Nieuws

Period: 200907

Selected: 200907

Remove selection(s)

Verleggingsregeling bij overdracht CO2-emissierechten

Bij de BTW-carrouselfraude voldoet de leverancier de in rekening gebrachte omzetbelasting niet, terwijl de afnemer die belasting wel in aftrek brengt. De frauderende partij wordt vaak na korte tijd ontbonden, waardoor de schade voor de belastingdienst moeilijk te verhalen is. Wel kan het recht op aftrek worden geweigerd als de afnemer wist of had moeten weten dat hij door zijn aankoop deelnam aan een transactie die onderdeel uitmaakt van een...

Lees meer

Vrijstelling inhouding dividendbelasting

Bij de uitkering van dividend door een Nederlandse vennootschap aan haar aandeelhouders moet dividendbelasting worden ingehouden. Op grond van Europese regelgeving blijft in bepaalde gevallen inhouding van dividendbelasting achterwege als de aandeelhouder een in de Europese Unie of in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap is met een aandelenbelang van 5% of meer in de Nederlandse vennootschap. Volgens het Hof van Justitie EG is de Nederland inhoudingsvrijstelling in de Wet...

Lees meer

Beperkte belastingplicht vereniging

Verenigingen kunnen belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij een onderneming drijven. Een vereniging die als doelstelling heeft het bevorderen van estate-planning in de notariële beroepsuitoefening is volgens Hof Amsterdam beperkt belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Deze vereniging organiseert onder meer scholingsbijeenkomsten, een beroepsopleiding en een jaarlijks congres. Door een beroepsopleiding aan te bieden aan niet-leden en door een congres te organiseren dat ook toegankelijk is voor niet-leden...

Lees meer

Vrijstelling bij juridische fusie anbi

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Dat geldt ook als de verkrijging plaatsvindt in het kader van een juridische fusie of een taakoverdracht tussen het algemeen nut beogende instellingen of tussen verenigingen. De staatssecretaris van Financiën vindt dat in een aantal situaties ongewenst. Met toepassing van de zogenaamde hardheidsclausule heeft de staatssecretaris daarom goedgekeurd dat in dergelijke gevallen geen overdrachtsbelasting wordt geheven. Dat geldt alleen voor...

Lees meer

Wijziging anbiregeling

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet wordt de regeling voor het algemeen nut beogende instellingen (anbi) op twee punten aangepast. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de voorgestelde wijzigingen. De eerste aanpassing betreft de mate waarin het algemeen belang moet worden nagestreefd. Het bestaande criterium van meer dan 50%) wordt vervangen door tenminste 90%. Deze aanpassing moet een...

Lees meer

Isolatiewerkzaamheden

Voor isolatiewerkzaamheden aan woonhuizen geldt met ingang van 1 juli 2009 het verlaagde BTW-tarief van 6%. De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft gevraagd aan de staatssecretaris van Financiën om rieten daken in de betreffende bepaling mee te nemen. In reactie daarop heeft de staatssecretaris meegedeeld, dat rieten daken niet afzonderlijk zullen worden genoemd, maar dat het lage tarief kan worden toegepast als het dak voldoet aan...

Lees meer

Wijziging Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is aangepast in verband met de invoering van de Wet Investeren in Jongeren. Voor de definitie van de begrippen echtgenoot, alleenstaande en alleenstaande ouder wordt voortaan niet alleen verwezen naar de Wet werk en bijstand, maar ook naar de Wet Investeren in Jongeren. Voor jongeren tot 27 jaar zijn deze begrippen opgenomen in deze nieuwe wet. De aanpassing van de Uitvoeringsregeling treedt op dezelfde dag in...

Lees meer

Compensatieregeling grensarbeiders in Belgie

Het sinds 1 januari 2003 geldende belastingverdrag tussen Nederland en België bevat een bijzondere compensatieregeling voor inwoners van Nederland die op 31 december 2002 in België werkten als grensarbeider. De bijzondere compensatieregeling eindigt zodra de netto inkomensachteruitgang als gevolg van de invoering van het nieuwe verdrag in een zeker jaar nihil bedraagt of als de grensarbeider van dienstbetrekking verandert. De bijzondere compensatieregeling moet kunnen worden voortgezet of van toepassing zijn...

Lees meer

Navorderingsaanslag vernietigd wegens ontbreken kwade trouw

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven, kan de belastingdienst dat herstellen door het opleggen van een navorderingsaanslag. De belastingdienst is alleen bevoegd om een navorderingsaanslag op te leggen als er sprake is van een zogenaamd nieuw feit, dat is een feit dat de inspecteur bij het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Er is geen nieuw feit nodig om een navorderingsaanslag...

Lees meer

Wijziging accijns

Het accijnstarief voor sigaretten is afhankelijk van de detailhandelsprijs van sigaretten in de meest gevraagde prijsklasse. In verband met een verhoging van deze prijs wordt de Uitvoeringsregeling Accijns met ingang van 1 augustus 2009 aangepast. Het specifieke gedeelte van de accijns moet 50% bedragen van de totale belasting op de meest gevraagde prijsklasse. Het totale bedrag van de accijns voor sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse moet ten minste 57%...

Lees meer