Nieuws

Period: 200911

Selected: 200911

Remove selection(s)

Aanspraak op vakantie bij overlijden

Een werknemer die bij het einde van zijn arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantie heeft, heeft een wettelijk recht op een uitkering in geld ter compensatie van de niet genoten vakantie. De aanspraak op vakantie vervalt volgens de kantonrechter Assen als de arbeidsovereenkomst eindigt door het overlijden van de werknemer. Dat betekent dat zijn erfgenamen geen vordering hebben op de voormalige werkgever van de overleden werknemer. Volgens de kantonrechter ontstaat de...

Lees meer

Leges aanvraag bouwvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bouwvergunning moeten gemeentelijke leges worden betaald. De hoogte van de leges is afhankelijk van de geraamde bouwkosten. Het al dan niet verlenen van de gevraagde vergunning heeft veelal geen invloed op de hoogte van de leges. Het intrekken van een aanvraag nadat deze in behandeling is genomen, leidt vaak wel tot vermindering van de leges, maar meestal niet tot kwijtschelding.

Lees meer

Proceskostenvergoeding bij intrekking hoger beroep

Partijen in een procedure in belastingzaken kunnen de rechter vragen om toekenning van een vergoeding voor de gemaakte proceskosten. De vergoeding wordt toegekend als het beroep wordt toegewezen. De vraag is of er een vergoeding kan worden gegeven wanneer de inspecteur het door hem ingestelde hoger beroep intrekt. Volgens Hof Den Bosch heeft de belastingrechter geen wettelijke bevoegdheid om in dergelijke gevallen een proceskostenvergoeding toe te kennen. De regelingen van...

Lees meer

Tweede aanslag afvalstoffenheffing

In het belastingrecht geldt als algemene regel dat een eenmaal opgelegde aanslag niet door een tweede aanslag mag worden verhoogd. Gevolg is dat de belastingdienst of de gemeentelijke heffingsambtenaar niet de bevoegdheid heeft om na het opleggen van een aanslag over een periode een tweede primitieve aanslag op te leggen over hetzelfde tijdvak en hetzelfde belastbare feit. Hof Amsterdam vernietigde op die grond een tweede aanslag afvalstoffenheffing. De heffingsambtenaar meende...

Lees meer

Advies verlaging eigenwoningforfait

De Waarderingskamer heeft de staatssecretaris van Financiën geadviseerd om het eigenwoningforfait, dat is de bijtelling bij het inkomen voor bezitters van een eigen woning, voor 2010 te verlagen. Bij een stijging van de waarde van woningen wordt de bijtelling verlaagd. De gemiddelde landelijke waardestijging van woningen tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2009 bedroeg 0,4%.

Lees meer

Verlengde navorderingstermijn

Een werknemer in de offshore ontving van zijn werkgever naast salaris een vergoeding. Na een wijziging in zijn arbeidscontract ontving hij van zijn werkgever een tekenvergoeding. Deze bedragen liet de werknemer storten op een Duitse bankrekening. De werknemer heeft het saldo van de Duitse bankrekening nooit aangegeven voor de vermogensbelasting. Ook de op deze rekening ontvangen rente gaf de werknemer niet aan voor de inkomstenbelasting. In 2002 stelde de werknemer...

Lees meer

Vergoeding immateriële schade

De Wet op de Loonbelasting 1964 bepaalt dat alles wat uit een bestaande of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten loon is. De Wet IB 2001 verwijst voor de invulling van het loonbegrip naar de Wet op de Loonbelasting. Hoewel de meeste betalingen die een werkgever doet aan een werknemer betrekking hebben op de dienstbetrekking, geldt dat niet voor iedere betaling. De directeur van een fondsenwervende instelling weigerde, nadat publieke commotie...

Lees meer

Geen bedrijfsfusiefaciliteit

Bij de overdracht van een onderneming moet belasting worden betaald over de stille en fiscale reserves, inclusief goodwill. Als de overdracht van de onderneming plaatsvindt tegen uitreiking van aandelen, kan dit tot financiële problemen leiden voor de overdragende partij omdat hij geen contanten ontvangt om de verschuldigde vennootschapsbelasting te kunnen betalen. Om dat probleem op te lossen kent de wet een faciliteit voor bedrijfsfusies. De fiscale claim op de meerwaarde...

Lees meer

Non-discriminatie onder belastingverdrag

Niet alleen inwoners van Nederland zijn belastingplichtig voor de Nederlandse inkomstenbelasting. Ook inwoners van andere landen zijn belastingplichtig in Nederland als zij inkomen uit Nederland ontvangen. De buitenlandse eigenaar van een onroerende zaak in Nederland valt onder de Nederlandse inkomstenbelasting. Een inwoner van Italië die eigenaar was van een in Nederland gelegen woning meende dat de hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting in strijd was met het Belastingverdrag met Italië. Dat standpunt...

Lees meer

Zakelijkheid kosten

Alleen zakelijke kosten kunnen ten laste van de winst worden gebracht. De zakelijkheid van kosten kan soms een punt van discussie vormen. Een BV kende aan haar directeur een provisie toe. Deze provisie had betrekking op de aankoop van een stuk bouwgrond ten behoeve van een nieuwbouwproject. De provisie zou in gedeelten worden uitgekeerd, onder meer bij de goedkeuring van het bestemmingsplan, bij de afgifte van de bouwvergunningen en bij...

Lees meer