Nieuws

Period: 201012

Selected: 201012

Remove selection(s)

Omliggende grond verzorgingstehuis

Een procedure over een aanslag onroerende zaakbelasting die betrekking had op een verzorgingstehuis had betrekking op de gehanteerde heffingsmaatstaf. Uitgangspunt daarvoor was de WOZ-waarde, verminderd met de woondelenvrijstelling. Deze vrijstelling ziet op de voor bewoning bestemde appartementen die onderdeel vormen van het complex. Aan deze appartementen werd een waarde toegekend van ruim € 1.000.000. De vraag was vervolgens welk deel van de omliggende grond moest worden toegerekend aan het woondeel...

Lees meer

Forfaitair inkomen aanmerkelijk belang beleggings-BV

Aan de houder van een aanmerkelijk belang in een in het buitenland gevestigde beleggingsvennootschap wordt jaarlijks een forfaitair voordeel toegerekend. Dit voordeel bedraagt 4% van de waarde van de aandelen. Het in aanmerking nemen van een forfaitair voordeel is geen door het EG-verdrag verboden belemmering van het kapitaalverkeer. De betreffende bepalingen in de Wet IB 2001 zijn op de voornaamste punten identiek aan de overeenkomstige bepaling van de Wet IB...

Lees meer

Voorwaardelijke kwijtschelding?

Bij de aankoop van een 100%-deelneming nam de koper ook een vordering van de verkoper op de deelneming over. De overgenomen vordering bedroeg € 680.670 (ƒ 1.500.000). De koper bleef dit bedrag schuldig aan de verkoper. Deze schuld aan de verkoper werd achtergesteld ten opzichte van andere schulden. De rente bedroeg 5% per jaar; de aflossing was winstafhankelijk, terwijl de schuld per 1 januari 2003 definitief zou vervallen. De belastingdienst...

Lees meer

Kosten aanbouw begrepen in koop-/aanneemsom

In een procedure over de WOZ-waarde van een woning in aanbouw ging de discussie over de invloed van een aanbouw op de waarde. Als uitgangspunt voor de vaststelling van de waarde was gekozen voor de betaalde koop-/aanneemsom vermeerderd met de kosten van het op de toestandsdatum verrichte meerwerk. De eigenaar voerde aan dat de kosten van de aanbouw op de begane grond onderdeel vormden van de door hem betaalde koop-/aanneemsom.

Lees meer

Ondernemerstarief MRB

Het Hof van Justitie EG besliste op 18 oktober 2007 in het Van der Steenarrest dat een directeur-grootaandeelhouder die een arbeidsovereenkomst heeft met zijn BV geen ondernemer voor de omzetbelasting is. De staatssecretaris van Financiën heeft de gevolgen van dat arrest voor de praktijk in een besluit uiteengezet. In dat besluit heeft de staatssecretaris meegedeeld dat niet zal worden teruggekomen op de periode tot 18 oktober 2007. Voor de toepassing...

Lees meer

Verbouwing pand was nieuwe terbeschikkingstelling

Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen door een aanmerkelijk belanghouder aan zijn BV valt onder het resultaat uit overige werkzaamheden. Dat is de restcategorie van box 1 waarin inkomsten vallen die niet kunnen worden aangemerkt als winst uit onderneming of als loon uit dienstbetrekking.  De dga van een BV verhuurde het bedrijfspand aan de BV. De BV exploiteerde een supermarkt die onderdeel vormde van een keten. In overleg met het...

Lees meer

Navordering zelfstandigenaftrek

De belastingdienst legde na een boekenonderzoek bij een dirigent die zich als ondernemer presenteerde een navorderingsaanslag inkomstenbelasting op over het jaar 2001 ter correctie van de ten onrechte geclaimde zelfstandigenaftrek. De dirigent bestreed dat de inspecteur beschikte over het voor navordering vereiste nieuwe feit. De bewijslast voor een nieuw feit rust op de inspecteur. Naar het oordeel van de rechtbank slaagde de inspecteur er niet in aannemelijk te maken dat...

Lees meer

Geen personeel, dus geen loonadministratie vereist

De belastingdienst legde naheffingsaanslagen loonbelasting op aan de exploitant van een shoarmazaak. De exploitant bestreed de naheffingsaanslag met de stelling dat hij geen personeel in dienst had en daarom niet verplicht was om een loonadministratie te voeren. Dat betekende dat er geen grond was voor omkering en verzwaring van de bewijslast. De belastingdienst beriep zich op meerdere waarnemingen waarbij anderen dan de exploitant werkend waren aangetroffen en personen van wie...

Lees meer

Stijging CAO-lonen in 2010 0,8%

Volgens een publicatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedroeg de stijging van de cao-lonen in 2010 gemiddeld 0,8%. In 2009 bedroeg de stijging van de cao-lonen 2,3%; in 2008 was de stijging nog 3,5%.

Lees meer

Afschaffing WWIK

Voor kunstenaars bestaat een aparte wettelijke regeling voor ondersteuning in het levensonderhoud, de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK). Op grond van de WWIK kunnen kunstenaars binnen een periode van tien jaar maximaal vier jaar een aanvulling op hun inkomen krijgen. Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel om de WWIK af te schaffen per 1 januari 2012, waardoor een einde komt aan de uitzonderingspositie voor kunstenaars in de sociale...

Lees meer