Nieuws

Period: 201102

Selected: 201102

Remove selection(s)

Onterechte toepassing verlengde navorderingstermijn

De termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag inkomstenbelasting bedraagt vijf jaar. Voor uit het buitenland afkomstige inkomsten of in het buitenland gehouden vermogensbestanddelen geldt een verlengde navorderingstermijn van 12 jaar. Volgens rechtspraak van het Hof van Justitie EU geeft de verlengde navorderingstermijn de inspecteur geen vrijbrief om maar te wachten met het opleggen van een navorderingsaanslag. Naar aanleiding van deze rechtspraak heeft de Hoge Raad regels geformuleerd waar de...

Lees meer

Geen vergrijpboete voor ongespecificeerde vaste vergoeding

Een werkgever kan ervoor kiezen om aan zijn werknemers vaste vergoedingen voor onkosten te geven. Dat kan onbelast op voorwaarde dat de vergoeding vooraf is gespecificeerd naar kostensoort en veronderstelde omvang van de kosten. Op verzoek van de inspecteur moet een steekproefsgewijs onderzoek naar de werkelijk gemaakte kosten worden gedaan om te controleren of de vergoeding niet te hoog is.  Een werkgever die vaste vergoedingen betaalde beschikte niet over vooraf...

Lees meer

Geen integratieheffing als pand al deels in gebruik is

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening brengen voor zover zij de geleverde diensten of zaken gebruiken voor belaste prestaties.  Een ondernemer kocht in 2002 een kantoorgebouw in aanbouw. De ondernemer bracht de op de koopprijs drukkende omzetbelasting geheel als voorbelasting in aftrek. Het kantoorgebouw was bestemd voor de verhuur. Op 1 juni 2005 werd het gebouw opgeleverd. In dat jaar werd bijna 60%...

Lees meer

Proceskostenvergoeding verzetprocedure

De rechtbank kan het beroep tegen een uitspraak op bezwaar zonder zitting waarop partijen aanwezig zijn niet-ontvankelijk verklaren. Tegen een dergelijke niet-ontvankelijkverklaring staat het rechtsmiddel verzet open. De vraag in een procedure voor de Hoge Raad was of de rechtbank een procesvergoeding had moeten toekennen voor een gegrond verklaard verzet. De rechtbank had dat niet gedaan. In hoger beroep had Hof Amsterdam evenmin een proceskostenvergoeding voor het verzet toegekend zonder dat...

Lees meer

Administratie niet verworpen

Ondernemers zijn verplicht om een administratie bij te houden waaruit kan worden afgeleid wat hun fiscale verplichtingen zijn. De eisen die aan de administratie gesteld worden zijn onder meer afhankelijk van de aard van de onderneming.  Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij een metaalrecyclingbedrijf weigerde de inspecteur een deel van de contante inkopen als ondernemingskosten te accepteren. Die weigering was gebaseerd op het niet kunnen of willen noemen van de...

Lees meer

Verleggingsregeling bij diensten door buitenlandse ondernemer

Omzetbelasting over diensten wordt geheven van de ondernemer die de dienst verricht. Wanneer deze ondernemer niet in Nederland is gevestigd en ook geen vaste inrichting in Nederland heeft van waaruit de dienst wordt verricht en de afnemer van de dienst een in Nederland gevestigd lichaam is, geldt een verleggingsregeling voor de omzetbelasting. In dat geval wordt de belasting geheven van de afnemer van de dienst.  In een procedure over de...

Lees meer

Vastgoedinformatie via website Kadaster

Het Kadaster is de landelijke organisatie die zich bezighoudt met allerlei informatie op het gebied van onroerende zaken. Veel van deze informatie wordt nu gepresenteerd op de websitehttp://www.kadaster.nl/perskamer/vastgoedcijfers.html. Het Kadaster noemt dit informatieoverzicht het Vastgoed Dashboard. Het Vastgoed Dashboard bevat maandelijks de volgende nieuwe informatie:• Prijsindex bestaande koopwoningen.• Gemiddelde koopsom landelijk, per provincie en per woningtype.• Aantal verkopen landelijk, per provincie en per woningtype.• Aantal hypotheken, hypotheeksom en aantal onvrijwillige veilingen.• Gemiddelde prijs van agrarische gronden...

Lees meer

Aansprakelijkstelling vernietigd

Ondernemers die gebruik maken van de diensten van uitzendkrachten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor door het uitzendbureau niet betaalde loonbelasting. De aansprakelijkstelling gebeurt bij beschikking van de ontvanger van de belastingdienst. Een ondernemer die aansprakelijk werd gesteld voor een naheffingsaanslag loonbelasting van het uitzendbureau bestreed de juistheid van de naheffingsaanslagen. De ontvanger moest bewijzen dat de aan de beschikking aansprakelijkstelling ten grondslag liggende naheffingsaanslagen wel juist waren. De ondernemer meende dat...

Lees meer

Geen navordering bij ambtelijk verzuim

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de inspecteur dat corrigeren door een navorderingsaanslag op te leggen. Om een navorderingsaanslag op te kunnen leggen moet de inspecteur wel beschikken over een nieuw feit, dat is een gegeven dat hem niet bekend was en niet bekend hoefde te zijn op het moment van opleggen van de oorspronkelijke aanslag. Als de inspecteur bij het opleggen van de oorspronkelijke aanslag een ambtelijk...

Lees meer

Leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismefinanciering

Het ministerie van Financiën heeft een leidraad gepubliceerd voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.De leidraad is bedoeld als praktische handleiding voor de toepassing van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Sanctiewet (SW). In de leidraad wordt ingegaan op de doelstelling van beide wetten, cliëntenonderzoek op basis van een risico georiënteerde benadering, melding...

Lees meer