Nieuws

Period: 200905

Selected: 200905

Remove selection(s)

Conserverende aanslag vermindert nalatenschap niet

De overgang van een aanmerkelijk belang bij overlijden van de aanmerkelijk belanghouder op een niet in Nederland wonende verkrijger is een fictieve vervreemding van de aandelen die het aanmerkelijk belang vormen op het moment onmiddellijk voorafgaand aan het overlijden. Voor deze fictieve vervreemding kan de belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting opleggen. Voor een dergelijke aanslag wordt op verzoek uitstel van betaling verleend. In een procedure ging het om de vraag of...

Lees meer

Bijtelling elektrische auto 10%

Na de introductie van een verlaagde bijtelling van 14% voor zeer zuinige en van 20% voor zuinige auto’s komt er nu ook een verlaagde bijtelling van 10% voor elektrische auto’s. De bestaande vrijstelling van BPM voor elektrische auto's wordt verlengd tot 2018. De verlaagde bijtelling moet een extra stimulans geven aan leveranciers en fabrikanten van elektrische auto’s. De geplande ingangsdatum van de verlaagde bijtelling is 1 januari 2010.

Lees meer

In afwijking van beleid opgelegde aanslagen

Bij belastingen en heffingen die zijn gerelateerd aan het gebruik van een onroerende zaak is het mogelijk dat meerdere personen belastingplichtig kunnen zijn voor één onroerende zaak. Dat geldt vooral als er meerdere bewoners zijn die geen deel uitmaken van een gezin. De instelling die de heffing oplegt heeft voor dergelijke gevallen vaak regels opgesteld om een belastingplichtige aan te wijzen. Zo hanteerde een waterschap een voorkeursvolgorde gebaseerd op de...

Lees meer

Eindbeslissing tariefindeling optocouplers

Voor de heffing van douanerechten door lidstaten van de Europese Gemeenschappen is de indeling van goederen volgens de zogenaamde Gecombineerde Nomenclatuur (GN) bepalend. Deze indeling is niet altijd duidelijk. Het Hof van Justitie EG is de rechter die in dergelijke gevallen uitsluitsel geeft. In een procedure over de indeling van zogenaamde optocouplers heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie EG verzocht een prejudiciële beslissing te geven. Het Hof van...

Lees meer

Fout bij toepassing afdrachtvermindering

Om een boete op te leggen aan een belastingplichtige moet de belastingplichtige zelf een verwijt kunnen worden gemaakt van de gedraging waarvoor de boete wordt opgelegd. Grove schuld van de adviseur van een belastingplichtige is onvoldoende voor het opleggen van een boete aan de belastingplichtige. Hof Arnhem vond dat een werkgever grove schuld had aan het onjuist toepassen van de afdrachtvermindering loonheffing. De directie had moeten toezien op de juiste...

Lees meer

Geen matiging aansprakelijkheid bestuurder

De ontvanger van de belastingdienst kan de bestuurder van een vennootschap op grond van de Invorderingswet 1990 aansprakelijk stellen voor door de vennootschap verschuldigde maar niet betaalde belasting. De aansprakelijkstelling gebeurt bij beschikking, waartegen bezwaar kan worden gemaakt. De Invorderingswet 1990 biedt de rechter niet de mogelijkheid om de aansprakelijkheid op grond van omstandigheden te matigen. Als een vennootschap de betalingsonmacht niet of niet juist heeft gemeld, bestaat het wettelijke...

Lees meer

Stichting Seniorenbus algemeen nut beogende instelling

Giften aan instellingen die het algemeen nut beogen (afgekort als ANBI) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De schenkingen die een dergelijke instelling ontvangt zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Sinds 1 januari 2008 moet een instelling door de belastingdienst worden aangemerkt als ANBI om te kwalificeren voor vrijstelling van schenkingsrecht en voor de aftrekbaarheid van giften aan de instelling. De Wet IB 2001 bevat geen definitie van een ANBI. In een arrest...

Lees meer

Bestemming verpleeghuis

Voor de heffing van de onroerende zaakbelasting maakt het verschil of een pand wordt aangemerkt als woning of als niet-woning. Er is sprake van een woning als de zaak voor 70% of meer dient voor bewoning. Het tarief voor woningen ligt lager dan het tarief voor niet-woningen. In een procedure over een aanslag onroerende zaakbelasting die betrekking had op een verpleeghuis, was het karakter van het verpleeghuis (woning of niet-woning)...

Lees meer

Terugwijzing omdat beroep wel ontvankelijk was

Een beroepschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op het bezwaar waartegen het beroep is gericht worden ingediend. Bij overschrijding van de termijn kan een beroepschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat gebeurt niet als het beroepschrift tijdig, dus vóór het verstrijken van de termijn van zes weken is gepost, en binnen een week na het verstrijken van de termijn door de rechtbank is ontvangen. Een uitspraak op...

Lees meer

Inrichtingseisen bestelauto's versoepeld

Voor bestelauto’s die aan bepaalde eisen voldoen kunnen ondernemers een vrijstelling van BPM krijgen. De cabine van de bestelauto moet door een vaste wand gescheiden zijn van de laadruimte. De vaste wand moet vlak zijn en gemaakt van ondoorzichtig en vormvast materiaal. Een vast raam in de wand is toegestaan. De eisen die aan deze wand worden gesteld zijn versoepeld. Het gebruik van popnagels als bevestigingsmateriaal wordt toegestaan. Verder hoeft...

Lees meer