Nieuws

Period: 201004

Selected: 201004

Remove selection(s)

Uitleg kalenderjaar in verdrag met China

Volgens het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met China heeft een inwoner van Nederland recht op aftrek van dubbele belasting als hij in een kalenderjaar meer dan 183 dagen in China heeft verbleven. Het verdrag bevat geen omschrijving van het begrip kalenderjaar. Dat betekent dat het begrip moet worden uitgelegd volgens de betekenis die het heeft volgens de Nederlandse wetgeving, omdat de procedure betrekking had op Nederlandse belastingen. Voor...

Lees meer

Invorderingsmaatregelen terecht genomen

In een procedure stelde iemand zich op het standpunt dat hij een bezwaarschrift had ingediend tegen de hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2002. In dat bezwaarschrift zou hij hebben verzocht om uitstel van betaling. De ontvanger verleende geen uitstel van betaling omdat hij niet op de hoogte was van het bestaan van een bezwaarschrift. Dat had tot het versturen van een aanmaning en het uitvaardigen van een dwangbevel...

Lees meer

Opbrengstlimiet gemeentelijke heffingen

Gemeentelijke belastingen kennen een zogenaamde opbrengstlimiet. Deze limiet houdt in dat de geraamde opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten die uit de belasting worden voldaan. Bij de beoordeling van deze opbrengstlimiet mag niet van een gemeente worden verlangd dat zij van alle in een belastingverordening en de bijbehorende tarieventabel opgenomen diensten afzonderlijk op controleerbare wijze vastlegt hoe zij de kosten ter zake daarvan heeft geraamd. De wijze...

Lees meer

In de bezwaarfase niet gehoord

Iemand tekende bezwaar aan tegen de WOZ-beschikking voor zijn woning voor het tijdvak van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006. Omdat de gemeente niet tijdig uitspraak op het bezwaarschrift deed, ging de belanghebbende in beroep bij de rechtbank. De heffingsambtenaar van de gemeente deed vervolgens alsnog uitspraak op het bezwaar. Daarbij werd de WOZ-waarde van de woning gehandhaafd. De rechtbank verklaarde het ingestelde beroep tegen het niet-tijdig...

Lees meer

Onderzoeksplicht inspecteur

De inspecteur mag, als hij geen reden tot twijfel heeft na met een normale zorgvuldigheid kennis te hebben genomen van een aangifte, uitgaan van de juistheid van de in de aangifte vermelde gegevens. Blijkt achteraf dat de gegevens niet juist waren dan heeft de inspecteur de bevoegdheid om belasting na te vorderen. Iemand die op grond van zijn geloofsovertuiging zogenaamde gemoedsbezwaren tegen verzekeringen had, was om die reden niet verzekerd...

Lees meer

Geen ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (afgekort met de aanduiding ANBI) zijn instellingen die als doelstelling hebben het verrichten van activiteiten die rechtstreeks een algemeen belang raken. De activiteiten van de instelling moeten in overeenstemming zijn met de doelstelling. Activiteiten die voorzien in een particulier belang, zoals ontspanning voor een bepaalde kring van personen, vormen geen algemeen belang, ook niet als de activiteit indirect het algemene nut dient. Een stichting had als...

Lees meer

Gewijzigd besluit giftenaftrek

De minister van Financiën heeft een aangepast besluit met het beleid van Financiën over de giftenregeling en de aanmerking als ANBI gepubliceerd. Het besluit vervangt een besluit uit december 2009, waarin onder meer een goedkeuring was opgenomen met betrekking tot de nieuwe ANBI-regeling die per 1 januari 2010 is ingegaan. De termijn van die goedkeuring is inmiddels verstreken. Het besluit bevat een nieuw onderdeel met een goedkeuring voor periodieke giften...

Lees meer

Invloed Duits huwelijksgoederenrecht

Bij het overlijden van een inwoner van Nederland heft Nederland successierecht over de waarde van het vermogen van de erflater. Bij het overlijden van iemand die geen inwoner is van Nederland hief Nederland tot 1 januari 2010 het recht van overgang over de waarde van in Nederland gelegen bezittingen. Het recht van overgang stond voor die tijd al ter discussie, onder meer door een arrest van het Hof van Justitie...

Lees meer

Treinkaartjes nodig voor aftrek reiskosten

Reiskosten voor woon-werkverkeer zijn voor werknemers alleen aftrekbaar als zij gebruik maken van het openbaar vervoer. Een van de voorwaarden voor aftrek van reiskosten is een openbaar vervoerverklaring. Deze verklaring wordt afgegeven door het openbaar vervoerbedrijf aan abonnementhouders. Voor werknemers die losse kaartjes kopen is aftrek mogelijk als de werkgever een zogenaamde reisverklaring verstrekt. Niet duidelijk is of in dat geval de werknemer ook moet beschikken over de losse vervoerbewijzen...

Lees meer

Standpuntwijziging inspecteur

In het algemeen is de inspecteur niet verplicht om bij de vaststelling van een definitieve aanslag inkomstenbelasting het zelfde standpunt in te nemen als bij een eerder vastgestelde voorlopige aanslag van deze belastingplichtige. De voorlopige aanslag wordt normaliter vastgesteld aan de hand van niet of zeer globaal gecontroleerde gegevens. Dat betekent ook dat een belastingplichtige in de regel geen in rechte te beschermen vertrouwen kan ontlenen aan een voorlopige aanslag.

Lees meer