Nieuws

Period: 200907

Selected: 200907

Remove selection(s)

Collectieve compensatieregelingen beleggingsverzekeringen

Sommige levensverzekeringsmaatschappijen hebben collectieve compensatieregelingen getroffen voor bestaande kapitaal- en lijfrenteverzekeringen die gekoppeld zijn aan beleggingen. De compensatie betreft een verlaging met terugwerkende kracht van de kosten of een verlaging van de premies voor risicodekkingen. De compensatie kan bestaan uit een betaling ineens of een bijboeking op de waarde van nog lopende verzekeringen, een betaling ineens aan de verzekeringnemer bij reeds beëindigde of aan een andere verzekeraar overgedragen verzekeringen en/of...

Lees meer

Geen ongebruikelijke terbeschikkingstelling

Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een eigen BV of aan de onderneming van de partner of een andere verbonden persoon wordt fiscaal aangemerkt als een werkzaamheid. De opbrengst daarvan is belast in box 1. Dat geldt ook voor het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan de BV waarin een familielid een aanmerkelijk belang heeft, op voorwaarde dat de terbeschikkingstelling maatschappelijk ongebruikelijk is. Het verstrekken van een lening door...

Lees meer

Wijziging Leidraad Invordering 2008

De Leidraad Invordering 2008 is aangepast in verband met de inwerkingtreding van de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) per 1 juli 2009 en de daaraan gekoppelde aanpassingen van de Invorderingswet 1990.  Het beleid met betrekking tot de verschuldigdheid van kosten van vervolging bij versnelde invordering van belastingaanslagen is gewijzigd. Het oude beleid hield in dat de kosten van vervolging twee werkdagen na de uitreiking van het aanslagbiljet...

Lees meer

Verlenging regeling deeltijd-WW

Op 1 april 2009 is de regeling voor deeltijd-WW ingevoerd. De regeling was bedoeld om vakkrachten te behouden die anders vanwege de crisis zouden worden ontslagen. De regeling is op 23 juni 2009 beëindigd omdat het maximumbedrag was bereikt. Het budget voor de regeling is verhoogd naar € 950 miljoen. Veel bedrijven vroegen deeltijd-WW aan voor het merendeel van hun personeel. Met ingang van 20 juli 2009 kan weer gebruik...

Lees meer

Vrijstelling inhouding dividendbelasting

Bij de uitkering van dividend door een Nederlandse vennootschap aan haar aandeelhouders moet dividendbelasting worden ingehouden. Op grond van Europese regelgeving blijft in bepaalde gevallen inhouding van dividendbelasting achterwege als de aandeelhouder een in de Europese Unie of in de Europese Economische Ruimte gevestigde vennootschap is met een aandelenbelang van 5% of meer in de Nederlandse vennootschap. Volgens het Hof van Justitie EG is de Nederland inhoudingsvrijstelling in de Wet...

Lees meer

Compensatieregeling grensarbeiders in Belgie

Het sinds 1 januari 2003 geldende belastingverdrag tussen Nederland en België bevat een bijzondere compensatieregeling voor inwoners van Nederland die op 31 december 2002 in België werkten als grensarbeider. De bijzondere compensatieregeling eindigt zodra de netto inkomensachteruitgang als gevolg van de invoering van het nieuwe verdrag in een zeker jaar nihil bedraagt of als de grensarbeider van dienstbetrekking verandert. De bijzondere compensatieregeling moet kunnen worden voortgezet of van toepassing zijn...

Lees meer

Verleggingsregeling bij overdracht CO2-emissierechten

Bij de BTW-carrouselfraude voldoet de leverancier de in rekening gebrachte omzetbelasting niet, terwijl de afnemer die belasting wel in aftrek brengt. De frauderende partij wordt vaak na korte tijd ontbonden, waardoor de schade voor de belastingdienst moeilijk te verhalen is. Wel kan het recht op aftrek worden geweigerd als de afnemer wist of had moeten weten dat hij door zijn aankoop deelnam aan een transactie die onderdeel uitmaakt van een...

Lees meer

Wijziging accijns

Het accijnstarief voor sigaretten is afhankelijk van de detailhandelsprijs van sigaretten in de meest gevraagde prijsklasse. In verband met een verhoging van deze prijs wordt de Uitvoeringsregeling Accijns met ingang van 1 augustus 2009 aangepast. Het specifieke gedeelte van de accijns moet 50% bedragen van de totale belasting op de meest gevraagde prijsklasse. Het totale bedrag van de accijns voor sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse moet ten minste 57%...

Lees meer

Isolatiewerkzaamheden

Voor isolatiewerkzaamheden aan woonhuizen geldt met ingang van 1 juli 2009 het verlaagde BTW-tarief van 6%. De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft gevraagd aan de staatssecretaris van Financiën om rieten daken in de betreffende bepaling mee te nemen. In reactie daarop heeft de staatssecretaris meegedeeld, dat rieten daken niet afzonderlijk zullen worden genoemd, maar dat het lage tarief kan worden toegepast als het dak voldoet aan...

Lees meer

Verhuur kantoorruimte aan eigen BV

De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van BTW. Voor bedrijfsmatige onroerende zaken is belaste verhuur op verzoek mogelijk, mits de onroerende zaak voor 90% of meer voor belaste prestaties wordt gebruikt. Een DGA sloot met zijn BV een overeenkomst voor de verhuur van een werkruimte met inventaris. De werkruimte was ingericht als kantoor en was onderdeel van de woning van de DGA. De werkruimte beschikte niet over eigen sanitaire...

Lees meer