Nieuws

Period: 201204

Selected: 201204

Remove selection(s)

Vergoeding voor uitvoerend artiest belast

Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is sprake van een bron van inkomen als aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: 1. deelname aan het economische verkeer, 2. het oogmerk om voordeel te behalen, en 3. de verwachting dat het voordeel redelijkerwijs kan worden behaald. Een zangeres heeft in het verleden meegewerkt aan een proefopname op een cd, die niet heeft geleid tot verkoopopbrengsten. Met instemming van de zangeres werd...

Lees meer

Teruggaaf dividendbelasting aan Fins beleggingsfonds

Onlangs oordeelde het Gerechtshof Den Bosch dat een Fins beleggingsfonds vanwege de Europeesrechtelijke regels inzake het vrije verkeer van kapitaal recht heeft op teruggaaf van in Nederland ingehouden dividendbelasting. De staatssecretaris van Financiën deelt de opvatting van het hof niet en heeft tegen deze uitspraak beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Eventuele reparatiemogelijkheden zijn afhankelijk van het oordeel van de Hoge Raad.Directe belastingen als de dividendbelasting behoren primair...

Lees meer

Kamerbrief Fiscale Verzamelwet 2012

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de jaarlijkse Fiscale Verzamelwet dit jaar uit drie wetsvoorstellen zal bestaan en binnenkort zal worden ingediend bij de Tweede Kamer. Het pakket Fiscale Verzamelwet 2012 bestaat uit het eigenlijke wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2012, het wetsvoorstel Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse en het wetsvoorstel Wet tot...

Lees meer

Onttrekking grond en oude landbouwvrijstelling

Vooruitlopend op de invoering van de Wet IB 2001 is de landbouwvrijstelling gewijzigd op 26 juni 2000. De landbouwvrijstelling bepaalt dat de waardeontwikkeling van landbouwgrond als zodanig niet belast is. De Hoge Raad heeft in 2004 een drietal arresten gewezen over het bouwen van een woonhuis op grond van een landbouwbedrijf. De arresten hebben betrekking op de oude landbouwvrijstelling. De strekking van deze arresten is dat ook onder de oude...

Lees meer

Privégebruik auto viel niet onder 30%-regeling

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak behoorde tot en met 2005 niet tot het loon voor de loonbelasting. Bijtelling van en belastingheffing over het voordeel vonden plaats via de inkomstenbelasting. In een procedure was de vraag of in de jaren voor 2006 de 30%-regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers invloed had op de bijtelling. De 30%-regeling maakt het mogelijk om een belastingvrije vergoeding te...

Lees meer

Toepassing fondsenvrijstelling

De Wet op de Loonbelasting kent een vrijstelling voor bepaalde uitkeringen die een werknemer ontvangt uit een fonds waaraan de werkgever in een periode van vijf jaar voorafgaande aan de uitkeringen niet meer heeft bijgedragen dan de bij dat fonds betrokken werknemers. De uitkeringen mogen geen verband houden met ziekte, bevalling of adoptie of overlijden van de werknemer.In lijn met een uitspraak van Hof Arnhem uit 2010 oordeelt de rechtbank...

Lees meer

Navordering wegens kwade trouw

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven, kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag, op voorwaarde dat de Belastingdienst beschikt over een zogenoemd nieuw feit. Dat is een feit, dat bij het vaststellen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was bij de inspecteur en dat hem aanleiding zou hebben gegeven om de oorspronkelijke aanslag anders vast te stellen. Ontbreekt een nieuw feit, dan kan de Belastingdienst...

Lees meer

Vrijstelling kredietbemiddeling

Het bemiddelen in en het verstrekken van krediet is een dienst die is vrijgesteld van omzetbelasting. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EU is bemiddeling een vorm van dienst met als doel dat twee partijen een contract sluiten zonder dat de bemiddelaar een eigen belang heeft bij de inhoud van het contract. De bemiddelingsdienst hoeft niet meer te omvatten dan een contractpartij erop te wijzen dat er gelegenheden zijn...

Lees meer

In- en uitslag accijnsgoederen

Een groothandel in alcoholhoudende dranken had een vergunning voor een accijnsgoederenplaats waarin zij alcoholhoudende dranken onder schorsing van accijns voorhanden mocht hebben. Eind 2002 kocht de groothandel een partij van 82.763 liter alcoholhoudende producten. Voor deze partij was accijns voldaan naar het toen geldende tarief. Op 30 december 2002 werd 42.000 liter aan alcoholhoudende producten verkocht en uit de accijnsgoederenplaats uitgeslagen. Daarbij werd op aangifte accijns voldaan naar het op...

Lees meer

Toepassing globalisatieregeling

Voor handelaren in gebruikte goederen bestaat in de omzetbelasting een bijzondere regeling die moet voorkomen dat bij de verkoop van gebruikte goederen 'dubbele heffing' optreedt omdat in de inkoopprijs van de handelaar nog omzetbelasting is begrepen die hij niet als voorbelasting in aftrek kan brengen. Door de bijzondere regeling voor gebruikte goederen hoeft de handelaar geen omzetbelasting te voldoen over het deel van de verkoopprijs dat overeenkomt met zijn inkoopprijs.De...

Lees meer