Nieuws

Period: 201008

Selected: 201008

Remove selection(s)

Opvolgende arbeidsovereenkomst

In het kader van een reorganisatie vervielen bij een werkgever arbeidsplaatsen. Waar het een vermindering van gelijkwaardige arbeidsplaatsen betrof paste de werkgever het zogenaamde afspiegelingsbeginsel toe om vast te stellen welke werknemer diende af te vloeien. Daardoor verloor een jongere werknemer die later in dienst was getreden dan zijn oudere collega zijn baan. De jongere werknemer had voordien echter lange tijd bij dezelfde werkgever gewerkt. Met die periode was geen...

Lees meer

Verpachte grond mocht naar privé

Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen niet zo maar worden overgebracht naar het privévermogen. Daarvoor is een bijzondere omstandigheid vereist. Verpachting aan derden van voorheen in het eigen bedrijf gebruikte landbouwgrond levert in het algemeen een bijzondere omstandigheid op die overbrenging naar het privévermogen toelaat. In een procedure die betrekking had op een landbouwer die met ingang van 1 januari 2002 een deel van zijn landbouwgrond verpachtte, stelde de inspecteur...

Lees meer

Bijdrag levensonderhoud studerend kind te laag

Onder voorwaarden zijn de bijdragen van ouders in de kosten van levensonderhoud van hun kinderen aftrekbaar. Vereist is dat een kind tenminste in belangrijke mate door de ouder wordt onderhouden. Is aan dat vereiste voldaan, dan is een forfaitair bedrag per kalenderkwartaal aftrekbaar. Geen aftrek is mogelijk als het kind recht heeft op studiefinanciering of als de ouder recht heeft op kinderbijslag voor het kind. Daarnaast moet de ouder zich...

Lees meer

Opleggen loonsanctie terecht

Werkgevers zijn wettelijk verplicht het loon van een werknemer tijdens ziekte door te betalen gedurende een periode van twee jaar. Tijdens ziekte dienen werkgever en werknemer te werken aan een spoedig herstel van de zieke werknemer en aan diens re-integratie in het arbeidsproces. De periode waarin de werkgever verplicht is het loon door te betalen kan bij wijze van sanctie worden verlengd als de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. In...

Lees meer

Afwijzing verzoek terugbetaling

Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie EG bestaan in het gemeenschapsrecht naast de communautaire wetgeving algemene rechtsbeginselen waarvan het Hof van Justitie EG de eerbiediging verzekert. De grondrechten maken integrerend deel uit van die algemene rechtsbeginselen. De eerbiediging van de rechten van de verdediging is volgens vaste jurisprudentie te beschouwen als een grondbeginsel van gemeenschapsrecht.In het arrest Sopropé heeft het Hof van Justitie EG bevestigd dat er een...

Lees meer

Boete aan dga en BV is dubbel

Een BV had uitgaven ten laste van haar winst gebracht die betrekking hadden op het woonhuis van de dga en die geen zakelijk belang dienden. De BV had door deze uitgaven ten laste van de winst te brengen een onjuiste aangifte vennootschapsbelasting ingediend. Omdat de belastingdienst ten tijde van het opleggen van de aanslag niet kon weten dat de aangifte onjuist was, was sprake van een nieuw feit en mocht...

Lees meer

Nieuw verdrag met Japan ondertekend

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Japan is ondertekend. Het nieuwe belastingverdrag wordt zowel in Nederland als in Japan ter goedkeuring voorgelegd aan het parlement. Naar verwachting treedt het nieuwe verdrag per 2012 in werking. Belangrijke wijziging is een verlaging van de bronbelasting. Dat maakt het voor Nederlandse ondernemers aantrekkelijker om zaken te doen in Japan en voor Japanse bedrijven interessanter om te investeren in Nederland. Daarnaast is in het...

Lees meer

BPM bij invoer gebruikte auto

Bij de registratie van een personenauto in Nederland moet BPM worden betaald. Dat geldt niet alleen voor nieuwe auto’s, maar ook voor gebruikte auto’s. Bij de invoer van gebruikte auto's hoeft uiteraard niet over de volledige nieuwwaarde BPM te worden betaald, maar wordt rekening gehouden met de afschrijving. Volgens de Hoge Raad moet bij de waardebepaling van een gebruikte auto voor de heffing van BPM de inruilwaarde zoals de handel...

Lees meer

Toerekening belastinglatentie aan te conserveren waarde

Voor de berekening van het successierecht bij de verkrijging van een onderneming mag rekening gehouden worden met latent verschuldigde inkomstenbelasting over meerwaarden in het ondernemingsvermogen. De vraag in een procedure was of de latente inkomstenbelasting al dan niet gedeeltelijk aan de te conserveren waarden kan worden toegerekend. Over een deel van de waarde van het ondernemingsvermogen hoeft namelijk geen successierecht betaald te worden indien de onderneming wordt voortgezet door de...

Lees meer

Deelneming in Amerikaanse vennootschap

Een Nederlandse BV had een belang in een limited liability company (LLC) naar het recht van de staat Ohio in de Verenigde Staten. De vraag was of deze LLC fiscaalrechtelijk transparant was. Bij een fiscaal transparante vennootschap worden de resultaten niet bij de vennootschap zelf belast, maar toegerekend aan de participanten naar rato van hun belang. Hof Arnhem stelde eerst vast wat de civielrechtelijke kenmerken van de LLC waren. De...

Lees meer