Nieuws

Period: 200911

Selected: 200911

Remove selection(s)

Beloning voorperiode

Wanneer een bestaande onderneming wordt ingebracht in een daartoe op te richten besloten vennootschap worden de resultaten van de onderneming vaak vanaf een zekere datum voor de oprichtingsdatum van de BV al aan de BV toegerekend. De periode tot aan de datum van oprichting wordt aangeduid als voorperiode. De eigenaar van de onderneming geniet in die periode geen winst uit onderneming meer. Omdat de BV nog niet is opgericht kan...

Lees meer

Non-discriminatie onder belastingverdrag

Niet alleen inwoners van Nederland zijn belastingplichtig voor de Nederlandse inkomstenbelasting. Ook inwoners van andere landen zijn belastingplichtig in Nederland als zij inkomen uit Nederland ontvangen. De buitenlandse eigenaar van een onroerende zaak in Nederland valt onder de Nederlandse inkomstenbelasting. Een inwoner van Italië die eigenaar was van een in Nederland gelegen woning meende dat de hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting in strijd was met het Belastingverdrag met Italië. Dat standpunt...

Lees meer

Proceskostenvergoeding bij intrekking hoger beroep

Partijen in een procedure in belastingzaken kunnen de rechter vragen om toekenning van een vergoeding voor de gemaakte proceskosten. De vergoeding wordt toegekend als het beroep wordt toegewezen. De vraag is of er een vergoeding kan worden gegeven wanneer de inspecteur het door hem ingestelde hoger beroep intrekt. Volgens Hof Den Bosch heeft de belastingrechter geen wettelijke bevoegdheid om in dergelijke gevallen een proceskostenvergoeding toe te kennen. De regelingen van...

Lees meer

Onttrekking aan douanetoezicht

Een bedrijf deed bij de douane aangifte van de plaatsing van goederen onder de regeling extern communautair douanevervoer. Volgens deze regeling was het bedrijf verplicht om de betreffende goederen binnen de gestelde termijn ongeschonden bij de geadresseerde af te leveren. Bij aankomst bleek een deel van de goederen niet aanwezig te zijn. In dergelijke gevallen geldt het vermoeden dat de goederen aan het douanetoezicht zijn onttrokken. Het onttrekken aan het...

Lees meer

Verlengde navorderingstermijn

Een werknemer in de offshore ontving van zijn werkgever naast salaris een vergoeding. Na een wijziging in zijn arbeidscontract ontving hij van zijn werkgever een tekenvergoeding. Deze bedragen liet de werknemer storten op een Duitse bankrekening. De werknemer heeft het saldo van de Duitse bankrekening nooit aangegeven voor de vermogensbelasting. Ook de op deze rekening ontvangen rente gaf de werknemer niet aan voor de inkomstenbelasting. In 2002 stelde de werknemer...

Lees meer

Leges aanvraag bouwvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bouwvergunning moeten gemeentelijke leges worden betaald. De hoogte van de leges is afhankelijk van de geraamde bouwkosten. Het al dan niet verlenen van de gevraagde vergunning heeft veelal geen invloed op de hoogte van de leges. Het intrekken van een aanvraag nadat deze in behandeling is genomen, leidt vaak wel tot vermindering van de leges, maar meestal niet tot kwijtschelding.

Lees meer

Vergoeding immateriële schade

De Wet op de Loonbelasting 1964 bepaalt dat alles wat uit een bestaande of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten loon is. De Wet IB 2001 verwijst voor de invulling van het loonbegrip naar de Wet op de Loonbelasting. Hoewel de meeste betalingen die een werkgever doet aan een werknemer betrekking hebben op de dienstbetrekking, geldt dat niet voor iedere betaling. De directeur van een fondsenwervende instelling weigerde, nadat publieke commotie...

Lees meer

Belastingplan 2010 aangenomen

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2010 aangenomen. De wetsvoorstellen zijn niet ongewijzigd door de Kamer aangenomen. De volgende amendementen zijn in de wetsvoorstellen opgenomen.   Vrijstelling MKB-beleggingen Een van de aangenomen amendementen heeft betrekking op een vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting voor beleggingen in startende of doorgroeiende MKB-ondernemingen. De vrijstelling geldt alleen voor aandelen die in het kalenderjaar of in een van de vijf voorafgaande jaren zijn...

Lees meer

Aanspraak op vakantie bij overlijden

Een werknemer die bij het einde van zijn arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantie heeft, heeft een wettelijk recht op een uitkering in geld ter compensatie van de niet genoten vakantie. De aanspraak op vakantie vervalt volgens de kantonrechter Assen als de arbeidsovereenkomst eindigt door het overlijden van de werknemer. Dat betekent dat zijn erfgenamen geen vordering hebben op de voormalige werkgever van de overleden werknemer. Volgens de kantonrechter ontstaat de...

Lees meer

Geen bedrijfsfusiefaciliteit

Bij de overdracht van een onderneming moet belasting worden betaald over de stille en fiscale reserves, inclusief goodwill. Als de overdracht van de onderneming plaatsvindt tegen uitreiking van aandelen, kan dit tot financiële problemen leiden voor de overdragende partij omdat hij geen contanten ontvangt om de verschuldigde vennootschapsbelasting te kunnen betalen. Om dat probleem op te lossen kent de wet een faciliteit voor bedrijfsfusies. De fiscale claim op de meerwaarde...

Lees meer