Nieuws

Period: 201106

Selected: 201106

Remove selection(s)

Verhuurde bovenwoning ondernemingsvermogen

De vermogensetikettering is een lastige zaak omdat de gevolgen van een keuze vaak pas jaren later duidelijk zijn. Volgens de Hoge Raad is bij de beantwoording van de vraag of en in hoeverre een pand deel uitmaakt van het ondernemingsvermogen de wil van de ondernemer beslissend, tenzij hij daardoor de grenzen der redelijkheid overschrijdt. Dat doet zich voor wanneer hij een deel van een juridisch niet gesplitst pand tot zijn...

Lees meer

Ondernemerschap commanditaire vennoot

Een commanditaire vennootschap kent twee soorten vennoten: commanditaire en beherende vennoten. Commanditaire vennoten zijn de kapitaalverschaffers, beherende vennoten zijn de personen die de werkzaamheden feitelijk uitvoeren. Een commanditaire vennoot kan ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Voorwaarde daarvoor is dat de commanditaire vennootschap een onderneming drijft. Een commanditaire vennoot wilde de waardedaling van zijn commanditaire kapitaal ten laste van zijn inkomen brengen. De vennootschap exploiteerde onroerende zaken. Een deel van de activiteiten...

Lees meer

Verhuur ligplaatsen woonboten vrijgesteld

Voor de verhuur van ligplaatsen voor woonboten geldt tot 1 juli 2011 het normale btw-tarief van 19%. Op 1 juli treedt de gewijzigde Europese Uitvoeringsverordening btw in werking. Op grond daarvan geldt vanaf 1 juli een btw-vrijstelling voor de verhuur van ligplaatsen voor woonboten. Verhuurders kunnen hierdoor te maken krijgen met herziening van eerder in aftrek gebrachte btw.

Lees meer

Vrijwilligersvergoedingen

In de Tweede Kamer is gevraagd hoe de belastingdienst omgaat met vrijwilligersverklaringen, waarin een algemeen nut beogende instelling (ANBI) verklaart dat een vrijwilliger geen vrijwilligersvergoeding heeft ontvangen en daarom een bedrag als gift zou kunnen aftrekken. Bepalend is of de vrijwilliger recht heeft op uitbetaling van een vergoeding. Van belang is dat de vrijwilliger de vergoeding ook krijgt als hij niet bereid is deze als gift terug te storten. Een...

Lees meer

Oprichting en inschrijving BV geen concurrerende activiteit

Bij de verkoop van alle aandelen in een BV kwamen de verkopers met de koper een non-concurrentieding overeen. Dat beding verbood de verkopers, die in dienst bleven van de verkochte BV, om binnen vier jaar na de transactiedatum of binnen 1 jaar na beëindiging van hun dienstverband betrokken te zijn bij vergelijkbare of concurrerende activiteiten van de verkochte BV of van de  koper.Twee jaar na de verkoop van de aandelen...

Lees meer

Fiscale verzamelwet 2011

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2011 ingediend. Het wetsvoorstel wijzigt een groot aantal belastingwetten en bevat vooral technische en redactionele wijzigingen. De wijzigingen treden in beginsel op 1 januari 2012 in werking. Een aantal bepalingen treedt met terugwerkende kracht in werking. De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende. Bij het Belastingplan 2011 is geregeld dat de heffingskortingen voor maatschappelijke beleggingen, voor directe beleggingen in durfkapitaal en voor culturele...

Lees meer

Margeregeling niet voor inkopen museumcollectie

De Wet op de Omzetbelasting bevat een bijzondere regeling voor handelaren in gebruikte goederen. Bij toepassing van deze zogenaamde margeregeling wordt de omzetbelasting berekend over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de handelaar. Een van de voorwaarden is dat de inkoop heeft plaats gevonden van iemand die geen ondernemer is of die ook kwalificeert voor toepassing van de margeregeling. In een aantal gevallen mag de globalisatieregeling worden...

Lees meer

Besluit omzetting rechtspersonen

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2006 over de omzetting van rechtspersonen geactualiseerd. Het civiele recht biedt rechtspersonen de mogelijkheid zich om te zetten in een andere rechtsvorm. De gevolgen van omzetting voor de heffing van de vennootschaps-, inkomsten- en dividendbelasting zijn geregeld in artikel 28a van de Wet Vpb. Civielrechtelijk eindigt het bestaan van de rechtspersoon niet. Fiscaalrechtelijk is er een fictieve liquidatie van de rechtspersoon, waarbij...

Lees meer

Wijzigingen Pensioenwet

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over enkele wijzigingen die hij wil aan brengen in de Pensioenwet en in de Wet verplichte beroepspensioenregeling.  De eerste wijziging betreft partnerpensioenen die op risicobasis verzekerd zijn. Bij baanwisseling van de deelnemer in een pensioenregeling is het in die gevallen mogelijk dat er onvoldoende dekking is voor een partnerpensioen. Wanneer de deelnemer overlijdt voordat waardeoverdracht...

Lees meer

Wetsvoorstel valutaresultaten deelneming

De staatssecretaris van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de Wet op de Vennootschapsbelasting ingediend ter invoering van een tussenregeling voor valutaresultaten op deelnemingen. Volgens de in de Wet op de Vennootschapsbelasting opgenomen deelnemingsvrijstelling vallen alle voordelen (zowel positief als negatief) onder de deelnemingsvrijstelling. Er bestaat echter twijfel over de vraag of dit ook geldt voor valutaresultaten. In een aantal procedures wordt het standpunt ingenomen dat een negatief valutaresultaat...

Lees meer