Nieuws

Period: 201112

Selected: 201112

Remove selection(s)

Ontbindingsverzoek te snel ingediend

Iedere werkgever heeft de vrijheid om zijn bedrijf om welke reden dan ook te reorganiseren. Als een reorganisatie tot gevolg heeft dat een werknemer zijn functie kwijtraakt, dan heeft de werkgever vergaande verplichtingen om een andere en passende functie te vinden voor de werknemer. Wanneer de werkgever niet aan die verplichtingen voldoet, gedraagt hij zich niet als een goede werkgever. Een werkgever diende een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst in...

Lees meer

Verschil in stemrecht verhindert gelijkstelling aandelen

Iemand heeft een aanmerkelijk belang als hij zelf of samen met zijn partner tenminste 5% van het geplaatste kapitaal heeft in een aandelenvennootschap. Heeft de vennootschap verschillende soorten aandelen, dan wordt per soort gekeken of iemand een aanmerkelijk belang heeft. Aandelen behoren tot dezelfde soort als de verschillen tussen de aandelen zich beperken tot enkele bijzondere rechten als een benoemingsrecht, het recht de naam van de vennootschap te mogen bepalen...

Lees meer

Envelop zonder poststempel

De termijn om bij de inspecteur bezwaar in te stellen tegen een aanslag of om bij de rechtbank beroep in te stellen tegen een uitspraak op bezwaar bedraagt zes weken. De termijn begint op de dag na de dag waarop de uitspraak is gedateerd. Een bezwaar- of beroepschrift dat te laat wordt verzonden, kan niet ontvankelijk worden verklaard. Wanneer het bezwaar- of beroepschrift per post is verstuurd en binnen de...

Lees meer

Loonsanctie bij onvoldoende re-integratie-inspanningen

Wanneer een werknemer door ziekte arbeidsongeschikt is, moet de werkgever de re-integratie van de werknemer zoveel mogelijk stimuleren. Een werkgever die onvoldoende re-integratie-inspanningen verricht, loopt het risico dat hij het loon van de werknemer langer dan de reguliere termijn van 104 weken moet doorbetalen. Volgens de Centrale Raad van Beroep hoeft een werkgever alleen dan geen re-integratie-inspanningen te doen als door een arts is vastgesteld dat er geen arbeidsmogelijkheden meer...

Lees meer

Dubbele heffing BPM beperkt

De Wet BPM kent als belastbare feiten de registratie van een motorvoertuig en de aanvang van het gebruik in Nederland van de weg met een niet-geregistreerd voertuig dat feitelijk ter beschikking staat van een inwoner van Nederland. De tekst van de wet sluit niet uit dat beide belastbare feiten zich voordoen met betrekking tot hetzelfde voertuig. Het gevolg daarvan is dat voor beide belastbare feiten BPM is verschuldigd, waarbij de...

Lees meer

Berekening voortzettingswaarde onderneming

Wanneer een onderneming deel uitmaakt van een nalatenschap kunnen de erfgenamen een beroep doen op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit ter vermindering van de erfbelasting. Die faciliteit is bedoeld om te voorkomen dat de erfgenamen worden gedwongen het bedrijf te verkopen om de belasting te kunnen betalen. Wanneer de onderneming wordt voortgezet wordt, afhankelijk van de waarde van de onderneming, de gehele waarde of een deel van de waarde van de onderneming vrijgesteld.

Lees meer

Geen btw bij herinvoer jacht

Na de bouw van een duur jacht in 1996 gaf de douane een verklaring voor een pleziervaartuig af, waarin ondermeer de gegevens van het pleziervaartuig waren vermeld. Verder was in de verklaring opgenomen dat zij diende als bewijs dat btw was betaald voor het pleziervaartuig en dat zij nodig was om met het vaartuig bij terugkeer in Nederland met vrijstelling van belasting te worden toegelaten. Deze verklaring gold voor onbepaalde...

Lees meer

Herstelbeleid BPM voor bestelauto

Bij de registratie van een auto of een motorfiets in Nederland moet BPM worden betaald. Dat geldt niet alleen voor nieuwe voertuigen, maar ook voor gebruikte. Voor bestelauto’s hoeft onder bepaalde voorwaarden geen BPM betaald te worden. Wanneer de auto niet meer aan de voorwaarden voldoet, moet alsnog BPM betaald worden. De minister van Financiën heeft in het zogenaamde kaderbesluit BPM het herstelbeleid gepubliceerd. Volgens het herstelbeleid wordt aan de...

Lees meer

Inhouding dividendbelasting bij niet EU-aandeelhouder

Wanneer een vennootschap dividend uitkeert aan haar aandeelhouders moet daarop in beginsel dividendbelasting worden ingehouden. In een aantal gevallen verhindert de Europese regelgeving dat dividendbelasting moet worden ingehouden. De inhouding en afdracht van dividendbelasting in deelnemingsverhoudingen kan zowel onder de bepalingen betreffende de vrijheid van vestiging als onder de bepalingen betreffende de vrijheid van kapitaalverkeer vallen. Uit een arrest van de Hoge Raad uit 2010 vloeit voort dat een dividenduitkering op...

Lees meer

Samenloop schenkbelasting en overdrachtsbelasting

Bij schenking van een onroerende zaak is zowel overdrachtsbelasting als schenkbelasting verschuldigd over de waarde van de zaak. Omdat er dan sprake is van een cumulatie van belastingheffing, geldt er een samenloopbepaling. De schenkbelasting wordt verminderd met de overdrachtsbelasting die over hetzelfde bedrag is betaald.  Iemand kocht van haar moeder een in aanbouw zijnde woning voor een bedrag van € 400.000. Moeder schold daarvan € 95.000 ten titel van schenking...

Lees meer