Nieuws

Period: 201105

Selected: 201105

Remove selection(s)

Aanbrengen klanten bij kredietinstellingen

De bemiddeling inzake kredieten is een van omzetbelasting vrijgestelde prestatie. De vraag in een procedure voor de rechtbank Arnhem was of sprake is van bemiddeling inzake krediet bij een ondernemer die een website exploiteert waarop consumenten informatie konden achterlaten over door hen gewenste consumptieve kredieten en hypotheken. Deze informatie werd verkocht aan professionele geldverstrekkers, die vervolgens de consument benaderden met een voorstel voor kredietverlening. In vrijwel alle gevallen waarin consumenten...

Lees meer

Naheffingen privégebruik auto

Wie een auto van de zaak rijdt wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen voor het privégebruik dat hij van de auto mag maken. De bijtelling kan achterwege blijven als de auto per jaar voor minder dan 500 km privé wordt gebruikt. Als een werknemer aan zijn werkgever een verklaring geen privégebruik overhandigt, hoeft de werkgever geen bijtelling bij het inkomen van de werknemer te doen. De belastingdienst controleert...

Lees meer

Btw-correctie niet op twee plaatsen

Bij een intracommunautaire transactie geldt als uitgangspunt de toepassing van het nultarief bij de leverancier en toepassing van de verleggingsregeling bij de afnemer. Volgens jurisprudentie van het Hof van Justitie EU kunnen belastingplichtigen ingeval van fraude, misbruik of belastingontwijking geen beroep doen op het gemeenschapsrecht. Wanneer het risico bestaat dat intracommunautaire transacties niet in de heffing van omzetbelasting worden betrokken, kan worden afgeweken van de normale regeling van btw-heffing. Het evenredigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel...

Lees meer

Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel uniformering loonbegrip

De staatssecretaris van Financiën heeft mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel uniformering loonbegrip naar de Eerste Kamer gestuurd.

Lees meer

Geen cassatie tegen hofuitspraak einde terbeschikkingstelling

Per 1 januari 2005 is de terbeschikkingstellingsregeling in de Wet IB 2001 gewijzigd voor werkruimten in de eigen woning. In verband met die wetswijziging eindigde de terbeschikkingstelling van een aantal kantoorruimtes in de woning van een dga. De dga verwerkte het vervreemdingsverlies in zijn aangifte IB 2004. De inspecteur wilde over het jaar 2004 de door de dga van de BV ontvangen huur voor de ter beschikking gestelde kantoorruimtes als...

Lees meer

Voortgang wetsvoorstel uniformering loonbegrip

De staatssecretaris van Financiën heeft de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel uniformering loonbegrip naar de Eerste Kamer gestuurd. Het doel van dit wetsvoorstel is een vereenvoudiging van de loonadministratie met een vermindering van de administratieve lasten voor de werkgever, een vereenvoudiging van de uitvoering voor de Belastingdienst en een begrijpelijker loonstrookje voor de werknemer als gevolg. In de memorie van antwoord gaat de staatssecretaris in op vragen die door...

Lees meer

Eigen woning in het buitenland

Wie in Nederland woont en een eigen woning bezit, kan de negatieve opbrengst van zijn eigen woning in aftrek brengen op zijn inkomen in box 1. De negatieve opbrengst van een eigen woning bestaat uit de bijtelling van het eigenwoningforfait, verminderd met de betaalde rente en kosten van de eigenwoningschuld. Wie een eigen woning buiten Nederland heeft maar wel inkomen in box 1 uit Nederland heeft, kan de negatieve opbrengst...

Lees meer

Gevolgen premieheffing in buitenland

Mensen die wonen in Nederland zijn in beginsel verzekerd voor de volksverzekeringen in Nederland. De Wet financiering volksverzekeringen bepaalt of iemand ook premieplichtig is in Nederland. De premieplicht geldt niet voor het gehele inkomen. Uitkeringen uit buitenlandse sociale verzekeringen die in het buitenland zijn onderworpen aan wettelijke premieheffing voor uitkeringen bij ouderdom en overlijden komen in mindering op het Nederlandse premie-inkomen. Het moet dan wel gaan om premieheffing voor buitenlandse...

Lees meer

Heffings- en invorderingsrente naar 2,75%

De heffings-en invorderingsrente gaan in het derde kwartaal van 2011 voor het eerst sinds langere tijd omhoog, en wel naar 2,75%. De afgelopen 7 kwartalen bedroeg de rente steeds 2,50%. Het verloop van de rentetarieven sinds 1 januari 2008 is als volgt:3e kwartaal 2011: 2,75%2e kwartaal 2011: 2,50%1e kwartaal 2011: 2,50%4e kwartaal 2010: 2,50%3e kwartaal 2010: 2,50%2e kwartaal 2010: 2,50%1e kwartaal 2010: 2,50%4e kwartaal 2009: 2,50%3e kwartaal 2009: 2,75%2e kwartaal...

Lees meer

Navordering buitenlandse inkomsten

De reguliere termijn waarbinnen een navorderingsaanslag moet worden opgelegd is 5 jaar. Er geldt een verlengde navorderingstermijn van 12 jaar voor buitenlandse inkomsten en vermogensbestanddelen. De verlengde termijn is bedoeld voor situaties waarin de controlemogelijkheden van de Nederlandse belastingdienst beperkt zijn en de normale navorderingstermijn van vijf jaar te kort is.  Hof Den Haag oordeelde in een procedure dat de verlengde navorderingstermijn niet van toepassing was omdat geen sprake was...

Lees meer