Nieuws

Period: 201009

Selected: 201009

Remove selection(s)

Belastingplan 2011

Jaarlijks wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt welke fiscale maatregelen het kabinet voor het komende jaar wil nemen. Die maatregelen liggen vast in het jaarlijkse Belastingplan. Het Belastingplan 2011 bestaat uit twee wetsvoorstellen, namelijk het eigenlijke Belastingplan 2011 en de Overige Fiscale Maatregelen 2011. Het Belastingplan 2011 bevat de maatregelen die betrekking hebben op het budgettaire en het koopkrachtbeleid voor het komende jaar. Alle andere fiscale maatregelen die niet in het...

Lees meer

Aftrek geen of lage eigenwoningschuld

De eigenaar van een eigen woning kan de betaalde hypotheekrente in aftrek brengen en moet het eigenwoningforfait bij zijn inkomen tellen. De hypotheekrenteaftrek wordt op die manier beperkt. Eigenaren die geen of een lage eigenwoningschuld hebben en daardoor minder hypotheekrente betalen dan het eigenwoningforfait, hebben recht op een extra aftrek waardoor per saldo geen bijtelling bij het inkomen plaatsvindt. Deze aftrek kan gecreëerd worden door rente op de eigenwoningschuld vooruit...

Lees meer

Aanpassingen loonbelasting

"Loon over"Omdat de eenduidige loonaangifte niet per 1 januari 2011 ingaat, wordt voorgesteld de overgangsregeling met betrekking tot “loon over” met een jaar te verlengen. Ook in 2011 mag de inhoudingsplichtige binnen het kalenderjaar loonbetalingen blijven toerekenen aan de verstreken loontijdvakken waarop zij betrekking hebben. JaarloonuitvraagDe tijdelijke regeling uitvraag jaarloongegevens wordt met drie jaar verlengd tot 2015. Dit maakt het voor de belastingdienst mogelijk tijdig de ontbrekende of onjuiste, onvolledige of...

Lees meer

Verruiming kwartaalaangiften btw blijft

De tijdelijk verruimde mogelijkheid om de btw per kwartaal aan te geven en te betalen wordt structureel gemaakt.

Lees meer

Aanpassingen overdrachtsbelasting

Bij de levering van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Om te voorkomen dat overdrachtsbelasting wordt ontgaan door het tussenschuiven van een vennootschap, is ook overdrachtsbelasting verschuldigd bij de overdracht van aandelen in bepaalde rechtspersonen waarin onroerende zaken zijn ondergebracht. Het bezit van de rechtspersoon moet voor 70% of meer bestaan uit in Nederland gelegen onroerende zaken om als een zogenaamd onroerende zaaklichaam te worden aangemerkt. Door verwatering van...

Lees meer

Wijzigingen vennootschapsbelasting

MisbruikbestrijdingDe handel in lege vennootschappen wordt bestreden door verrekening van winsten met eerdere verliezen en verrekening van verliezen met eerdere winsten niet toe te staan. Deze bepaling in de Wet op de Vennootschapsbelasting bevat een lacune, aangezien de verrekening van verliezen en winsten in het jaar van overdracht mogelijk is. Dat wordt nu onmogelijk gemaakt. TarievenDe vennootschapsbelasting kent twee tarieven, het zogenaamde MKB-tarief van 20% over een winst tot € 200.000...

Lees meer

Willekeurige afschrijving ook in 2011

Eén van de maatregelen die is genomen ter bestrijding van de economische crisis is de tijdelijke willekeurige afschrijving voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Deze regeling biedt de mogelijkheid om investeringen die bedrijven in 2009 en 2010 hebben gedaan voor maximaal 50% af te schrijven in het investeringsjaar. Het restant mag in een of meer van de volgende jaren willekeurig worden afgeschreven. Deze tijdelijke maatregel is met een jaar verlengd en geldt...

Lees meer

Verhoging tabaksaccijns

De accijns op sigaretten en rooktabak (shag) wordt met ingang van 1 maart 2011 verhoogd. Per pakje sigaretten van 19 stuks leidt dit tot een accijnsverhoging van 22,2 cent. Op basis van deze accijnsverhoging mag een prijsverhoging van iets meer dan 26 cent inclusief btw worden verondersteld. Voor shag betekent dit een accijnsverhoging van 22,2 cent per pakje van 45 gram, met een veronderstelde prijsverhoging inclusief btw van iets meer...

Lees meer

Splitsing lijfrenten

Sinds het Belastingplan 2009 hoeft een lijfrentecontract niet langer te worden gesplitst in een gedeelte dat wordt belast in box 1 en een gedeelte dat wordt belast in box 3 als niet alle premies in het verleden zijn afgetrokken. Met de niet afgetrokken premies wordt rekening gehouden door op reguliere uitkeringen de saldomethode toe te passen. Twee eerder in een besluit opgenomen goedkeuringen worden nu in de wet opgenomen. Het...

Lees meer

Fraudebestrijding

In het kader van de fraudebestrijding wordt de grondslag voor de automatische gegevensuitwisseling van spaartegoeden, effectenbezit en verzekeringsproducten uitgebreid. Een aantal landen waarmee Nederland verdragen heeft gesloten heeft al laten weten bereid te zijn tot wederkerige automatische verstrekking van dergelijke gegevens.

Lees meer