Nieuws

Period: 200908

Selected: 200908

Remove selection(s)

Inkeerlijn zwartspaarders

Het niet aangeven van spaartegoeden en rente-inkomsten uit het buitenland wordt door het opheffen van het bankgeheim en door afspraken over het uitwisselen van informatie steeds minder aantrekkelijk. Het achteraf betalen van belasting en boete over deze bedragen weerhoudt mensen ervan om schoon schip te maken. Om die drempel te verlagen is de inkeerregeling tot stand gekomen. Aan mensen die vrijwillig opgaaf doen van hun buitenlandse spaartegoeden en rente-inkomsten legt...

Lees meer

Geen cassatie tegen hofuitspraak toepassing nultarief

De staatssecretaris van Financiën stelt geen beroep in cassatie in tegen een sterk feitelijke uitspraak van Hof Den Bosch. De procedure heeft betrekking op een vermeende carrouselfraude met omzetbelasting. De staatssecretaris is van mening dat het Hof de bewijslast niet onjuist heeft verdeeld. De betreffende ondernemer heeft volgens het Hof aangetoond dat de goederen naar Spanje zijn verzonden of vervoerd en dat de goederen het grondgebied van Nederland door de...

Lees meer

Verzoek ambtshalve vermindering geen beroepschrift

De termijn om in beroep te gaan tegen een uitspraak op bezwaar bedraagt zes weken. Een beroepschrift dat na het verstrijken van deze termijn wordt ingediend is in principe niet-ontvankelijk. Een professionele rechtsbijstandverlener verzocht de inspecteur in een brief twee dagen na de uitspraak op een bezwaarschrift om alsnog rekening te houden met de stukken die hij de inspecteur had toegezonden. De rechtbank was van oordeel dat met deze brief...

Lees meer

Waardedruk bodemverontreiniging

Op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken moet periodiek de waarde van een woning worden vastgesteld. De WOZ-waarde is de waarde van de woning in het economisch verkeer. Daarbij moet rekening worden gehouden met feiten en omstandigheden die zich op of rond de waardepeildatum voordoen. De waarde die op een vorige waardepeildatum aan de onroerende zaak is toegekend is daarbij niet van belang. De aanwezigheid van bodemverontreiniging is een...

Lees meer

Vaststelling legaat bij samenloop met eerdere schenking

Voor bloedverwanten in de rechte lijn, niet zijnde kinderen van de erflater, geldt een vrijstelling van het successierecht als de verkrijging niet hoger is dan € 10.000 (2007). Een schenking die de erflater binnen 180 dagen voor zijn overlijden heeft gedaan is een fictieve erfrechtelijke verkrijging. De schenking wordt bij hetgeen bij overlijden wordt verkregen geteld en verhoogt op die manier het successierecht. Een erflaatster bepaalde in haar testament dat...

Lees meer

Tijdstip tweede levering

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet de verkrijger overdrachtsbelasting betalen. De overdrachtsbelasting is 6% van de waarde van de onroerende zaak. Vindt de verkrijging plaats binnen zes maanden na een eerdere verkrijging van de onroerende zaak, dan hoeft slechts over een gedeelte van de waarde overdrachtsbelasting te worden betaald. De vaststelling van het tijdstip van de tweede verkrijging kan daarbij van groot belang zijn. De Wet bepaalt dat,...

Lees meer

Lunchkilometers zijn woon-werkverkeer

Het voor privédoeleinden mogen gebruiken van een auto van de zaak is een vorm van loon in natura. Behoudens bewijs van het tegendeel gaat de wetgever ervan uit, dat een auto van de zaak ook privé mag worden gebruikt. Dat betekent dat er altijd een bijtelling bij het inkomen plaatsvindt, tenzij de gebruiker van de auto het bewijs levert dat hij de auto in een kalenderjaar voor niet meer dan...

Lees meer

OZB en Forensenbelasting in internationaal verband

De in Zwitserland wonende eigenaar van een woonhuis in Nederland bestreed een aan hem opgelegde aanslag onroerende zaakbelasting onder verwijzing naar het belastingverdrag dat Nederland en Zwitserland hebben gesloten. Het belastingverdrag is beperkt tot belastingen van het inkomen en van het vermogen. Volgens de eigenaar is de onroerende zaakbelasting een vorm van vermogensbelasting. De rechtbank Arnhem deelt de opvatting dat het verdrag van toepassing is op de heffing van onroerende...

Lees meer

Lidmaatschap golfvereniging

Een werkgever kan de kosten die een werknemer maakt in verband met zijn dienstbetrekking belastingvrij vergoeden. Op deze regel zijn uitzonderingen en beperkingen van toepassing. Als de werkgever uitgaven van de werknemer met een overwegend privékarakter vergoedt, is sprake van loon en niet van een belastingvrije vergoeding. Een beheermaatschappij vergoedde een deel van de kosten van het lidmaatschap van een golfclub van haar directeur en enig aandeelhouder. Deze vergoeding vormde...

Lees meer

Nota van wijziging wetsvoorstel Successiewet

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot aanpassing van de Successiewet ingediend. De nota van wijziging bevat een aantal in de nota naar aanleiding van het verslag aangekondigde wijzigingen. Daarnaast worden enkele verwijzingsfouten hersteld en verduidelijkingen aangebracht. De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende. 1. Volgens de wettelijke verdeling gaat de gehele nalatenschap naar de langstlevende echtgenoot en krijgen de kinderen een onderbedelingsvordering op de...

Lees meer