Nieuws

Period: 201104

Selected: 201104

Remove selection(s)

Hoofdlijnennotitie 'Werken naar vermogen'

Het kabinet wil op 1 januari 2013 de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) invoeren. Die wet moet een uniforme regeling zijn die meer mensen met een beperking aan werk helpt. Doelstelling is om de arbeidsparticipatie te verhogen om het stelsel van sociale zekerheid te behouden. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een notitie op hoofdlijnen naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze notitie zijn de afspraken opgenomen...

Lees meer

Verblijfkosten eigen rijders 2011

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit goedgekeurd dat transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken een bepaald bedrag per gereden dag als verblijfkosten ten laste van hun winst mogen brengen. Dat bedrag wordt jaarlijks aangepast en gepubliceerd op www.belastingdienst.nl. De transportondernemers hoeven op deze manier niet de werkelijk gemaakte verblijfkosten bij te houden.Meerdaagse internationale ritten zijn ritten die langer dan 24 uur duren waarbij de verste bestemming buiten Nederland...

Lees meer

Beperking aflossingsvrij deel geldt niet voor bestaande leningen

In antwoord op Kamervragen heeft de minister van Financiën gezegd dat hij niet van plan is om de voorstellen voor aanscherping van de normen voor hypothecaire kredieten ook van toepassing te laten zijn op bestaande aflossingsvrije hypotheken. Volgens de Gedragscode Hypothecaire Financieringen wordt het aflossingsvrije deel van nieuwe hypotheken beperkt tot maximaal 50% van de waarde van de woning. De gedragscode is van toepassing op iedere nieuwe hypothecaire financiering die...

Lees meer

Subsidie voor rijden op biogas

Met ingang van 1 juli 2011 is binnen het subsidieprogramma "proeftuinen duurzame mobiliteit" een bedrag van € 2,6 miljoen beschikbaar als bijdrage in de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto’s die rijden op groen gas, biogas en hogere blends biobrandstoffen. Aanvragen kunnen van 1 juli tot uiterlijk 30 december 2011 worden ingediend.Bedrijven en instellingen die tenminste drie nieuwe bedrijfswagens (personenauto’s of bestelauto’s) aanschaffen die aan de voorwaarden voldoen ontvangen een subsidie van...

Lees meer

Nota naar aanleiding verslag korting AOW-toeslag

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel om de Algemene Ouderdomswet te wijzigen naar de Tweede Kamer gestuurd. Doel van de wijziging is het toepassen van een korting op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar. Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel worden met het huidige voorstel jaarlijks ca. 40.000 extra huishoudens uitgezonderd van de...

Lees meer

Besluit Fiscaal Bestuursrecht

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal besluiten op het gebied van het bestuursrecht samengevoegd. Het gaat om het beleid over de totstandkoming van het fiscaal uitvoeringsbeleid, over vaststellingsovereenkomsten en over de bewaarplicht. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt de mogelijkheid van bezwaar en beroep bij toepassing van artikel 64 van de AWR te verduidelijken. Dat artikel biedt de inspecteur de mogelijkheid om ter bevordering van een doelmatige formalisering van...

Lees meer

Overheid stimuleert energieprojecten

Burgers, bedrijven en anderen zoeken steeds vaker zelf oplossingen om slimmer en duurzamer met energie om te gaan. Bijvoorbeeld door energie te besparen of door zelf energie op te wekken. Vaak gaat het om projecten die zichzelf kunnen terugverdienen, maar die door allerlei oorzaken niet van de grond komen. De overheid gaat daarom helpen bij het realiseren van energieprojecten door waar mogelijk knelpunten weg te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door...

Lees meer

Export uitkeringen wordt aan banden gelegd

Het kabinet heeft aangekondigd dat de hoogte van diverse uitkeringen aan mensen die buiten Europa wonen, zal worden aangepast aan het lokale niveau van de kosten van levensonderhoud. Een uitkering buiten Europa kan nooit hoger zijn dan in Nederland. Het is de bedoeling dat dit zogenoemde woonlandbeginsel met ingang van 1 juli 2012 wordt toegepast. De maatregel zal gelden voor de Algemene Nabestaandenwet, de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten, de kinderbijslag en het...

Lees meer

Beleid bedrijfsopvolgingsregeling 2010

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleid over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor de schenk- en erfbelasting, zoals die met ingang van 2010 geldt, gepubliceerd. Het besluit, waarin dit beleid is opgenomen, treedt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2010 in werking. Ten opzichte van de voorganger van het huidige besluit zijn de volgende onderdelen aangepast of toegevoegd. Goedkeuring finaal verrekenbeding Met behulp van een finaal verrekenbeding kunnen echtgenoten die...

Lees meer

Verkoop van onroerende zaken of van aandelen?

Een makelaar in onroerende zaken bemiddelt bij de aan- en verkoop van onroerende zaken. Dergelijke diensten zijn belast met omzetbelasting in het land waar de onroerende zaken zijn gelegen. Diensten met betrekking tot effecten, zoals de bemiddeling bij aan- en verkoop, zijn vrijgestelde prestaties. De vraag in een procedure was wat de gevolgen zijn voor de heffing van omzetbelasting wanneer een makelaar in onroerende zaken bemiddelt bij de verkoop van...

Lees meer