Nieuws

Period: 200912

Selected: 200912

Remove selection(s)

Kamervragen ondernemingspensioenfondsen

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over een recent genomen besluit waarin de mogelijkheid wordt geboden om een voorziening te vormen voor nog te verrichten betalingen aan ondernemingspensioenfondsen met een dekkingsgraad van minder dan 105%. In dergelijke gevallen moet een pensioenfonds een kortetermijnherstelplan opstellen, waarin staat hoe het pensioenfonds binnen drie jaar weer gaat voldoen aan de vereiste dekkingsgraad. Bij ondernemingspensioenfondsen kunnen (extra) stortingen door de aangesloten werkgever(s) deel uitmaken...

Lees meer

Belastingplan 2010 aangenomen

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2010 aangenomen. De belangrijkste veranderingen zijn hieronder weergegeven. Particulieren • De aanschafbelasting van personenauto’s (BPM) wordt omgebouwd naar een belasting op uitstoot. Voor zuinige auto’s geldt een korting van € 750. Voor elektrische auto’s van de zaak is de bijtelling nihil.• In 2010 en 2011 mag voor een voormalige eigen woning na een periode van verhuur de hypotheekrente weer worden afgetrokken. Doorstromers mogen de rente over...

Lees meer

Ongemotiveerd cassatieberoep

Wanneer een beroepschrift dat is ingediend bij de rechtbank kennelijk niet ontvankelijk is kan de rechtbank met behulp van een verkorte procedure de niet-ontvankelijkheid uitspreken. Tegen een dergelijke uitspraak staat de mogelijkheid van verzet bij de rechtbank open. Tegen de uitspraak op het verzet van de rechtbank kan beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad. Ook een beroepschrift in cassatie moet voldoen aan de wettelijke eisen voor een...

Lees meer

Intrekking beleidsbesluiten

In verband met de wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 heeft de staatssecretaris van Financiën een aantal bestaande beleidsbesluiten ingetrokken.Het gaat om het besluit met nummer D4/8981 uit 1964 en het besluit met nummer 280-11466 uit 1980 over de toepassing van de fictiebepaling van artikel en aanzien van onroerende zaken, om een voorlichtend besluit uit 1982 met nummer 281-18943, om een besluit uit 2006, met nummer CPP2005/2748M over...

Lees meer

Verrekenbeding en terbeschikkingstellingsregeling

Een echtpaar had in de huwelijkse voorwaarden opgenomen dat er behalve de gemeenschappelijke inboedel geen enkele goederengemeenschap tussen hen kon bestaan. Verder hadden zij een verrekenbeding opgenomen voor de inkomsten. Verrekening heeft echter nooit plaatsgevonden. Een van de echtgenoten kreeg een erfenis waartoe een pakket aanmerkelijk belangaandelen behoorde. Na de verkoop van deze aandelen werd de verkoopopbrengst uitgeleend aan vennootschappen waarvan de andere echtgenoot aandeelhouder was. Deze echtgenoot wilde de...

Lees meer

Nieuwe ANBI-regeling

Vooruitlopend op een besluit met het geactualiseerde beleid van Financiën over de giftenregeling en de aanmerking als ANBI heeft de staatssecretaris een besluit gepubliceerd met een nieuwe goedkeuring in verband met de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2010. Vanaf 1 januari 2008 moet een instelling als ANBI zijn aangemerkt voor de toepassing van de giftenaftrek in de Wet IB 2001 en de Wet Vpb 1969 en de vrijstellingen in de...

Lees meer

Vrijstelling voor farmaceutische stoffen

Bij de invoer van goederen moeten douanerechten worden betaald. Voor bepaalde farmaceutische stoffen geldt een vrijstelling van douanerechten. Niet duidelijk is of de vrijstelling van douanerechten is beperkt tot deze stoffen in zuivere vorm. De vraag is of deze beperking geldt bij de toepassing van de vrijstelling. Mogen andere stoffen aan de farmaceutische werkzame stof worden toegevoegd zonder gevaar voor de vrijstelling? Is de toevoeging van andere stoffen alleen toegestaan...

Lees meer

Tariefaanpassing 2002 niet discriminerend

Voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2002 is het vennootschapsbelastingtarief verlaagd van 35% naar 34,5%. Het tariefopstapje over de eerste € 22.689 is van 30% verlaagd naar 29%. Bij boekjaren die niet gelijklopen met het kalenderjaar gold de tariefsverlaging niet per 1 januari maar pas met ingang van het nieuwe boekjaar. Volgens de rechtbank Haarlem hield deze aanpassing een ongelijke behandeling van gelijke gevallen in. Ongelijke behandeling...

Lees meer

Contributie golfclub was loon voor dga

Contributies voor sportverenigingen en andere kosten van sportbeoefening die een werkgever betaalt voor zijn werknemers vormen loon. Hof Amsterdam heeft in 2004 geoordeeld dat de beoefening van sport en het lidmaatschap van een sportvereniging in het algemeen in de privésfeer thuis hoort. De uitspraak had betrekking op de golfsport, maar geldt ook voor andere sporten. De rechtbank Arnhem oordeelde onder verwijzing naar de uitspraak van hof Amsterdam dat de belastingdienst...

Lees meer

Vaststelling marktrente

De staatssecretaris van Financiën heeft het jaarlijkse besluit met de gegevens betreffende de marktrente gepubliceerd. Het besluit is bedoeld als handvat bij het bepalen van de rekenrente voor het berekenen van de contante waarde van renteloze verplichtingen. Langlopende renteloze verplichtingen moeten worden gewaardeerd met inachtneming van de op de balansdatum geldende marktrente voor langlopende leningen. “De” marktrente bestaat echter niet. De rente die onder het kopje “marktrente” is opgenomen, is...

Lees meer