Nieuws

Period: 201207

Selected: 201207

Remove selection(s)

Nieuw besluit btw-correctie auto van de zaak

Sinds 1 juli 2011 is de berekening van de correctie op de aftrek van btw door ondernemers in verband met het privégebruik van een auto voor de zaak niet meer gekoppeld aan de forfaitaire bijtelling die in de loon- en inkomstenbelasting geldt. Het privégebruik van een auto door een ondernemer of zijn personeel is een fictief belaste dienst als voor de auto recht op aftrek bestaat en voor het privégebruik...

Lees meer

Ontslag wegens stelselmatig onjuiste declaraties

Een werkgever diende bij de kantonrechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werkneemster in. De werkneemster had een ambulante functie en op grond daarvan recht op vergoeding van reiskosten. Bij een controle door de werkgever bleek dat de werkneemster te veel kilometers had gedeclareerd. Naar aanleiding van de uitkomst van deze controle werden ook eerdere declaraties van de werkneemster gecontroleerd. Over de periode van 2007 tot 2012...

Lees meer

Wijziging Leidraad Invordering

De staatssecretaris van Financiën heeft de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd. Er is een regeling opgenomen voor de disculpatie voor de fiscale aansprakelijkheid van inleners van personeel van uitzendondernemingen, als is voldaan aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:- De uitzendonderneming voldoet aan de normen en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid.- De inlener stort 25% van de factuur op de G-rekening van de uitzendonderneming. - De...

Lees meer

Nieuw BV-recht per 1 oktober 2012

Per 1 oktober 2012 verandert het BV-recht. Aanvankelijk was het BV-recht een afgeleide van het NV-recht. Door de grondige herziening die nu heeft plaatsgehad moet het BV-recht flexibeler werken. Veel dwingend recht vervalt en wordt vervangen door regelend recht. Dat houdt in dat de wet een basisregeling geeft, waarvan in de statuten kan worden afgeweken. Bevatten de statuten op een bepaald punt geen afwijkende bepalingen, dan geldt de wettelijke regeling.

Lees meer

Niet ontvangen van aanslagbiljet aannemelijk

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan op de dag na die van de dagtekening van een aanslagbiljet, tenzij de aanslag na de dagtekening is bekendgemaakt. Een bezwaarschrift is tijdig ingediend als het vóór het einde van de bezwaartermijn is ontvangen of als het binnen de termijn is gepost en binnen een week na afloop van de termijn is ontvangen. Een belanghebbende bestreed in...

Lees meer

Invloed MKB-winstvrijstelling op aftrek elders belast

Ondernemers hebben recht op toepassing van de MKB-winstvrijstelling. Aanvankelijk moest voor de toepassing van deze vrijstelling zijn voldaan aan het urencriterium. De MKB-winstvrijstelling bedraagt momenteel 12% van de winst na vermindering met de ondernemersaftrek. Dit was eerder 10% van de winst.Een ondernemer met een vaste inrichting in het Verenigd Koninkrijk had recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De vermindering van belasting vindt plaats in de verhouding van het...

Lees meer

Matiging verzuimboete te late aangifte

Een groep van vijf BV’s deed pas aangifte vennootschapsbelasting nadat de in de aanmaning om aangifte te doen vermelde uiterste aangiftetermijn was verstreken. In verband daarmee legde de inspecteur aan iedere vennootschap ambtshalve een aanslag vennootschapsbelasting op en een verzuimboete van € 2.460 wegens het niet tijdig doen van aangifte.De rechtbank matigde de boetes tot € 500 omdat de vennootschappen een fiscale eenheid hadden kunnen aangaan. In dat geval zou...

Lees meer

Bosbouwvrijstelling voor tuindersbedrijf

De bosbouwvrijstelling houdt in dat de voordelen die een ondernemer behaalt met een bosbedrijf niet tot de winst behoren. Het belang van de bosbouwvrijstelling is het in stand houden van bossen. Er is sprake van een bosbouwbedrijf als de instandhouding van het bos voorop staat binnen de bedrijfsuitoefening. Naar het oordeel van de rechtbank Den Haag is de bosbouwvrijstelling niet van toepassing bij een tuinder die bomen in stand houdt voor...

Lees meer

Toepassing herzieningsregeling

Bij de levering van goederen moet in beginsel omzetbelasting worden berekend. Wordt een investeringsgoed gedeeltelijk voor belaste en gedeeltelijk voor vrijgestelde prestaties gebruikt dan komt de omzetbelasting die drukt op dat goed naar rato in aanmerking voor aftrek als voorbelasting. Latere wijzigingen in de verhouding tussen belast en vrijgesteld gebruik leiden tot herziening van de aftrek van voorbelasting. Herziening vindt plaats na afloop van een jaar bij de aangifte over...

Lees meer

Geen afboeking herinvesteringsreserve door bestemmingswijziging

Wanneer een ondernemer een bedrijfsmiddel verkoopt voor een bedrag hoger dan de boekwaarde, kan hij directe belastingheffing over de ze boekwinst voorkomen door de boekwinst in een herinvesteringsreserve op te nemen. Deze reserve wordt afgeboekt op de aanschaf van andere bedrijfsmiddelen in het jaar van verkoop of de drie jaren daarna. Voorwaarde voor de vorming en instandhouding van een herinvesteringsreserve is dat de ondernemer het voornemen heeft tot herinvestering van...

Lees meer