Nieuws

Period: 201103

Selected: 201103

Remove selection(s)

Geen reserve of voorziening voor toekomstige investering

Voor een gelijkmatige spreiding van lasten over de jaren kan een ondernemer een kostenegalisatiereserve vormen. Het gaat dan om lasten die samenhangen met de ondernemingsuitoefening in het jaar waarin de reserve gevormd wordt en die leiden tot uitgaven in de toekomst. Voor toekomstige uitgaven die hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden in de periode voor de balansdatum en die aan de periode voor de balansdatum kunnen worden toegerekend kan...

Lees meer

Laag tarief op levering paarden onterecht

Nederland hanteert het verlaagde tarief voor de omzetbelasting op de levering, invoer en intracommunautaire verwerving van levende dieren, waaronder paarden. Het lage tarief mag echter alleen worden gebruikt voor dieren die zijn bestemd voor gebruik bij de bereiding van levensmiddelen voor menselijke en dierlijke consumptie. Bij paarden is dat doorgaans niet het geval, zodat niet op iedere levering van een paard het lage tarief mag worden toegepast. Volgens het Hof...

Lees meer

Kleinschaligheidsaftrek binnen samenwerkingsverbanden

Ondernemers hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek voor hun investeringen in bedrijfsmiddelen. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een percentage van het investeringsbedrag. Het percentage daalt naarmate het investeringsbedrag hoger is. Als de onderneming wordt gedreven in een samenwerkingsverband van meerdere ondernemers worden de investeringen van het samenwerkingsverband samengeteld voor de bepaling van de investeringsaftrek. In dat kader deed zich de vraag voor of een ondernemer in een jaar deel uitmaakte van twee samenwerkingsverbanden. De...

Lees meer

Schorsing concurrentiebeding

Een concurrentiebeding verbiedt de werknemer om tijdens of na zijn arbeidsovereenkomst met een werkgever concurrerende activiteiten te ontplooien. Dat kan zijn voor eigen rekening van de werknemer, maar ook in dienst van een andere werkgever. Is een concurrentiebeding overeengekomen, dan kan dat zijn geldigheid verliezen bij een ingrijpende functiewijziging van de werknemer die niet te voorzien was bij het aangaan van het concurrentiebeding. Voorwaarde is dat het concurrentiebeding door de...

Lees meer

Geregistreerd partnerschap voor 1 dag

De wet kent de mogelijkheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Het geregistreerd partnerschap is een met het huwelijk vergelijkbare samenlevingsvorm. Zowel binnen een huwelijk als binnen een geregistreerd partnerschap kan een gemeenschap van goederen bestaan, die eindigt bij de ontbinding van het huwelijk of het partnerschap. Voor de overdrachtsbelasting geldt een vrijstelling voor de toedeling van onroerende zaken in het kader van de ontbinding van het huwelijk of...

Lees meer

Gebrek aan onderzoek verhinderde navordering

Wanneer ten onrechte een aanslag achterwege is gebleven of te laag is vastgesteld, kan de inspecteur de te weinig geheven belasting navorderen indien hij beschikt over een nieuw feit. Een feit, dat de inspecteur bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn ten tijde van het opleggen van de aanslag, verhindert de mogelijkheid tot navordering, tenzij de belastingplichtige te kwader trouw is.  In een situatie waarin kwade trouw niet aan...

Lees meer

Drijvende woning geen onroerende zaak

In een arrest uit 2010 heeft de Hoge Raad beslist dat een drijvende constructie een schip in de zin van het Burgerlijk wetboek is. Een schip is in het algemeen een roerende zaak. Een verbinding tussen een schip en de bodem die toelaat dat het schip met de waterstand mee beweegt, maakt van een schip geen onroerende zaak, aldus nog steeds de Hoge Raad.  Onder verwijzing naar dit arrest heeft...

Lees meer

Waardering regresvordering op BV

Een borgstelling door de houder van een aanmerkelijk belang ten behoeve van schulden van de BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft is een vorm van werkzaamheid. Eventuele baten als een borgstellingsprovisie zijn belast; een verlies uit hoofde van de borgstelling komt in mindering op het inkomen. Tot zekerheid van kredietovereenkomsten met een bank had een aandeelhouder zich voor een bedrag van € 500.000 borg gesteld jegens de bank voor de...

Lees meer

Belastingdienst bestrijdt omzetafroming door kassa’s

Nadat de FIOD ontdekte dat een kassaleverancier kassa’s verkoopt die zijn voorzien van een zogenaamde afroommodule, is uit een steekproef van de belastingdienst gebleken dat 15% van de afnemers van een dergelijke kassa gebruik maakt van de module en daarmee zijn omzet manipuleert. De belastingdienst heeft aangekondigd dergelijk gedrag aan te pakken. Wie vrijwillig aangeeft dat hij omzet heeft verzwegen kan rekenen op een boete van maximaal 30% van de...

Lees meer

Schenking onroerende zaak

Voor schenkingen door ouders aan hun kinderen gelden vrijstellingen. Er geldt een normale vrijstelling van € 5.030 per kind per jaar. Voor een kind tussen de 18 en 35 jaar wordt het bedrag van de vrijstelling voor één kalenderjaar tot € 24.144 verhoogd, mits op deze verhoogde vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan. Wanneer binnen Nederland gelegen onroerende zaken worden geschonken, wordt de schenkbelasting verminderd met de overdrachtsbelasting...

Lees meer