Nieuws

Period: 201007

Selected: 201007

Remove selection(s)

Uitkering ongevallenverzekering belast

Het loonbegrip van de Wet op de Loonbelasting is ruim en omvat alle voordelen die een werknemer in het kader van zijn dienstbetrekking ontvangt. Onderdeel van het loon vormen door de werkgever verstrekte aanspraken op uitkeringen. Sommige aanspraken zijn uitgezonderd van het loonbegrip. In die gevallen is niet de aanspraak belast, maar de uitkeringen die uit die aanspraak voortkomen. Aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een...

Lees meer

Gemeentelijke belastingverordening deels onverbindend

Gemeentelijke heffingen kennen een wettelijke beperking die inhoudt dat de geraamde opbrengst niet hoger mag zijn dan de lasten die met de heffing worden bestreden. De Hoge Raad heeft onlangs in een arrest uiteengezet hoe de rechter moet omgaan met een beroep op overschrijding van deze limiet. De gemeentelijke heffingsambtenaar is degene die over de noodzakelijke gegevens beschikt voor de beoordeling van dat geschilpunt. Als de heffingsambtenaar de limietoverschrijding betwist,...

Lees meer

Gezamenlijke huur bedrijfspand

De verhuur van onroerende zaken is in beginsel een van omzetbelasting vrijgestelde prestatie. Op verzoek van verhuurder en huurder is voor bedrijfsmatige onroerende zaken belaste verhuur mogelijk als de huurder het gehuurde voor tenminste 90% gebruikt voor belaste prestaties. Aan deze eis werd volgens de rechtbank Haarlem niet voldaan in een geval van gezamenlijke huur van een bedrijfsruimte. Het ging om een bedrijfsruimte die aan twee huurders was verhuurd. Er...

Lees meer

Werknemer wilde auto van de zaak niet inleveren

Een werkgever kan in beginsel de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet eenzijdig wijzigen, tenzij de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding bevat. Werkgever en werknemer zijn wettelijk verplicht om zich ten opzichte van elkaar als een goede werkgever en een goede werknemer te gedragen. Dat betekent dat een werknemer op redelijke voorstellen van de werkgever, die verband houden met gewijzigde omstandigheden op het werk, in het algemeen positief hoort te reageren. Vanwege slechte...

Lees meer

Onterecht aangebrachte winstcorrectie

De belastingdienst was van mening dat een BV een pand voor een te lage prijs had verkocht aan de dga en wilde de winst van de BV corrigeren in verband met een onttrekking van winst. Voor een onttrekking van winst moeten partijen bij de verkoop van het pand zich ervan bewust zijn geweest dat de dga wordt bevoordeeld met het verschil tussen de waarde van het pand en de overeengekomen...

Lees meer

Geen toepassing vertrouwensbeginsel

Het feit dat iemand fiscaal in dezelfde situatie verkeert als een ander wil niet zeggen dat hij ook gelijk behandeld wordt als deze ander. Het is namelijk mogelijk dat bij de beoordeling van de positie van de andere persoon een fout is gemaakt, waardoor zijn aanslag lager is vastgesteld. Ook kan het zijn dat de inspecteur de betreffende aangifte niet uitdrukkelijk heeft beoordeeld en niet bewust op een ingenomen standpunt...

Lees meer

Wijziging uitvoeringsregeling zorgkosten

De Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 zijn gewijzigd in verband met de vervanging van de regeling tegemoetkoming voor buitengewone uitgaven door de regeling tegemoetkoming voor specifieke zorgkosten. In de Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001 is de dieetkostentabel vervangen door een nieuwe tabel omdat in de oude tabel enkele onjuistheden stonden.

Lees meer

Gewijzigd besluit tonnageregeling

Ondernemers die activiteiten ontplooien op het gebied van de zeescheepvaart kunnen in afwijking van de normale wijze van winstbepaling kiezen voor de tonnageregeling. Dat is een forfaitaire wijze van winstvaststelling. In het Belastingplan 2010 is de tonnageregeling uitgebreid met de vervoersactiviteiten van kabelleggers, pijpenleggers, onderzoeksschepen en kraanschepen. Deze wijzigingen zijn per 1 januari 2010 in werking getreden. Voor ondernemers die al onder de tonnageregeling vielen en die ook schepen als...

Lees meer

Uitstel evaluatie bedrijfsbeeindigingsregelingen

Alle belastinguitgaven worden periodiek geëvalueerd. De stakingsaftrek, de doorschuiving van stakingswinst en de doorschuiving van inkomen uit aanmerkelijk belang bij aandelenfusie in de inkomstenbelasting, de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 1956 en de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij overdracht aan de volgende generatie vallen onder de belastinguitgaven. De evaluatie van belastinguitgaven heeft als doel om inzicht te verkrijgen in doelbereik, doeltreffendheid en doelmatigheid van de regelingen. Het doelbereik is de mate waarin...

Lees meer

Besluit vrijval spaarloon

Spaarloon moet ten minste vier jaar op een geblokkeerde rekening staan wil de werknemer het bedrag onbelast kunnen ontvangen. Gedurende de blokkeringsperiode geldt ook een vrijstelling van het tegoed op de rekening in box 3. Op basis van een wetsvoorstel zal de wettelijke blokkeringsverplichting voor spaarloon over de jaren 2006 tot en met 2009 vervallen met ingang van 15 september 2010. De behandeling van dit wetsvoorstel zal niet voor die...

Lees meer