Nieuws

Period: 201005

Selected: 201005

Remove selection(s)

Belastingplicht binnenvaartschippers

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de belastingplicht van binnenvaartschippers en de werking van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Duitsland voor Rijnvaartschippers. Het recht tot belastingheffing over de winst van een binnenvaartonderneming onder de werking van het belastingverdrag met Duitsland sluit aan bij de plaats van leiding. De leiding van een binnenvaartonderneming kan zich bevinden aan boord van het schip waarop de ondernemer...

Lees meer

Wijziging uitvoeringsvoorschriften verdrag USA

De minister van Financiën heeft de Nederlandse uitvoeringsvoorschriften bij het belastingverdrag met de Verenigde Staten van Amerika opnieuw vastgesteld. Vrijgestelde pensioenfondsen konden met behulp van door de Nederlandse belastingdienst afgegeven kwalificatiebeschikking dividend zonder inhouding van dividendbelasting uitgekeerd krijgen. Met ingang van 1 april 2010 geeft de belastingdienst geen kwalificatiebeschikkingen meer af.  De regeling is van toepassing op dividenden die betaald zijn op of na 1 april 2010. Eerder afgegeven en...

Lees meer

Kosten medische behandeling vader

In 2004 betaalde iemand een groot bedrag aan ziektekosten voor zijn inwonende en niet verzekerde vader. De totale kosten van behandeling en verpleging bedroegen € 21.500. De kosten konden niet worden verhaald op een verzekeringsmaatschappij omdat de vader pas na zijn operatie verzekerd was voor ziektekosten. De belanghebbende bracht dit bedrag, verminderd met de drempel, in zijn aangifte inkomstenbelasting in aftrek als buitengewone uitgave wegens ziekte. De inspecteur weigerde de...

Lees meer

Invoering dollar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Per 10 oktober 2010 verandert de status van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de zogenaamde BES-eilanden). Deze eilanden worden dan onderdeel van Nederland met de status van openbaar lichaam. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel om per 1 januari 2011 op de BES-eilanden de Antilliaanse gulden als munteenheid te vervangen door de Amerikaanse dollar. Tot 1 februari 2011 kan nog met Antilliaanse guldens betaald worden. De Tweede Kamer...

Lees meer

Jaarverslag Arbeidsinspectie

Het jaarverslag 2009 van de Arbeidsinspectie is gepubliceerd. Daaruit blijkt dat in 2009 het aantal geconstateerde gevallen van illegale werknemers is toegenomen tot ruim 2.500. In 2007 en 2008 was nog sprake van een daling van het aantal gevallen. Een derde van de aangetroffen illegale werknemers komt uit Bulgarije of Roemenië. Werkgevers laten vaak buitenlandse stagiairs en studenten zonder vergunning werken. Verder heeft de Arbeidsinspectie in 540 gevallen geconstateerd dat...

Lees meer

Wijziging willekeurige afschrijving

Een van de maatregelen ter bestrijding van de huidige economische crisis is de tijdelijke willekeurige afschrijving voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Deze regeling biedt de mogelijkheid om investeringen die bedrijven in 2009 en 2010 hebben gedaan voor maximaal 50% af te schrijven in het jaar waarin verplichtingen zijn aangegaan en voor maximaal 50% in het daaropvolgende jaar. Het bedrag van de willekeurige afschrijving kan voor de ingebruikneming van het bedrijfsmiddel niet...

Lees meer

Niet meewerken aan re-integratie

Een werknemer die zich ernstig misdraagt, kan op staande voet worden ontslagen. Ontslag op staande voet is een zware sanctie die alleen maar gegeven kan worden als van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren tot deze op andere wijze is beëindigd. Volgens de kantonrechter is geen sprake van een dringende reden voor ontslag wanneer een werknemer die al maanden ziek thuis zit...

Lees meer

Navordering over afkoopsom lijfrente

Per 1 januari 1992 is de fiscale behandeling van lijfrenten en kapitaalverzekeringen in de inkomstenbelasting ingrijpend gewijzigd als gevolg van de zogenoemde Brede Herwaardering. Voor kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule die voor 16 oktober 1990 waren afgesloten gold op grond van een overgangsregeling onder voorwaarden het oude regime. Bij de invoering van de Wet IB 2001 is in een overgangsregeling bepaald dat voor een dergelijke verzekering voor het bepalen van het inkomen...

Lees meer

Motie verbod short selling

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht om nationaal en internationaal te komen tot een verbod op short selling en om andere maatregelen te onderzoeken om speculeren aan banden te leggen. Ter uitvoering van deze motie heeft de minister van Financiën meegedeeld dat hij de AFM zal vragen om onderzoek te doen. De uitkomst van het onderzoek zal naar verwachting op korte termijn aan...

Lees meer

Besluit inzake lijfrenten aangepast

De minister van Financiën heeft een besluit over lijfrenten en de aftrek van premies voor lijfrenten aangepast. Met ingang van 1 januari 2009 is het lijfrenteregime gewijzigd. Het splitsen van lijfrenten in een box 1 en een box 3-component is sindsdien niet meer nodig. Met ingang van 2009 wordt op een andere wijze rekening gehouden met niet afgetrokken lijfrentepremies. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen premies die vóór 2009 niet zijn...

Lees meer