Nieuws

Period: 200912

Selected: 200912

Remove selection(s)

Motivering beroepschrift

De wet stelt aan een beroepschrift de eis dat het is gemotiveerd. Wanneer iemand een beroepschrift indient bij de rechtbank zonder motivering, wijst de griffier hem erop dat het beroepschrift moet worden aangevuld omdat het anders niet-ontvankelijk verklaard kan worden. De rechtbank Den Haag verklaarde het door iemand ingestelde beroep niet-ontvankelijk omdat hij zijn beroepschrift niet motiveerde. De belanghebbende tekende verzet aan tegen de beslissing van de rechtbank. De rechtbank...

Lees meer

Kamervragen ondernemingspensioenfondsen

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over een recent genomen besluit waarin de mogelijkheid wordt geboden om een voorziening te vormen voor nog te verrichten betalingen aan ondernemingspensioenfondsen met een dekkingsgraad van minder dan 105%. In dergelijke gevallen moet een pensioenfonds een kortetermijnherstelplan opstellen, waarin staat hoe het pensioenfonds binnen drie jaar weer gaat voldoen aan de vereiste dekkingsgraad. Bij ondernemingspensioenfondsen kunnen (extra) stortingen door de aangesloten werkgever(s) deel uitmaken...

Lees meer

Gemengde verzekering bij eigen BV

De directeur en enig aandeelhouder van een BV sloot met de BV een zogenaamde gemengde levensverzekering, die recht gaf op een uitkering bij leven op einddatum en een uitkering bij eerder overlijden. De dga was de verzekerde. De dga en zijn echtgenote waren de verzekeringnemers. Zij waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Door de invoering van de terbeschikkingstellingsregeling per 1 januari 2001 vormde de...

Lees meer

Toerekening betaling aan rente en belasting

Wanneer een belastingaanslag niet tijdig wordt betaald, is invorderingsrente verschuldigd. Iedere betaling op een aanslag wordt gesplitst in een bedrag aan invorderingsrente en een belastingbedrag, dat wordt afgeboekt van het op de aanslag openstaande bedrag. De methodiek is uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De ontvanger van de belastingdienst hanteerde deze systematiek bij deelbetalingen op een aantal openstaande belastingschulden. De bedragen die de ontvanger als invorderingsrente aanmerkte werden bij beschikking...

Lees meer

Ongemotiveerd cassatieberoep

Wanneer een beroepschrift dat is ingediend bij de rechtbank kennelijk niet ontvankelijk is kan de rechtbank met behulp van een verkorte procedure de niet-ontvankelijkheid uitspreken. Tegen een dergelijke uitspraak staat de mogelijkheid van verzet bij de rechtbank open. Tegen de uitspraak op het verzet van de rechtbank kan beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad. Ook een beroepschrift in cassatie moet voldoen aan de wettelijke eisen voor een...

Lees meer

Intrekking beleidsbesluiten

In verband met de wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal bestaande beleidsbesluiten ingetrokken.Het gaat om het besluit met nummer D4/8981 uit 1964 en het besluit met nummer 280-11466 uit 1980 over de toepassing van de fictiebepaling van artikel en aanzien van onroerende zaken, om een voorlichtend besluit uit 1982 met nummer 281-18943, om een besluit uit 2006, met nummer CPP2005/2748M over...

Lees meer

Belang bij beroep

De rechtbank verklaarde het beroep dat iemand had ingesteld tegen de uitspraak op een bezwaarschrift niet ontvankelijk wegens het ontbreken van belang. In hoger beroep oordeelde Hof Arnhem anders. De procedure had betrekking op een aanslag inkomstenbelasting. Deze aanslag was opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) van € 25.433. Bij een dergelijk inkomen moet belasting betaald worden en dus is het niet per definitie onmogelijk...

Lees meer

Verrekenbeding en terbeschikkingstellingsregeling

Een echtpaar had in de huwelijkse voorwaarden opgenomen dat er behalve de gemeenschappelijke inboedel geen enkele goederengemeenschap tussen hen kon bestaan. Verder hadden zij een verrekenbeding opgenomen voor de inkomsten. Verrekening heeft echter nooit plaatsgevonden. Een van de echtgenoten kreeg een erfenis waartoe een pakket aanmerkelijk belangaandelen behoorde. Na de verkoop van deze aandelen werd de verkoopopbrengst uitgeleend aan vennootschappen waarvan de andere echtgenoot aandeelhouder was. Deze echtgenoot wilde de...

Lees meer

Aansprakelijkheid belastingschuld ontbonden BV

Een rechtspersoon blijft na zijn ontbinding voortbestaan totdat de vereffening van het vermogen is voltooid. Op dat moment houdt de rechtspersoon op te bestaan. De rechtspersoon herleeft als de rechtbank op verzoek de vereffening heropent. Uit rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat de inspecteur een aanslag kan opleggen aan een niet meer bestaande rechtspersoon. De invordering van aanslagen is opgedragen aan de ontvanger. Wanneer een belastingschuldige niet betaald heeft...

Lees meer

Belastingplan 2010 aangenomen

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2010 aangenomen. De belangrijkste veranderingen zijn hieronder weergegeven. Particulieren • De aanschafbelasting van personenauto’s (BPM) wordt omgebouwd naar een belasting op uitstoot. Voor zuinige auto’s geldt een korting van € 750. Voor elektrische auto’s van de zaak is de bijtelling nihil.• In 2010 en 2011 mag voor een voormalige eigen woning na een periode van verhuur de hypotheekrente weer worden afgetrokken. Doorstromers mogen de rente over...

Lees meer