Nieuws

Period: 201001

Selected: 201001

Remove selection(s)

Aanvang terbeschikkingstelling

Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een "eigen" BV is een uitbreiding van het begrip werkzaamheid. Voor toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling is cruciaal dat feitelijk vermogen beschikbaar wordt gesteld. De vraag is op welk moment de terbeschikkingstelling aanvangt. Voor ondernemers geldt dat ook de voorbereidingsfase al meetelt, zelfs als de uiteindelijke materiële onderneming nooit tot stand komt. Dat betekent dat de in de voorbereidingsfase gemaakte kosten aftrekbaar zijn. De...

Lees meer

Vrijval terugbetalingsverplichting

Een BV had een in 1995 door het ministerie van Economische Zaken verstrekt technisch ontwikkelingskrediet als schuld op haar balans opgenomen. Volgens de kredietovereenkomst hoefde het krediet niet te worden terugbetaald voor zover het na 10 jaar nog niet was afgelost. In een beschikking van 2006 deelde SenterNovem mee dat de BV aan alle verplichtingen uit de kredietovereenkomst had voldaan, dat de overeenkomst was beëindigd en dat het per 31 mei...

Lees meer

Verschoonbaarheid termijnoverschrijding

Een beroepschrift dat na afloop van de geldende termijn is ingediend is niet-ontvankelijk tenzij de indiener van het beroepschrift niet in verzuim is geweest. Dat doet zich voor als de indiener buiten zijn schuld met vertraging kennis heeft genomen van de uitspraak en daardoor het beroepschrift pas na het verstrijken van de termijn, maar zo spoedig als redelijkerwijs kon worden verlangd, heeft ingediend. Wat bij overschrijding van de beroepstermijn kan...

Lees meer

Onredelijk korte termijn voor herstel verzuim

De Rechtbank Haarlem bood de indiener van een beroepschrift de gelegenheid om binnen één week aan te voeren waarom de inspecteur zijn bezwaarschrift ten onrechte niet-ontvankelijk had verklaard. De rechtbank ontving twee weken later een brief waarin de belanghebbende zijn beroepschrift aanvulde. De rechtbank liet deze brief buiten beschouwing omdat hij te laat was ontvangen en verklaarde het beroep ongegrond. Het daartegen gedane verzet verklaarde de rechtbank ongegrond omdat de...

Lees meer

Optie op ter beschikking gesteld pand

Het rendabel maken van vermogensbestanddelen door ze, al dan niet tegen vergoeding, ter beschikking te stellen aan een BV waarin de eigenaar van de vermogensbestanddelen een aanmerkelijk belang heeft, is belast in box 1 als resultaat uit werkzaamheid. De winst die wordt behaald met de verkoop van een ter beschikking gesteld vermogensbestanddeel is onderdeel van het resultaat van de werkzaamheid. Het verlenen van een koopoptie op een dergelijk vermogensbestanddeel is...

Lees meer

Verkrijging pleegouderschap niet gelijk aan adoptie

De kosten van adoptie door een belastingplichtige of zijn partner zijn als buitengewone uitgaven aftrekbaar. Welke kosten in verband met adoptie aftrekbaar zijn is vastgelegd in de Wet IB 2001 en de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Andere kosten dan daar genoemd zijn niet aftrekbaar. Ook uit de jurisprudentie blijkt dat de regeling restrictief wordt uitgelegd. De kosten voor een procedure tot het verkrijgen van pleegouderschap zijn als zodanig niet aftrekbaar. Deze...

Lees meer

WOZ-waarde woning met gebreken

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Bosch over de WOZ-waarde van een woning met bouwtechnische gebreken vernietigd. Het hof stelde eerst vast dat de heffingsambtenaar van de gemeente niet aannemelijk wist te maken dat hij in zijn taxatie voldoende rekening had gehouden met de gebreken van de woning. Vervolgens oordeelde het hof dat ook de woningeigenaar de door hem verdedigde waarde niet aannemelijk wist te maken. Het...

Lees meer

Voorziening seniorenverlofregeling

Een werkgever voerde in 1999 een seniorenverlofregeling in. Doel van deze regeling was enerzijds oudere werknemers langer in dienst te houden en anderzijds rekening te houden met afnemende arbeidsprestaties en de moeite om bij te blijven. De regeling hield in dat werknemers vanaf de leeftijd van 60 jaar de mogelijkheid hadden om minder te gaan werken met inlevering van 50% van het voor de arbeidstijdverkorting geldende salaris. De werkgever wilde...

Lees meer

Waarderingstijdstip aandelen

Successierecht (tegenwoordig erfbelasting) wordt geheven van de waarde van alles wat krachtens erfrecht wordt verkregen. Een verkrijging krachtens erfrecht vindt plaats op het moment van overlijden van de erflater. Effecten die tot een nalatenschap behoren moeten op de waarde in het economische verkeer worden gesteld. Voor effecten die voorkomen in de zogenaamde prijscourant gold als waarde in het economische verkeer de notering in de prijscourant van de week van overlijden.

Lees meer

Gebruikelijk loon binnen concern

Wie werkzaamheden verricht voor de BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, valt onder de gebruikelijkloonregeling. In concernsituaties moet de gebruikelijkloonregeling per dienstbetrekking worden toegepast. Een dga die zowel voor de beheermaatschappij als voor de werkmaatschappij werkte, moest voor beide dienstbetrekkingen tenminste een gebruikelijk loon verdienen. De werkzaamheden voor de beheermaatschappij waren echter van ondergeschikte aard en beperkt in omvang. De rechtbank beperkte het gebruikelijk loon tot een bedrag van...

Lees meer