Nieuws

Period: 201109

Selected: 201109

Remove selection(s)

Limited niet fiscaal transparant

Voor de beantwoording van de vraag of een buitenlandse samenwerkingsvorm voor de toepassing van het Nederlandse belastingrecht als transparant moet worden aangemerkt, is onder meer van belang het antwoord op de vraag of de vennoten of leden van die samenwerkingsvorm beperkt aansprakelijk zijn tot het bedrag van hun inleg.  Hof Arnhem hanteerde bij de beoordeling van deze vraag als uitgangspunt dat beslissend is in hoeverre de leden volgens het van...

Lees meer

Bepaling hoogte proceskostenvergoeding

Bij het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan om een proceskostenvergoeding worden gevraagd. Bij honorering van het bezwaar of beroep zal een dergelijke vergoeding worden verleend voor gemaakte kosten van professionele rechtsbijstand. In de regel gaat het om een forfaitair vastgestelde vergoeding. Bij de vaststelling van de hoogte van de vergoeding wordt een wegingsfactor toegepast die afhankelijk is van de zwaarte van de zaak. De wegingsfactor varieert van 0,25...

Lees meer

Zetelverplaatsing pensioen-BV en afzien van pensioenrechten

De pensioentoezegging die een BV doet aan haar dga hoeft niet bij een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds te worden ondergebracht, maar mag door de BV in eigen beheer worden gehouden. Een dga was aandeelhouder van de helft van de aandelen van een BV. Zijn broer had de andere helft van de aandelen. De BV had aan beide broers een pensioen toegezegd dat in eigen beheer werd gehouden. De dga richtte vervolgens...

Lees meer

Ontbreken van grove schuld

Voor het opleggen van een vergrijpboete aan een belastingplichtige is vereist dat de belastingplichtige tenminste grove schuld kan worden verweten. Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 2009 wordt opzet of grove schuld van een door een belastingplichtige ingeschakelde adviseur niet toegerekend aan de belastingplichtige. De belastingdienst legde aan een belastingplichtige een naheffingsaanslag loonbelasting en premie volksverzekeringen op met een boete. In hoger beroep tegen de uitspraak op bezwaar...

Lees meer

Beroep ingetrokken tijdens procedure?

Tijdens een procedure kan degene die beroep heeft ingesteld door een rechtsgeldige intrekking van het beroep de procedure beëindigen. De rechter hoeft op een ingetrokken beroep geen uitspraak te doen. In het proces-verbaal van een procedure bij de rechtbank was vermeld dat de belanghebbende zijn beroep had ingetrokken. De insteller van het beroep bestreed dat hij het beroep had ingetrokken. Tegen een proces-verbaal staan geen rechtsmiddelen open. De rechtbank had...

Lees meer

Horen tijdens verzetprocedure

Wanneer zowel een belastingaanslag als een boetebeschikking op één aanslagbiljet is vermeld, geldt als regel dat een bezwaarschrift tegen de belastingaanslag ook is gericht tegen de boete, tenzij uit het bezwaarschrift het tegendeel blijkt. Deze bepaling geldt ook bij het instellen van beroep bij de rechtbank en bij verzet. Verzet is mogelijk tegen een niet-ontvankelijkverklaring door de rechtbank. De rechtbank kan de indiener van het verzet in de gelegenheid stellen...

Lees meer

Ondernemerschap omzetbelasting

Voor de omzetbelasting is ondernemer iemand die een vermogensbestanddeel exploiteert om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Het ondernemerschap voor de omzetbelasting is een voorwaarde om omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening wordt gebracht in aftrek te kunnen brengen. Een procedure voor de Hoge Raad ging over de vraag of het uitgeven van obligatieleningen om geldmiddelen binnen te krijgen die vervolgens aan een financiële instelling in de vorm van...

Lees meer

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel wijziging kindgebonden budget

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel tot wijziging van het kindgebonden budget in verband met bezuiniging naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nota van wijziging is bedoeld om in het kindgebonden budget rekening te houden met grote gezinnen. De eerder voorgestelde beperking van het kindgebonden budget tot twee kinderen komt hiermee te vervallen.Voorgesteld wordt nu om voor het derde kind een...

Lees meer

Wetsvoorstel wijziging kindgebonden budget

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel tot wijziging van het kindgebonden budget in verband met bezuiniging naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nota van wijziging is bedoeld om gezinnen met lage en middeninkomens te compenseren voor het achterblijven in koopkracht ten opzichte van andere gezinnen. Daarom worden de bedragen van de kinderbijslag verlaagd en de bedragen van het kindgebonden budget verhoogd. Het...

Lees meer

Verhuur sportpark tegen symbolische vergoeding

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de gevolgen voor de omzetbelasting van de exploitatie van buitensportaccommodaties door gemeenten en sportstichtingen beantwoord.De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij de opvatting, dat de aftrek van omzetbelasting van gemeenten en sportstichtingen slechts mag worden uitgesloten als sprake is van een symbolische vergoeding, niet deelt. Naast de gevallen waarin de vergoeding te laag is om als een prestatie in het economische verkeer te gelden,...

Lees meer