Nieuws

Period: 201006

Selected: 201006

Remove selection(s)

Waardering voor Successiewet

De minister van Financiën heeft een besluit uit 2006 over de waardering voor toepassing van de Successiewet aangepast aan de wijzigingen per 1 januari 2010. Daarnaast zijn er ook andere redactionele aanpassingen. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende. In het oude besluit werd bij de waardering van een vruchtgebruik met interingsbevoegdheid een vergelijking gemaakt met het fideï-commis de residio Het fideï-commis bestaat sinds 2002 niet meer. De strekking van het...

Lees meer

Uitleg duurzaam gescheiden leven

Naast de standaard heffingskorting in de inkomstenbelasting zijn er diverse aanvullende heffingskortingen, die afhankelijk van de feitelijke situatie van toepassing kunnen zijn. Een gehuwde vrouw, die nooit had samengewoond met haar echtgenoot, claimde in haar aangifte de kinderkorting, de aanvullende kinderkorting, de alleenstaande-ouderkorting en de aanvullende alleenstaande-ouderkorting. De inspecteur weigerde deze aanvullende heffingskortingen met als argument dat de echtgenoten niet duurzaam gescheiden leefden. Voor de kinderkorting en de aanvullende kinderkorting...

Lees meer

Geen vrijval spaarloon

In de Tweede Kamer is gevraagd of de minister van Financiën bereid is om spaarloontegoeden te deblokkeren. De achtergrond van de vraag is de mogelijke stimulans van de economie wanneer mensen hun vrijgevallen spaarloontegoed gaan besteden. De minister heeft geantwoord dat het kabinet niet van plan is om de spaarloontegoeden te deblokkeren. De verwachte stimulans voor de economie is zeer bescheiden. Daarnaast speelt een rol dat in de afgelopen 10...

Lees meer

Kwijtschelding schenkbelasting

De minister van Financiën heeft een besluit uit 2007 over kwijtschelding van schenkbelasting redactioneel aangepast aan de wijzigingen per 1 januari 2010 van de Successiewet. Deze aanpassingen leiden niet tot een inhoudelijke wijziging. De zogenaamde wederkerigheidsregeling uit het vorige besluit is per 1 januari 2008 vervallen. In plaats daarvan geldt vanaf 1 januari 2008 een vrijstelling voor een buitenlandse instelling die is aangemerkt als ANBI. Vanaf 1 januari 2010 geldt...

Lees meer

Salaire differé en executeursbeloning

De minister van Financiën heeft een besluit uit 2004 over de fiscale behandeling van het zogenoemde salaire differé en de executeursbeloning aangepast in verband met de herziening van de Successiewet. Het besluit bevat een toelichting op de samenloop van successierecht met loon- of inkomstenbelasting bij erfrechtelijke verkrijgingen die het karakter hebben van een (achterstallige) beloning voor verrichte werkzaamheden. Het erfrecht bevat bepalingen over het zogenoemde salaire differé. Die zijn bedoeld...

Lees meer

Aanslag grondwaterbelasting voor houder van inrichting

Een van de belastingen op milieugrondslag is de grondwaterbelasting. Deze belasting wordt geheven voor het onttrekken van grondwater aan de bodem met behulp van een inrichting. In geval van bronbemaling om een bouwput droog te houden bestaat de inrichting uit pompen, slangen en de bouwput van waaruit het grondwater wordt onttrokken. De belasting wordt geheven van de houder van de inrichting. De wet omschrijft niet wie de houder is van...

Lees meer

Stichting ouderenvervoer is ANBI

Giften aan instellingen die het algemeen nut beogen (afgekort als ANBI) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De schenkingen die een dergelijke instelling ontvangt zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Sinds 1 januari 2008 moet een instelling door de belastingdienst worden aangemerkt als ANBI om te kwalificeren voor vrijstelling van schenkingsrecht en voor de aftrekbaarheid van giften aan de instelling. De Wet IB 2001 bevat geen definitie van een ANBI. In een arrest...

Lees meer

Beperking renteaftrek niet van toepassing

De Wet op de Vennootschapsbelasting bevat een aftrekbeperking voor rente als in een jaar sprake is van een overschot aan vreemd vermogen. Het deel van de rente dat niet aftrekbaar is wordt vastgesteld aan de hand van de verhouding tussen het teveel aan vreemd vermogen en het gemiddelde vreemd vermogen. Het niet aftrekbare bedrag aan rente is maximaal gelijk aan het verschil tussen de aan verbonden lichamen betaalde en van...

Lees meer

Herzien besluit aftrekposten nalatenschap

De minister van Financiën heeft een besluit uit 2006 aangepast aan de per 1 januari 2010 gewijzigde Successiewet. De tekst van het besluit is redactioneel aangepast aan de wijzigingen. Een inhoudelijke wijziging van het beleid is niet bedoeld. Het besluit uit 2006 (CPP2005/2787M) is vervallen per 1 januari 2010.Het besluit uit 2006 was een samenvoeging van besluiten over aftrekposten van de nalatenschap voor de Successiewet. Het besluit bevat de volgende...

Lees meer

Opdrachtgever niet inhoudingsplichitg

Volgens de Wet op de Loonbelasting geldt een natuurlijke persoon als werknemer wanneer hij in een dienstbetrekking staat tot een inhoudingsplichtige. Daarnaast kent de wet de fictieve dienstbetrekking. Dat is de arbeidsverhouding van iemand die als aannemer persoonlijk een werk tot stand brengt, terwijl hij niet als zelfstandige optreedt. De fictieve dienstbetrekking geldt niet als de overeenkomst van aanneming is aangegaan met een natuurlijk persoon als opdrachtgever en de overeenkomst...

Lees meer