Nieuws

Period: 200909

Selected: 200909

Remove selection(s)

Subsidie voor voorkomen allergieën op werk

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met een subsidie voor maatregelen die voorkomen dat werknemers allergieën oplopen op het werk. Werknemers die met stoffen werken die bij inademing een allergische reactie kunnen oproepen moeten worden beschermd. Ook wordt onderzocht wat de aanvaardbare blootstelling is van een aantal veel voorkomende stoffen voor werknemers. Werkgevers kunnen op basis van deze waarden vaststellen of de getroffen maatregelen afdoende zijn. Er wordt...

Lees meer

Garantieregeling land- en tuinbouwers

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt per 1 oktober 2009 met een garantieregeling voor land- en tuinbouwbedrijven die geld moeten lenen om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling geldt voor leningen tot maximaal € 850.000 en voor gezonde bedrijven die door de economische crisis geen geld kunnen lenen voor werkkapitaal. De overheid staat voor 50% garant voor de leningen. Voor de andere 50% staat de bank garant.

Lees meer

Aandelen met leveringsrechten

Een maatschap die een akkerbouwbedrijf dreef had een belang in een coöperatieve vereniging die een zetmeelfabriek exploiteerde. De aandelen in deze fabriek waren onder de noemer 'zetmeelquotum' opgenomen op de balans. De maatschap wilde op deze aandelen afschrijven ten laste van de winst. De zetmeelfabriek sloot jaarlijks teeltcontracten met telers, waarin het recht en de verplichting om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid aardappelen te leveren waren opgenomen. De...

Lees meer

Herzien besluit investeringsaftrek

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de investeringsaftrek opnieuw uitgebracht, omdat er drie nieuwe standpunten zijn opgenomen. Het komt voor dat een ondernemer aan alle voorwaarden voor de toepassing van de energie- of de milieu-investeringsaftrek heeft voldaan, maar dat per abuis geen verzoek is gedaan om de aftrek toe te passen. In dergelijke gevallen kan onder voorwaarden een ambtshalve vermindering worden gegeven. Voor oudere jaren kan eenmalig tot...

Lees meer

Afwijking van standaardvergoeding

Bij de beoordeling van een verzoek om toekenning van een proceskostenvergoeding in belastingzaken is de rechter in principe gebonden aan de forfaitaire regeling van het Besluit Proceskosten Bestuursrecht. De rechter heeft de bevoegdheid om daarvan af te wijken en bijvoorbeeld een lagere proceskostenvergoeding vast te stellen, maar dan moet hij wel motiveren welke bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen.

Lees meer

Nieuw besluit fiscale beleggingsinstelling

De Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 kent twee bijzondere regelingen voor beleggingsinstellingen. De regelingen hebben verschillende voorwaarden en gevolgen. De ene regeling betreft een volledige vrijstelling van vennootschapsbelasting en stelt vooral eisen op het gebied van de beleggingen. De andere regeling kent een tarief van 0% en stelt vooral eisen aan de aandeelhouders en de dividendpolitiek. In een besluit heeft de staatssecretaris het aangepaste beleid ten aanzien van de laatste...

Lees meer

Voordeel belast als winst

Winst uit een onderneming is het bedrag van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming. Wanneer een ondernemer zijn kennis en vaardigheden gebruikt om een voordeel te behalen, is al snel sprake van winst uit onderneming. Zo ook in het geval van een taxateur van onroerende zaken, die een oud pand kocht dat ten tijde van de aankoop gestript was.

Lees meer

Optierecht veroorzaakte aanmerkelijk belang

Wie 5% of meer van de aandelen in een vennootschap bezit, heeft een aanmerkelijk belang. Dat heeft tot gevolg dat de verkoopopbrengst van de aandelen belast is tegen 25% als deze meer bedraagt dan de aankoopprijs. Ook ontvangen dividend is belast tegen 25%. Voor de vraag of de 5%-drempel wordt overschreden, wordt niet naar het totaal van alle aandelen gekeken maar naar het totaal per soort aandeel indien er verschillende...

Lees meer

Bestelauto

De bijtelling voor privégebruik van een auto gold in 2002 niet voor een bestelauto die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt was voor vervoer van goederen. Hof Arnhem oordeelde dat twee bestelauto’s zodanig waren ingericht dat zij twee doelen dienden, namelijk personenvervoer in de bestuurderscabine en goederenvervoer in de laadruimte. Omdat in de bestuurderscabine geen voorzieningen waren aangebracht ten behoeve van het vervoer van goederen meende het hof dat het vervoer...

Lees meer

Voor betalen benodigde tijd

De Gemeentewet regelt welke belastingen gemeenten mogen heffen. Een van deze belastingen is de parkeerbelasting. Parkeerbelasting wordt geheven door bij de aanvang van het parkeren een parkeermeter of een parkeerautomaat in werking te stellen op de voorgeschreven manier. Tegenwoordig is het ook mogelijk dat te doen met een mobiele telefoon. In principe moet de parkeerbelasting meteen na het parkeren van de auto worden betaald. In de rechtspraak is erkend dat...

Lees meer