Nieuws

Period: 200906

Selected: 200906

Remove selection(s)

Verleggingsregeling bij leasing

Lease en verhuur van roerende zaken die in Nederland worden gebruikt zijn belast met Nederlandse omzetbelasting, ongeacht waar de verhuurder of de leasemaatschappij is gevestigd. Gaat het om een buitenlandse ondernemer, dan wordt de heffing van omzetbelasting verlegd naar de in Nederland gevestigde afnemer, tenzij de buitenlandse ondernemer in Nederland een vaste inrichting heeft. Het Hof van Justitie EG heeft over het begrip vaste inrichting gezegd dat de buitenlandse ondernemer...

Lees meer

Vrijwilligersregeling woningcorporaties

In de loonbelasting geldt voor sportorganisaties en voor niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen publiek- of privaatrechtelijke lichamen de vrijwilligersregeling. De regeling houdt in dat aan een vrijwilliger een bedrag van maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar kan worden betaald zonder inhouding van loonheffing. De betrokken vrijwilliger wordt niet als werknemer aangemerkt. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat een eventuele vergoeding in geen verhouding staat tot...

Lees meer

Geen extra belastingvrije vergoeding huisvesting

Om het aantrekkelijk te maken voor buitenlandse deskundigen om in Nederland te werken is er een bijzondere regeling in de loonbelasting, die bekend staat als de 30%-regeling. Deze regeling houdt in, dat van de totale arbeidsbeloning inclusief vergoedingen 30% als onbelaste vergoeding voor zogenaamde extraterritoriale kosten wordt aangemerkt. Op het restant zijn de normale loonbelastingregels van toepassing. De regeling geldt voor een periode van maximaal 10 jaar en onder de...

Lees meer

Overdracht activa en passiva bij liquidatie

Bij de vereffening van het vermogen van een ontbonden BV werden alle activa en passiva van de BV overgedragen aan de enige aandeelhouder. Een van de vermogensbestanddelen was een jacht. De BV was in België gevestigd, maar het jacht bevond zich op het tijdstip van de vereffening in Nederland. De belastingdienst legde een naheffingsaanslag op voor de levering van het jacht aan de aandeelhouder. Hof Den Bosch deelde de opvatting...

Lees meer

Geen cassatie gelijkheidsbeginsel waardering grond

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Leeuwarden over de toepassing van het gelijkheidsbeginsel bij de waardering van een verhuurd perceel grond. De huurder van de grond was de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Een vereniging van grondeigenaren van NAM-locaties had in 1990 een afspraak over de waardering van percelen gemaakt met de belastingdienst. Bij deze vereniging was de meerderheid van NAM-locatiehouders aangesloten. De eigenaar...

Lees meer

Wijziging rente ouderlijke boedelverdeling

In testamenten van gehuwde personen met kinderen was het opnemen van een ouderlijke boedelverdeling niet ongebruikelijk. De gehele nalatenschap werd daarbij toebedeeld aan de langstlevende echtgenoot. De kinderen kregen een vordering op de achtergebleven ouder, die meestal pas bij overlijden van de ouder opeisbaar was. Deze vordering kon renteloos of rentedragend zijn. Bij de wijziging van het erfrecht per 1 januari 2003 is de ouderlijke boedelverdeling als wettelijk uitgangspunt genomen...

Lees meer

Geen boete voor niet melden van te hoge teruggaaf

Het niet op tijd aangeven van verschuldigde omzetbelasting kan tot gevolg hebben dat de belastingdienst een boete oplegt. De hoogte van de boete is afhankelijk van de schuldgradatie en van het niet aangegeven belastingbedrag. Het in de jaarrekening opnemen van een omzetbelastingschuld zonder het indienen van een suppletieaangifte kwalificeert volgens de belastingdienst als opzet of grove schuld. Het indienen van een suppletieaangifte is een vrijwillige verbetering van een onjuiste aangifte...

Lees meer

Beleidsbrief scheepvaart

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een uiteenzetting van het zeevaartbeleid gegeven. Ten opzichte van België en Duitsland liggen de loonkosten voor Nederlandse reders hoger. Het is niet mogelijk om met behulp van de afdrachtvermindering zeevaart het loonkostenverschil met concurrenten effectief te verminderen. 40% van de reders is niet in staat de afdrachtvermindering volledig te benutten...

Lees meer

Tenaamstelling aanslag na fusie

Bij een juridische fusie tussen rechtspersonen gaat het vermogen van de ene rechtspersoon onder algemene titel over op de andere rechtspersoon. Alle rechten en verplichtingen gaan over op de verkrijgende rechtspersoon als rechtsopvolger van de verdwijnende rechtspersoon. De rechtspersoon van wie het vermogen over gaat houdt door de fusie van rechtswege op te bestaan. Na een juridische fusie constateerde de belastingdienst bij een boekenonderzoek dat een stichting die als gevolg...

Lees meer

Uitstel verbod op spam aan bedrijven

Eerder berichtten wij, dat het zogenaamde spamverbod, het ongevraagd aanbieden van diensten per fax, sms of e-mail, richting bedrijven per 1 juli van kracht zou worden. De invoering is echter uitgesteld tot 1 oktober 2009. De wijziging in de opzegtermijn voor stilzwijgend verlengde telecom- en internetcontracten gaat wel in per 1 juli aanstaande.

Lees meer