Nieuws

Period: 201005

Selected: 201005

Remove selection(s)

Pilot loondispensatie van start

In een aantal gemeenten kunnen werkgevers gebruik maken van de tijdelijke wet pilot loondispensatie. De werkgever kan op basis van deze wet minder dan het minimumloon betalen aan een werknemer die door een arbeidsbeperking minder productief is. De gemeente verstrekt aan de werknemer een aanvullende uitkering. Deze aanvullende uitkering is maximaal gelijk aan het minimumloon als de werknemer naar vermogen werkt. De bedoeling van de wet is de kans op...

Lees meer

Besluit inzake lijfrenten aangepast

De minister van Financiën heeft een besluit over lijfrenten en de aftrek van premies voor lijfrenten aangepast. Met ingang van 1 januari 2009 is het lijfrenteregime gewijzigd. Het splitsen van lijfrenten in een box 1 en een box 3-component is sindsdien niet meer nodig. Met ingang van 2009 wordt op een andere wijze rekening gehouden met niet afgetrokken lijfrentepremies. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen premies die vóór 2009 niet zijn...

Lees meer

Motie verbod short selling

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht om nationaal en internationaal te komen tot een verbod op short selling en om andere maatregelen te onderzoeken om speculeren aan banden te leggen. Ter uitvoering van deze motie heeft de minister van Financiën meegedeeld dat hij de AFM zal vragen om onderzoek te doen. De uitkomst van het onderzoek zal naar verwachting op korte termijn aan...

Lees meer

Geen cassatie hofuitspraak uitponden appartementen

De Wet IB 2001 noemt het uitponden van onroerende zaken als een voorbeeld van progressief belaste inkomsten uit arbeid die niet in dienstbetrekking wordt verricht. Toch is, net als voorheen onder de Wet IB 1964, bij het uitponden van onroerende zaken onder de Wet IB 2001 niet altijd sprake van belastbare arbeidsinkomsten. Daarvoor is nodig dat er meer of andere werkzaamheden worden verricht dan bij normaal actief vermogensbeheer het geval...

Lees meer

Belastingplicht binnenvaartschippers

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de belastingplicht van binnenvaartschippers en de werking van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Duitsland voor Rijnvaartschippers. Het recht tot belastingheffing over de winst van een binnenvaartonderneming onder de werking van het belastingverdrag met Duitsland sluit aan bij de plaats van leiding. De leiding van een binnenvaartonderneming kan zich bevinden aan boord van het schip waarop de ondernemer...

Lees meer

Jaarverslag Arbeidsinspectie

Het jaarverslag 2009 van de Arbeidsinspectie is gepubliceerd. Daaruit blijkt dat in 2009 het aantal geconstateerde gevallen van illegale werknemers is toegenomen tot ruim 2.500. In 2007 en 2008 was nog sprake van een daling van het aantal gevallen. Een derde van de aangetroffen illegale werknemers komt uit Bulgarije of Roemenië. Werkgevers laten vaak buitenlandse stagiairs en studenten zonder vergunning werken. Verder heeft de Arbeidsinspectie in 540 gevallen geconstateerd dat...

Lees meer

Kosten medische behandeling vader

In 2004 betaalde iemand een groot bedrag aan ziektekosten voor zijn inwonende en niet verzekerde vader. De totale kosten van behandeling en verpleging bedroegen € 21.500. De kosten konden niet worden verhaald op een verzekeringsmaatschappij omdat de vader pas na zijn operatie verzekerd was voor ziektekosten. De belanghebbende bracht dit bedrag, verminderd met de drempel, in zijn aangifte inkomstenbelasting in aftrek als buitengewone uitgave wegens ziekte. De inspecteur weigerde de...

Lees meer

Niet meewerken aan re-integratie

Een werknemer die zich ernstig misdraagt, kan op staande voet worden ontslagen. Ontslag op staande voet is een zware sanctie die alleen maar gegeven kan worden als van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren tot deze op andere wijze is beëindigd. Volgens de kantonrechter is geen sprake van een dringende reden voor ontslag wanneer een werknemer die al maanden ziek thuis zit...

Lees meer

Vaststelling gebruikelijk loon

Werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de BV waarvoor zij werken dienen voor hun werkzaamheden een gebruikelijk salaris te ontvangen. Behoudens tegenbewijs moet dat salaris in ieder geval € 41.000 bedragen. In eerdere jaren was dit bedrag gelijk aan het maximum premieloon voor de WAZ van € 38.118. Na een boekenonderzoek legde de belastingdienst aan een BV een naheffingsaanslag loonheffing op omdat aan de twee aanmerkelijk belanghouders een te...

Lees meer

Aanpassing gebruikelijk loon door latere salarisstijging

Een werknemer die arbeid verricht voor een BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, moet voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon ontvangen. Voor de dga van een optiekzaak stelde de inspecteur het salaris voor het jaar 2001 vast op € 120.000. Dit salaris was gebaseerd op het in 2002 sterk verhoogde salaris van de dga. Hof Amsterdam was van oordeel dat de inspecteur dit salaris aannemelijk had gemaakt. In het...

Lees meer