Nieuws

Period: 201001

Selected: 201001

Remove selection(s)

Waarderingstijdstip aandelen

Successierecht (tegenwoordig erfbelasting) wordt geheven van de waarde van alles wat krachtens erfrecht wordt verkregen. Een verkrijging krachtens erfrecht vindt plaats op het moment van overlijden van de erflater. Effecten die tot een nalatenschap behoren moeten op de waarde in het economische verkeer worden gesteld. Voor effecten die voorkomen in de zogenaamde prijscourant gold als waarde in het economische verkeer de notering in de prijscourant van de week van overlijden.

Lees meer

Onredelijk korte termijn voor herstel verzuim

De Rechtbank Haarlem bood de indiener van een beroepschrift de gelegenheid om binnen één week aan te voeren waarom de inspecteur zijn bezwaarschrift ten onrechte niet-ontvankelijk had verklaard. De rechtbank ontving twee weken later een brief waarin de belanghebbende zijn beroepschrift aanvulde. De rechtbank liet deze brief buiten beschouwing omdat hij te laat was ontvangen en verklaarde het beroep ongegrond. Het daartegen gedane verzet verklaarde de rechtbank ongegrond omdat de...

Lees meer

Geen dienstbetrekking voor vrijwilligers

Het Burgerlijk Wetboek bevat een definitie van de arbeidsovereenkomst. Dat is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Essentieel voor een dienstbetrekking zijn de volgende drie elementen: a. de verplichting van de werknemer tot het persoonlijk verrichten van arbeid; b. de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer; c. de verplichting van de werkgever om loon te betalen.

Lees meer

Beleid gebaseerd op onjuiste rechtsopvatting

De kosten die een werknemer maakt in de uitoefening van zijn dienstbetrekking zijn sinds de invoering van de Wet IB 2001 niet meer aftrekbaar. De belastingdienst voerde tot en met 2005 als beleid dat wethouders en gedeputeerden wel recht hadden op aftrek van hun beroepskosten. Dit beleid was gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat wethouders en gedeputeerden geen werknemers zijn. Wethouders en gedeputeerden hebben echter sinds maart 2002 respectievelijk sinds...

Lees meer

Vermogen in stichting particulier fonds

Het vermogen van een particulier, voor zover dat niet is toe te rekenen aan box 1 of box 2, is in box 3 belast. Na het overlijden gaat het vermogen over op de erfgenamen, die over hun aandeel in de verkrijging erfbelasting moeten betalen. Ter voorkoming van belastingheffing zowel bij leven als bij overlijden zoeken veel mensen naar wegen om het vermogen over te hevelen naar een ander, zonder de...

Lees meer

Kamervragen eerder pensioen

In de Tweede Kamer is gevraagd of het volgens het wetsvoorstel waarin de AOW-leeftijd wordt verhoogd mogelijk blijft om bij cao afspraken te maken over pensionering op 62-jarige leeftijd. De minister van Financiën heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Wel kunnen er gevolgen zijn voor de hoogte van de uitkering of van de premies die nodig zijn voor de financiering van het vervroegde pensioen. Uiteraard moet de pensioenregeling binnen de geldende...

Lees meer

WOZ-waarde woning met gebreken

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Bosch over de WOZ-waarde van een woning met bouwtechnische gebreken vernietigd. Het hof stelde eerst vast dat de heffingsambtenaar van de gemeente niet aannemelijk wist te maken dat hij in zijn taxatie voldoende rekening had gehouden met de gebreken van de woning. Vervolgens oordeelde het hof dat ook de woningeigenaar de door hem verdedigde waarde niet aannemelijk wist te maken. Het...

Lees meer

Lijfrentepremie via rekening-courant

Premies voor een lijfrenteverzekering zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. De voorwaarden hebben betrekking op de aard en de vorm van de verzekering en op de aanwezigheid van een pensioentekort. Als aan deze voorwaarden is voldaan is de premie tot zekere bedragen aftrekbaar, mits deze tijdig is betaald. De directeur en enig aandeelhouder van een BV liet de BV de premies voor zijn lijfrenteverzekering betalen aan de verzekeringsmaatschappij. De...

Lees meer

Voorziening seniorenverlofregeling

Een werkgever voerde in 1999 een seniorenverlofregeling in. Doel van deze regeling was enerzijds oudere werknemers langer in dienst te houden en anderzijds rekening te houden met afnemende arbeidsprestaties en de moeite om bij te blijven. De regeling hield in dat werknemers vanaf de leeftijd van 60 jaar de mogelijkheid hadden om minder te gaan werken met inlevering van 50% van het voor de arbeidstijdverkorting geldende salaris. De werkgever wilde...

Lees meer

Optie op ter beschikking gesteld pand

Het rendabel maken van vermogensbestanddelen door ze, al dan niet tegen vergoeding, ter beschikking te stellen aan een BV waarin de eigenaar van de vermogensbestanddelen een aanmerkelijk belang heeft, is belast in box 1 als resultaat uit werkzaamheid. De winst die wordt behaald met de verkoop van een ter beschikking gesteld vermogensbestanddeel is onderdeel van het resultaat van de werkzaamheid. Het verlenen van een koopoptie op een dergelijk vermogensbestanddeel is...

Lees meer