Nieuws

Period: 201111

Selected: 201111

Remove selection(s)

Beleidsbesluit fiscale partnerregeling en heffingskortingen

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen herzien naar aanleiding van wetswijzigingen per 1 januari 2011. Onderdelen uit een eerder beleidsbesluit die nu in de wet zijn geregeld zijn niet meer opgenomen. Verder is de goedkeuring voor binnenschippers vervallen. Op grond van deze goedkeuring waren twee ongehuwde meerderjarigen die samen woonden aan boord van een binnenschip zonder vaste ligplaats elkaars fiscale partner. Nieuw...

Lees meer

Woningstichting aangemerkt als ANBI

Om als een het algemeen nut beogende instelling (ANBI) te worden aangemerkt, moet een instelling het dienen van het algemene belang beogen en moeten de werkzaamheden van de instelling daar rechtstreeks op zijn gericht. Een stichting die als toegelaten instelling in de zin van de Woningwet werkzaam was op het gebied van de volkshuisvesting kwalificeert volgens Hof Den Haag als ANBI. Op grond van het Besluit Beheer Sociale Huursector was...

Lees meer

Rectificatie besluit toelichting laag tarief omzetbelasting

Onlangs is in de Staatscourant een besluit over de toepassing van het lage tarief in de omzetbelasting gepubliceerd. Inmiddels is een rectificatie van dat besluit gepubliceerd. Het lage tarief is ondermeer van toepassing op het gebruik van sportaccommodaties. In de toelichting op dat onderdeel staat in het oorspronkelijke besluit dat naast de accommodatie attributen en aanvullende voorzieningen, zoals kleed- en/of doucheruimten en sanitaire voorzieningen ter beschikking moeten worden gesteld door...

Lees meer

Intrekking beleidsbesluiten IB 2001

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal beleidsbesluiten ingetrokken die betrekking hebben op de invoering van de Wet IB 2001 en die niet meer van belang zijn. Het gaat om een drietal vraag- en antwoordbesluiten uit 2000 en 2001.

Lees meer

Werkgever vordert vergoeding van schade aan auto van de zaak

Een werknemer is in beginsel niet aansprakelijk voor de schade die hij bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst toebrengt aan zijn werkgever, tenzij de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De werkgever kan van deze regeling afwijken ten nadele van de werknemer door een schriftelijke overeenkomst, maar slechts voor zover de werknemer verzekerd is voor deze schade.  Een werkgever had in de gebruikersregeling voor werknemers...

Lees meer

Wetsvoorstel afschaffing WWIK

Het is de bedoeling van de regering om de bijzondere inkomensregeling voor kunstenaars, de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) in te trekken. Na de afschaffing van de WWIK geldt voor kunstenaars die niet in een inkomen kunnen voorzien dat zij een beroep moeten doen op de bijstand. Het is de bedoeling dat de WWIK per 1 januari 2012 wordt beëindigd. Het wetsvoorstel ter intrekking van de WWIK is momenteel...

Lees meer

Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen

Het wetsvoorstel dat de ingangsdatum van het AOW-ouderdomspensioen verschuift van de eerste dag van de maand waarin iemand 65 wordt naar de dag waarop iemand 65 wordt, is inmiddels in behandeling bij de Eerste Kamer. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de memorie van antwoord naar de Eerste Kamer gestuurd. De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 april 2012. De voorgestelde wetswijziging heeft gevolgen voor bestaande en...

Lees meer

Toegang voor Bulgaren en Roemenen blijft beperkt

In een brief heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen om de arbeidsmigratie uit de Europese Unie in goede banen te leiden. Het kabinet is voorstander van vrij werknemersverkeer in Europa, maar vindt het onwenselijk dat het bedrijfsleven steeds meer arbeidsmigranten aantrekt terwijl er in ons land mensen zijn die kunnen werken maar een uitkering krijgen.Mede daarom is het kabinet van plan...

Lees meer

Voordeel uit onroerende zaaktransactie makelaar belast

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 voor de inkomstenbelasting. Dat betekent voor de heffing van inkomstenbelasting dat de voordelen die een particulier behaalt met transacties in dergelijke vermogensbestanddelen onbelast zijn. Onder omstandigheden is het resultaat van dergelijke transacties echter belast als resultaat uit overige werkzaamheden. De opbrengsten vallen onder het resultaat uit overige werkzaamheden als er werkzaamheden worden verricht die naar hun aard en omvang zijn...

Lees meer

Verhoogde NHG-limiet blijft tot 1 juli 2012

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft als doel het bevorderen van het eigen woningbezit. De overheid stelt zich garant voor de aflossing van de hypotheek. Toepassing van de NHG leidt tot een verlaging van het rentepercentage. In juli 2009 besloot het kabinet om de grens voor de toepassing van de NHG tijdelijk te verhogen van € 265.000 naar € 350.000. Deze maatregel was onderdeel van een pakket maatregelen ter bestrijding...

Lees meer