Nieuws

Period: 201009

Selected: 201009

Remove selection(s)

Wijzigingen vennootschapsbelasting

MisbruikbestrijdingDe handel in lege vennootschappen wordt bestreden door verrekening van winsten met eerdere verliezen en verrekening van verliezen met eerdere winsten niet toe te staan. Deze bepaling in de Wet op de Vennootschapsbelasting bevat een lacune, aangezien de verrekening van verliezen en winsten in het jaar van overdracht mogelijk is. Dat wordt nu onmogelijk gemaakt. TarievenDe vennootschapsbelasting kent twee tarieven, het zogenaamde MKB-tarief van 20% over een winst tot € 200.000...

Lees meer

Verruiming kwartaalaangiften btw blijft

De tijdelijk verruimde mogelijkheid om de btw per kwartaal aan te geven en te betalen wordt structureel gemaakt.

Lees meer

Belastingplan 2011

Jaarlijks wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt welke fiscale maatregelen het kabinet voor het komende jaar wil nemen. Die maatregelen liggen vast in het jaarlijkse Belastingplan. Het Belastingplan 2011 bestaat uit twee wetsvoorstellen, namelijk het eigenlijke Belastingplan 2011 en de Overige Fiscale Maatregelen 2011. Het Belastingplan 2011 bevat de maatregelen die betrekking hebben op het budgettaire en het koopkrachtbeleid voor het komende jaar. Alle andere fiscale maatregelen die niet in het...

Lees meer

Aanpassingen overdrachtsbelasting

Bij de levering van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Om te voorkomen dat overdrachtsbelasting wordt ontgaan door het tussenschuiven van een vennootschap, is ook overdrachtsbelasting verschuldigd bij de overdracht van aandelen in bepaalde rechtspersonen waarin onroerende zaken zijn ondergebracht. Het bezit van de rechtspersoon moet voor 70% of meer bestaan uit in Nederland gelegen onroerende zaken om als een zogenaamd onroerende zaaklichaam te worden aangemerkt. Door verwatering van...

Lees meer

Herziening te lage toeslagen

De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) voorziet niet in de mogelijkheid om op verzoek van de burger een definitief toegekende toeslag te verhogen die eigenlijk te laag is als de bezwaartermijn is verstreken. Herziening van een onherroepelijk geworden tegemoetkoming in het voordeel van de belanghebbende wordt nu mogelijk gemaakt. Hiermee wordt bereikt dat een te laat ingediend bezwaarschrift inhoudelijk kan worden beoordeeld. De regeling komt daarmee overeen met de regeling...

Lees meer

Willekeurige afschrijving ook in 2011

Eén van de maatregelen die is genomen ter bestrijding van de economische crisis is de tijdelijke willekeurige afschrijving voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Deze regeling biedt de mogelijkheid om investeringen die bedrijven in 2009 en 2010 hebben gedaan voor maximaal 50% af te schrijven in het investeringsjaar. Het restant mag in een of meer van de volgende jaren willekeurig worden afgeschreven. Deze tijdelijke maatregel is met een jaar verlengd en geldt...

Lees meer

Beleid 2011 SZW

Beleid SZWDe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in de beleidsagenda bij de begroting van SZW voor 2011 gewezen op de gevaren van een dalende beroepsbevolking en groeiende arbeidstekorten. De groei van het aantal werknemers stagneert vanaf 2015 en daalt vanaf 2021 structureel. Door het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar moeten mensen langer inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast moeten er vanuit de sociale zekerheid meer...

Lees meer

Dividendnota niet nodig

Bij de uitbetaling van dividend moet ook een dividendnota worden uitgereikt aan de ontvanger van het dividend. In een aantal gevallen is dat niet meer nodig. Wanneer geen dividendbelasting wordt ingehouden op grond van een wettelijke vrijstelling of een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting hoeft geen dividendnota te worden uitgereikt omdat geen inzicht in de ingehouden dividendbelasting behoeft te worden verstrekt en er geen recht bestaat op verrekening, vermindering...

Lees meer

Wijzigingen belastingen op milieugrondslag

EnergiebelastingEr gelden verlaagde tarieven in de energiebelasting voor aardgas dat bestemd is voor de glastuinbouw. Als er geen aardgasaansluiting is, geldt een verlaagd accijnstarief voor minerale oliën. Het hanteren van verlaagde tarieven is aangemerkt als steunmaatregel in de zin van de Europese staatssteunregels. De laatst afgegeven goedkeurende beschikking van de Europese Commissie loopt tot en met 31 december 2010. De aanvraag voor een verlenging van deze goedkeuring voor een nieuwe...

Lees meer

Aftrek geen of lage eigenwoningschuld

De eigenaar van een eigen woning kan de betaalde hypotheekrente in aftrek brengen en moet het eigenwoningforfait bij zijn inkomen tellen. De hypotheekrenteaftrek wordt op die manier beperkt. Eigenaren die geen of een lage eigenwoningschuld hebben en daardoor minder hypotheekrente betalen dan het eigenwoningforfait, hebben recht op een extra aftrek waardoor per saldo geen bijtelling bij het inkomen plaatsvindt. Deze aftrek kan gecreëerd worden door rente op de eigenwoningschuld vooruit...

Lees meer