Nieuws

Period: 201110

Selected: 201110

Remove selection(s)

Waardedruk zelfbewoond pand ten laste van ondernemingswinst

De waardering van zaken die tot het ondernemingsvermogen worden gerekend vormt nogal eens aanleiding tot discussie tussen de ondernemer en de Belastingdienst. De discussie betreft met name de waardering bij inbreng van zaken in het ondernemingsvermogen en de waardering op het moment waarop zaken het ondernemingsvermogen verlaten. Een bijzonder geval betreft de door de ondernemer en zijn gezin bewoonde woning, die mede voor de onderneming is gebruikt. Hof Den Bosch...

Lees meer

Derde nota van wijziging Belastingplan 2012

In de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Belastingplan 2012 worden wijzigingen aangebracht in de overgangsregeling voor spaarloontegoeden, de buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling en de maatregelen tegen overnameholdingconstructies in de vennootschapsbelasting.Belangrijkste wijziging is, dat voor de vrijstelling in box 3 van spaarloontegoeden met ingang van 1 januari 2012 niet meer hoeft te worden voldaan aan het vereiste dat het saldo is geblokkeerd. Na een tussentijdse opname van een deel van het saldo...

Lees meer

Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel Uitwerking Autobrief

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2012 in behandeling. Onderdeel daarvan is het wetsvoorstel Uitwerking Autobrief. De staatssecretaris van financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is ondermeer de btw-heffing over het privégebruik van een auto van de zaak aan de orde gekomen. De staatssecretaris geeft aan dat voor de per 1 juli 2011...

Lees meer

Nota van wijziging wetsvoorstel Uitwerking Autobrief

Een van de onderdelen van het Belastingplan 2012 is het wetsvoorstel Uitwerking Autobrief. Dat wetsvoorstel bevat maatregelen die zijn aangekondigd in de zogenaamde Autobrief van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris heeft nu een nota van wijziging op het wetsvoorstel ingediend. Het gaat om enkele technische aanpassingen. De bepaling in de Wet IB 2001 dat bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke gevallen iemand...

Lees meer

Vrijval herinvesteringsreserve

Belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De boekwinst wordt vervolgens als eerste afschrijving in mindering gebracht op de aanschafwaarde van bedrijfsmiddelen waarin wordt geherinvesteerd. Voorwaarde om een herinvesteringsreserve te kunnen vormen is het bestaan van een voornemen om tot herinvestering over te gaan. Ontbreekt dat voornemen of bestaat het niet langer, dan wordt de herinvesteringsreserve toegevoegd aan...

Lees meer

Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel Geefwet

Bij de Tweede Kamer is als onderdeel van het Belastingplan 2012 het wetsvoorstel Geefwet in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake dit wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd.

Lees meer

Nota van wijziging Overige Fiscale Maatregelen 2012

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota van wijziging bevat een aanpassing van de werkkostenregeling. Bij de aanwijzing van een verstrekking als eindheffingsbestanddeel is onder de werkkostenregeling een individuele vastlegging per werknemer van de verstrekkingen niet nodig. Het verwerken van een eigen bijdrage van de werknemers...

Lees meer

Rioolheffing van garageboxen

Een van de belastingen die gemeenten mogen heffen is de rioolheffing. Dat is een belasting ter bestrijding van de kosten die de gemeente moet maken voor de inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater en hemelwater. De belasting wordt geheven van eigenaren van onroerende zaken. Een gemeente legde aan de eigenaar van 85 garageboxen, die onderdeel waren van een complex van 126 garageboxen, evenzoveel aanslagen rioolheffing op. Het complex was...

Lees meer

Details nieuw verdrag met Japan

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris van Financiën een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen het huidige en het nieuwe belastingverdrag met Japan. De bronbelastingen op dividenden, interest en royalty’s worden verlaagd. Voor deelnemingsdividenden geldt een 0%-tarief bij een bezit van 50% of meer. De bronbelasting op royalty’s is verlaagd van 10% naar nihil. Het nieuwe verdrag bevat enkele anti-misbruikbepalingen die samenhangen met de verlaging van...

Lees meer

Advocaat altijd vertegenwoordigingsbevoegd

Een erflater had twee erfgenamen. Na haar overlijden werden ten name van de erflater enkele belastingaanslagen opgelegd en beschikkingen vastgesteld. Deze werden toegezonden aan de erven op het adres van een van hen. De tweede erfgenaam was onvindbaar en daarom niet in kennis gesteld van de belastingaanslagen en beschikkingen. De eerste erfgenaam verwierp de nalatenschap van de erflater. In naam van deze erfgenaam diende een advocaat bezwaarschriften in tegen de...

Lees meer