Nieuws

Period: 201009

Selected: 201009

Remove selection(s)

Aftrek geen of lage eigenwoningschuld

De eigenaar van een eigen woning kan de betaalde hypotheekrente in aftrek brengen en moet het eigenwoningforfait bij zijn inkomen tellen. De hypotheekrenteaftrek wordt op die manier beperkt. Eigenaren die geen of een lage eigenwoningschuld hebben en daardoor minder hypotheekrente betalen dan het eigenwoningforfait, hebben recht op een extra aftrek waardoor per saldo geen bijtelling bij het inkomen plaatsvindt. Deze aftrek kan gecreëerd worden door rente op de eigenwoningschuld vooruit...

Lees meer

Maatregelen versterking woningmarkt

Vooruitlopend op het Belastingplan had de minister van Financiën al een aantal tijdelijke maatregelen om de woningmarkt te stimuleren bekend gemaakt. • Van 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011 geldt voor renovatie en herstel van woningen het verlaagde btw-tarief van 6% op arbeidsloon. Het lage tarief geldt niet voor de gebruikte materialen.• De verhoogde grens van € 350.000 voor de NHG-garantie op hypotheken geldt ook in het jaar 2011.•...

Lees meer

Wijzigingen vennootschapsbelasting

MisbruikbestrijdingDe handel in lege vennootschappen wordt bestreden door verrekening van winsten met eerdere verliezen en verrekening van verliezen met eerdere winsten niet toe te staan. Deze bepaling in de Wet op de Vennootschapsbelasting bevat een lacune, aangezien de verrekening van verliezen en winsten in het jaar van overdracht mogelijk is. Dat wordt nu onmogelijk gemaakt. TarievenDe vennootschapsbelasting kent twee tarieven, het zogenaamde MKB-tarief van 20% over een winst tot € 200.000...

Lees meer

Verruiming kwartaalaangiften btw blijft

De tijdelijk verruimde mogelijkheid om de btw per kwartaal aan te geven en te betalen wordt structureel gemaakt.

Lees meer

Belastingplan 2011

Jaarlijks wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt welke fiscale maatregelen het kabinet voor het komende jaar wil nemen. Die maatregelen liggen vast in het jaarlijkse Belastingplan. Het Belastingplan 2011 bestaat uit twee wetsvoorstellen, namelijk het eigenlijke Belastingplan 2011 en de Overige Fiscale Maatregelen 2011. Het Belastingplan 2011 bevat de maatregelen die betrekking hebben op het budgettaire en het koopkrachtbeleid voor het komende jaar. Alle andere fiscale maatregelen die niet in het...

Lees meer

Fraudebestrijding

In het kader van de fraudebestrijding wordt de grondslag voor de automatische gegevensuitwisseling van spaartegoeden, effectenbezit en verzekeringsproducten uitgebreid. Een aantal landen waarmee Nederland verdragen heeft gesloten heeft al laten weten bereid te zijn tot wederkerige automatische verstrekking van dergelijke gegevens.

Lees meer

Wijzigingen werkkostenregeling

Per 1 januari 2011 wijzigt het systeem van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan personeel ingrijpend door de invoering van de zogenaamde werkkostenregeling. Onder de werkkostenregeling kan de werkgever vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen die tot een bedrag van 1,4% van de totale fiscale loonsom belastingvrij gegeven kunnen worden. Voor een aantal kostensoorten wordt de huidige systematiek voortgezet en geldt een zogenaamde gerichte vrijstelling. Daaronder vallen bijvoorbeeld reiskosten. Mede op verzoek van...

Lees meer

Aanpassingen overdrachtsbelasting

Bij de levering van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Om te voorkomen dat overdrachtsbelasting wordt ontgaan door het tussenschuiven van een vennootschap, is ook overdrachtsbelasting verschuldigd bij de overdracht van aandelen in bepaalde rechtspersonen waarin onroerende zaken zijn ondergebracht. Het bezit van de rechtspersoon moet voor 70% of meer bestaan uit in Nederland gelegen onroerende zaken om als een zogenaamd onroerende zaaklichaam te worden aangemerkt. Door verwatering van...

Lees meer

Willekeurige afschrijving ook in 2011

Eén van de maatregelen die is genomen ter bestrijding van de economische crisis is de tijdelijke willekeurige afschrijving voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Deze regeling biedt de mogelijkheid om investeringen die bedrijven in 2009 en 2010 hebben gedaan voor maximaal 50% af te schrijven in het investeringsjaar. Het restant mag in een of meer van de volgende jaren willekeurig worden afgeschreven. Deze tijdelijke maatregel is met een jaar verlengd en geldt...

Lees meer

Wijzigingen autobelastingen

KilometerheffingIn verband met de demissionaire status van het kabinet is de invoering van de kilometerheffing controversieel verklaard en zijn alle hiermee samenhangende wetgevingsprocessen stilgezet. Een onderdeel daarvan is de afbouw van de BPM en de verhoging van de motorrijtuigenbelasting. De afbouw van de BPM, die tot 2013 al in de wetgeving was vastgelegd, wordt stilgezet. De ombouw van de BPM van een belasting gebaseerd op de catalogusprijs naar een belasting...

Lees meer