Nieuws

Period: 200912

Selected: 200912

Remove selection(s)

Bewijs indiening beroepschrift

De rechtbank Haarlem merkte een brief met dagtekening 6 november 2006, die volgens het ontvangststempel op 8 januari 2007 was ontvangen, aan als een beroepschrift. Het beroepschrift was gericht tegen een uitspraak van de inspecteur op een door de briefschrijver ingediend bezwaar tegen de hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2003. Op een kopie van deze uitspraak die bij de gedingstukken zat stond een stempelafdruk met de tekst: "Ontvangen...

Lees meer

Nieuw belastingverdrag Japan

Er komt een nieuw belastingverdrag met Japan. Het nieuwe belastingverdrag wordt in 2010 officieel ondertekend en gepubliceerd. Het nieuwe belastingverdrag moet vanaf 1 januari 2011 toegepast worden. De toegestane bronbelastingen op dividenden, interest en royalty’s zijn in het algemeen verlaagd. Overzicht bronbelastingen op dividenden, interest en royalty’s   Dividenden Interest Royalty’s Deelnemingsdividenden (deelnemingspercentage) Overig Huidige belastingverdrag

Lees meer

Kamervragen over investeren in schepen

Naar aanleiding van een aflevering van het TV-programma Radar over het investeren in schepen zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. Anders dan de vragensteller meende had het programma geen betrekking op de scheepvaart-CV’s, maar op scheepvaartmaatschappen. In zijn antwoord geeft de staatssecretaris een voorbeeld, waar een participant voor € 25.000 deelneemt in een scheepvaartmaatschap. De eigen inleg (deelname in het eigen vermogen) bedroeg €...

Lees meer

Aansprakelijkheid belastingschuld ontbonden BV

Een rechtspersoon blijft na zijn ontbinding voortbestaan totdat de vereffening van het vermogen is voltooid. Op dat moment houdt de rechtspersoon op te bestaan. De rechtspersoon herleeft als de rechtbank op verzoek de vereffening heropent. Uit rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat de inspecteur een aanslag kan opleggen aan een niet meer bestaande rechtspersoon. De invordering van aanslagen is opgedragen aan de ontvanger. Wanneer een belastingschuldige niet betaald heeft...

Lees meer

Ongemotiveerd cassatieberoep

Wanneer een beroepschrift dat is ingediend bij de rechtbank kennelijk niet ontvankelijk is kan de rechtbank met behulp van een verkorte procedure de niet-ontvankelijkheid uitspreken. Tegen een dergelijke uitspraak staat de mogelijkheid van verzet bij de rechtbank open. Tegen de uitspraak op het verzet van de rechtbank kan beroep in cassatie worden ingesteld bij de Hoge Raad. Ook een beroepschrift in cassatie moet voldoen aan de wettelijke eisen voor een...

Lees meer

Belastingplan 2010 aangenomen

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2010 aangenomen. De belangrijkste veranderingen zijn hieronder weergegeven. Particulieren • De aanschafbelasting van personenauto’s (BPM) wordt omgebouwd naar een belasting op uitstoot. Voor zuinige auto’s geldt een korting van € 750. Voor elektrische auto’s van de zaak is de bijtelling nihil.• In 2010 en 2011 mag voor een voormalige eigen woning na een periode van verhuur de hypotheekrente weer worden afgetrokken. Doorstromers mogen de rente over...

Lees meer

Bijstandsuitkeringen per 1 januari 2010

De bijstandsuitkeringen zijn gekoppeld aan de hoogte van het wettelijk minimumloon. Omdat het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2010, gaan ook de bijstandsuitkeringen omhoog. Ook de uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK) stijgen. De bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden tussen 27 en 65 jaar bedraagt met ingang van 1 januari € 1.299,04 netto per maand, inclusief vakantiegeld. De bijstandsuitkering voor alleenstaanden tussen...

Lees meer

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

De uitkeringen van diverse sociale verzekeringen gaan per 1 januari 2010 omhoog als gevolg van de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon. De sociale verzekeringsuitkeringen zijn daaraan gekoppeld. Het gaat om de uitkeringen AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong. Ook de premiepercentages worden per 1 januari 2010 aangepast. Werknemers betalen de premies voor de volksverzekeringen (AOW, ANW en AWBZ). Werkgevers betalen de premies voor de werknemersverzekeringen. Met ingang van...

Lees meer

Tariefaanpassing 2002 niet discriminerend

Voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2002 is het vennootschapsbelastingtarief verlaagd van 35% naar 34,5%. Het tariefopstapje over de eerste € 22.689 is van 30% verlaagd naar 29%. Bij boekjaren die niet gelijklopen met het kalenderjaar gold de tariefsverlaging niet per 1 januari maar pas met ingang van het nieuwe boekjaar. Volgens de rechtbank Haarlem hield deze aanpassing een ongelijke behandeling van gelijke gevallen in. Ongelijke behandeling...

Lees meer

Aanslag niet bekend gemaakt aan ontbonden BV

Bedrijven die gebruik maken van de diensten van personeel van andere werkgevers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de loonbelasting en premieheffing en de omzetbelasting van die andere werkgevers, wanneer deze de belasting niet betalen. Een tomatenkwekerij maakte in 1998 gebruik van de diensten van werknemers van een BV. Deze BV werd op 4 september 2002 ontbonden en hield op dezelfde dag op te bestaan. Naar aanleiding van een in 2000...

Lees meer