Nieuws

Period: 201109

Selected: 201109

Remove selection(s)

Limited niet fiscaal transparant

Voor de beantwoording van de vraag of een buitenlandse samenwerkingsvorm voor de toepassing van het Nederlandse belastingrecht als transparant moet worden aangemerkt, is onder meer van belang het antwoord op de vraag of de vennoten of leden van die samenwerkingsvorm beperkt aansprakelijk zijn tot het bedrag van hun inleg.  Hof Arnhem hanteerde bij de beoordeling van deze vraag als uitgangspunt dat beslissend is in hoeverre de leden volgens het van...

Lees meer

Horen tijdens verzetprocedure

Wanneer zowel een belastingaanslag als een boetebeschikking op één aanslagbiljet is vermeld, geldt als regel dat een bezwaarschrift tegen de belastingaanslag ook is gericht tegen de boete, tenzij uit het bezwaarschrift het tegendeel blijkt. Deze bepaling geldt ook bij het instellen van beroep bij de rechtbank en bij verzet. Verzet is mogelijk tegen een niet-ontvankelijkverklaring door de rechtbank. De rechtbank kan de indiener van het verzet in de gelegenheid stellen...

Lees meer

Wetsvoorstel aanpassing WMCO

Bij de Tweede Kamer is het voorstel om de Wet melding collectief ontslag (WMCO) te wijzigen in behandeling. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging betreffende dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De WMCO kent een meldingsplicht voor voorgenomen ontslag om bedrijfseconomische redenen van twintig of meer werknemers binnen een periode van drie maanden. Het wetsvoorstel breidt...

Lees meer

Ondernemerschap omzetbelasting

Voor de omzetbelasting is ondernemer iemand die een vermogensbestanddeel exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Het ondernemerschap voor de omzetbelasting is een voorwaarde om omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening wordt gebracht in aftrek te kunnen brengen. Een procedure voor de Hoge Raad ging over de vraag of het uitgeven van obligatieleningen om geldmiddelen binnen te krijgen die vervolgens aan een financiële instelling in de vorm van...

Lees meer

Spoedwet heffingsgrondslag ID-kaart

De minister van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat het mogelijk moet maken om op korte termijn te voorzien in een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart. Door een arrest van de Hoge Raad van 9 september 2011 was duidelijk geworden dat de bestaande grondslag voor heffing geen stand hield. Het is de bedoeling dat de wet met terugwerkende kracht in...

Lees meer

Gebruik pand voor belaste prestaties

De verhuur van onroerende zaken geldt voor de omzetbelasting als een vrijgestelde prestatie. Over de huur wordt geen omzetbelasting berekend, terwijl de verhuurder geen recht heeft op aftrek van hem in rekening gebrachte omzetbelasting. Op verzoek van verhuurder en huurder geldt een uitzondering van de vrijstelling voor de verhuur van bedrijfsmatig gebruikte onroerende zaken als de zaken worden gebruikt voor belaste prestaties. In een procedure voor de Hoge Raad was...

Lees meer

Beroep ingetrokken tijdens procedure?

Tijdens een procedure kan degene die beroep heeft ingesteld door een rechtsgeldige intrekking van het beroep de procedure beëindigen. De rechter hoeft op een ingetrokken beroep geen uitspraak te doen. In het proces-verbaal van een procedure bij de rechtbank was vermeld dat de belanghebbende zijn beroep had ingetrokken. De insteller van het beroep bestreed dat hij het beroep had ingetrokken. Tegen een proces-verbaal staan geen rechtsmiddelen open. De rechtbank had...

Lees meer

Rechtsvermoeden werkgeverschap

Werkgevers zijn verplicht om aan werknemers tenminste het minimumloon en de minimumvakantiebijslag te betalen. Het niet nakomen van deze verplichting is een overtreding waarvoor een boete kan worden opgelegd. Daarnaast kan aan de werkgever een dwangsom worden opgelegd om af te dwingen dat de werkgever alsnog aan zijn verplichtingen jegens de werknemer voldoet. Het komt regelmatig voor dat door het ontbreken van administratieve gegevens niet kan worden vastgesteld of de Wet...

Lees meer

Ontbreken van grove schuld

Voor het opleggen van een vergrijpboete aan een belastingplichtige is vereist dat de belastingplichtige tenminste grove schuld kan worden verweten. Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 2009 wordt opzet of grove schuld van een door een belastingplichtige ingeschakelde adviseur niet toegerekend aan de belastingplichtige. De belastingdienst legde aan een belastingplichtige een naheffingsaanslag loonbelasting en premie volksverzekeringen op met een boete. In hoger beroep tegen de uitspraak op bezwaar...

Lees meer

Bepaling hoogte proceskostenvergoeding

Bij het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan om een proceskostenvergoeding worden gevraagd. Bij honorering van het bezwaar of beroep zal een dergelijke vergoeding worden verleend voor gemaakte kosten van professionele rechtsbijstand. In de regel gaat het om een forfaitair vastgestelde vergoeding. Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding wordt een wegingsfactor toegepast die afhankelijk is van de zwaarte van de zaak. De wegingsfactor varieert van 0,25...

Lees meer