Nieuws

Period: 200906

Selected: 200906

Remove selection(s)

Ondernemerschap stichting

Een stichting, met als doelstelling de integratie van de verschillende culturen van de inwoners van haar vestigingsplaats, organiseerde jaarlijks een grootschalig multicultureel festival. Het festival was voor bezoekers gratis toegankelijk. De financiering vond plaats door subsidies, sponsorbijdragen, inkomsten uit reclame en advertenties en opbrengsten van verhuur van marktkramen en standplaatsen. De stichting ging ervan uit dat zij ondernemer was voor de omzetbelasting. Zij berekende omzetbelasting over de prestaties die zij...

Lees meer

Geen cassatie gelijkheidsbeginsel waardering grond

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Leeuwarden over de toepassing van het gelijkheidsbeginsel bij de waardering van een verhuurd perceel grond. De huurder van de grond was de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Een vereniging van grondeigenaren van NAM-locaties had in 1990 een afspraak over de waardering van percelen gemaakt met de belastingdienst. Bij deze vereniging was de meerderheid van NAM-locatiehouders aangesloten. De eigenaar...

Lees meer

Beleidsbrief scheepvaart

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een uiteenzetting van het zeevaartbeleid gegeven. Ten opzichte van België en Duitsland liggen de loonkosten voor Nederlandse reders hoger. Het is niet mogelijk om met behulp van de afdrachtvermindering zeevaart het loonkostenverschil met concurrenten effectief te verminderen. 40% van de reders is niet in staat de afdrachtvermindering volledig te benutten...

Lees meer

Bewijs toepassing nultarief

Wanneer een ondernemer goederen levert aan ondernemers in andere lidstaten van de Europese Unie hoeft hij geen omzetbelasting in rekening te brengen. De afnemer moet dan een intracommunautaire verwerving aangeven. De leverancier moet aan de hand van boeken en bescheiden kunnen aantonen dat de goederen naar een andere lidstaat zijn vervoerd. Er worden geen speciale eisen gesteld aan het te leveren bewijs. Uit de boeken en bescheiden van de ondernemer...

Lees meer

Geldlening onderdeel kostprijs deelneming?

Bij de aankoop van een 100%-deelneming nam de koper ook een vordering van de verkoper op de deelneming over. De overgenomen vordering bedroeg € 680.670 (ƒ 1.500.000). De koper bleef dit bedrag schuldig aan de verkoper. Deze schuld aan de verkoper werd achtergesteld ten opzichte van andere schulden. De rente bedroeg 5% per jaar; de aflossing was winstafhankelijk, terwijl de schuld in 2003 definitief zou vervallen. De belastingdienst rekende de...

Lees meer

Verleggingsregeling bij leasing

Lease en verhuur van roerende zaken die in Nederland worden gebruikt zijn belast met Nederlandse omzetbelasting, ongeacht waar de verhuurder of de leasemaatschappij is gevestigd. Gaat het om een buitenlandse ondernemer, dan wordt de heffing van omzetbelasting verlegd naar de in Nederland gevestigde afnemer, tenzij de buitenlandse ondernemer in Nederland een vaste inrichting heeft. Het Hof van Justitie EG heeft over het begrip vaste inrichting gezegd dat de buitenlandse ondernemer...

Lees meer

Geen boete voor niet melden van te hoge teruggaaf

Het niet op tijd aangeven van verschuldigde omzetbelasting kan tot gevolg hebben dat de belastingdienst een boete oplegt. De hoogte van de boete is afhankelijk van de schuldgradatie en van het niet aangegeven belastingbedrag. Het in de jaarrekening opnemen van een omzetbelastingschuld zonder het indienen van een suppletieaangifte kwalificeert volgens de belastingdienst als opzet of grove schuld. Het indienen van een suppletieaangifte is een vrijwillige verbetering van een onjuiste aangifte...

Lees meer

Boek en cd-rom samen onder laag tarief

In schoolboeken zit tegenwoordig vaak een cd-rom met extra informatie. Een werkboek met cd-rom wordt voor één prijs verkocht. De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de levering van een boek met cd-rom voor de omzetbelasting twee afzonderlijke leveringen omvat. De levering van het boek valt onder het lage tarief voor de omzetbelasting. De levering van de cd-rom valt onder het normale omzetbelastingtarief. Uitgangspunt voor de omzetbelasting is dat...

Lees meer

Geen extra belastingvrije vergoeding huisvesting

Om het aantrekkelijk te maken voor buitenlandse deskundigen om in Nederland te werken is er een bijzondere regeling in de loonbelasting, die bekend staat als de 30%-regeling. Deze regeling houdt in, dat van de totale arbeidsbeloning inclusief vergoedingen 30% als onbelaste vergoeding voor zogenaamde extraterritoriale kosten wordt aangemerkt. Op het restant zijn de normale loonbelastingregels van toepassing. De regeling geldt voor een periode van maximaal 10 jaar en onder de...

Lees meer

Keuze voor globalisatieregeling mocht worden herzien

Bij de handel in gebruikte goederen die worden ingekocht van particulieren of van vrijgestelde ondernemers kan in de omzetbelasting de margeregeling worden toegepast. De handelaar brengt bij verkoop slechts omzetbelasting in rekening over het verschil tussen in- en verkoopprijs. Voor de afnemer is de omzetbelasting niet aftrekbaar, ook niet als hij ondernemer is en het gekochte goed voor belaste prestaties gebruikt. Een postzegelhandelaar verkocht een partij postzegels aan een ondernemer...

Lees meer