Nieuws

Period: 200912

Selected: 200912

Remove selection(s)

Tariefaanpassing 2002 niet discriminerend

Voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2002 is het vennootschapsbelastingtarief verlaagd van 35% naar 34,5%. Het tariefopstapje over de eerste € 22.689 is van 30% verlaagd naar 29%. Bij boekjaren die niet gelijklopen met het kalenderjaar gold de tariefsverlaging niet per 1 januari maar pas met ingang van het nieuwe boekjaar. Volgens de rechtbank Haarlem hield deze aanpassing een ongelijke behandeling van gelijke gevallen in. Ongelijke behandeling...

Lees meer

Motivering beroepschrift

De wet stelt aan een beroepschrift de eis dat het is gemotiveerd. Wanneer iemand een beroepschrift indient bij de rechtbank zonder motivering, wijst de griffier hem erop dat het beroepschrift moet worden aangevuld omdat het anders niet-ontvankelijk verklaard kan worden. De rechtbank Den Haag verklaarde het door iemand ingestelde beroep niet-ontvankelijk omdat hij zijn beroepschrift niet motiveerde. De belanghebbende tekende verzet aan tegen de beslissing van de rechtbank. De rechtbank...

Lees meer

Kamervragen over investeren in schepen

Naar aanleiding van een aflevering van het TV-programma Radar over het investeren in schepen zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. Anders dan de vragensteller meende had het programma geen betrekking op de scheepvaart-CV’s, maar op scheepvaartmaatschappen. In zijn antwoord geeft de staatssecretaris een voorbeeld, waar een participant voor € 25.000 deelneemt in een scheepvaartmaatschap. De eigen inleg (deelname in het eigen vermogen) bedroeg €...

Lees meer

Verrekenbeding en terbeschikkingstellingsregeling

Een echtpaar had in de huwelijkse voorwaarden opgenomen dat er behalve de gemeenschappelijke inboedel geen enkele goederengemeenschap tussen hen kon bestaan. Verder hadden zij een verrekenbeding opgenomen voor de inkomsten. Verrekening heeft echter nooit plaatsgevonden. Een van de echtgenoten kreeg een erfenis waartoe een pakket aanmerkelijk belangaandelen behoorde. Na de verkoop van deze aandelen werd de verkoopopbrengst uitgeleend aan vennootschappen waarvan de andere echtgenoot aandeelhouder was. Deze echtgenoot wilde de...

Lees meer

Vrijstelling voor farmaceutische stoffen

Bij de invoer van goederen moeten douanerechten worden betaald. Voor bepaalde farmaceutische stoffen geldt een vrijstelling van douanerechten. Niet duidelijk is of de vrijstelling van douanerechten is beperkt tot deze stoffen in zuivere vorm. De vraag is of deze beperking geldt bij de toepassing van de vrijstelling. Mogen andere stoffen aan de farmaceutische werkzame stof worden toegevoegd zonder gevaar voor de vrijstelling? Is de toevoeging van andere stoffen alleen toegestaan...

Lees meer

Toerekening betaling aan rente en belasting

Wanneer een belastingaanslag niet tijdig wordt betaald, is invorderingsrente verschuldigd. Iedere betaling op een aanslag wordt gesplitst in een bedrag aan invorderingsrente en een belastingbedrag, dat wordt afgeboekt van het op de aanslag openstaande bedrag. De methodiek is uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De ontvanger van de belastingdienst hanteerde deze systematiek bij deelbetalingen op een aantal openstaande belastingschulden. De bedragen die de ontvanger als invorderingsrente aanmerkte werden bij beschikking...

Lees meer

Bijstandsuitkeringen per 1 januari 2010

De bijstandsuitkeringen zijn gekoppeld aan de hoogte van het wettelijk minimumloon. Omdat het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2010, gaan ook de bijstandsuitkeringen omhoog. Ook de uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK) stijgen. De bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden tussen 27 en 65 jaar bedraagt met ingang van 1 januari € 1.299,04 netto per maand, inclusief vakantiegeld. De bijstandsuitkering voor alleenstaanden tussen...

Lees meer

Aanslag niet bekend gemaakt aan ontbonden BV

Bedrijven die gebruik maken van de diensten van personeel van andere werkgevers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de loonbelasting en premieheffing en de omzetbelasting van die andere werkgevers, wanneer deze de belasting niet betalen. Een tomatenkwekerij maakte in 1998 gebruik van de diensten van werknemers van een BV. Deze BV werd op 4 september 2002 ontbonden en hield op dezelfde dag op te bestaan. Naar aanleiding van een in 2000...

Lees meer

Buitenlandse samenwerkingsverbanden

De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd waarin is aangegeven hoe van buitenlandse samenwerkingsverbanden en buitenlandse rechtsvormen voor de Nederlandse belastingheffing wordt beoordeeld of zij fiscaal transparant of een zelfstandig lichaam zijn. Als een lichaam transparant is, betekent dit dat het samenwerkingsverband zelf niet belastingplichtig is maar dat de resultaten worden toegerekend aan de deelnemers in het samenwerkingsverband. Kapitaalvennootschappen zijn voor de Nederlandse belastingheffing per definitie niet-transparant. Personenvennootschappen...

Lees meer

Ongemotiveerd cassatieberoep

Wanneer een beroepschrift dat is ingediend bij de rechtbank kennelijk niet ontvankelijk is kan de rechtbank met behulp van een verkorte procedure de niet-ontvankelijkheid uitspreken. Tegen een dergelijke uitspraak staat de mogelijkheid van verzet bij de rechtbank open. Tegen de uitspraak op het verzet van de rechtbank kan beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad. Ook een beroepschrift in cassatie moet voldoen aan de wettelijke eisen voor een...

Lees meer