Nieuws

Period: 200905

Selected: 200905

Remove selection(s)

Bijtelling elektrische auto 10%

Na de introductie van een verlaagde bijtelling van 14% voor zeer zuinige en van 20% voor zuinige auto’s komt er nu ook een verlaagde bijtelling van 10% voor elektrische auto’s. De bestaande vrijstelling van BPM voor elektrische auto's wordt verlengd tot 2018. De verlaagde bijtelling moet een extra stimulans geven aan leveranciers en fabrikanten van elektrische auto’s. De geplande ingangsdatum van de verlaagde bijtelling is 1 januari 2010.

Lees meer

Afronding omzetbelastingbedragen

Het tarief van de omzetbelasting is een percentage van de in rekening gebrachte vergoeding. De berekening van omzetbelasting kan leiden tot een bedrag in gedeelten van eurocenten. In een dergelijk geval zal moeten worden afgerond op hele centen. De vraag is hoe dat moet gebeuren. Moet of mag voor ieder artikel de berekende omzetbelasting naar beneden worden afgerond of moet rekenkundig worden afgerond? Die vraag speelt in een procedure van...

Lees meer

In afwijking van beleid opgelegde aanslagen

Bij belastingen en heffingen die zijn gerelateerd aan het gebruik van een onroerende zaak is het mogelijk dat meerdere personen belastingplichtig kunnen zijn voor één onroerende zaak. Dat geldt vooral als er meerdere bewoners zijn die geen deel uitmaken van een gezin. De instelling die de heffing oplegt heeft voor dergelijke gevallen vaak regels opgesteld om een belastingplichtige aan te wijzen. Zo hanteerde een waterschap een voorkeursvolgorde gebaseerd op de...

Lees meer

Geen matiging aansprakelijkheid bestuurder

De ontvanger van de belastingdienst kan de bestuurder van een vennootschap op grond van de Invorderingswet 1990 aansprakelijk stellen voor door de vennootschap verschuldigde maar niet betaalde belasting. De aansprakelijkstelling gebeurt bij beschikking, waartegen bezwaar kan worden gemaakt. De Invorderingswet 1990 biedt de rechter niet de mogelijkheid om de aansprakelijkheid op grond van omstandigheden te matigen. Als een vennootschap de betalingsonmacht niet of niet juist heeft gemeld, bestaat het wettelijke...

Lees meer

Toepassing fondsenvrijstelling

De wet op de Loonbelasting bevat als een uitzondering op het loon de fondsvrijstelling. Op grond van de fondsvrijstelling behoren uitkeringen die een werknemer ontvangt uit een fonds, waaraan de werkgever in de afgelopen vijf jaren maximaal de helft heeft bijgedragen, niet tot het loon. Wanneer de belastingdienst meent dat stortingen in het fonds door de werkgever eigenlijk loon of een tot het loon behorende aanspraak vormen, dient de belastingdienst...

Lees meer

Inrichtingseisen bestelauto's versoepeld

Voor bestelauto’s die aan bepaalde eisen voldoen kunnen ondernemers een vrijstelling van BPM krijgen. De cabine van de bestelauto moet door een vaste wand gescheiden zijn van de laadruimte. De vaste wand moet vlak zijn en gemaakt van ondoorzichtig en vormvast materiaal. Een vast raam in de wand is toegestaan. De eisen die aan deze wand worden gesteld zijn versoepeld. Het gebruik van popnagels als bevestigingsmateriaal wordt toegestaan. Verder hoeft...

Lees meer

Projectontwikkelaarsresolutie

Bij de levering van onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de levering van nieuwe onroerende zaken is ook omzetbelasting verschuldigd. Om dubbele belastingheffing te voorkomen geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor gevallen waarin omzetbelasting is verschuldigd. In een aantal gevallen is deze vrijstelling van overdrachtsbelasting op grond van de tekst van de regeling niet van toepassing. Dat geldt ondermeer voor tijdelijke verhuur in afwachting van verkoop. Voor die gevallen is in...

Lees meer

Stichting Seniorenbus algemeen nut beogende instelling

Giften aan instellingen die het algemeen nut beogen (afgekort als ANBI) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De schenkingen die een dergelijke instelling ontvangt zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Sinds 1 januari 2008 moet een instelling door de belastingdienst worden aangemerkt als ANBI om te kwalificeren voor vrijstelling van schenkingsrecht en voor de aftrekbaarheid van giften aan de instelling. De Wet IB 2001 bevat geen definitie van een ANBI. In een arrest...

Lees meer

Schending hoorplicht door inspecteur

Voordat de inspecteur uitspraak op een bezwaarschrift doet, dient hij de belanghebbende in de gelegenheid te stellen om zijn bezwaar mondeling toe te lichten. De belanghebbende kan daarvan afzien. De gemachtigde van een belanghebbende deelde de inspecteur mee dat zijn cliënt zijn bezwaren mondeling wilde toelichten. In verband met een verblijf in het buitenland zou de afspraak daartoe op een later tijdstip gemaakt worden. Vervolgens gebeurde er niets, waarna de...

Lees meer

Voorschot levensonderhoud geen inkomen

Regelmatige geldstromen die bij een particulier binnen komen wekken al snel de indruk dat het om inkomen gaat. Doen zich dergelijke geldstromen voor, dan kan de belastingdienst het standpunt innemen dat het gaat om belastbaar inkomen. Voorwaarde is dat de ontvangen bedragen het gevolg zijn van deelname aan het economische verkeer. Een lid van een religieuze orde had bij zijn toetreding de gelofte van armoede afgelegd. Deze gelofte hield in...

Lees meer