Nieuws

Period: 201109

Selected: 201109

Remove selection(s)

Limited niet fiscaal transparant

Voor de beantwoording van de vraag of een buitenlandse samenwerkingsvorm voor de toepassing van het Nederlandse belastingrecht als transparant moet worden aangemerkt, is onder meer van belang het antwoord op de vraag of de vennoten of leden van die samenwerkingsvorm beperkt aansprakelijk zijn tot het bedrag van hun inleg.  Hof Arnhem hanteerde bij de beoordeling van deze vraag als uitgangspunt dat beslissend is in hoeverre de leden volgens het van...

Lees meer

Wetsvoorstel wijziging kinderopvang

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd ter wijzigingen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De belangrijkste wijzigingen in dit wetsvoorstel zijn:1. het afschaffen van de mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen; 2. het regelen dat een ouder bij werkloosheid nog drie maanden lang hetzelfde recht op kinderopvangtoeslag houdt en dat deze termijn kan doorlopen naar het volgende...

Lees meer

Beroep ingetrokken tijdens procedure?

Tijdens een procedure kan degene die beroep heeft ingesteld door een rechtsgeldige intrekking van het beroep de procedure beëindigen. De rechter hoeft op een ingetrokken beroep geen uitspraak te doen. In het proces-verbaal van een procedure bij de rechtbank was vermeld dat de belanghebbende zijn beroep had ingetrokken. De insteller van het beroep bestreed dat hij het beroep had ingetrokken. Tegen een proces-verbaal staan geen rechtsmiddelen open. De rechtbank had...

Lees meer

Gebruik pand voor belaste prestaties

De verhuur van onroerende zaken geldt voor de omzetbelasting als een vrijgestelde prestatie. Over de huur wordt geen omzetbelasting berekend, terwijl de verhuurder geen recht heeft op aftrek van hem in rekening gebrachte omzetbelasting. Op verzoek van verhuurder en huurder geldt een uitzondering van de vrijstelling voor de verhuur van bedrijfsmatig gebruikte onroerende zaken als de zaken worden gebruikt voor belaste prestaties. In een procedure voor de Hoge Raad was...

Lees meer

Wetsvoorstel intrekking WWIK

Bij de Tweede Kamer is een voorstel om de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) in te trekken in behandeling. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het tweede nader verslag inzake dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees meer

Wetsvoorstel wijziging sociale verzekeringswetgeving

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel ingediend om een aantal wetten op het terrein van de sociale zekerheid te wijzigen. Het wetsvoorstel beoogt een aantal door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale verzekeringsbank (SVB) aangedragen knelpunten in de uitvoering op te lossen. Daarnaast worden eerder gemaakte beleidskeuzes verduidelijkt of nader ingevuld en worden enkele bestaande fouten hersteld. Een ingrijpende beleidswijzing is niet bedoeld.

Lees meer

Passivering terugbetalingsverplichting entreegelden

Nieuwe leden van een golfclub moesten bij hun toetreding entreegeld betalen. Daarnaast betaalden de leden jaarlijks een speelvergoeding. Volgens overeenkomst werd het betaalde entreegeld voor minimaal 70% gerestitueerd bij het beëindigen van het lidmaatschap, mits er op dat moment tenminste 10 personen op de wachtlijst staan. Jaarlijks zegt ongeveer 10% van de leden het lidmaatschap van de golfclub op. Over de jaren 2004 tot en met 2009 is in totaal...

Lees meer

Ondernemerschap omzetbelasting

Voor de omzetbelasting is ondernemer iemand die een vermogensbestanddeel exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Het ondernemerschap voor de omzetbelasting is een voorwaarde om omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening wordt gebracht in aftrek te kunnen brengen. Een procedure voor de Hoge Raad ging over de vraag of het uitgeven van obligatieleningen om geldmiddelen binnen te krijgen die vervolgens aan een financiële instelling in de vorm van...

Lees meer

Rechtsvermoeden werkgeverschap

Werkgevers zijn verplicht om aan werknemers tenminste het minimumloon en de minimumvakantiebijslag te betalen. Het niet nakomen van deze verplichting is een overtreding waarvoor een boete kan worden opgelegd. Daarnaast kan aan de werkgever een dwangsom worden opgelegd om af te dwingen dat de werkgever alsnog aan zijn verplichtingen jegens de werknemer voldoet. Het komt regelmatig voor dat door het ontbreken van administratieve gegevens niet kan worden vastgesteld of de Wet...

Lees meer

Ontbreken van grove schuld

Voor het opleggen van een vergrijpboete aan een belastingplichtige is vereist dat de belastingplichtige tenminste grove schuld kan worden verweten. Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 2009 wordt opzet of grove schuld van een door een belastingplichtige ingeschakelde adviseur niet toegerekend aan de belastingplichtige. De belastingdienst legde aan een belastingplichtige een naheffingsaanslag loonbelasting en premie volksverzekeringen op met een boete. In hoger beroep tegen de uitspraak op bezwaar...

Lees meer