Nieuws

Period: 200906

Selected: 200906

Remove selection(s)

Geldlening onderdeel kostprijs deelneming?

Bij de aankoop van een 100%-deelneming nam de koper ook een vordering van de verkoper op de deelneming over. De overgenomen vordering bedroeg € 680.670 (ƒ 1.500.000). De koper bleef dit bedrag schuldig aan de verkoper. Deze schuld aan de verkoper werd achtergesteld ten opzichte van andere schulden. De rente bedroeg 5% per jaar; de aflossing was winstafhankelijk, terwijl de schuld in 2003 definitief zou vervallen. De belastingdienst rekende de...

Lees meer

Verlengde navorderingstermijn niet in strijd met EG-recht

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de inspecteur dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. De termijn waarbinnen een navorderingsaanslag moet worden opgelegd is 5 jaar. Er geldt een verlengde navorderingstermijn van 12 jaar voor buitenlandse inkomsten en vermogensbestanddelen. De verlengde termijn is bedoeld voor situaties waarin de controlemogelijkheden van de Nederlandse belastingdienst beperkt zijn en de normale navorderingstermijn van vijf jaar te kort is. De verlengde...

Lees meer

Geen extra belastingvrije vergoeding huisvesting

Om het aantrekkelijk te maken voor buitenlandse deskundigen om in Nederland te werken is er een bijzondere regeling in de loonbelasting, die bekend staat als de 30%-regeling. Deze regeling houdt in, dat van de totale arbeidsbeloning inclusief vergoedingen 30% als onbelaste vergoeding voor zogenaamde extraterritoriale kosten wordt aangemerkt. Op het restant zijn de normale loonbelastingregels van toepassing. De regeling geldt voor een periode van maximaal 10 jaar en onder de...

Lees meer

Ondernemerschap stichting

Een stichting, met als doelstelling de integratie van de verschillende culturen van de inwoners van haar vestigingsplaats, organiseerde jaarlijks een grootschalig multicultureel festival. Het festival was voor bezoekers gratis toegankelijk. De financiering vond plaats door subsidies, sponsorbijdragen, inkomsten uit reclame en advertenties en opbrengsten van verhuur van marktkramen en standplaatsen. De stichting ging ervan uit dat zij ondernemer was voor de omzetbelasting. Zij berekende omzetbelasting over de prestaties die zij...

Lees meer

Vestigen vruchtgebruik voor BV

Het vestigen van het recht van vruchtgebruik op een vermogensbestanddeel door een aandeelhouder ten gunste van de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft is een vorm van het ter beschikking stellen van een vermogensbestanddeel aan die vennootschap. Het rendement bestaat uit de aangroei van de waarde van de blote eigendom tot volle eigendom aan het einde van de vruchtgebruiksperiode. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om tijdelijke...

Lees meer

Wijziging rente ouderlijke boedelverdeling

In testamenten van gehuwde personen met kinderen was het opnemen van een ouderlijke boedelverdeling niet ongebruikelijk. De gehele nalatenschap werd daarbij toebedeeld aan de langstlevende echtgenoot. De kinderen kregen een vordering op de achtergebleven ouder, die meestal pas bij overlijden van de ouder opeisbaar was. Deze vordering kon renteloos of rentedragend zijn. Bij de wijziging van het erfrecht per 1 januari 2003 is de ouderlijke boedelverdeling als wettelijk uitgangspunt genomen...

Lees meer

Vrijwilligersregeling woningcorporaties

In de loonbelasting geldt voor sportorganisaties en voor niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen publiek- of privaatrechtelijke lichamen de vrijwilligersregeling. De regeling houdt in dat aan een vrijwilliger een bedrag van maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar kan worden betaald zonder inhouding van loonheffing. De betrokken vrijwilliger wordt niet als werknemer aangemerkt. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat een eventuele vergoeding in geen verhouding staat tot...

Lees meer

BTW-constructie medische apparatuur

Volgens een arrest van het Hof van Justitie EG uit 2006 is voor ondernemerschap niet nodig dat er winst wordt behaald of wordt beoogd met een economische activiteit. Zelfs als een activiteit alleen wordt verricht om daarmee een belastingvoordeel te behalen kan er toch sprake zijn van ondernemerschap. In navolging van de rechtbank Den Haag was Hof Den Haag van oordeel dat een BV die medische apparatuur verhuurde aan een...

Lees meer

Bewijs toepassing nultarief

Wanneer een ondernemer goederen levert aan ondernemers in andere lidstaten van de Europese Unie hoeft hij geen omzetbelasting in rekening te brengen. De afnemer moet dan een intracommunautaire verwerving aangeven. De leverancier moet aan de hand van boeken en bescheiden kunnen aantonen dat de goederen naar een andere lidstaat zijn vervoerd. Er worden geen speciale eisen gesteld aan het te leveren bewijs. Uit de boeken en bescheiden van de ondernemer...

Lees meer

Uitstel verbod op spam aan bedrijven

Eerder berichtten wij, dat het zogenaamde spamverbod, het ongevraagd aanbieden van diensten per fax, sms of e-mail, richting bedrijven per 1 juli van kracht zou worden. De invoering is echter uitgesteld tot 1 oktober 2009. De wijziging in de opzegtermijn voor stilzwijgend verlengde telecom- en internetcontracten gaat wel in per 1 juli aanstaande.

Lees meer