Nieuws

Period: 201002

Selected: 201002

Remove selection(s)

Boete inkeerregeling wordt 30%

De staatssecretaris van Financiën heeft bekend gemaakt dat de boete bij gebruikmaking van de inkeerregeling per 1 juli 2010 wordt verhoogd van 15 naar 30%. De inkeerregeling is bedoeld om mensen te stimuleren vrijwillig opgave te doen van eerder niet aangegeven buitenlandse spaartegoeden. Tot 1 januari 2010 kon worden ingekeerd zonder boete. De boete voor zwartspaarders die door de belastingdienst zijn opgespoord is vorig jaar verhoogd tot 300% van de...

Lees meer

Geen korting op AOW-toeslag jongere partners

De eerder door het kabinet aangekondigde vervroegde afschaffing van de partnertoeslag in de AOW in 2011 voor nieuwe uitkeringsgerechtigden met een partner die jonger is dan 55 jaar gaat niet door. De maatregel was bedoeld als bezuiniging maar stuitte op veel verzet. Het financiële gat wordt gedeeltelijk gedicht door de algemene korting op de partnertoeslag te verhogen tot 8%. Deze korting geldt niet voor mensen met een inkomen van minder...

Lees meer

Verliesbeschikking niet herzien

Een negatief belastbaar inkomen is een verlies. Het belastbare inkomen kan echter niet lager worden vastgesteld dan op nihil. Een verlies wordt daarom bij beschikking vastgesteld en verrekend met positieve belastbare inkomens van eerdere of latere jaren. Een eenmaal bij beschikking vastgesteld verlies kan worden verrekend zolang de beschikking niet is herzien bij een nieuwe beschikking. Zonder herziening van de verliesbeschikking kan een verrekening van het verlies niet door middel...

Lees meer

Afzien van pensioen

Pensioen is uitgesteld loon. Door de werking van de zogenaamde omkeerregel is de pensioenaanspraak niet belast, maar de latere uitkeringen wel. Op pensioenrechten rust dus een belastingclaim. Een voormalige dga, die een pensioenaanspraak had op de BV, zag daar in 2002 van af. Volgens de Wet op de Loonbelasting heeft dat tot gevolg dat de pensioenaanspraak wordt aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking en er belasting betaald moet worden.

Lees meer

Wijziging standpunt inspecteur

De belastingdienst is niet verplicht om bij de vaststelling van een definitieve aanslag Inkomstenbelasting eenzelfde standpunt in te nemen als bij een daaraan voorafgaande voorlopige aanslag. De voorlopige aanslag is bedoeld als een grondslag voor het doen van vooruitbetalingen op de definitieve belastingschuld. Een voorlopige aanslag wordt vastgesteld aan de hand van niet of slechts globaal gecontroleerde gegevens. E geldt een uitzondering op de regel als een belastingplichtige een onderdeel...

Lees meer

Geen toepassing verhuisvrijstelling

Bij de registratie van een auto in Nederland moet BPM worden betaald. Dit geldt zowel voor nieuwe als voor gebruikte auto’s. Er geldt een vrijstelling voor auto’s die deel uit maken van een verhuisboedel. Bij verhuizing vanuit het buitenland naar Nederland hoeft geen BPM te worden betaald als de auto al minstens zes maanden in gebruik is bij de persoon die een beroep doet op de vrijstelling. Hof Den Haag...

Lees meer

Kamervragen invorderingsbeleid

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het invorderingsbeleid van de belastingdienst. Volgens de vragensteller worden per 1 januari jl. aanslagbedragen tot € 1.500 als oninbaar beschouwd en worden voor bedragen tot € 1.000 geen beslagopdrachten meer gegeven. Volgens de staatssecretaris is die informatie niet juist en worden als betaling uitblijft dwangmaatregelen getroffen. Wel moet de belastingdienst keuzes maken voor de inzet van invorderingsinstrumenten. Deurwaarders worden gebruikt bij de...

Lees meer

Belang bij beroep tegen voorlopige aanslag

Vooruitlopend op een definitieve aanslag kan de inspecteur een of meerdere voorlopige aanslagen opleggen. Op die manier wordt als het ware een voorschot genomen op de definitieve aanslag. De voorlopige aanslagen worden als vooruitbetaling verrekend met de definitieve aanslag. Zowel tegen de definitieve aanslag als tegen een voorlopige aanslag kan bezwaar en beroep worden aangetekend. De mogelijkheid om bezwaar en beroep tegen een voorlopige aanslag in te stellen is niet...

Lees meer

Vergoeding voor geldlening belast

Onder de Wet IB 1964 waren inkomsten uit vermogen progressief belast. Rente als vergoeding voor een geldlening is een vorm van inkomsten uit vermogen. De rente hoeft niet in een vast percentage van de hoofdsom te worden uitgedrukt. De vergoeding voor het ter beschikking stellen van een geldbedrag kan ook bestaan uit een aandeel in de waardestijging van een goed. Een aantal geldschieters van een betaald voetbalorganisatie bedong als rendement...

Lees meer

Terugwerkende kracht

De staatssecretaris van Financiën heeft twee besluiten over ondernemerschap in de inkomstenbelasting samengevoegd en geactualiseerd. Het besluit heeft betrekking op de terugwerkende kracht bij het aangaan van een personenvennootschap. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1997 bepaald dat een maatschaps- of vennootschapsovereenkomst tussen echtgenoten in de regel geen terugwerkende kracht kent. Om praktische redenen heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat een schriftelijke personenvennootschapsovereenkomst maximaal negen maanden mag terugwerken in...

Lees meer