Nieuws

Period: 200911

Selected: 200911

Remove selection(s)

Geen bedrijfsfusiefaciliteit

Bij de overdracht van een onderneming moet belasting worden betaald over de stille en fiscale reserves, inclusief goodwill. Als de overdracht van de onderneming plaatsvindt tegen uitreiking van aandelen, kan dit tot financiële problemen leiden voor de overdragende partij omdat hij geen contanten ontvangt om de verschuldigde vennootschapsbelasting te kunnen betalen. Om dat probleem op te lossen kent de wet een faciliteit voor bedrijfsfusies. De fiscale claim op de meerwaarde...

Lees meer

Reactie op amendementen Belastingplan 2010

Tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2010 heeft de staatssecretaris van Financiën toegezegd schriftelijk te reageren op een aantal amendementen. De staatssecretaris vindt een amendement over MKB-beleggingen onvoldragen. Het gaat om een aanpassing van een amendement bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2008. Dat amendement is toen aanvaard en zou in werking treden bij Koninklijk Besluit. Het amendement heeft betrekking op fiscaaltechnisch gecompliceerde materie. De precieze reikwijdte is onduidelijk.

Lees meer

Advies verlaging eigenwoningforfait

De Waarderingskamer heeft de staatssecretaris van Financiën geadviseerd om het eigenwoningforfait, dat is de bijtelling bij het inkomen voor bezitters van een eigen woning, voor 2010 te verlagen. Bij een stijging van de waarde van woningen wordt de bijtelling verlaagd. De gemiddelde landelijke waardestijging van woningen tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2009 bedroeg 0,4%.

Lees meer

Vergoeding immateriële schade

De Wet op de Loonbelasting 1964 bepaalt dat alles wat uit een bestaande of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten loon is. De Wet IB 2001 verwijst voor de invulling van het loonbegrip naar de Wet op de Loonbelasting. Hoewel de meeste betalingen die een werkgever doet aan een werknemer betrekking hebben op de dienstbetrekking, geldt dat niet voor iedere betaling. De directeur van een fondsenwervende instelling weigerde, nadat publieke commotie...

Lees meer

Zakelijkheid kosten

Alleen zakelijke kosten kunnen ten laste van de winst worden gebracht. De zakelijkheid van kosten kan soms een punt van discussie vormen. Een BV kende aan haar directeur een provisie toe. Deze provisie had betrekking op de aankoop van een stuk bouwgrond ten behoeve van een nieuwbouwproject. De provisie zou in gedeelten worden uitgekeerd, onder meer bij de goedkeuring van het bestemmingsplan, bij de afgifte van de bouwvergunningen en bij...

Lees meer

Belastingplan 2010 aangenomen

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2010 aangenomen. De wetsvoorstellen zijn niet ongewijzigd door de Kamer aangenomen. De volgende amendementen zijn in de wetsvoorstellen opgenomen.   Vrijstelling MKB-beleggingen Een van de aangenomen amendementen heeft betrekking op een vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting voor beleggingen in startende of doorgroeiende MKB-ondernemingen. De vrijstelling geldt alleen voor aandelen die in het kalenderjaar of in een van de vijf voorafgaande jaren zijn...

Lees meer

Non-discriminatie onder belastingverdrag

Niet alleen inwoners van Nederland zijn belastingplichtig voor de Nederlandse inkomstenbelasting. Ook inwoners van andere landen zijn belastingplichtig in Nederland als zij inkomen uit Nederland ontvangen. De buitenlandse eigenaar van een onroerende zaak in Nederland valt onder de Nederlandse inkomstenbelasting. Een inwoner van Italië die eigenaar was van een in Nederland gelegen woning meende dat de hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting in strijd was met het Belastingverdrag met Italië. Dat standpunt...

Lees meer

Tweede aanslag afvalstoffenheffing

In het belastingrecht geldt als algemene regel dat een eenmaal opgelegde aanslag niet door een tweede aanslag mag worden verhoogd. Gevolg is dat de belastingdienst of de gemeentelijke heffingsambtenaar niet de bevoegdheid heeft om na het opleggen van een aanslag over een periode een tweede primitieve aanslag op te leggen over hetzelfde tijdvak en hetzelfde belastbare feit. Hof Amsterdam vernietigde op die grond een tweede aanslag afvalstoffenheffing. De heffingsambtenaar meende...

Lees meer

ANBI-beschikking

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) worden door de belastingdienst bij beschikking aangewezen. Zonder een dergelijke beschikking zijn giften aan een instelling niet aftrekbaar en heeft de instelling geen recht op de vrijstelling van successierecht. In verband met wijzigingen in de voorwaarden moet een ANBI een nieuwe beschikking aanvragen om ook in het volgende jaar als zodanig erkend te zijn. De staatssecretaris van Financiën heeft de termijn voor het indienen van...

Lees meer

Heffing over aanmerkelijk belang na emigratie

Bij de emigratie van een aanmerkelijk belanghouder legt de Nederlandse belastingdienst een aanslag op over de meerwaarde van de aandelen. In een aantal belastingverdragen is geregeld dat Nederland binnen een zekere periode na emigratie nog belasting mag heffen bij verkoop van aanmerkelijk belangaandelen. Dat heffingsrecht is veelal beperkt tot emigranten met de Nederlandse nationaliteit. In een procedure stelde een emigrant dat Nederland na het opleggen van een aanslag bij zijn...

Lees meer