Nieuws

Period: 201110

Selected: 201110

Remove selection(s)

Derde nota van wijziging Belastingplan 2012

In de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Belastingplan 2012 worden wijzigingen aangebracht in de overgangsregeling voor spaarloontegoeden, de buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling en de maatregelen tegen overnameholdingconstructies in de vennootschapsbelasting.Belangrijkste wijziging is, dat voor de vrijstelling in box 3 van spaarloontegoeden met ingang van 1 januari 2012 niet meer hoeft te worden voldaan aan het vereiste dat het saldo is geblokkeerd. Na een tussentijdse opname van een deel van het saldo...

Lees meer

Waardedruk zelfbewoond pand ten laste van ondernemingswinst

De waardering van zaken die tot het ondernemingsvermogen worden gerekend vormt nogal eens aanleiding tot discussie tussen de ondernemer en de Belastingdienst. De discussie betreft met name de waardering bij inbreng van zaken in het ondernemingsvermogen en de waardering op het moment waarop zaken het ondernemingsvermogen verlaten. Een bijzonder geval betreft de door de ondernemer en zijn gezin bewoonde woning, die mede voor de onderneming is gebruikt. Hof Den Bosch...

Lees meer

Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel Uitwerking Autobrief

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2012 in behandeling. Onderdeel daarvan is het wetsvoorstel Uitwerking Autobrief. De staatssecretaris van financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is ondermeer de btw-heffing over het privégebruik van een auto van de zaak aan de orde gekomen. De staatssecretaris geeft aan dat voor de per 1 juli 2011...

Lees meer

Nota van wijziging wetsvoorstel Uitwerking Autobrief

Een van de onderdelen van het Belastingplan 2012 is het wetsvoorstel Uitwerking Autobrief. Dat wetsvoorstel bevat maatregelen die zijn aangekondigd in de zogenaamde Autobrief van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris heeft nu een nota van wijziging op het wetsvoorstel ingediend. Het gaat om enkele technische aanpassingen. De bepaling in de Wet IB 2001 dat bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke gevallen iemand...

Lees meer

Vrijval herinvesteringsreserve

Belastingheffing over de boekwinst bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De boekwinst wordt vervolgens als eerste afschrijving in mindering gebracht op de aanschafwaarde van bedrijfsmiddelen waarin wordt geherinvesteerd. Voorwaarde om een herinvesteringsreserve te kunnen vormen is het bestaan van een voornemen om tot herinvestering over te gaan. Ontbreekt dat voornemen of bestaat het niet langer, dan wordt de herinvesteringsreserve toegevoegd aan...

Lees meer

Vaststelling vervangingswaarde grond

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een universiteitscomplex stelde de gemeentelijke heffingsambtenaar de vervangingswaarde van de grond vast op een bedrag inclusief omzetbelasting. Hof Amsterdam deelde deze opvatting. Volgens de Hoge Raad heeft het hof terecht als uitgangspunt genomen dat de vervangingswaarde van de grond gelijk is aan de kosten die de huidige eigenaar zou moeten maken om die grond te verwerven. Tot deze kosten behoort de omzetbelasting als de...

Lees meer

Nota van wijziging Overige Fiscale Maatregelen 2012

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota van wijziging bevat een aanpassing van de werkkostenregeling. Bij de aanwijzing van een verstrekking als eindheffingsbestanddeel is onder de werkkostenregeling een individuele vastlegging per werknemer van de verstrekkingen niet nodig. Het verwerken van een eigen bijdrage van de werknemers...

Lees meer

Criteria fiscale eenheid omzetbelasting

Ondernemers voor de omzetbelasting die juridisch zelfstandig zijn, maar die financieel, economisch en organisatorisch nauw met elkaar verbonden zijn, kunnen samen als één belastingplichtige worden aangemerkt voor de omzetbelasting. De voorwaarde van verwevenheid geldt zowel in financieel als in organisatorisch en economisch opzicht. Is in een van die opzichten niet aan de voorwaarde voldaan, dan is er geen fiscale eenheid voor de omzetbelasting.Verwevenheid in economisch opzicht houdt in dat de...

Lees meer

Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel Geefwet

Bij de Tweede Kamer is als onderdeel van het Belastingplan 2012 het wetsvoorstel Geefwet in behandeling. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag inzake dit wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd.

Lees meer

Tussenevaluatie werkkostenregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de tussenevaluatie van de werkkostenregeling. Conclusie daarvan is dat de systematiek van de werkkostenregeling goed is. De forfaitaire ruimte van 1,4% van de loonsom wordt als krap ervaren, terwijl niet alle werkgevers de gerichte vrijstellingen nodig hebben. Bij de invoering van de Wet uniformering loonbegrip in 2013 zal de forfaitaire ruimte naar verwachting stijgen naar 1,6%.Ongeveer 10%...

Lees meer