Nieuws

Period: 201204

Selected: 201204

Remove selection(s)

Vrijstelling kredietbemiddeling

Het bemiddelen in en het verstrekken van krediet is een dienst die is vrijgesteld van omzetbelasting. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EU is bemiddeling een vorm van dienst met als doel dat twee partijen een contract sluiten zonder dat de bemiddelaar een eigen belang heeft bij de inhoud van het contract. De bemiddelingsdienst hoeft niet meer te omvatten dan een contractpartij erop te wijzen dat er gelegenheden zijn...

Lees meer

In- en uitslag accijnsgoederen

Een groothandel in alcoholhoudende dranken had een vergunning voor een accijnsgoederenplaats waarin zij alcoholhoudende dranken onder schorsing van accijns voorhanden mocht hebben. Eind 2002 kocht de groothandel een partij van 82.763 liter alcoholhoudende producten. Voor deze partij was accijns voldaan naar het toen geldende tarief. Op 30 december 2002 werd 42.000 liter aan alcoholhoudende producten verkocht en uit de accijnsgoederenplaats uitgeslagen. Daarbij werd op aangifte accijns voldaan naar het op...

Lees meer

Aanpassing sociale wetgeving aan motie Jurgens

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling om een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zodanig te wijzigen dat deze in overeenstemming zijn met de motie Jurgens. In deze motie is de regering gevraagd om in de regelgeving op te nemen dat delegatie van wetgevende bevoegdheid bij wet aan een lagere regelgever, waarbij de lagere regelgever mag afwijken van de wet...

Lees meer

Nihilbijtelling ook voor diesels met lage uitstoot

Voor auto's met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 g/km geldt vanaf 1 januari 2012 een bijtelling voor privégebruik van nihil. Aanvankelijk was de verwachting dat dieselauto’s niet aan deze norm zouden kunnen voldoen. Omdat de techniek nu zo ver gevorderd is dat ook diesels aan deze norm kunnen voldoen, heeft de staatssecretaris van Financiën in de Fiscale Verzamelwet 2012 opgenomen dat de nihilbijtelling ook in die gevallen geldt.

Lees meer

Privégebruik auto viel niet onder 30%-regeling

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak behoorde tot en met 2005 niet tot het loon voor de loonbelasting. Bijtelling van en belastingheffing over het voordeel vonden plaats via de inkomstenbelasting. In een procedure was de vraag of in de jaren voor 2006 de 30%-regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers invloed had op de bijtelling. De 30%-regeling maakt het mogelijk om een belastingvrije vergoeding te...

Lees meer

Kamerbrief Fiscale Verzamelwet 2012

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de jaarlijkse Fiscale Verzamelwet dit jaar uit drie wetsvoorstellen zal bestaan en binnenkort zal worden ingediend bij de Tweede Kamer. Het pakket Fiscale Verzamelwet 2012 bestaat uit het eigenlijke wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2012, het wetsvoorstel Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse en het wetsvoorstel Wet tot...

Lees meer

Onttrekking grond en oude landbouwvrijstelling

Vooruitlopend op de invoering van de Wet IB 2001 is de landbouwvrijstelling gewijzigd op 26 juni 2000. De landbouwvrijstelling bepaalt dat de waardeontwikkeling van landbouwgrond als zodanig niet belast is. De Hoge Raad heeft in 2004 een drietal arresten gewezen over het bouwen van een woonhuis op grond van een landbouwbedrijf. De arresten hebben betrekking op de oude landbouwvrijstelling. De strekking van deze arresten is dat ook onder de oude...

Lees meer

Vergoeding voor uitvoerend artiest belast

Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is sprake van een bron van inkomen als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: 1. deelname aan het economische verkeer, 2. het oogmerk om voordeel te behalen, en 3. de verwachting dat het voordeel redelijkerwijs kan worden behaald. Een zangeres heeft in het verleden meegewerkt aan een proefopname op een cd, die niet heeft geleid tot verkoopopbrengsten. Met instemming van de zangeres werd...

Lees meer

Europees Parlement wil gemeenschappelijke heffingsgrondslag vennootschapsbelasting

Het Europees Parlement pleit voor het gebruik van een verplichte gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Een dergelijke standaard voor de berekening van de heffingsgrondslag maakt het mogelijk om de resultaten van afzonderlijke vestigingen van bedrijven te consolideren en om eventuele verliezen te compenseren. In eerste instantie zou dit alleen moeten gelden voor Europese coöperatieve vennootschappen. Na vijf jaar zou dit moeten gelden voor alle bedrijven, met uitzondering van kleine...

Lees meer

Teruggaaf dividendbelasting aan Fins beleggingsfonds

Onlangs oordeelde het Gerechtshof Den Bosch dat een Fins beleggingsfonds vanwege de Europeesrechtelijke regels inzake het vrije verkeer van kapitaal recht heeft op teruggaaf van in Nederland ingehouden dividendbelasting. De staatssecretaris van Financiën deelt de opvatting van het hof niet en heeft tegen deze uitspraak beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Eventuele reparatiemogelijkheden zijn afhankelijk van het oordeel van de Hoge Raad.Directe belastingen als de dividendbelasting behoren primair...

Lees meer