Nieuws

Period: 200912

Selected: 200912

Remove selection(s)

Kamervragen over investeren in schepen

Naar aanleiding van een aflevering van het TV-programma Radar over het investeren in schepen zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. Anders dan de vragensteller meende had het programma geen betrekking op de scheepvaart-CV’s, maar op scheepvaartmaatschappen. In zijn antwoord geeft de staatssecretaris een voorbeeld, waar een participant voor € 25.000 deelneemt in een scheepvaartmaatschap. De eigen inleg (deelname in het eigen vermogen) bedroeg €...

Lees meer

Bewijs indiening beroepschrift

De rechtbank Haarlem merkte een brief met dagtekening 6 november 2006, die volgens het ontvangststempel op 8 januari 2007 was ontvangen, aan als een beroepschrift. Het beroepschrift was gericht tegen een uitspraak van de inspecteur op een door de briefschrijver ingediend bezwaar tegen de hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2003. Op een kopie van deze uitspraak die bij de gedingstukken zat stond een stempelafdruk met de tekst: "Ontvangen...

Lees meer

Nieuw belastingverdrag Japan

Er komt een nieuw belastingverdrag met Japan. Het nieuwe belastingverdrag wordt in 2010 officieel ondertekend en gepubliceerd. Het nieuwe belastingverdrag moet vanaf 1 januari 2011 toegepast worden. De toegestane bronbelastingen op dividenden, interest en royalty’s zijn in het algemeen verlaagd. Overzicht bronbelastingen op dividenden, interest en royalty’s   Dividenden Interest Royalty’s Deelnemingsdividenden (deelnemingspercentage) Overig Huidige belastingverdrag

Lees meer

Belang bij beroep

De rechtbank verklaarde het beroep dat iemand had ingesteld tegen de uitspraak op een bezwaarschrift niet ontvankelijk wegens het ontbreken van belang. In hoger beroep oordeelde Hof Arnhem anders. De procedure had betrekking op een aanslag inkomstenbelasting. Deze aanslag was opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1) van € 25.433. Bij een dergelijk inkomen moet belasting betaald worden en dus is het niet per definitie onmogelijk...

Lees meer

Beleid ambtshalve teruggave

De staatssecretaris van Financiën heeft het beleid voor ambtshalve vermindering of teruggave van belasting gewijzigd en vereenvoudigd. De termijn waarbinnen iemand aanspraak kan maken op ambtshalve vermindering of teruggaaf voor aanslagbelastingen is vastgesteld op zeven jaar. Voor andere aangiftebelastingen dan de loonheffingen geldt de naheffingstermijn van vijf jaar. Voor de loonheffing geldt een termijn van zeven jaar. De inspecteur ontleent de bevoegdheid om ambtshalve vermindering te verlenen aan de Algemene...

Lees meer

Motivering beroepschrift

De wet stelt aan een beroepschrift de eis dat het is gemotiveerd. Wanneer iemand een beroepschrift indient bij de rechtbank zonder motivering, wijst de griffier hem erop dat het beroepschrift moet worden aangevuld omdat het anders niet-ontvankelijk verklaard kan worden. De rechtbank Den Haag verklaarde het door iemand ingestelde beroep niet-ontvankelijk omdat hij zijn beroepschrift niet motiveerde. De belanghebbende tekende verzet aan tegen de beslissing van de rechtbank. De rechtbank...

Lees meer

Bijstandsuitkeringen per 1 januari 2010

De bijstandsuitkeringen zijn gekoppeld aan de hoogte van het wettelijk minimumloon. Omdat het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2010, gaan ook de bijstandsuitkeringen omhoog. Ook de uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK) stijgen. De bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden tussen 27 en 65 jaar bedraagt met ingang van 1 januari € 1.299,04 netto per maand, inclusief vakantiegeld. De bijstandsuitkering voor alleenstaanden tussen...

Lees meer

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

De uitkeringen van diverse sociale verzekeringen gaan per 1 januari 2010 omhoog als gevolg van de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon. De sociale verzekeringsuitkeringen zijn daaraan gekoppeld. Het gaat om de uitkeringen AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong. Ook de premiepercentages worden per 1 januari 2010 aangepast. Werknemers betalen de premies voor de volksverzekeringen (AOW, ANW en AWBZ). Werkgevers betalen de premies voor de werknemersverzekeringen. Met ingang van...

Lees meer

Contributie golfclub was loon voor dga

Contributies voor sportverenigingen en andere kosten van sportbeoefening die een werkgever betaalt voor zijn werknemers vormen loon. Hof Amsterdam heeft in 2004 geoordeeld dat de beoefening van sport en het lidmaatschap van een sportvereniging in het algemeen in de privésfeer thuis hoort. De uitspraak had betrekking op de golfsport, maar geldt ook voor andere sporten. De rechtbank Arnhem oordeelde onder verwijzing naar de uitspraak van hof Amsterdam dat de belastingdienst...

Lees meer

Ongemotiveerd cassatieberoep

Wanneer een beroepschrift dat is ingediend bij de rechtbank kennelijk niet ontvankelijk is kan de rechtbank met behulp van een verkorte procedure de niet-ontvankelijkheid uitspreken. Tegen een dergelijke uitspraak staat de mogelijkheid van verzet bij de rechtbank open. Tegen de uitspraak op het verzet van de rechtbank kan beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad. Ook een beroepschrift in cassatie moet voldoen aan de wettelijke eisen voor een...

Lees meer