiebeding schriftelijk is vastgelegd. Tussen werkgever en werknemer was aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten. Die arbeidsovereenkomst bevatte een non-concurrentiebeding. De arbeidsovereenkomst...

Lees meer

Voortzetting arbeidsovereenkomst

Tussen een werkgever en een werknemer bestond een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Geruime tijd voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst spraken werkgever en werknemer over verlenging daarvan. Nadat de werknemer zich nog tijdens de aanvankelijk overeengekomen arbeidsperiode ziek had gemeld, deelde de werkgever mee dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd en van rechtswege eindigde op de aanvankelijk overeengekomen datum.De werknemer beriep zich op een onregelmatige opzegging en vorderde schadevergoeding...

Lees meer

Kamervragen invoering SEPA

Binnen de Europese Unie wordt de zogenaamde Single European Payments Area (SEPA) ingevoerd. Gevolg daarvan is dat overgestapt moet worden op het zogenaamde International Bank Account Number (IBAN). De overgang naar SEPA is een stap in de richting van het realiseren van één grote betaalmarkt in Europa.Over de gevolgen en de kosten voor ondernemers van het nieuwe betaalsysteem zijn Kamervragen gesteld. Volgens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie...

Lees meer

Fraudebestrijding toeslagen

Uit onderzoek is gebleken dat het uitvoeringsproces van de toeslagen niet alleen gevoelig is voor fouten, maar ook voor fraude en oneigenlijk gebruik. Het systeem van toeslagen werkt met het toekennen van voorschotten die zijn gebaseerd op door de aanvrager verstrekte gegevens, zoals een schatting van het inkomen. Bij de definitieve toekenning blijkt het inkomen vaak te hoog of te laag te zijn geschat. Binnen het huidige systeem is het...

Lees meer

Boete voortijdig einde leasecontract voor werknemer

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt is het gebruikelijk dat tussen de werkgever en de werknemer een gebruikersovereenkomst wordt gesloten waarin rechten en verplichtingen met betrekking tot de auto zijn vastgelegd. Wanneer de auto wordt geleaset zal de gebruikersovereenkomst vaak ook een regeling bevatten voor het geval de leaseovereenkomst tussentijds wordt beëindigd, bijvoorbeeld omdat het dienstverband van de werknemer eindigt.  Hof Amsterdam moest onlangs oordelen...

Lees meer

Ongevallenuitkering behoort tot loon

Loon is een ruim begrip en omvat alle voordelen die iemand uit zijn dienstbetrekking geniet. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan ook de schadevergoeding die een werkgever aan een werknemer betaalt na een ongeval loon vormen. Dat doet zich voor als de werkgever aansprakelijk is en de uitkering voortvloeit uit afspraken in de arbeidsovereenkomst of andere regelingen, waaraan de werknemer onder omstandigheden een recht op vergoeding ontleent. Het...

Lees meer

Voordeel uit incidentele activiteit onderneming

Winst is een ruim begrip en omvat alle voordelen die voortvloeien uit de uitoefening van een bedrijf, inclusief incidentele voordelen. Ondernemingen zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie moeten voeren dat rechten en verplichtingen en alle verdere voor de heffing van belasting van belang zijnde gegevens daaruit op ieder moment duidelijk zijn. Een BV had in haar administratie de voordelen uit de incidentele verkoop van een partij meubels...

Lees meer

Kosten verontreinigde grond

Inkomsten die geen winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking vormen, zijn belast in box 1 van de Inkomstenbelasting als resultaat uit overige werkzaamheden. Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt bepaald op gelijke wijze als winst uit onderneming. Dat betekent dat kosten die betrekking hebben op de werkzaamheden in mindering komen op het resultaat.De eigenaar van twee naast elkaar gelegen percelen grond stelde een deel van een van de percelen...

Lees meer

Afwaardering aandelen wegens vervreemdingsverbod

De staatssecretaris heeft laten weten dat hij niet in cassatie gaat tegen een uitspraak van Hof Amsterdam over de waardebepaling van aan werknemers toegekende aandelen. Het hof bepaalde de afwaardering van de aandelen als gevolg van het opgelegde vervreemdingsverbod op 10% voor 2 jaar. Het hof heeft de afwaardering in goede justitie vastgesteld omdat geen van beide partijen in staat was om de mate van afwaardering overtuigend te kwantificeren. Omdat...

Lees meer