Nieuws

Period: 201005

Selected: 201005

Remove selection(s)

Voortzetting regeling sloopvoertuigen

Wanneer iemand zijn belastingschulden niet betaalt kan de belastingdeurwaarder beslag leggen op goederen van de belastingschuldige. Dergelijke goederen worden verkocht indien de belastingschuldige niet alsnog zijn schulden betaalt. Het komt voor dat beslag gelegd wordt op een auto die kwalificeert voor toepassing van de sloopregeling. De belastingdienst zal in die gevallen de auto niet verkopen maar ter sloop aanbieden. Daaraan voorafgaand stelt de dienst Domeinen Roerende Zaken een taxatierapport van...

Lees meer

Mobiele applicatie Douane

De Douane heeft een applicatie voor bepaalde mobiele telefoons ontwikkeld, waarmee reizigers in binnen- en buitenland op de hoogte zijn van wat ze wel en niet mogen meenemen. Deze zogenaamde “OK-app” bevat een informatief gedeelte met alle regelingen voor namaakartikelen, bedreigde dier- en plantsoorten, nepwapens en contant geld. De OK-app bevat ook een scanfunctie en kan worden gedownload van de website van de Douane.

Lees meer

Vaststelling gebruikelijk loon

Werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de BV waarvoor zij werken dienen voor hun werkzaamheden een gebruikelijk salaris te ontvangen. Behoudens tegenbewijs moet dat salaris in ieder geval € 41.000 bedragen. In eerdere jaren was dit bedrag gelijk aan het maximum premieloon voor de WAZ van € 38.118. Na een boekenonderzoek legde de belastingdienst aan een BV een naheffingsaanslag loonheffing op omdat aan de twee aanmerkelijk belanghouders een te...

Lees meer

Motie verbod short selling

De Tweede Kamer heeft onlangs een motie aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht om nationaal en internationaal te komen tot een verbod op short selling en om andere maatregelen te onderzoeken om speculeren aan banden te leggen. Ter uitvoering van deze motie heeft de minister van Financiën meegedeeld dat hij de AFM zal vragen om onderzoek te doen. De uitkomst van het onderzoek zal naar verwachting op korte termijn aan...

Lees meer

Invoering dollar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Per 10 oktober 2010 verandert de status van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de zogenaamde BES-eilanden). Deze eilanden worden dan onderdeel van Nederland met de status van openbaar lichaam. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel om per 1 januari 2011 op de BES-eilanden de Antilliaanse gulden als munteenheid te vervangen door de Amerikaanse dollar. Tot 1 februari 2011 kan nog met Antilliaanse guldens betaald worden. De Tweede Kamer...

Lees meer

Belastingplicht binnenvaartschippers

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de belastingplicht van binnenvaartschippers en de werking van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Duitsland voor Rijnvaartschippers. Het recht tot belastingheffing over de winst van een binnenvaartonderneming onder de werking van het belastingverdrag met Duitsland sluit aan bij de plaats van leiding. De leiding van een binnenvaartonderneming kan zich bevinden aan boord van het schip waarop de ondernemer...

Lees meer

Niet meewerken aan re-integratie

Een werknemer die zich ernstig misdraagt, kan op staande voet worden ontslagen. Ontslag op staande voet is een zware sanctie die alleen maar gegeven kan worden als van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortduren tot deze op andere wijze is beëindigd. Volgens de kantonrechter is geen sprake van een dringende reden voor ontslag wanneer een werknemer die al maanden ziek thuis zit...

Lees meer

Navordering over afkoopsom lijfrente

Per 1 januari 1992 is de fiscale behandeling van lijfrenten en kapitaalverzekeringen in de inkomstenbelasting ingrijpend gewijzigd als gevolg van de zogenoemde Brede Herwaardering. Voor kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule die voor 16 oktober 1990 waren afgesloten gold op grond van een overgangsregeling onder voorwaarden het oude regime. Bij de invoering van de Wet IB 2001 is in een overgangsregeling bepaald dat voor een dergelijke verzekering voor het bepalen van het inkomen...

Lees meer

Kosten medische behandeling vader

In 2004 betaalde iemand een groot bedrag aan ziektekosten voor zijn inwonende en niet verzekerde vader. De totale kosten van behandeling en verpleging bedroegen € 21.500. De kosten konden niet worden verhaald op een verzekeringsmaatschappij omdat de vader pas na zijn operatie verzekerd was voor ziektekosten. De belanghebbende bracht dit bedrag, verminderd met de drempel, in zijn aangifte inkomstenbelasting in aftrek als buitengewone uitgave wegens ziekte. De inspecteur weigerde de...

Lees meer

Geen cassatie hofuitspraak uitponden appartementen

De Wet IB 2001 noemt het uitponden van onroerende zaken als een voorbeeld van progressief belaste inkomsten uit arbeid die niet in dienstbetrekking wordt verricht. Toch is, net als voorheen onder de Wet IB 1964, bij het uitponden van onroerende zaken onder de Wet IB 2001 niet altijd sprake van belastbare arbeidsinkomsten. Daarvoor is nodig dat er meer of andere werkzaamheden worden verricht dan bij normaal actief vermogensbeheer het geval...

Lees meer