Nieuws

Period: 200911

Selected: 200911

Remove selection(s)

Tweede aanslag afvalstoffenheffing

In het belastingrecht geldt als algemene regel dat een eenmaal opgelegde aanslag niet door een tweede aanslag mag worden verhoogd. Gevolg is dat de belastingdienst of de gemeentelijke heffingsambtenaar niet de bevoegdheid heeft om na het opleggen van een aanslag over een periode een tweede primitieve aanslag op te leggen over hetzelfde tijdvak en hetzelfde belastbare feit. Hof Amsterdam vernietigde op die grond een tweede aanslag afvalstoffenheffing. De heffingsambtenaar meende...

Lees meer

Verlengde navorderingstermijn

Een werknemer in de offshore ontving van zijn werkgever naast salaris een vergoeding. Na een wijziging in zijn arbeidscontract ontving hij van zijn werkgever een tekenvergoeding. Deze bedragen liet de werknemer storten op een Duitse bankrekening. De werknemer heeft het saldo van de Duitse bankrekening nooit aangegeven voor de vermogensbelasting. Ook de op deze rekening ontvangen rente gaf de werknemer niet aan voor de inkomstenbelasting. In 2002 stelde de werknemer...

Lees meer

Heffing over aanmerkelijk belang na emigratie

Bij de emigratie van een aanmerkelijk belanghouder legt de Nederlandse belastingdienst een aanslag op over de meerwaarde van de aandelen. In een aantal belastingverdragen is geregeld dat Nederland binnen een zekere periode na emigratie nog belasting mag heffen bij verkoop van aanmerkelijk belangaandelen. Dat heffingsrecht is veelal beperkt tot emigranten met de Nederlandse nationaliteit. In een procedure stelde een emigrant dat Nederland na het opleggen van een aanslag bij zijn...

Lees meer

Non-discriminatie onder belastingverdrag

Niet alleen inwoners van Nederland zijn belastingplichtig voor de Nederlandse inkomstenbelasting. Ook inwoners van andere landen zijn belastingplichtig in Nederland als zij inkomen uit Nederland ontvangen. De buitenlandse eigenaar van een onroerende zaak in Nederland valt onder de Nederlandse inkomstenbelasting. Een inwoner van Italië die eigenaar was van een in Nederland gelegen woning meende dat de hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting in strijd was met het Belastingverdrag met Italië. Dat standpunt...

Lees meer

Onttrekking aan douanetoezicht

Een bedrijf deed bij de douane aangifte van de plaatsing van goederen onder de regeling extern communautair douanevervoer. Volgens deze regeling was het bedrijf verplicht om de betreffende goederen binnen de gestelde termijn ongeschonden bij de geadresseerde af te leveren. Bij aankomst bleek een deel van de goederen niet aanwezig te zijn. In dergelijke gevallen geldt het vermoeden dat de goederen aan het douanetoezicht zijn onttrokken. Het onttrekken aan het...

Lees meer

ANBI-beschikking

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) worden door de belastingdienst bij beschikking aangewezen. Zonder een dergelijke beschikking zijn giften aan een instelling niet aftrekbaar en heeft de instelling geen recht op de vrijstelling van successierecht. In verband met wijzigingen in de voorwaarden moet een ANBI een nieuwe beschikking aanvragen om ook in het volgende jaar als zodanig erkend te zijn. De staatssecretaris van Financiën heeft de termijn voor het indienen van...

Lees meer

Vergoeding immateriële schade

De Wet op de Loonbelasting 1964 bepaalt dat alles wat uit een bestaande of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten loon is. De Wet IB 2001 verwijst voor de invulling van het loonbegrip naar de Wet op de Loonbelasting. Hoewel de meeste betalingen die een werkgever doet aan een werknemer betrekking hebben op de dienstbetrekking, geldt dat niet voor iedere betaling. De directeur van een fondsenwervende instelling weigerde, nadat publieke commotie...

Lees meer

Belastingplan 2010 aangenomen

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2010 aangenomen. De wetsvoorstellen zijn niet ongewijzigd door de Kamer aangenomen. De volgende amendementen zijn in de wetsvoorstellen opgenomen.   Vrijstelling MKB-beleggingen Een van de aangenomen amendementen heeft betrekking op een vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting voor beleggingen in startende of doorgroeiende MKB-ondernemingen. De vrijstelling geldt alleen voor aandelen die in het kalenderjaar of in een van de vijf voorafgaande jaren zijn...

Lees meer

Proceskostenvergoeding bij intrekking hoger beroep

Partijen in een procedure in belastingzaken kunnen de rechter vragen om toekenning van een vergoeding voor de gemaakte proceskosten. De vergoeding wordt toegekend als het beroep wordt toegewezen. De vraag is of er een vergoeding kan worden gegeven wanneer de inspecteur het door hem ingestelde hoger beroep intrekt. Volgens Hof Den Bosch heeft de belastingrechter geen wettelijke bevoegdheid om in dergelijke gevallen een proceskostenvergoeding toe te kennen. De regelingen van...

Lees meer

Leges aanvraag bouwvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bouwvergunning moeten gemeentelijke leges worden betaald. De hoogte van de leges is afhankelijk van de geraamde bouwkosten. Het al dan niet verlenen van de gevraagde vergunning heeft veelal geen invloed op de hoogte van de leges. Het intrekken van een aanvraag nadat deze in behandeling is genomen, leidt vaak wel tot vermindering van de leges, maar meestal niet tot kwijtschelding.

Lees meer