Nieuws

Period: 200905

Selected: 200905

Remove selection(s)

Grond naar privévermogen

Zaken die tot het ondernemingsvermogen van een ondernemer behoren, kunnen niet zo maar worden overgebracht naar het privévermogen van de ondernemer. Alleen op grond van een bijzondere omstandigheid is dat toegestaan. Iemand mocht grond, die tot zijn ondernemingsvermogen behoorde, per 1 januari 2002 naar zijn privévermogen overbrengen omdat hij de grond vanaf die datum verpachtte aan een boomkweker en niet langer in zijn eigen onderneming gebruikte. De overgang van ondernemings-...

Lees meer

Afronding omzetbelastingbedragen

Het tarief van de omzetbelasting is een percentage van de in rekening gebrachte vergoeding. De berekening van omzetbelasting kan leiden tot een bedrag in gedeelten van eurocenten. In een dergelijk geval zal moeten worden afgerond op hele centen. De vraag is hoe dat moet gebeuren. Moet of mag voor ieder artikel de berekende omzetbelasting naar beneden worden afgerond of moet rekenkundig worden afgerond? Die vraag speelt in een procedure van...

Lees meer

Terugwijzing omdat beroep wel ontvankelijk was

Een beroepschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op het bezwaar waartegen het beroep is gericht worden ingediend. Bij overschrijding van de termijn kan een beroepschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat gebeurt niet als het beroepschrift tijdig, dus vóór het verstrijken van de termijn van zes weken is gepost, en binnen een week na het verstrijken van de termijn door de rechtbank is ontvangen. Een uitspraak op...

Lees meer

Geen matiging aansprakelijkheid bestuurder

De ontvanger van de belastingdienst kan de bestuurder van een vennootschap op grond van de Invorderingswet 1990 aansprakelijk stellen voor door de vennootschap verschuldigde maar niet betaalde belasting. De aansprakelijkstelling gebeurt bij beschikking, waartegen bezwaar kan worden gemaakt. De Invorderingswet 1990 biedt de rechter niet de mogelijkheid om de aansprakelijkheid op grond van omstandigheden te matigen. Als een vennootschap de betalingsonmacht niet of niet juist heeft gemeld, bestaat het wettelijke...

Lees meer

Beperking renteaftrek ook na omzetting schuld in lijfrenteverplichting

Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 1980 moet de verkoop aandelen in een BV tegen een hogere prijs dan de nominale waarde aan een andere BV met dezelfde persoon als enige aandeelhouder voor de inkomstenbelasting worden behandeld als een dividenduitkering. In een aan Hof Den Bosch voorgelegde casus verkocht een aandeelhouder zijn ene BV aan een andere BV van hemzelf. De kopende BV bleef de koopsom voor de...

Lees meer

Schending hoorplicht door inspecteur

Voordat de inspecteur uitspraak op een bezwaarschrift doet, dient hij de belanghebbende in de gelegenheid te stellen om zijn bezwaar mondeling toe te lichten. De belanghebbende kan daarvan afzien. De gemachtigde van een belanghebbende deelde de inspecteur mee dat zijn cliënt zijn bezwaren mondeling wilde toelichten. In verband met een verblijf in het buitenland zou de afspraak daartoe op een later tijdstip gemaakt worden. Vervolgens gebeurde er niets, waarna de...

Lees meer

Stichting Seniorenbus algemeen nut beogende instelling

Giften aan instellingen die het algemeen nut beogen (afgekort als ANBI) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De schenkingen die een dergelijke instelling ontvangt zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Sinds 1 januari 2008 moet een instelling door de belastingdienst worden aangemerkt als ANBI om te kwalificeren voor vrijstelling van schenkingsrecht en voor de aftrekbaarheid van giften aan de instelling. De Wet IB 2001 bevat geen definitie van een ANBI. In een arrest...

Lees meer

Bestemming verpleeghuis

Voor de heffing van de onroerende zaakbelasting maakt het verschil of een pand wordt aangemerkt als woning of als niet-woning. Er is sprake van een woning als de zaak voor 70% of meer dient voor bewoning. Het tarief voor woningen ligt lager dan het tarief voor niet-woningen. In een procedure over een aanslag onroerende zaakbelasting die betrekking had op een verpleeghuis, was het karakter van het verpleeghuis (woning of niet-woning)...

Lees meer

Eindbeslissing tariefindeling optocouplers

Voor de heffing van douanerechten door lidstaten van de Europese Gemeenschappen is de indeling van goederen volgens de zogenaamde Gecombineerde Nomenclatuur (GN) bepalend. Deze indeling is niet altijd duidelijk. Het Hof van Justitie EG is de rechter die in dergelijke gevallen uitsluitsel geeft. In een procedure over de indeling van zogenaamde optocouplers heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie EG verzocht een prejudiciële beslissing te geven. Het Hof van...

Lees meer

Projectontwikkelaarsresolutie

Bij de levering van onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de levering van nieuwe onroerende zaken is ook omzetbelasting verschuldigd. Om dubbele belastingheffing te voorkomen geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor gevallen waarin omzetbelasting is verschuldigd. In een aantal gevallen is deze vrijstelling van overdrachtsbelasting op grond van de tekst van de regeling niet van toepassing. Dat geldt ondermeer voor tijdelijke verhuur in afwachting van verkoop. Voor die gevallen is in...

Lees meer