Nieuws

Period: 200905

Selected: 200905

Remove selection(s)

Schatting inkomsten

Ondernemers moeten jaarlijks een schatting doen van hun inkomsten. De schatting van inkomsten over 2009 moeten ondernemers voor 1 augustus 2009 doen. Dat kan voortaan digitaal gebeuren. Het programma voorlopige aanslag 2009 bevat handige rekenhulpen waardoor de kans op fouten kleiner is geworden. Eventuele wijzigingen kunnen eenvoudig worden doorgegeven. De schatting wordt hierdoor steeds nauwkeuriger.

Lees meer

Schending hoorplicht door inspecteur

Voordat de inspecteur uitspraak op een bezwaarschrift doet, dient hij de belanghebbende in de gelegenheid te stellen om zijn bezwaar mondeling toe te lichten. De belanghebbende kan daarvan afzien. De gemachtigde van een belanghebbende deelde de inspecteur mee dat zijn cliënt zijn bezwaren mondeling wilde toelichten. In verband met een verblijf in het buitenland zou de afspraak daartoe op een later tijdstip gemaakt worden. Vervolgens gebeurde er niets, waarna de...

Lees meer

Eindbeslissing tariefindeling optocouplers

Voor de heffing van douanerechten door lidstaten van de Europese Gemeenschappen is de indeling van goederen volgens de zogenaamde Gecombineerde Nomenclatuur (GN) bepalend. Deze indeling is niet altijd duidelijk. Het Hof van Justitie EG is de rechter die in dergelijke gevallen uitsluitsel geeft. In een procedure over de indeling van zogenaamde optocouplers heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie EG verzocht een prejudiciële beslissing te geven. Het Hof van...

Lees meer

Bijtelling elektrische auto 10%

Na de introductie van een verlaagde bijtelling van 14% voor zeer zuinige en van 20% voor zuinige auto’s komt er nu ook een verlaagde bijtelling van 10% voor elektrische auto’s. De bestaande vrijstelling van BPM voor elektrische auto's wordt verlengd tot 2018. De verlaagde bijtelling moet een extra stimulans geven aan leveranciers en fabrikanten van elektrische auto’s. De geplande ingangsdatum van de verlaagde bijtelling is 1 januari 2010.

Lees meer

Grond naar privévermogen

Zaken die tot het ondernemingsvermogen van een ondernemer behoren, kunnen niet zo maar worden overgebracht naar het privévermogen van de ondernemer. Alleen op grond van een bijzondere omstandigheid is dat toegestaan. Iemand mocht grond, die tot zijn ondernemingsvermogen behoorde, per 1 januari 2002 naar zijn privévermogen overbrengen omdat hij de grond vanaf die datum verpachtte aan een boomkweker en niet langer in zijn eigen onderneming gebruikte. De overgang van ondernemings-...

Lees meer

Beperking renteaftrek ook na omzetting schuld in lijfrenteverplichting

Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 1980 moet de verkoop aandelen in een BV tegen een hogere prijs dan de nominale waarde aan een andere BV met dezelfde persoon als enige aandeelhouder voor de inkomstenbelasting worden behandeld als een dividenduitkering. In een aan Hof Den Bosch voorgelegde casus verkocht een aandeelhouder zijn ene BV aan een andere BV van hemzelf. De kopende BV bleef de koopsom voor de...

Lees meer

In afwijking van beleid opgelegde aanslagen

Bij belastingen en heffingen die zijn gerelateerd aan het gebruik van een onroerende zaak is het mogelijk dat meerdere personen belastingplichtig kunnen zijn voor één onroerende zaak. Dat geldt vooral als er meerdere bewoners zijn die geen deel uitmaken van een gezin. De instelling die de heffing oplegt heeft voor dergelijke gevallen vaak regels opgesteld om een belastingplichtige aan te wijzen. Zo hanteerde een waterschap een voorkeursvolgorde gebaseerd op de...

Lees meer

Terugwijzing omdat beroep wel ontvankelijk was

Een beroepschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op het bezwaar waartegen het beroep is gericht worden ingediend. Bij overschrijding van de termijn kan een beroepschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat gebeurt niet als het beroepschrift tijdig, dus vóór het verstrijken van de termijn van zes weken is gepost, en binnen een week na het verstrijken van de termijn door de rechtbank is ontvangen. Een uitspraak op...

Lees meer

Geen matiging aansprakelijkheid bestuurder

De ontvanger van de belastingdienst kan de bestuurder van een vennootschap op grond van de Invorderingswet 1990 aansprakelijk stellen voor door de vennootschap verschuldigde maar niet betaalde belasting. De aansprakelijkstelling gebeurt bij beschikking, waartegen bezwaar kan worden gemaakt. De Invorderingswet 1990 biedt de rechter niet de mogelijkheid om de aansprakelijkheid op grond van omstandigheden te matigen. Als een vennootschap de betalingsonmacht niet of niet juist heeft gemeld, bestaat het wettelijke...

Lees meer

Projectontwikkelaarsresolutie

Bij de levering van onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de levering van nieuwe onroerende zaken is ook omzetbelasting verschuldigd. Om dubbele belastingheffing te voorkomen geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor gevallen waarin omzetbelasting is verschuldigd. In een aantal gevallen is deze vrijstelling van overdrachtsbelasting op grond van de tekst van de regeling niet van toepassing. Dat geldt ondermeer voor tijdelijke verhuur in afwachting van verkoop. Voor die gevallen is in...

Lees meer