Nieuws

Period: 201001

Selected: 201001

Remove selection(s)

Aanvang terbeschikkingstelling

Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een "eigen" BV is een uitbreiding van het begrip werkzaamheid. Voor toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling is cruciaal dat feitelijk vermogen beschikbaar wordt gesteld. De vraag is op welk moment de terbeschikkingstelling aanvangt. Voor ondernemers geldt dat ook de voorbereidingsfase al meetelt, zelfs als de uiteindelijke materiële onderneming nooit tot stand komt. Dat betekent dat de in de voorbereidingsfase gemaakte kosten aftrekbaar zijn. De...

Lees meer

Vrijval terugbetalingsverplichting

Een BV had een in 1995 door het ministerie van Economische Zaken verstrekt technisch ontwikkelingskrediet als schuld op haar balans opgenomen. Volgens de kredietovereenkomst hoefde het krediet niet te worden terugbetaald voor zover het na 10 jaar nog niet was afgelost. In een beschikking van 2006 deelde SenterNovem mee dat de BV aan alle verplichtingen uit de kredietovereenkomst had voldaan, dat de overeenkomst was beëindigd en dat het per 31 mei...

Lees meer

Directe brutering naheffing premies werknemersverzekeringen

Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan slechts in een beperkt aantal gevallen beroep in cassatie worden ingesteld. Een van deze gevallen had betrekking op een naheffing voor de premies werknemersverzekeringen die door het UWV naar aanleiding van een door de FIOD-ECD ingesteld strafrechtelijk onderzoek werd opgelegd. Het ging om door een werkgever betaalde zwarte lonen. Bij het vaststellen bruteerde het UWV de niet aangegeven lonen. Het bruteren...

Lees meer

Onredelijk korte termijn voor herstel verzuim

De Rechtbank Haarlem bood de indiener van een beroepschrift de gelegenheid om binnen één week aan te voeren waarom de inspecteur zijn bezwaarschrift ten onrechte niet-ontvankelijk had verklaard. De rechtbank ontving twee weken later een brief waarin de belanghebbende zijn beroepschrift aanvulde. De rechtbank liet deze brief buiten beschouwing omdat hij te laat was ontvangen en verklaarde het beroep ongegrond. Het daartegen gedane verzet verklaarde de rechtbank ongegrond omdat de...

Lees meer

Verkrijging pleegouderschap niet gelijk aan adoptie

De kosten van adoptie door een belastingplichtige of zijn partner zijn als buitengewone uitgaven aftrekbaar. Welke kosten in verband met adoptie aftrekbaar zijn is vastgelegd in de Wet IB 2001 en de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001. Andere kosten dan daar genoemd zijn niet aftrekbaar. Ook uit de jurisprudentie blijkt dat de regeling restrictief wordt uitgelegd. De kosten voor een procedure tot het verkrijgen van pleegouderschap zijn als zodanig niet aftrekbaar. Deze...

Lees meer

Geen dienstbetrekking voor vrijwilligers

Het Burgerlijk Wetboek bevat een definitie van de arbeidsovereenkomst. Dat is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Essentieel voor een dienstbetrekking zijn de volgende drie elementen: a. de verplichting van de werknemer tot het persoonlijk verrichten van arbeid; b. de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer; c. de verplichting van de werkgever om loon te betalen.

Lees meer

Lijfrentepremie via rekening-courant

Premies voor een lijfrenteverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. De voorwaarden hebben betrekking op de aard en de vorm van de verzekering en op de aanwezigheid van een pensioentekort. Als aan deze voorwaarden is voldaan is de premie tot zekere bedragen aftrekbaar, mits deze tijdig is betaald. De directeur en enig aandeelhouder van een BV liet de BV de premies voor zijn lijfrenteverzekering betalen aan de verzekeringsmaatschappij. De...

Lees meer

Beleid gebaseerd op onjuiste rechtsopvatting

De kosten die een werknemer maakt in de uitoefening van zijn dienstbetrekking zijn sinds de invoering van de Wet IB 2001 niet meer aftrekbaar. De belastingdienst voerde tot en met 2005 als beleid dat wethouders en gedeputeerden wel recht hadden op aftrek van hun beroepskosten. Dit beleid was gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat wethouders en gedeputeerden geen werknemers zijn. Wethouders en gedeputeerden hebben echter sinds maart 2002 respectievelijk sinds...

Lees meer

Waarderingstijdstip aandelen

Successierecht (tegenwoordig erfbelasting) wordt geheven van de waarde van alles wat krachtens erfrecht wordt verkregen. Een verkrijging krachtens erfrecht vindt plaats op het moment van overlijden van de erflater. Effecten die tot een nalatenschap behoren moeten op de waarde in het economische verkeer worden gesteld. Voor effecten die voorkomen in de zogenaamde prijscourant gold als waarde in het economische verkeer de notering in de prijscourant van de week van overlijden.

Lees meer

Toepassing landbouwvrijstelling

De winst die door een ondernemer wordt behaald met de verkoop van landbouwgrond is ten dele vrijgesteld. Deze landbouwvrijstelling houdt in, dat de waardeverandering van de grond bij voortgezette agrarische bestemming (de WEVAB) niet is belast. Andere waardeveranderingen, bijvoorbeeld door gewijzigde bestemming van de grond of door verbetering, zijn wel belast. Een melkveehouder verkocht in 1996 een perceel grasland, dat pas in 2002 werd geleverd. De vraag was of de...

Lees meer