Nieuws

Period: 201108

Selected: 201108

Remove selection(s)

Onbetaald werk telt mee voor urencriterium

Een ondernemer heeft recht op faciliteiten als de zelfstandigenaftrek wanneer hij voldoet aan het urencriterium. Dat criterium houdt in dat de ondernemer in een jaar tenminste 1.225 uur en de helft van zijn arbeidstijd aan zijn onderneming moet besteden.Een ondernemer nam in zijn urenspecificatie 300 uren aan onbetaalde werkzaamheden op. De inspecteur bestreed dat deze uren in het kader van de onderneming waren besteed. De rechtbank was van oordeel dat...

Lees meer

Toepassing verlengde navorderingstermijn

Wanneer aanvankelijk een te lage belastingaanslag is opgelegd kan de Belastingdienst dit in beginsel corrigeren door het opleggen van een of meer navorderingsaanslagen. Daarvoor geldt een termijn van vijf jaar. Voor uit het buitenland afkomstige inkomsten of in het buitenland aangehouden vermogensbestanddelen geldt een verlengde navorderingstermijn van twaalf jaar. Deze verlengde termijn moet volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EU terughoudend worden toegepast. De Belastingdienst mag bij het gebruik...

Lees meer

Keuze voor behandeling als binnenlands belastingplichtige

De Wet IB 2001 biedt buitenlands belastingplichtigen de mogelijkheid om te kiezen voor toepassing van de regels voor binnenlands belastingplichtigen. De vraag of een dergelijke keuze steeds geldt voor het hele kalenderjaar kan niet aan de hand van de wetsbepaling of de wetsgeschiedenis worden beantwoord. De rechtbank Breda is van oordeel dat de keuze voor een heel jaar geldt, omdat ook binnenlands belastingplichtigen die niet het hele jaar in Nederland wonen...

Lees meer

Geen voorziening garantstelling

Een ondernemer kan ten laste van zijn winst een voorziening vormen voor toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in de periode die voorafgaat aan de balansdatum en die aan de bedrijfsuitoefening in die periode kunnen worden toegerekend. Als voorwaarde geldt dat op de balansdatum een redelijke mate van zekerheid moet bestaan dat die uitgaven zich zullen voordoen. De ondernemer die een voorziening wil opnemen op zijn balans moet aannemelijk maken...

Lees meer

Kwijtschelding vordering durfkapitaal

De Wet IB 2001 kent een bijzondere regeling voor beleggingen in durfkapitaal. Daaronder vallen onder meer leningen aan startende ondernemers. Wanneer de lening aan bepaalde voorwaarden voldoet, komt een eventueel verlies op de lening in aftrek op het inkomen in box 1. Daarvoor is een beschikking van de inspecteur nodig waarin staat dat het kwijtgescholden gedeelte van de geldlening niet meer voor verwezenlijking vatbaar is. De inspecteur neemt een dergelijke...

Lees meer

Kamervragen energiebelasting aardgasmotoren in schepen

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de energiebelasting op aardgas ten behoeve van gasmotoren in schepen beantwoord. Aardgas dat gebruikt wordt voor de aandrijving van voertuigen kent een vast tarief van energiebelasting en is, anders dan de vragenstellers meenden, niet vrijgesteld van energiebelasting. Voor vaartuigen geldt dit vaste tarief niet, maar geldt het degressieve schijventarief van de energiebelasting. De Wet belastingen op milieugrondslag kent voor de levering van aardgas...

Lees meer

Onvoldoende specifieke deskundigheid

Vergoedingen die een werkgever aan een werknemer verstrekt ter bestrijding van de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst gelden tot maximaal 30% van het loon als vrije vergoeding. Voor toepassing van de 30%-regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt als eis dat zij over specifieke deskundigheid beschikken die in Nederland niet of onvoldoende aanwezig is. Om die specifieke deskundigheid te bereiken moet de werknemer een...

Lees meer

Mee te geven verlies bij verbreking fiscale eenheid

Wanneer een vennootschap een belang heeft van 95% of meer in een andere vennootschap, kunnen beide vennootschappen op verzoek en onder voorwaarden als een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden aangemerkt. Er is dan sprake van één belastingplichtige, die belast wordt voor het geconsolideerde resultaat van de eenheid. De resultaten op onderlinge transacties blijven buiten beschouwing. Wanneer tijdens het bestaan van de fiscale eenheid verliezen worden geleden, kunnen deze volgens...

Lees meer

Heffings- en invorderingsrente vierde kwartaal 2011

Het tarief van de heffings-en invorderingsrente gaat in het vierde kwartaal van 2011 wederom omhoog, en wel naar 3%. Nadat de rente gedurende zeven kwartalen gefixeerd leek op 2,50%, steeg de rente in het derde kwartaal naar 2,75%. Het verloop van de rentetarieven sinds 1 januari 2008 is als volgt:4e kwartaal 2011: 3,00%3e kwartaal 2011: 2,75%2e kwartaal 2011: 2,50%1e kwartaal 2011: 2,50%4e kwartaal 2010: 2,50%3e kwartaal 2010: 2,50%2e kwartaal 2010:...

Lees meer

Kwalificatie arbeidsinkomsten

De Wet IB 2001 bevat een rangorderegeling voor de indeling van inkomensbestanddelen. De regeling komt erop neer dat een voordeel dat in meerdere inkomenscategorieën kan worden ingedeeld, uitsluitend wordt belast volgens de regels van het eerste hoofdstuk of de eerste afdeling of paragraaf van de wet. De belastbare winst uit onderneming komt in de wet voor het belastbare loon. Dit betekent dat eerst moet worden beoordeeld of een voordeel, dat...

Lees meer