Nieuws

Period: 201006

Selected: 201006

Remove selection(s)

Aanslag grondwaterbelasting voor houder van inrichting

Een van de belastingen op milieugrondslag is de grondwaterbelasting. Deze belasting wordt geheven voor het onttrekken van grondwater aan de bodem met behulp van een inrichting. In geval van bronbemaling om een bouwput droog te houden bestaat de inrichting uit pompen, slangen en de bouwput van waaruit het grondwater wordt onttrokken. De belasting wordt geheven van de houder van de inrichting. De wet omschrijft niet wie de houder is van...

Lees meer

Opdrachtgever niet inhoudingsplichitg

Volgens de Wet op de Loonbelasting geldt een natuurlijke persoon als werknemer wanneer hij in een dienstbetrekking staat tot een inhoudingsplichtige. Daarnaast kent de wet de fictieve dienstbetrekking. Dat is de arbeidsverhouding van iemand die als aannemer persoonlijk een werk tot stand brengt, terwijl hij niet als zelfstandige optreedt. De fictieve dienstbetrekking geldt niet als de overeenkomst van aanneming is aangegaan met een natuurlijk persoon als opdrachtgever en de overeenkomst...

Lees meer

Beperking renteaftrek niet van toepassing

De Wet op de Vennootschapsbelasting bevat een aftrekbeperking voor rente als in een jaar sprake is van een overschot aan vreemd vermogen. Het deel van de rente dat niet aftrekbaar is wordt vastgesteld aan de hand van de verhouding tussen het teveel aan vreemd vermogen en het gemiddelde vreemd vermogen. Het niet aftrekbare bedrag aan rente is maximaal gelijk aan het verschil tussen de aan verbonden lichamen betaalde en van...

Lees meer

Kwijtschelding schenkbelasting

De minister van Financiën heeft een besluit uit 2007 over kwijtschelding van schenkbelasting redactioneel aangepast aan de wijzigingen per 1 januari 2010 van de Successiewet. Deze aanpassingen leiden niet tot een inhoudelijke wijziging. De zogenaamde wederkerigheidsregeling uit het vorige besluit is per 1 januari 2008 vervallen. In plaats daarvan geldt vanaf 1 januari 2008 een vrijstelling voor een buitenlandse instelling die is aangemerkt als ANBI. Vanaf 1 januari 2010 geldt...

Lees meer

Uitleg duurzaam gescheiden leven

Naast de standaard heffingskorting in de inkomstenbelasting zijn er diverse aanvullende heffingskortingen, die afhankelijk van de feitelijke situatie van toepassing kunnen zijn. Een gehuwde vrouw, die nooit had samengewoond met haar echtgenoot, claimde in haar aangifte de kinderkorting, de aanvullende kinderkorting, de alleenstaande-ouderkorting en de aanvullende alleenstaande-ouderkorting. De inspecteur weigerde deze aanvullende heffingskortingen met als argument dat de echtgenoten niet duurzaam gescheiden leefden. Voor de kinderkorting en de aanvullende kinderkorting...

Lees meer

Aftrek voorbelasting bij tijdelijk privégebruik

Ondernemers die belaste prestaties verrichten voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers in rekening brengen. De aftrek van voorbelasting is beperkt tot goederen en diensten die in het kader van de onderneming worden gebruikt. De vraag is hoe het zit met het recht op aftrek van voorbelasting op investeringen in een bedrijfsmiddel als deze investeringen uitsluitend worden gedaan ten behoeve van privégebruik door de...

Lees meer

Herzien besluit aftrekposten nalatenschap

De minister van Financiën heeft een besluit uit 2006 aangepast aan de per 1 januari 2010 gewijzigde Successiewet. De tekst van het besluit is redactioneel aangepast aan de wijzigingen. Een inhoudelijke wijziging van het beleid is niet bedoeld. Het besluit uit 2006 (CPP2005/2787M) is vervallen per 1 januari 2010.Het besluit uit 2006 was een samenvoeging van besluiten over aftrekposten van de nalatenschap voor de Successiewet. Het besluit bevat de volgende...

Lees meer

Stichting ouderenvervoer is ANBI

Giften aan instellingen die het algemeen nut beogen (afgekort als ANBI) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De schenkingen die een dergelijke instelling ontvangt zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Sinds 1 januari 2008 moet een instelling door de belastingdienst worden aangemerkt als ANBI om te kwalificeren voor vrijstelling van schenkingsrecht en voor de aftrekbaarheid van giften aan de instelling. De Wet IB 2001 bevat geen definitie van een ANBI. In een arrest...

Lees meer

Geen vrijval spaarloon

In de Tweede Kamer is gevraagd of de minister van Financiën bereid is om spaarloontegoeden te deblokkeren. De achtergrond van de vraag is de mogelijke stimulans van de economie wanneer mensen hun vrijgevallen spaarloontegoed gaan besteden. De minister heeft geantwoord dat het kabinet niet van plan is om de spaarloontegoeden te deblokkeren. De verwachte stimulans voor de economie is zeer bescheiden. Daarnaast speelt een rol dat in de afgelopen 10...

Lees meer

Heffingsrente vormde buitensporige last

Bij het opleggen van een aanslag inkomstenbelasting wordt heffingsrente berekend over het op de aanslag te betalen bedrag. Vanaf 2005 tot en met 2009 werd heffingsrente berekend over de periode van 1 juli van het aanslagjaar tot de dag van de dagtekening van het aanslagbiljet. Dat systeem had tot gevolg dat heffingsrente werd berekend over een periode voordat een bate was ontvangen als de bate na 1 juli werd ontvangen.

Lees meer