Nieuws

Period: 201110

Selected: 201110

Remove selection(s)

Waardedruk zelfbewoond pand ten laste van ondernemingswinst

De waardering van zaken die tot het ondernemingsvermogen worden gerekend vormt nogal eens aanleiding tot discussie tussen de ondernemer en de Belastingdienst. De discussie betreft met name de waardering bij inbreng van zaken in het ondernemingsvermogen en de waardering op het moment waarop zaken het ondernemingsvermogen verlaten. Een bijzonder geval betreft de door de ondernemer en zijn gezin bewoonde woning, die mede voor de onderneming is gebruikt. Hof Den Bosch...

Lees meer

Derde nota van wijziging Belastingplan 2012

In de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Belastingplan 2012 worden wijzigingen aangebracht in de overgangsregeling voor spaarloontegoeden, de buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling en de maatregelen tegen overnameholdingconstructies in de vennootschapsbelasting.Belangrijkste wijziging is, dat voor de vrijstelling in box 3 van spaarloontegoeden met ingang van 1 januari 2012 niet meer hoeft te worden voldaan aan het vereiste dat het saldo is geblokkeerd. Na een tussentijdse opname van een deel van het saldo...

Lees meer

Nota van wijziging wetsvoorstel Uitwerking Autobrief

Een van de onderdelen van het Belastingplan 2012 is het wetsvoorstel Uitwerking Autobrief. Dat wetsvoorstel bevat maatregelen die zijn aangekondigd in de zogenaamde Autobrief van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris heeft nu een nota van wijziging op het wetsvoorstel ingediend. Het gaat om enkele technische aanpassingen. De bepaling in de Wet IB 2001 dat bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke gevallen iemand...

Lees meer

Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel Uitwerking Autobrief

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2012 in behandeling. Onderdeel daarvan is het wetsvoorstel Uitwerking Autobrief. De staatssecretaris van financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is ondermeer de btw-heffing over het privégebruik van een auto van de zaak aan de orde gekomen. De staatssecretaris geeft aan dat voor de per 1 juli 2011...

Lees meer

Vrijval herinvesteringsreserve

Belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De boekwinst wordt vervolgens als eerste afschrijving in mindering gebracht op de aanschafwaarde van bedrijfsmiddelen waarin wordt geherinvesteerd. Voorwaarde om een herinvesteringsreserve te kunnen vormen is het bestaan van een voornemen om tot herinvestering over te gaan. Ontbreekt dat voornemen of bestaat het niet langer, dan wordt de herinvesteringsreserve toegevoegd aan...

Lees meer

Details nieuw verdrag met Japan

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris van Financiën een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen het huidige en het nieuwe belastingverdrag met Japan. De bronbelastingen op dividenden, interest en royalty’s worden verlaagd. Voor deelnemingsdividenden geldt een 0%-tarief bij een bezit van 50% of meer. De bronbelasting op royalty’s is verlaagd van 10% naar nihil. Het nieuwe verdrag bevat enkele anti-misbruikbepalingen die samenhangen met de verlaging van...

Lees meer

Tussenevaluatie werkkostenregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de tussenevaluatie van de werkkostenregeling. Conclusie daarvan is dat de systematiek van de werkkostenregeling goed is. De forfaitaire ruimte van 1,4% van de loonsom wordt als krap ervaren, terwijl niet alle werkgevers de gerichte vrijstellingen nodig hebben. Bij de invoering van de Wet uniformering loonbegrip in 2013 zal de forfaitaire ruimte naar verwachting stijgen naar 1,6%.Ongeveer 10%...

Lees meer

Wetsvoorstel verhoging AOW-leeftijd

De minister van Sociale Zaken heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarin wordt geregeld dat de AOW-leeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting. In dat kader gaat de AOW-leeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar. In 2025 gaat de AOW-leeftijd naar verwachting verder omhoog naar 67 jaar. Eerder had de minister al een zogenaamd voorontwerp naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsontwerp bevat de volgende maatregelen: - Koppeling...

Lees meer

Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel Toepassing Dwangsomregeling Toeslagen

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Toepassing Dwangsomregeling Toeslagen in behandeling. Het wetsvoorstel moet het mogelijk maken dat bij een late beslissing over toekenning van toeslagen de overheid een dwangsom moet betalen. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer gestuurd.

Lees meer

Integrale vergoeding proceskosten

Wie in een procedure tegen de Belastingdienst in het gelijk wordt gesteld, heeft, als hij daarom heeft gevraagd, recht op een proceskostenvergoeding. In normale gevallen worden niet de werkelijk gemaakte kosten vergoed, maar gelden forfaitaire bedragen. In bijzondere gevallen kan de rechter besluiten dat een belanghebbende recht heeft op vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten. Daarvoor is nodig dat de Belastingdienst zeer onzorgvuldig handelt, bijvoorbeeld door een aanslag op te...

Lees meer