Nieuws

Period: 201001

Selected: 201001

Remove selection(s)

Gebruikelijk loon binnen concern

Wie werkzaamheden verricht voor de BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de gebruikelijkloonregeling. In concernsituaties moet de gebruikelijkloonregeling per dienstbetrekking worden toegepast. Een dga die zowel voor de beheermaatschappij als voor de werkmaatschappij werkte, moest voor beide dienstbetrekkingen tenminste een gebruikelijk loon verdienen. De werkzaamheden voor de beheermaatschappij waren echter van ondergeschikte aard en beperkt in omvang. De rechtbank beperkte het gebruikelijk loon tot een bedrag van...

Lees meer

Kamervragen eerder pensioen

In de Tweede Kamer is gevraagd of het volgens het wetsvoorstel waarin de AOW-leeftijd wordt verhoogd mogelijk blijft om bij cao afspraken te maken over pensionering op 62-jarige leeftijd. De minister van Financiën heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Wel kunnen er gevolgen zijn voor de hoogte van de uitkering of van de premies die nodig zijn voor de financiering van het vervroegde pensioen. Uiteraard moet de pensioenregeling binnen de geldende...

Lees meer

Toepassing landbouwvrijstelling

De winst die door een ondernemer wordt behaald met de verkoop van landbouwgrond is ten dele vrijgesteld. Deze landbouwvrijstelling houdt in, dat de waardeverandering van de grond bij voortgezette agrarische bestemming (de WEVAB) niet is belast. Andere waardeveranderingen, bijvoorbeeld door gewijzigde bestemming van de grond of door verbetering, zijn wel belast. Een melkveehouder verkocht in 1996 een perceel grasland, dat pas in 2002 werd geleverd. De vraag was of de...

Lees meer

Vrijval terugbetalingsverplichting

Een BV had een in 1995 door het ministerie van Economische Zaken verstrekt technisch ontwikkelingskrediet als schuld op haar balans opgenomen. Volgens de kredietovereenkomst hoefde het krediet niet te worden terugbetaald voor zover het na 10 jaar nog niet was afgelost. In een beschikking van 2006 deelde SenterNovem mee dat de BV aan alle verplichtingen uit de kredietovereenkomst had voldaan, dat de overeenkomst was beëindigd en dat het per 31 mei...

Lees meer

Schorsing werknemer

Een werkgever kan een werknemer schorsen. Dat houdt in dat de werkgever de werknemer tijdelijk verbiedt om zijn werkzaamheden te verrichten. Schorsing is geen maatregel die in de wet is opgenomen en uitgewerkt. De rechtmatigheid van een schorsing wordt getoetst aan de beginselen van goed werkgeverschap. Een werknemer heeft recht op (weder)tewerkstelling, tenzij de werkgever aannemelijk maakt dat hij een redelijke grond voor de schorsing heeft of indien de wedertewerkstelling...

Lees meer

Vermogen in stichting particulier fonds

Het vermogen van een particulier, voor zover dat niet is toe te rekenen aan box 1 of box 2, is in box 3 belast. Na het overlijden gaat het vermogen over op de erfgenamen, die over hun aandeel in de verkrijging erfbelasting moeten betalen. Ter voorkoming van belastingheffing zowel bij leven als bij overlijden zoeken veel mensen naar wegen om het vermogen over te hevelen naar een ander, zonder de...

Lees meer

Verkrijging pleegouderschap niet gelijk aan adoptie

De kosten van adoptie door een belastingplichtige of zijn partner zijn als buitengewone uitgaven aftrekbaar. Welke kosten in verband met adoptie aftrekbaar zijn is vastgelegd in de Wet IB 2001 en de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Andere kosten dan daar genoemd zijn niet aftrekbaar. Ook uit de jurisprudentie blijkt dat de regeling restrictief wordt uitgelegd. De kosten voor een procedure tot het verkrijgen van pleegouderschap zijn als zodanig niet aftrekbaar. Deze...

Lees meer

Onredelijk korte termijn voor herstel verzuim

De Rechtbank Haarlem bood de indiener van een beroepschrift de gelegenheid om binnen één week aan te voeren waarom de inspecteur zijn bezwaarschrift ten onrechte niet-ontvankelijk had verklaard. De rechtbank ontving twee weken later een brief waarin de belanghebbende zijn beroepschrift aanvulde. De rechtbank liet deze brief buiten beschouwing omdat hij te laat was ontvangen en verklaarde het beroep ongegrond. Het daartegen gedane verzet verklaarde de rechtbank ongegrond omdat de...

Lees meer

Geen dienstbetrekking voor vrijwilligers

Het Burgerlijk Wetboek bevat een definitie van de arbeidsovereenkomst. Dat is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Essentieel voor een dienstbetrekking zijn de volgende drie elementen: a. de verplichting van de werknemer tot het persoonlijk verrichten van arbeid; b. de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer; c. de verplichting van de werkgever om loon te betalen.

Lees meer

Geen aanloopverlies voor ter beschikking gesteld pand

De Wet IB 2001 bevat een bepaling die het mogelijk maakt dat een ondernemer zogenaamde aanloopkosten van zijn onderneming alsnog in aftrek brengt op zijn inkomen. Aanloopkosten zijn kosten en lasten die zijn gemaakt in de vijf jaren voorafgaand aan het ondernemerschap en die verband houden met het starten van de onderneming. Uiteraard mogen deze kosten niet eerder ten laste van het inkomen uit werk en woning zijn gebracht. Deze...

Lees meer