Nieuws

Period: 200906

Selected: 200906

Remove selection(s)

Beleidsbrief scheepvaart

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een uiteenzetting van het zeevaartbeleid gegeven. Ten opzichte van België en Duitsland liggen de loonkosten voor Nederlandse reders hoger. Het is niet mogelijk om met behulp van de afdrachtvermindering zeevaart het loonkostenverschil met concurrenten effectief te verminderen. 40% van de reders is niet in staat de afdrachtvermindering volledig te benutten...

Lees meer

Overdracht activa en passiva bij liquidatie

Bij de vereffening van het vermogen van een ontbonden BV werden alle activa en passiva van de BV overgedragen aan de enige aandeelhouder. Een van de vermogensbestanddelen was een jacht. De BV was in België gevestigd, maar het jacht bevond zich op het tijdstip van de vereffening in Nederland. De belastingdienst legde een naheffingsaanslag op voor de levering van het jacht aan de aandeelhouder. Hof Den Bosch deelde de opvatting...

Lees meer

Geen boete voor niet melden van te hoge teruggaaf

Het niet op tijd aangeven van verschuldigde omzetbelasting kan tot gevolg hebben dat de belastingdienst een boete oplegt. De hoogte van de boete is afhankelijk van de schuldgradatie en van het niet aangegeven belastingbedrag. Het in de jaarrekening opnemen van een omzetbelastingschuld zonder het indienen van een suppletieaangifte kwalificeert volgens de belastingdienst als opzet of grove schuld. Het indienen van een suppletieaangifte is een vrijwillige verbetering van een onjuiste aangifte...

Lees meer

Boek en cd-rom samen onder laag tarief

In schoolboeken zit tegenwoordig vaak een cd-rom met extra informatie. Een werkboek met cd-rom wordt voor één prijs verkocht. De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat de levering van een boek met cd-rom voor de omzetbelasting twee afzonderlijke leveringen omvat. De levering van het boek valt onder het lage tarief voor de omzetbelasting. De levering van de cd-rom valt onder het normale omzetbelastingtarief. Uitgangspunt voor de omzetbelasting is dat...

Lees meer

Geen extra belastingvrije vergoeding huisvesting

Om het aantrekkelijk te maken voor buitenlandse deskundigen om in Nederland te werken is er een bijzondere regeling in de loonbelasting, die bekend staat als de 30%-regeling. Deze regeling houdt in, dat van de totale arbeidsbeloning inclusief vergoedingen 30% als onbelaste vergoeding voor zogenaamde extraterritoriale kosten wordt aangemerkt. Op het restant zijn de normale loonbelastingregels van toepassing. De regeling geldt voor een periode van maximaal 10 jaar en onder de...

Lees meer

Tenaamstelling aanslag na fusie

Bij een juridische fusie tussen rechtspersonen gaat het vermogen van de ene rechtspersoon onder algemene titel over op de andere rechtspersoon. Alle rechten en verplichtingen gaan over op de verkrijgende rechtspersoon als rechtsopvolger van de verdwijnende rechtspersoon. De rechtspersoon van wie het vermogen over gaat houdt door de fusie van rechtswege op te bestaan. Na een juridische fusie constateerde de belastingdienst bij een boekenonderzoek dat een stichting die als gevolg...

Lees meer

Vrijwilligersregeling woningcorporaties

In de loonbelasting geldt voor sportorganisaties en voor niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen publiek- of privaatrechtelijke lichamen de vrijwilligersregeling. De regeling houdt in dat aan een vrijwilliger een bedrag van maximaal € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar kan worden betaald zonder inhouding van loonheffing. De betrokken vrijwilliger wordt niet als werknemer aangemerkt. Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat een eventuele vergoeding in geen verhouding staat tot...

Lees meer

Uitstel verbod op spam aan bedrijven

Eerder berichtten wij, dat het zogenaamde spamverbod, het ongevraagd aanbieden van diensten per fax, sms of e-mail, richting bedrijven per 1 juli van kracht zou worden. De invoering is echter uitgesteld tot 1 oktober 2009. De wijziging in de opzegtermijn voor stilzwijgend verlengde telecom- en internetcontracten gaat wel in per 1 juli aanstaande.

Lees meer

BTW-constructie medische apparatuur

Volgens een arrest van het Hof van Justitie EG uit 2006 is voor ondernemerschap niet nodig dat er winst wordt behaald of wordt beoogd met een economische activiteit. Zelfs als een activiteit alleen wordt verricht om daarmee een belastingvoordeel te behalen kan er toch sprake zijn van ondernemerschap. In navolging van de rechtbank Den Haag was Hof Den Haag van oordeel dat een BV die medische apparatuur verhuurde aan een...

Lees meer

Bewijs toepassing nultarief

Wanneer een ondernemer goederen levert aan ondernemers in andere lidstaten van de Europese Unie hoeft hij geen omzetbelasting in rekening te brengen. De afnemer moet dan een intracommunautaire verwerving aangeven. De leverancier moet aan de hand van boeken en bescheiden kunnen aantonen dat de goederen naar een andere lidstaat zijn vervoerd. Er worden geen speciale eisen gesteld aan het te leveren bewijs. Uit de boeken en bescheiden van de ondernemer...

Lees meer