Nieuws

Period: 201203

Selected: 201203

Remove selection(s)

Geen belang bij beroep in cassatie

Tegen beschikkingen van een overheidsorgaan staan de rechtsmiddelen van bezwaar en beroep open. Een bezwaar- of beroepschrift moet ontvankelijk zijn om inhoudelijk beoordeeld te worden. Ontvankelijkheid is afhankelijk van het voldoen aan voorwaarden als vormvoorschriften en termijnen. Wanneer duidelijk is dat het belang ontbreekt bij een bezwaar- of beroepschrift, leidt dat tot niet-ontvankelijkheid. Iemand ging in beroep bij de rechtbank tegen een hem opgelegde navorderingsaanslag. Nog voor de procedure was afgerond...

Lees meer

Opzegging door werkneemster

Om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen moet deze worden opgezegd. Opzegging is een eenzijdige wilsverklaring, die is gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In verband met de bescherming van de positie van de werknemer is voor opzegging door een werknemer een duidelijke en ondubbelzinnige op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerichte wilsverklaring vereist. Ten tijde van de opzegging kunnen er omstandigheden zijn die tot gevolg hebben dat...

Lees meer

Uitleg begrip kavelruil

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Voor een aantal verkrijgingen bestaat een vrijstelling. Zo geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor een verkrijging krachtens Wet inrichting landelijk gebied. Deze wet is op 1 januari 2007 in werking getreden als opvolger van de Landinrichtingswet. De gedachte achter deze vrijstelling is dat op die manier de verbetering van de inrichting van landelijke gebieden wordt gestimuleerd. Landinrichting kan plaatsvinden in de...

Lees meer

Geen vrijstelling BPM bij verhuizing naar Nederland

Er geldt een vrijstelling van BPM voor een uit het buitenland afkomstige auto die behoort tot de verhuisboedel van een persoon die in Nederland komt wonen. Voor toepassing van de vrijstelling is van belang of de normale verblijfplaats van de betrokkene in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de datum van verhuizing naar Nederland buiten Nederland was gelegen. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU is...

Lees meer

Invloed verkrijgingsprijs op belastbaarheid terugbetaling kapitaal

Per 1 januari 1997 is de aanmerkelijk belangregeling in de toenmalige Wet op de Inkomstenbelasting 1964 ingrijpend gewijzigd. Een van de zaken die daarbij werd aangepakt was de aantrekkelijkheid van de zogenaamde turbo-BV. Dat is een BV met een hoog gestort aandelenkapitaal en een laag vermogen. De aantrekkelijkheid school hem in de mogelijkheid om de belastingheffing te voorkomen over de waardeaangroei van de aandelen tot het bedrag van het gestorte kapitaal.

Lees meer

VAR

De Wet IB 2001 kent de mogelijkheid om zekerheid te vragen aan de inspecteur over de kwalificatie van een arbeidsrelatie (VAR). De inspecteur beslist op een dergelijk verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking; de zogenaamde verklaring arbeidsrelatie. In deze verklaring staat of de inkomsten uit de arbeidsrelatie worden aangemerkt als winst uit onderneming, als loon uit dienstbetrekking of als resultaat uit overige werkzaamheden.  Een firmant in een VOF diende een...

Lees meer

Geen negatief loon, geen aftrekbare lijfrentepremie

Premies voor oudedagsvoorzieningen zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. De verplichte premie voor de pensioenverzekering die een werkgever inhoudt op het loon van een werknemer vermindert het belastbare loon. Voor lijfrenteverzekeringen geldt als voorwaarde ondermeer dat het moet gaan om een aanspraak op periodieke uitkeringen die niet kan worden afgekocht of vervreemd. Een werknemer had een vrijwillige Anw-vangnetverzekering afgesloten bij het pensioenfonds waarbij zijn werkgever was aangesloten. De werkgever was...

Lees meer

Eerste Kamer stemt in met woonlandbeginsel

Met ingang van 1 juli 2012 geldt voor nieuwe uitkeringsgerechtigden het zogenaamde woonlandbeginsel. Dat houdt in dat de hoogte van uitkeringen in landen buiten de Europese Unie wordt aangepast aan het kostenniveau van het land. Voor lopende uitkeringen en voor het kindgebonden budget geldt het woonlandbeginsel met ingang van 1 januari 2013. Het woonlandbeginsel geldt voor de Algemene Nabestaandenwet, de vervolguitkering in de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, de kinderbijslag en het...

Lees meer

Vragen Europese Commissie over arbeidsmigratie

Op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd over vragen die de Europese Commissie aan het kabinet heeft gesteld over arbeidsmigratie en sociale zekerheid. De Europese Commissie heeft de volgende vragen en opmerkingen:1. Het kabinet wil de procedure voor het vaststellen van het recht op bijstand en het toetsen van het verblijfsrecht omdraaien. De Commissie vraagt hoe het kabinet kan...

Lees meer

Invoering vermogenstoets zorgtoeslag

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel in behandeling dat een vermogenstoets invoert in de Wet op de Zorgtoeslag. Momenteel is het recht op zorgtoeslag inkomensafhankelijk en wordt niet gekeken naar de aanwezigheid van vermogen bij de aanvrager. In de nadere memorie van antwoord reageert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op opmerkingen over de keuze van de grondslag voor de vermogenstoets.Evenals bij de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen is...

Lees meer