Nieuws

Period: 201111

Selected: 201111

Remove selection(s)

Beleidsbesluit fiscale partnerregeling en heffingskortingen

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen herzien naar aanleiding van wetswijzigingen per 1 januari 2011. Onderdelen uit een eerder beleidsbesluit die nu in de wet zijn geregeld zijn niet meer opgenomen. Verder is de goedkeuring voor binnenschippers vervallen. Op grond van deze goedkeuring waren twee ongehuwde meerderjarigen die samen woonden aan boord van een binnenschip zonder vaste ligplaats elkaars fiscale partner. Nieuw...

Lees meer

Bewijslast hoofdzakelijkheids- en gebruikelijkheidscriterium

Ondernemers die voldoen aan het urencriterium hebben recht op faciliteiten als de zelfstandigenaftrek. Wanneer echtgenoten in een samenwerkingsverband een onderneming drijven tellen niet zonder meer alle gewerkte uren mee voor het urencriterium. Is het samenwerkingsverband ongebruikelijk omdat een dergelijk samenwerkingsverband niet zou worden aangegaan door personen die geen band met elkaar hebben en zijn de werkzaamheden van een van de samenwerkingspartners hoofdzakelijk van ondersteunende aard, dan tellen die uren niet...

Lees meer

Doorspelen van tentamen leidde tot ontslag docent

De kantonrechter heeft het dienstverband tussen een hogeschool en een docent ontbonden zonder vergoeding voor de docent. De aanleiding voor het verzoek tot ontbinding was het doorspelen van een tentamen met uitwerkingen aan een student. De zaak kwam aan het licht toen de student alle vragen op het tentamen nagenoeg gelijkluidend aan de standaarduitwerking beantwoordde. De docent ontkende dat van opzet sprake was en beriep zich op een vergissing, omdat...

Lees meer

Toegang voor Bulgaren en Roemenen blijft beperkt

In een brief heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen om de arbeidsmigratie uit de Europese Unie in goede banen te leiden. Het kabinet is voorstander van vrij werknemersverkeer in Europa, maar vindt het onwenselijk dat het bedrijfsleven steeds meer arbeidsmigranten aantrekt terwijl er in ons land mensen zijn die kunnen werken maar een uitkering krijgen.Mede daarom is het kabinet van plan...

Lees meer

Woningstichting aangemerkt als ANBI

Om als een het algemeen nut beogende instelling (ANBI) te worden aangemerkt, moet een instelling het dienen van het algemene belang beogen en moeten de werkzaamheden van de instelling daar rechtstreeks op zijn gericht. Een stichting die als toegelaten instelling in de zin van de Woningwet werkzaam was op het gebied van de volkshuisvesting kwalificeert volgens Hof Den Haag als ANBI. Op grond van het Besluit Beheer Sociale Huursector was...

Lees meer

Recht op privacy werknemer

Werknemers hebben recht op privacy. Dat recht gaat zover, dat ook e-mailberichten die de werknemer vanaf zijn werkplek verstuurt, daaronder vallen. De werkgever kan op grond van rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens e-mailberichten van werknemers alleen maar controleren als dat voor de werknemers kenbaar was of kenbaar had kunnen zijn. Daar komt nog bij dat de werkgever een gerechtvaardigd doel moet hebben voor deze...

Lees meer

Achteraf opgestelde akte verhindert aftrek als periodieke gift

Giften die een belastingplichtige doet aan daarvoor kwalificerende instellingen zijn aftrekbaar van het inkomen. Voor periodieke giften geldt in tegenstelling tot overige giften geen drempel voor de aftrekbaarheid. Wel geldt voor periodieke giften als voorwaarde dat zij berusten op een bij notariële akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen gedurende een reeks van minimaal vijf jaren te doen. Aan die voorwaarde is niet voldaan als de notariële akte van...

Lees meer

Verhoogde NHG-limiet blijft tot 1 juli 2012

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft als doel het bevorderen van het eigen woningbezit. De overheid stelt zich garant voor de aflossing van de hypotheek. Toepassing van de NHG leidt tot een verlaging van het rentepercentage. In juli 2009 besloot het kabinet om de grens voor de toepassing van de NHG tijdelijk te verhogen van € 265.000 naar € 350.000. Deze maatregel was onderdeel van een pakket maatregelen ter bestrijding...

Lees meer

Rectificatie besluit toelichting laag tarief omzetbelasting

Onlangs is in de Staatscourant een besluit over de toepassing van het lage tarief in de omzetbelasting gepubliceerd. Inmiddels is een rectificatie van dat besluit gepubliceerd. Het lage tarief is ondermeer van toepassing op het gebruik van sportaccommodaties. In de toelichting op dat onderdeel staat in het oorspronkelijke besluit dat naast de accommodatie attributen en aanvullende voorzieningen, zoals kleed- en/of doucheruimten en sanitaire voorzieningen ter beschikking moeten worden gesteld door...

Lees meer

Werkgever vordert vergoeding van schade aan auto van de zaak

Een werknemer is in beginsel niet aansprakelijk voor de schade die hij bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst toebrengt aan zijn werkgever, tenzij de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De werkgever kan van deze regeling afwijken ten nadele van de werknemer door een schriftelijke overeenkomst, maar slechts voor zover de werknemer verzekerd is voor deze schade.  Een werkgever had in de gebruikersregeling voor werknemers...

Lees meer