Nieuws

Period: 200907

Selected: 200907

Remove selection(s)

Compensatieregeling grensarbeiders in Belgie

Het sinds 1 januari 2003 geldende belastingverdrag tussen Nederland en België bevat een bijzondere compensatieregeling voor inwoners van Nederland die op 31 december 2002 in België werkten als grensarbeider. De bijzondere compensatieregeling eindigt zodra de netto inkomensachteruitgang als gevolg van de invoering van het nieuwe verdrag in een zeker jaar nihil bedraagt of als de grensarbeider van dienstbetrekking verandert. De bijzondere compensatieregeling moet kunnen worden voortgezet of van toepassing zijn...

Lees meer

Navorderingsaanslag vernietigd wegens ontbreken kwade trouw

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven, kan de belastingdienst dat herstellen door het opleggen van een navorderingsaanslag. De belastingdienst is alleen bevoegd om een navorderingsaanslag op te leggen als er sprake is van een zogenaamd nieuw feit, dat is een feit dat de inspecteur bij het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Er is geen nieuw feit nodig om een navorderingsaanslag...

Lees meer

Isolatiewerkzaamheden

Voor isolatiewerkzaamheden aan woonhuizen geldt met ingang van 1 juli 2009 het verlaagde BTW-tarief van 6%. De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft gevraagd aan de staatssecretaris van Financiën om rieten daken in de betreffende bepaling mee te nemen. In reactie daarop heeft de staatssecretaris meegedeeld, dat rieten daken niet afzonderlijk zullen worden genoemd, maar dat het lage tarief kan worden toegepast als het dak voldoet aan...

Lees meer

Collectieve compensatieregelingen beleggingsverzekeringen

Sommige levensverzekeringsmaatschappijen hebben collectieve compensatieregelingen getroffen voor bestaande kapitaal- en lijfrenteverzekeringen die gekoppeld zijn aan beleggingen. De compensatie betreft een verlaging met terugwerkende kracht van de kosten of een verlaging van de premies voor risicodekkingen. De compensatie kan bestaan uit een betaling ineens of een bijboeking op de waarde van nog lopende verzekeringen, een betaling ineens aan de verzekeringnemer bij reeds beëindigde of aan een andere verzekeraar overgedragen verzekeringen en/of...

Lees meer

Geen ongebruikelijke terbeschikkingstelling

Het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een eigen BV of aan de onderneming van de partner of een andere verbonden persoon wordt fiscaal aangemerkt als een werkzaamheid. De opbrengst daarvan is belast in box 1. Dat geldt ook voor het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan de BV waarin een familielid een aanmerkelijk belang heeft, op voorwaarde dat de terbeschikkingstelling maatschappelijk ongebruikelijk is. Het verstrekken van een lening door...

Lees meer

Beperkte belastingplicht vereniging

Verenigingen kunnen belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting indien en voor zover zij een onderneming drijven. Een vereniging die als doelstelling heeft het bevorderen van estate-planning in de notariële beroepsuitoefening is volgens Hof Amsterdam beperkt belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Deze vereniging organiseert onder meer scholingsbijeenkomsten, een beroepsopleiding en een jaarlijks congres. Door een beroepsopleiding aan te bieden aan niet-leden en door een congres te organiseren dat ook toegankelijk is voor niet-leden...

Lees meer

Vrijstelling bij juridische fusie anbi

Bij de verkrijging van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Dat geldt ook als de verkrijging plaatsvindt in het kader van een juridische fusie of een taakoverdracht tussen het algemeen nut beogende instellingen of tussen verenigingen. De staatssecretaris van Financiën vindt dat in een aantal situaties ongewenst. Met toepassing van de zogenaamde hardheidsclausule heeft de staatssecretaris daarom goedgekeurd dat in dergelijke gevallen geen overdrachtsbelasting wordt geheven. Dat geldt alleen voor...

Lees meer

Wijziging accijns

Het accijnstarief voor sigaretten is afhankelijk van de detailhandelsprijs van sigaretten in de meest gevraagde prijsklasse. In verband met een verhoging van deze prijs wordt de Uitvoeringsregeling Accijns met ingang van 1 augustus 2009 aangepast. Het specifieke gedeelte van de accijns moet 50% bedragen van de totale belasting op de meest gevraagde prijsklasse. Het totale bedrag van de accijns voor sigaretten van de meest gevraagde prijsklasse moet ten minste 57%...

Lees meer

Verlenging regeling deeltijd-WW

Op 1 april 2009 is de regeling voor deeltijd-WW ingevoerd. De regeling was bedoeld om vakkrachten te behouden die anders vanwege de crisis zouden worden ontslagen. De regeling is op 23 juni 2009 beëindigd omdat het maximumbedrag was bereikt. Het budget voor de regeling is verhoogd naar € 950 miljoen. Veel bedrijven vroegen deeltijd-WW aan voor het merendeel van hun personeel. Met ingang van 20 juli 2009 kan weer gebruik...

Lees meer

Verlenging herinvesteringstermijn

Bij de verkoop van bedrijfsmiddelen door een onderneming kan belastingheffing over de behaalde boekwinst worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve neemt af door afboeking op de aankoopprijs van nieuwe bedrijfsmiddelen. Vindt geen herinvestering plaats binnen drie jaar na het jaar waarin de reserve is gevormd, dan moet de reserve aan de winst worden toegevoegd en wordt de boekwinst alsnog belast. Verlenging van de driejaarstermijn is mogelijk...

Lees meer