Nieuws

Period: 201004

Selected: 201004

Remove selection(s)

Treinkaartjes nodig voor aftrek reiskosten

Reiskosten voor woon-werkverkeer zijn voor werknemers alleen aftrekbaar als zij gebruik maken van het openbaar vervoer. Een van de voorwaarden voor aftrek van reiskosten is een openbaar vervoerverklaring. Deze verklaring wordt afgegeven door het openbaar vervoerbedrijf aan abonnementhouders. Voor werknemers die losse kaartjes kopen is aftrek mogelijk als de werkgever een zogenaamde reisverklaring verstrekt. Niet duidelijk is of in dat geval de werknemer ook moet beschikken over de losse vervoerbewijzen...

Lees meer

In de bezwaarfase niet gehoord

Iemand tekende bezwaar aan tegen de WOZ-beschikking voor zijn woning voor het tijdvak van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2006. Omdat de gemeente niet tijdig uitspraak op het bezwaarschrift deed, ging de belanghebbende in beroep bij de rechtbank. De heffingsambtenaar van de gemeente deed vervolgens alsnog uitspraak op het bezwaar. Daarbij werd de WOZ-waarde van de woning gehandhaafd. De rechtbank verklaarde het ingestelde beroep tegen het niet-tijdig...

Lees meer

Inkomenscorrectie door inspecteur

Iemand met een WAO-uitkering als enige bron van inkomen kocht een dure auto die hij contant betaalde. De koopsom voor de auto was beduidend hoger dan zijn netto uitkering. De belastingdienst veronderstelde dat de uitkeringsgerechtigde andere inkomsten moest hebben gehad en verhoogde het inkomen met een bedrag gelijk aan de koopsom voor de auto. De rechtbank vond dat de inspecteur aannemelijk had gemaakt dat de uitkeringsgerechtigde extra inkomsten moest hebben...

Lees meer

Opbrengstlimiet gemeentelijke heffingen

Gemeentelijke belastingen kennen een zogenaamde opbrengstlimiet. Deze limiet houdt in dat de geraamde opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten die uit de belasting worden voldaan. Bij de beoordeling van deze opbrengstlimiet mag niet van een gemeente worden verlangd dat zij van alle in een belastingverordening en de bijbehorende tarieventabel opgenomen diensten afzonderlijk op controleerbare wijze vastlegt hoe zij de kosten ter zake daarvan heeft geraamd. De wijze...

Lees meer

Tweemaal legesheffing door wijziging bouwplan

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bouwvergunning brengt de gemeente leges in rekening. De hoogte van de leges is afhankelijk van de geschatte bouwkosten. Wanneer voor een bouwvergunning het bestemmingsplan moet worden gewijzigd of wanneer een vrijstelling van het bestemmingsplan wordt aangevraagd, worden extra leges in rekening gebracht door de gemeente. Wordt vervolgens het bouwplan zodanig gewijzigd dat een nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning nodig is,...

Lees meer

Publieke WGA-verzekering

Werkgevers kunnen kiezen hoe ze zich verzekeren tegen het risico dat werknemers gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Ze kunnen dit bij een private verzekeraar doen of via een publieke verzekering bij het UWV. Uit onderzoek blijkt geen verschil in resultaat bij de aanpak van langdurige ziekte of werkhervatting tussen publiek en privaat verzekerde werkgevers. Omdat het kabinet demissionair is zal het niet komen met voorstellen over de wettelijke regeling Werkhervatting van Gedeeltelijk...

Lees meer

Terugbetaling agio is dividenduitkering

De teruggaaf van het op aandelen gestorte bedrag door een vennootschap is een uitkering van dividend. Voor de houder van een aanmerkelijk belang in die vennootschap vormt de terugbetaling een zogenaamd regulier voordeel. Dat is belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Alleen als de teruggaaf niet hoger is dan de destijds voor de aandelen betaalde prijs en de algemene vergadering van aandeelhouders van tevoren tot teruggaaf heeft besloten en...

Lees meer

Standpuntwijziging inspecteur

In het algemeen is de inspecteur niet verplicht om bij de vaststelling van een definitieve aanslag inkomstenbelasting het zelfde standpunt in te nemen als bij een eerder vastgestelde voorlopige aanslag van deze belastingplichtige. De voorlopige aanslag wordt normaliter vastgesteld aan de hand van niet of zeer globaal gecontroleerde gegevens. Dat betekent ook dat een belastingplichtige in de regel geen in rechte te beschermen vertrouwen kan ontlenen aan een voorlopige aanslag.

Lees meer

Invloed Duits huwelijksgoederenrecht

Bij het overlijden van een inwoner van Nederland heft Nederland successierecht over de waarde van het vermogen van de erflater. Bij het overlijden van iemand die geen inwoner is van Nederland hief Nederland tot 1 januari 2010 het recht van overgang over de waarde van in Nederland gelegen bezittingen. Het recht van overgang stond voor die tijd al ter discussie, onder meer door een arrest van het Hof van Justitie...

Lees meer

Uitleg kalenderjaar in verdrag met China

Volgens het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met China heeft een inwoner van Nederland recht op aftrek van dubbele belasting als hij in een kalenderjaar meer dan 183 dagen in China heeft verbleven. Het verdrag bevat geen omschrijving van het begrip kalenderjaar. Dat betekent dat het begrip moet worden uitgelegd volgens de betekenis die het heeft volgens de Nederlandse wetgeving, omdat de procedure betrekking had op Nederlandse belastingen. Voor...

Lees meer