Nieuws

Period: 200912

Selected: 200912

Remove selection(s)

Kamervragen over investeren in schepen

Naar aanleiding van een aflevering van het TV-programma Radar over het investeren in schepen zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. Anders dan de vragensteller meende had het programma geen betrekking op de scheepvaart-CV’s, maar op scheepvaartmaatschappen. In zijn antwoord geeft de staatssecretaris een voorbeeld, waar een participant voor € 25.000 deelneemt in een scheepvaartmaatschap. De eigen inleg (deelname in het eigen vermogen) bedroeg €...

Lees meer

Gemengde verzekering bij eigen BV

De directeur en enig aandeelhouder van een BV sloot met de BV een zogenaamde gemengde levensverzekering, die recht gaf op een uitkering bij leven op einddatum en een uitkering bij eerder overlijden. De dga was de verzekerde. De dga en zijn echtgenote waren de verzekeringnemers. Zij waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Door de invoering van de terbeschikkingstellingsregeling per 1 januari 2001 vormde de...

Lees meer

Aanslag niet bekend gemaakt aan ontbonden BV

Bedrijven die gebruik maken van de diensten van personeel van andere werkgevers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de loonbelasting en premieheffing en de omzetbelasting van die andere werkgevers, wanneer deze de belasting niet betalen. Een tomatenkwekerij maakte in 1998 gebruik van de diensten van werknemers van een BV. Deze BV werd op 4 september 2002 ontbonden en hield op dezelfde dag op te bestaan. Naar aanleiding van een in 2000...

Lees meer

Belang bij beroep

De rechtbank verklaarde het beroep dat iemand had ingesteld tegen de uitspraak op een bezwaarschrift niet ontvankelijk wegens het ontbreken van belang. In hoger beroep oordeelde Hof Arnhem anders. De procedure had betrekking op een aanslag inkomstenbelasting. Deze aanslag was opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) van € 25.433. Bij een dergelijk inkomen moet belasting betaald worden en dus is het niet per definitie onmogelijk...

Lees meer

Buitenlandse samenwerkingsverbanden

De staatssecretaris van Financiën heeft een nieuw besluit gepubliceerd waarin is aangegeven hoe van buitenlandse samenwerkingsverbanden en buitenlandse rechtsvormen voor de Nederlandse belastingheffing wordt beoordeeld of zij fiscaal transparant of een zelfstandig lichaam zijn. Als een lichaam transparant is, betekent dit dat het samenwerkingsverband zelf niet belastingplichtig is maar dat de resultaten worden toegerekend aan de deelnemers in het samenwerkingsverband. Kapitaalvennootschappen zijn voor de Nederlandse belastingheffing per definitie niet-transparant. Personenvennootschappen...

Lees meer

Vrijstelling voor farmaceutische stoffen

Bij de invoer van goederen moeten douanerechten worden betaald. Voor bepaalde farmaceutische stoffen geldt een vrijstelling van douanerechten. Niet duidelijk is of de vrijstelling van douanerechten is beperkt tot deze stoffen in zuivere vorm. De vraag is of deze beperking geldt bij de toepassing van de vrijstelling. Mogen andere stoffen aan de farmaceutische werkzame stof worden toegevoegd zonder gevaar voor de vrijstelling? Is de toevoeging van andere stoffen alleen toegestaan...

Lees meer

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

De uitkeringen van diverse sociale verzekeringen gaan per 1 januari 2010 omhoog als gevolg van de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon. De sociale verzekeringsuitkeringen zijn daaraan gekoppeld. Het gaat om de uitkeringen AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong. Ook de premiepercentages worden per 1 januari 2010 aangepast. Werknemers betalen de premies voor de volksverzekeringen (AOW, ANW en AWBZ). Werkgevers betalen de premies voor de werknemersverzekeringen. Met ingang van...

Lees meer

Nieuw belastingverdrag Japan

Er komt een nieuw belastingverdrag met Japan. Het nieuwe belastingverdrag wordt in 2010 officieel ondertekend en gepubliceerd. Het nieuwe belastingverdrag moet vanaf 1 januari 2011 toegepast worden. De toegestane bronbelastingen op dividenden, interest en royalty’s zijn in het algemeen verlaagd. Overzicht bronbelastingen op dividenden, interest en royalty’s   Dividenden Interest Royalty’s Deelnemingsdividenden (deelnemingspercentage) Overig Huidige belastingverdrag

Lees meer

Contributie golfclub was loon voor dga

Contributies voor sportverenigingen en andere kosten van sportbeoefening die een werkgever betaalt voor zijn werknemers vormen loon. Hof Amsterdam heeft in 2004 geoordeeld dat de beoefening van sport en het lidmaatschap van een sportvereniging in het algemeen in de privésfeer thuis hoort. De uitspraak had betrekking op de golfsport, maar geldt ook voor andere sporten. De rechtbank Arnhem oordeelde onder verwijzing naar de uitspraak van hof Amsterdam dat de belastingdienst...

Lees meer

Aansprakelijkheid belastingschuld ontbonden BV

Een rechtspersoon blijft na zijn ontbinding voortbestaan totdat de vereffening van het vermogen is voltooid. Op dat moment houdt de rechtspersoon op te bestaan. De rechtspersoon herleeft als de rechtbank op verzoek de vereffening heropent. Uit rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat de inspecteur een aanslag kan opleggen aan een niet meer bestaande rechtspersoon. De invordering van aanslagen is opgedragen aan de ontvanger. Wanneer een belastingschuldige niet betaald heeft...

Lees meer