Nieuws

Period: 201001

Selected: 201001

Remove selection(s)

Meerdere verzuimboetes bij een naheffingsaanslag

Het niet of te laat betalen van belasting die op aangifte moet worden afgedragen is een verzuim waarvoor de belastingdienst een boete kan opleggen. Per aangiftetijdvak waarvoor de belasting niet of te laat is betaald kan een afzonderlijke boete worden opgelegd. Dat kan ook wanneer de inspecteur één naheffingsaanslag oplegt die betrekking heeft op meerdere aangiftetijdvakken waarover niet of te laat is betaald. Dat in de wet is bepaald dat...

Lees meer

Onterechte vervangingsreserve

Een fout die in een eerder jaar is gemaakt bij de vaststelling van het vermogen van een onderneming kan met toepassing van de foutenleer in een later jaar worden hersteld als herstel niet meer mogelijk is in het jaar waarin de fout is ontstaan. Toepassing van de foutenleer houdt in dat het beginvermogen van een jaar wordt gesteld op het eindvermogen van het voorafgaande jaar indien bij verbetering van de...

Lees meer

WOZ-waarde woning met gebreken

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Bosch over de WOZ-waarde van een woning met bouwtechnische gebreken vernietigd. Het hof stelde eerst vast dat de heffingsambtenaar van de gemeente niet aannemelijk wist te maken dat hij in zijn taxatie voldoende rekening had gehouden met de gebreken van de woning. Vervolgens oordeelde het hof dat ook de woningeigenaar de door hem verdedigde waarde niet aannemelijk wist te maken. Het...

Lees meer

Beleid gebaseerd op onjuiste rechtsopvatting

De kosten die een werknemer maakt in de uitoefening van zijn dienstbetrekking zijn sinds de invoering van de Wet IB 2001 niet meer aftrekbaar. De belastingdienst voerde tot en met 2005 als beleid dat wethouders en gedeputeerden wel recht hadden op aftrek van hun beroepskosten. Dit beleid was gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat wethouders en gedeputeerden geen werknemers zijn. Wethouders en gedeputeerden hebben echter sinds maart 2002 respectievelijk sinds...

Lees meer

Directe brutering naheffing premies werknemersverzekeringen

Tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep kan slechts in een beperkt aantal gevallen beroep in cassatie worden ingesteld. Een van deze gevallen had betrekking op een naheffing voor de premies werknemersverzekeringen die door het UWV naar aanleiding van een door de FIOD-ECD ingesteld strafrechtelijk onderzoek werd opgelegd. Het ging om door een werkgever betaalde zwarte lonen. Bij het vaststellen bruteerde het UWV de niet aangegeven lonen. Het bruteren...

Lees meer

Verschoonbaarheid termijnoverschrijding

Een beroepschrift dat na afloop van de geldende termijn is ingediend is niet-ontvankelijk tenzij de indiener van het beroepschrift niet in verzuim is geweest. Dat doet zich voor als de indiener buiten zijn schuld met vertraging kennis heeft genomen van de uitspraak en daardoor het beroepschrift pas na het verstrijken van de termijn, maar zo spoedig als redelijkerwijs kon worden verlangd, heeft ingediend. Wat bij overschrijding van de beroepstermijn kan...

Lees meer

Schending concurrentiebeding

Vooral bij zogenaamde sleutelfunctionarissen is het opnemen van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst zeer gebruikelijk. Een concurrentiebeding verbiedt in zijn gebruikelijke vorm de werknemer gedurende een zekere periode na het beëindigen van de dienstbetrekking voor een concurrent van de huidige werkgever te werken of de werkgever zelf concurrentie aan te doen. Het concurrentiebeding beperkt een werknemer na de beëindiging van zijn dienstbetrekking in zijn mogelijkheden om elders te werken. Daarom...

Lees meer

Lijfrentepremie via rekening-courant

Premies voor een lijfrenteverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. De voorwaarden hebben betrekking op de aard en de vorm van de verzekering en op de aanwezigheid van een pensioentekort. Als aan deze voorwaarden is voldaan is de premie tot zekere bedragen aftrekbaar, mits deze tijdig is betaald. De directeur en enig aandeelhouder van een BV liet de BV de premies voor zijn lijfrenteverzekering betalen aan de verzekeringsmaatschappij. De...

Lees meer

Voorziening seniorenverlofregeling

Een werkgever voerde in 1999 een seniorenverlofregeling in. Doel van deze regeling was enerzijds oudere werknemers langer in dienst te houden en anderzijds rekening te houden met afnemende arbeidsprestaties en de moeite om bij te blijven. De regeling hield in dat werknemers vanaf de leeftijd van 60 jaar de mogelijkheid hadden om minder te gaan werken met inlevering van 50% van het voor de arbeidstijdverkorting geldende salaris. De werkgever wilde...

Lees meer

Waarderingstijdstip aandelen

Successierecht (tegenwoordig erfbelasting) wordt geheven van de waarde van alles wat krachtens erfrecht wordt verkregen. Een verkrijging krachtens erfrecht vindt plaats op het moment van overlijden van de erflater. Effecten die tot een nalatenschap behoren moeten op de waarde in het economische verkeer worden gesteld. Voor effecten die voorkomen in de zogenaamde prijscourant gold als waarde in het economische verkeer de notering in de prijscourant van de week van overlijden.

Lees meer