Nieuws

Period: 201204

Selected: 201204

Remove selection(s)

Toepassing fondsenvrijstelling

De Wet op de Loonbelasting kent een vrijstelling voor bepaalde uitkeringen die een werknemer ontvangt uit een fonds waaraan de werkgever in een periode van vijf jaar voorafgaande aan de uitkeringen niet meer heeft bijgedragen dan de bij dat fonds betrokken werknemers. De uitkeringen mogen geen verband houden met ziekte, bevalling of adoptie of overlijden van de werknemer.In lijn met een uitspraak van Hof Arnhem uit 2010 oordeelt de rechtbank...

Lees meer

Vrijstelling kredietbemiddeling

Het bemiddelen in en het verstrekken van krediet is een dienst die is vrijgesteld van omzetbelasting. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EU is bemiddeling een vorm van dienst met als doel dat twee partijen een contract sluiten zonder dat de bemiddelaar een eigen belang heeft bij de inhoud van het contract. De bemiddelingsdienst hoeft niet meer te omvatten dan een contractpartij erop te wijzen dat er gelegenheden zijn...

Lees meer

Verlengde navorderingstermijn bij Zwitsers spaartegoed

De reguliere termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag is vijf jaar. De termijn begint te lopen na afloop van het belastingjaar. Er geldt een verlengde navorderingstermijn voor navordering over buitenlandse inkomens- en vermogensbestanddelen. De Belastingdienst legde met gebruikmaking van de verlengde navorderingstermijn navorderingsaanslagen op die betrekking hadden op in Zwitserland aangehouden spaartegoeden. Deze aanslagen werden opgelegd na een mededeling van de belastingplichtige dat hij beschikte over buitenlands vermogen dat hij...

Lees meer

Toepassing globalisatieregeling

Voor handelaren in gebruikte goederen bestaat in de omzetbelasting een bijzondere regeling die moet voorkomen dat bij de verkoop van gebruikte goederen 'dubbele heffing' optreedt omdat in de inkoopprijs van de handelaar nog omzetbelasting is begrepen die hij niet als voorbelasting in aftrek kan brengen. Door de bijzondere regeling voor gebruikte goederen hoeft de handelaar geen omzetbelasting te voldoen over het deel van de verkoopprijs dat overeenkomt met zijn inkoopprijs.De...

Lees meer

Zzp-er voldeed aan criteria ondernemerschap

Hof Leeuwarden is van oordeel dat een zzp-er die in 2007 is begonnen als zelfstandig timmerman, in dat jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting was. De zzp-er had geïnvesteerd in gereedschap, een bedrijfsauto en een pc. In 2007 behaalde hij een omzet van ruim € 42.000, waarvan € 40.000 was gefactureerd aan één opdrachtgever. Het hof vond dat geen belemmering omdat de zzp-er voorheen niet in loondienst bij deze opdrachtgever had...

Lees meer

Tweede nota van wijziging Wet Werk en Bijstand c.s.

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Invoeringswet Wet werken naar vermogen in behandeling. Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten. De (inmiddels demissionaire) staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede nota van wijziging bij dit wetsvoorstel ingediend. De nota van wijziging herstelt enkele technische fouten. In de Wet werken naar vermogen vervalt...

Lees meer

Kamerbrief Fiscale Verzamelwet 2012

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de jaarlijkse Fiscale Verzamelwet dit jaar uit drie wetsvoorstellen zal bestaan en binnenkort zal worden ingediend bij de Tweede Kamer. Het pakket Fiscale Verzamelwet 2012 bestaat uit het eigenlijke wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2012, het wetsvoorstel Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse en het wetsvoorstel Wet tot...

Lees meer

Privégebruik auto viel niet onder 30%-regeling

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak behoorde tot en met 2005 niet tot het loon voor de loonbelasting. Bijtelling van en belastingheffing over het voordeel vonden plaats via de inkomstenbelasting. In een procedure was de vraag of in de jaren voor 2006 de 30%-regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers invloed had op de bijtelling. De 30%-regeling maakt het mogelijk om een belastingvrije vergoeding te...

Lees meer

In- en uitslag accijnsgoederen

Een groothandel in alcoholhoudende dranken had een vergunning voor een accijnsgoederenplaats waarin zij alcoholhoudende dranken onder schorsing van accijns voorhanden mocht hebben. Eind 2002 kocht de groothandel een partij van 82.763 liter alcoholhoudende producten. Voor deze partij was accijns voldaan naar het toen geldende tarief. Op 30 december 2002 werd 42.000 liter aan alcoholhoudende producten verkocht en uit de accijnsgoederenplaats uitgeslagen. Daarbij werd op aangifte accijns voldaan naar het op...

Lees meer

Onttrekking grond en oude landbouwvrijstelling

Vooruitlopend op de invoering van de Wet IB 2001 is de landbouwvrijstelling gewijzigd op 26 juni 2000. De landbouwvrijstelling bepaalt dat de waardeontwikkeling van landbouwgrond als zodanig niet belast is. De Hoge Raad heeft in 2004 een drietal arresten gewezen over het bouwen van een woonhuis op grond van een landbouwbedrijf. De arresten hebben betrekking op de oude landbouwvrijstelling. De strekking van deze arresten is dat ook onder de oude...

Lees meer